ระบบแนะนำผู้ร่วมวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์
Co-Researcher Suggestion System for Support Cross-disciplinary Researching
ผลงานตีพิมพ์ รวบรวมโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง *ข้อมูล ณ วันที่ 18-กันยายน-2563
โปรดใส่ Keyword/ชื่อนักวิจัย เพื่อสืบค้น
No.
Year
Title
Publication
Authors
Affiliation
DocumentType
1.
2020
Extensive multilinear algebraic transformer model ECTI Transactions on Computer and Information Technology
Banchuin, R., Chaisricharoen, R.
School of Information Technology
International Journal
2.
2020
A Genetic Algorithm Approach for Intermodal Cooperation with High-Speed Rail: The Case of Thai Transportation System Wireless Personal Communications
Boongasame, L., Temdee, P., Kumnungkit, K.
School of Information Technology
International Journal
3.
2020
Fuzzy Near Compactness Based Personalized Recommendation for Preventing Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension from Cardiovascular Complication Wireless Personal Communications
Rachata, N., Rueangsirarak, W., Kamyod, C., Temdee, P.
School of Information Technology
International Journal
4.
2020
Reinforcement Learning Based on Contextual Bandits for Personalized Online Learning Recommendation Systems Wireless Personal Communications
Intayoad, W., Kamyod, C., Temdee, P.
School of Information Technology
International Journal
5.
2020
Determining Significant Risk Factors for Preventing Elderly People with Hypertension from Cardiovascular Disease Complication Using Maximum Objective Distance Wireless Personal Communications
Chaising, S., Temdee, P.
School of Information Technology
International Journal
6.
2020
Effective Method for Identifying Student Learning Ability During Classroom Focused on Cognitive Performance Wireless Personal Communications
Srimaharaj, W., Chaising, S., Sittiprapaporn, P., Temdee, P., Chaisricharoen, R.
School of Information Technology
International Journal
7.
2020
A Bayesian Approach for Dynamic Variation of Specific Sectors in Stock Exchange: A Case Study of Stock Exchange Thailand (SET) Indexes Wireless Personal Communications
Taveeapiradeecharoen, P., Aunsri, N.
School of Information Technology
International Journal
8.
2020
Determining Significant Classification Factors for Senior Learning: A Case Study of Thai Seniors and Social Media Skill Learning Wireless Personal Communications
Boontasri, K., Temdee, P.
School of Information Technology
International Journal
9.
2020
P2P Control Model for Synchronous Battery-less Solar-Powered Serial Water Pumps Wireless Personal Communications
Chaisricharoen, R., Srimaharaj, W.
School of Information Technology
International Journal
10.
2020
VARK Learning Style Classification Using Decision Tree with Physiological Signals Wireless Personal Communications
Dutsinma, L.I.F., Temdee, P.
School of Information Technology
International Journal
11.
2020
Mobile-Based Self-Monitoring for Preventing Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension from Cardiovascular Complication Wireless Personal Communications
Rachata, N., Temdee, P.
School of Information Technology
International Journal
12.
2020
A New Paphiopedilum Orchid Database and Its Recognition Using Convolutional Neural Network Wireless Personal Communications
Arwatchananukul, S., Kirimasthong, K., Aunsri, N.
School of Information Technology
International Journal
13.
2020
Enhancing Understanding of Online Content Using Design Factors in Different Multimedia Genres ECTI Transactions on Computer and Information Technology
Nobaew, B.
School of Information Technology
International Journal
14.
2020
A Large Dimensional VAR Model with Time-Varying Parameters for Daily Forex Forecasting Wireless Personal Communications
Taveeapiradeecharoen, P., Aunsri, N.
School of Information Technology
International Journal
15.
2020
Clustering data with the presence of attribute noise: a study of noise completely at random and ensemble of multiple k-means clusterings International Journal of Machine Learning and Cybernetics
Iam-On, N.
School of Information Technology
International Journal
16.
2020
Economic dispatchba/atsusing modified hybrid BA/ATS ECTI Transactions on Computer and Information Technology
Chansareewittaya, S.
School of Information Technology
International Journal
17.
2020
Improving consensus clustering with noise-induced ensemble generation Expert Systems with Applications
Panwong, P., Boongoen, T., Iam-On, N.
School of Information Technology
International Journal
18.
2020
Moderating effects of gender differences on the relationships between perceived learning support, intention to use, and learning performance in a personalized e-learning Journal of Computers in Education
Wongwatkit, C., Panjaburee, P., Srisawasdi, N., Seprum, P.
School of Information Technology
International Journal
19.
2020
Identifying the regulation mechanism of phytochemicals on triple negative breast cancer's biological network Gene Reports
Kurubanjerdjit, N.
School of Information Technology
International Journal
20.
2020
Knowledge Extraction and Designing of Child Development Detection System for a New Parent 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)
Jinakan, B., Phoewhawm, R., Wicha, S.
School of Information Technology
International Conference
21.
2020
A Combination of ICMP and ARP for DHCP Malicious Attack Identification 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)
Yaibuates, M., Chaisricharoen, R.
School of Information Technology
International Conference
22.
2020
Arts and Science of Digital Mental Health Support 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)
Tania, M.H., Andreev, I., Temdee, P.
School of Information Technology
International Conference
23.
2020
Consideration of Oolong Tea Effect on Senior's Cognitive Performance 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)
Chaisricharoen, R., Srimaharaj, W., Manurkar, S.
School of Information Technology
International Conference
24.
2020
Doctor Herb, the Herbal Augmented Reality Application 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)
Nobnop, R., Thongpaeng, Y., Chaiwut, N.
School of Information Technology
International Conference
25.
2020
Smart Pill Box System for Bipolar Disorder Patients 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)
Kanhasinwattana, J., Yawila, N., Tithada, T., Kamyod, C.
School of Information Technology
International Conference
26.
2020
Delayed inflammatory reactions to hyaluronic acid fillers: A literature review and proposed treatment algorithm Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology
Artzi, O., Cohen, J.L., Dover, J.S., Suwanchinda, A., Pavicic, T., Landau, M., Goodman, G.J., Ghannam, S., Al Niaimi, F., van Loghem, J.A.J., Goldie, K., Sattler, S., Cassuto, D., Lim, T.S., Wanitphakdeedecha, R., Verner, I., Fischer, T.C., Bucay, V., Sprecher, E., Shalmon, D.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
27.
2020
Anthocyanins isolated from Oryza Sativa L. protect dermal fibroblasts from hydrogen peroxide-induced cell death Journal of Natural Science, Biology and Medicine
Palungwachira, P., Tancharoen, S., Dararat, P., Nararatwanchai, T.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
28.
2020
Platelet-rich plasma treatment for melasma: A pilot study Journal of Cosmetic Dermatology
Sirithanabadeekul, P., Dannarongchai, A., Suwanchinda, A.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
29.
2020
The six different injection techniques for the temple relevant for soft tissue filler augmentation procedures – Clinical anatomy and danger zones Journal of Cosmetic Dermatology
Cotofana, S., Gaete, A., Hernandez, C.A., Casabona, G., Bay, S., Pavicic, T., Coimbra, D., Suwanchinda, A., Swift, A., Green, J.B., Nikolis, A., Frank, K.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
30.
2020
A comparative study between intradermal botulinum toxin A and fractional microneedle radiofrequency (FMR) for the treatment of primary axillary hyperhidrosis Lasers in Medical Science
Rummaneethorn, P., Chalermchai, T.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
31.
2020
Prognostic Factors and Nomogram Predicting Survival in Diffuse Astrocytoma Journal of Neurosciences in Rural Practice
Tunthanathip, T., Ratanalert, S., Sae-Heng, S., Oearsakul, T., Sakaruncchai, I., Kaewborisutsakul, A., Chotsampancharoen, T., Intusoma, U., Kitkhuandee, A., Vaniyapong, T.
School of Medicine
International Journal
32.
2020
The use of hypochlorous acid lavage to treat infected cavity wounds Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Wittayapairoch, J., Wongkietkachorn, N., Wongkietkachorn, S.
School of Medicine
International Journal
33.
2020
Nasal Grid Analysis Using a Mobile Projector Plastic and reconstructive surgery
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Wongkietkachorn, N., Wongkietkachorn, S., Akaravinek, P.
School of Medicine
International Journal
34.
2020
Precise Marking for Burn Excision by Using Indocyanine Green Angiography Plastic and reconstructive surgery
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Winaikosol, K., Wongkietkachorn, N., Wongkietkachorn, S.
School of Medicine
International Journal
35.
2020
Protective effect of melatonin against methotrexate-induced testicular damage in the rat model: An experimental study International Journal of Reproductive BioMedicine
Sukhorum, W., Welbat, J.U., Krutsri, S., Iamsaard, S.
School of Medicine
International Journal
36.
2020
Efficacy of omega-3 fatty acids in the treatment of carpal tunnel syndrome: A randomized double-blind controlled trial Journal of the Medical Association of Thailand
Paecharoen, S., Wongsuphasawat, K., Tantiyavarong, P.
School of Medicine
International Journal
37.
2020
Comparison of male reproductive parameters in mice with type 1 and type 2 diabetes Clinical and Experimental Reproductive Medicine
Sampannang, A., Arun, S., Burawat, J., Sukhorum, W., Iamsaard, S.
School of Medicine
International Journal
38.
2020
Improvement in interpretation of indocyanine green angiography Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Jenwitheesuk, K., Winaikosol, K., Punyavong, P., Chowchuen, B., Wongkietkachorn, N., Wongkietkachorn, S.
School of Medicine
International Journal
39.
2020
Evaluation of antioxidant capacity and reproductive toxicity of aqueous extract of Thai Mucuna pruriens seeds Journal of Integrative Medicine
Iamsaard, S., Arun, S., Burawat, J., Yannasithinon, S., Tongpan, S., Bunsueb, S., Lapyuneyong, N., Choowong-in, P., Tangsrisakda, N., Chaimontri, C., Sukhorum, W.
School of Medicine
International Journal
40.
2020
Masking the Bitter Taste of Pills by Coating with a Fat Emulsion made from Irvingia malayana The 9th National & International Conference "Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions"
Shisanupong Anukanon, Chaiyong Rujjanawate
School of Medicine
International Conference
41.
2020
The effectiveness of traditional Thai massage versus massage with herbal compress among elderly patients with low back pain: A randomised controlled trial Complementary therapies in medicine
Laosee, O., Sritoomma, N., Wamontree, P., Rattanapan, C., Sitthi-Amorn, C.
School of Integrative Medicine
International Journal
42.
2020
A rapid and simple method for routine determination of antibiotic sensitivity to biofilm populations of Pseudomonas aeruginosa Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
Wannigama, D.L., Hurst, C., Hongsing, P., Pearson, L., Saethang, T., Chantaravisoot, N., Singkham-In, U., Luk-In, S., Storer, R.J., Chatsuwan, T.
School of Integrative Medicine
International Journal
43.
2020
Selection of the Better Dual-Timed Up and Go Cognitive Task to Be Used in Patients With Stroke Characterized by Subtraction Operation Difficulties Frontiers in Neurology
Pumpho, A., Chaikeeree, N., Saengsirisuwan, V., Boonsinsukh, R.
School of Integrative Medicine
International Journal
44.
2020
Moderating Avoidance Performance Goal Orientation Withdrawal Through Individuated Assessments and Common Affiliation Small Group Research
Kraemer, J., Gunkel, M., Chung, K.
School of Management
International Journal
45.
2020
The aftermaths of acquisition in Indonesia International Journal of Monetary Economics and Finance
Syukur, M., Bungkilo, D.-A.
School of Management
International Journal
46.
2020
Selecting on-demand delivery apps: A case study from Thailand International Journal of Procurement Management
Syukur, M., Kosumsuriya, A., Jongsureyapart, C.
School of Management
International Journal
47.
2020
Value relevance of information disclosure: A case study of companies listed in LQ45 index of Indonesian stock exchange in period 2016-2017 International Journal of Psychosocial Rehabilitation
Khoifin, K., Bungkilo, D.-A.
School of Management
International Journal
48.
2020
Narratives of older persons’ frailty and physical activity in relation to environmental landscapes and time International Journal of Older People Nursing
Thinuan, P., Siviroj, P., Barry, C.D., Gordon, S.C., Lerttrakarnnon, P., Lorga, T.
School of Nursing
International Journal
49.
2020
Prevalence and potential predictors of frailty among community-dwelling older persons in Northern Thailand: A cross-sectional study International Journal of Environmental Research and Public Health
Thinuan, P., Siviroj, P., Lerttrakarnnon, P., Lorga, T.
School of Nursing
International Journal
50.
2020
Fungal diversity notes 1151–1276: taxonomic and phylogenetic contributions on genera and species of fungal taxa Fungal Diversity
Hyde, K.D., Dong, Y., Phookamsak, R., Jeewon, R., Bhat, D.J., Jones, E.B.G., Liu, N.-G., Abeywickrama, P.D., Mapook, A., Wei, D., Perera, R.H., Manawasinghe, I.S., Pem, D., Bundhun, D., Karunarathna, A., Ekanayaka, A.H., Bao, D.-F., Li, J., Samarakoon, M.C., Chaiwan, N., Lin, C.-G., Phutthacharoen, K., Zhang, S.-N., Senanayake, I.C., Goonasekara, I.D., Thambugala, K.M., Phukhamsakda, C., Tennakoon, D.S., Jiang, H.-B., Yang, J., Zeng, M., Huanraluek, N., Liu, J.-K.J., Wijesinghe, S.N., Tian, Q., Tibpromma, S., Brahmanage, R.S., Boonmee, S., Huang, S.-K., Thiyagaraja, V., Lu, Y.-Z., Jayawardena, R.S., Dong, W., Yang, E.-F., Singh, S.K., Singh, S.M., Rana, S., Lad, S.S., Anand, G., Devadatha, B., Niranjan, M., Sarma, V.V., Liimatainen, K., Aguirre-Hudson, B., Niskanen, T., Overall, A., Alvarenga, R.L.M., Gibertoni, T.B., Pfliegler, W.P., Horváth, E., Imre, A., Alves, A.L., da Silva Santos, A.C., Tiago, P.V., Bulgakov, T.S., Wanasinghe, D.N., Bahkali, A.H., Doilom, M., Elgorban, A.M., Maharachchikumbura, S.S.N., Rajeshkumar, K.C., Haelewaters, D., Mortimer, P.E., Zhao, Q., Lumyong, S., Xu, J., Sheng, J.
School of Science
International Journal
51.
2020
Taxonomic and phylogenetic characterizations reveal three new species of Mendogia (Myriangiaceae, Myriangiales) Mycological Progress
Jiang, H.-B., Phookamsak, R., Xu, J., Karunarathna, S.C., Mortimer, P.E., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
52.
2020
A polyphasic approach to delineate species in Bipolaris Fungal Diversity
Bhunjun, C.S., Dong, Y., Jayawardena, R.S., Jeewon, R., Phukhamsakda, C., Bundhun, D., Hyde, K.D., Sheng, J.
School of Science
International Journal
53.
2020
Antifungal activity of 8-methoxynaphthalen-1-ol isolated from the endophytic fungus Diatrype palmicola MFLUCC 17-0313 against the plant pathogenic fungus Athelia rolfsii on tomatoes PeerJ
Tanapichatsakul, C., Pansanit, A., Monggoot, S., Brooks, S., Prachya, S., Kittakoop, P., Panuwet, P., Pripdeevech, P.
School of Science
International Journal
54.
2020
The rise of mycology in Asia ScienceAsia
Hyde, K.D., Chethana, K.W.T., Jayawardena, R.S., Luangharn, T., Calabon, M.S., Jones, E.B.G., Hongsanani, S., Lumyong, S.
School of Science
International Journal
55.
2020
Special issue: The contributions of Erio Camporesi Fungal Diversity
Phukhamsakda, C., Wijayawardene, N.N., Ariyawansa, H.A., Senanayake, I.C., Li, W.-J., Wanasinghe, D.N., Phookamsak, R., Tian, Q., Daranagama, D.A., Thambugala, K.M., Tibpromma, S., Ekanayaka, A.H., Stadler, M., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
56.
2020
Taxonomy and phylogeny of hyaline-spored coelomycetes Fungal Diversity
Li, W.-J., McKenzie, E.H.C., Liu, J.-K.J., Bhat, D.J., Dai, D.-Q., Camporesi, E., Tian, Q., Maharachchikumbura, S.S.N., Luo, Z.-L., Shang, Q.-J., Zhang, J.-F., Tangthirasunun, N., Karunarathna, S.C., Xu, J.-C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
57.
2020
Multigene phylogeny and taxonomy of Dendryphion hydei and Torula hydei spp. nov. From herbaceous litter in northern Thailand PLoS ONE
Li, J., Jeewon, R., Mortimer, P.E., Doilom, M., Phookamsak, R., Promputtha, I.
School of Science
International Journal
58.
2020
Marine fungi of the Baltic Sea Mycology
Tibell, S., Tibell, L., Pang, K.-L., Calabon, M., Jones, E.B.G.
School of Science
International Journal
59.
2020
Characterisation of teaghrelin-like principles from Assam tea cultivated in Thailand Natural Product Research
Li, Y.-C., Tanapichatsakul, C., Pripdeevech, P., Hwang, T.L., Kuo, P.-C., Tzen, J.T.C.
School of Science
International Journal
60.
2020
Morphology, phylogeny and culture characteristics of ganoderma gibbosum collected from kunming, yunnan province, china Phyton
Luangharn, T., Karunarathna, S.C., Mortimer, P.E., Hyde, K.D., Xu, J.
School of Science
International Journal
61.
2020
Occurrence, use and antioxidant potential of Termitomyces reticulatus in Cameroon Czech Mycology
Njouonkou, A.-L., Ekobo, S.A.B., Njayou, F.N., Raspé, O., Moundipa, P.F., Degreef, J.
School of Science
International Journal
62.
2020
Comparative transcriptome analyses during the vegetative cell cycle in the mono-cellular organism Pseudokeronopsis erythrina (Alveolata, ciliophora) Microorganisms
Xu, Y., Shen, Z., Gentekaki, E., Xu, J., Yi, Z.
School of Science
International Journal
63.
2020
First report of phaeoacremonium minimum associated with grapevine trunk diseases in China Plant Disease
Ye, Q.T., Manawasinghe, I.S., Zhang, W., Mugnai, L., Hyde, K.D., Li, X.H., Yan, J.Y.
School of Science
International Journal
64.
2020
Lepiota section stenosporae (Agaricaceae): Two new records to lao People's Democratic Republic Chiang Mai Journal of Science
Sysouphanthong, P., Thongklang, N., Suwannapoom, C., Nuangmek, W., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
65.
2020
Magnetic biochar derived from sewage sludge of concentrated natural rubber latex (CNRL) for the removal of Al3+ and Cu2+ ions from wastewater Research on Chemical Intermediates
Phoungthong, K., Suwunwong, T.
School of Science
International Journal
66.
2020
Enhancement the rhodamine 6G adsorption property on Fe3O4-composited biochar derived from rice husk Materials Research Express
Suwunwong, T., Patho, P., Choto, P., Phoungthong, K.
School of Science
International Journal
67.
2020
Facile synthesis of corncob biochar via in-house modified pyrolysis for removal of methylene blue in wastewater Materials Research Express
Suwunwong, T., Hussain, N., Chantrapromma, S., Phoungthong, K.
School of Science
International Journal
68.
2020
Impact resistance and fracture surface of al6061 hybrid composites reinforced by fly ash and calcium oxide Solid State Phenomena
Kosasang, O., Kummoo, A., Konghakot, R., Talangkun, S.
School of Science
International Journal
69.
2020
Sexual morph of furcasterigmium furcatum (Plectosphaerellaceae) from magnolia liliifera collected in northern thailand Phyton
Monkai, J., Jayawardena, R.S., Maharachchikumbura, S.S.N., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
70.
2020
Effects of mold sealing and fiber volume fraction on properties of rice straw/unsaturated polyester biocomposites ScienceAsia
Preampree, S., Thanyapanich, T., Boonmahittsud, A., Intatha, U., Tawichai, N., Soykeabkaew, N.
School of Science
International Journal
71.
2020
Cultivation of a wild strain of Auricularia cornea from Thailand Current Research in Environmental and Applied Mycology
Thongklang, N., Keokanngeun, L., Taliam, W., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
72.
2020
Comparison of molded pulps from rice straw, pineapple leaf and banana stem pulps ScienceAsia
Rattanawongkun, P., Kunfong, N., Klayya, S., Chotimarnon, T., Duangphet, S., Tawichai, N., Intatha, U., Soykeabkaew, N.
School of Science
International Journal
73.
2020
The modification of acrylic denture base resin as materials for artificial teeth: Effect of hydroquinone and methyl methacrylate monomer ScienceAsia
Banjong, P., Sankham, N., Duangnga, W., Intatha, U., Soykeabkaew, N., Duangphet, S.
School of Science
International Journal
74.
2020
Funneliformis mosseae alters soil fungal community dynamics and composition during litter decomposition Fungal Ecology
Gui, H., Purahong, W., Wubet, T., Peršoh, D., Shi, L., Khan, S., Li, H., Ye, L., Hyde, K.D., Xu, J., Mortimer, P.E.
School of Science
International Journal
75.
2020
Phloroglucinol Benzophenones and Xanthones from the Leaves of Garcinia cowa and Their Nitric Oxide Production and α-Glucosidase Inhibitory Activities Journal of Natural Products
Raksat, A., Phukhatmuen, P., Yang, J., Maneerat, W., Charoensup, R., Andersen, R.J., Wang, Y.A., Pyne, S.G., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
76.
2020
Multi-locus phylogeny reveals Phaeodothis mori sp. Nov. (Didymosphaeriaceae, Pleosporales) from dead leaves of Morus australis Phytotaxa
Tennakoon, D.S., Kuo, C.-H., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
77.
2020
Contributions to species of Xylariales in China-3. Collodiscula tubulosa (Xylariaceae) Phytotaxa
Xie, X., Liu, L.-L., Shen, X.-C., Kang, Y.-Q., Hyde, K.D., Kang, J.-C., Li, Q.-R.
School of Science
International Journal
78.
2020
Chemical composition of essential oils from different parts of Zingiber kerrii craib and their antibacterial, antioxidant, and tyrosinase inhibitory activities Biomolecules
Pintatum, A., Laphookhieo, S., Maneerat, W., Logie, E., Berghe, W.V.
School of Science
International Journal
79.
2020
Physical and antioxidant properties of cassava starch-carboxymethyl cellulose incorporated with quercetin and TBHQ as active food packaging Polymers
Tongdeesoontorn, W., Mauer, L.J., Wongruong, S., Sriburi, P., Rachtanapun, P.
School of Science
International Journal
80.
2020
Styryllactones from Goniothalamus tamirensis Phytochemistry
Meesakul, P., Jaidee, W., Richardson, C., Andersen, R.J., Patrick, B.O., Willis, A.C., Muanprasat, C., Wang, J., Lei, X., Hadsadee, S., Jungsuttiwong, S., Pyne, S.G., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
81.
2020
Elucidation of the life cycle of the endophytic genus Muscodor and its transfer to Induratia in Induratiaceae fam. nov., based on a polyphasic taxonomic approach Fungal Diversity
Samarakoon, M.C., Thongbai, B., Hyde, K.D., Brönstrup, M., Beutling, U., Lambert, C., Miller, A.N., Liu, J.-K., Promputtha, I., Stadler, M.
School of Science
International Journal
82.
2020
Taxonomic and phylogenetic contributions to fungi associated with the invasive weed Chromolaena odorata (Siam weed) Fungal Diversity
Mapook, A., Hyde, K.D., McKenzie, E.H.C., Jones, E.B.G., Bhat, D.J., Jeewon, R., Stadler, M., Samarakoon, M.C., Malaithong, M., Tanunchai, B., Buscot, F., Wubet, T., Purahong, W.
School of Science
International Journal
83.
2020
Exploring Micro-Eukaryotic Diversity in the Gut: Co-occurrence of Blastocystis Subtypes and Other Protists in Zoo Animals Frontiers in Microbiology
Betts, E.L., Gentekaki, E., Tsaousis, A.D.
School of Science
International Journal
84.
2020
Alpha-glucosidase- And lipase-inhibitory phenalenones from a new species of pseudolophiostoma originating from Thailand Molecules
Macabeo, A.P.G., Pilapil, L.A.E., Garcia, K.Y.M., Quimque, M.T.J., Phukhamsakda, C., Cruz, A.J.C., Hyde, K.D., Stadler, M.
School of Science
International Journal
85.
2020
Bioprocess for Production, Characteristics, and Biotechnological Applications of Fungal Phytases Frontiers in Microbiology
Jatuwong, K., Suwannarach, N., Kumla, J., Penkhrue, W., Kakumyan, P., Lumyong, S.
School of Science
International Journal
86.
2020
Fractionation and characterization of antioxidant peptides from rice bran protein hydrolysates stimulated by in vitro gastrointestinal digestion Cereal Chemistry
Phongthai, S., Rawdkuen, S.
School of Science
International Journal
87.
2020
Determination of volatile organic compounds in the stinkhorn fungus Pseudocolus fusiformis in different stages of fruiting body formation Mycoscience
Kakumyan, P., Suwannarach, N., Kumla, J., Saichana, N., Lumyong, S., Matsui, K.
School of Science
International Journal
88.
2020
Polyketide-derived secondary metabolites from a dothideomycetes fungus, Pseudopalawania siamensis gen. et sp. nov., (muyocopronales) with antimicrobial and cytotoxic activities Biomolecules
Mapook, A., Macabeo, A.P.G., Thongbai, B., Hyde, K.D., Stadler, M.
School of Science
International Journal
89.
2020
Phylogeny of new marine Dothideomycetes and Sordariomycetes from mangroves and deep-sea sediments Botanica Marina
Jones, E.B.G., Devadatha, B., Abdel-Wahab, M.A., Dayarathne, M.C., Zhang, S.-N., Hyde, K.D., Liu, J.-K., Bahkali, A.H., Sarma, V.V., Tibell, S., Tibell, L., Wang, M.-M., Liu, F., Cai, L.
School of Science
International Journal
90.
2020
Invariant solutions of one-dimensional equations of two-temperature relaxation gas dynamics Mathematical Methods in the Applied Sciences
Siriwat, P., Grigoriev, Y.N., Meleshko, S.V.
School of Science
International Journal
91.
2020
Xanthagaricus siamensis sp. Nov. (Agaricaceae), a new species with dull green lamellae from northern Thailand Phytotaxa
Liu, Y.S., Liu, J.-K., Sysouphanthong, P., Hyde, K.D., Lumyong, S.
School of Science
International Journal
92.
2020
The influence of grain boundary area on the complexion time-temperature-transformation diagram of Eu-doped magnesium aluminate spinel Scripta Materialia
Krause, A.R., Kundu, A., Kosasang, O., Vinci, R.P., Harmer, M.P.
School of Science
International Journal
93.
2020
Electrospun gelatin matrices with bioactive pDNA polyplexes International Journal of Biological Macromolecules
Pankongadisak, P., Tsekoura, E., Suwantong, O., Uludağ, H.
School of Science
International Journal
94.
2020
Pseudobactrodesmium (Dactylosporaceae, Eurotiomycetes, Fungi) a Novel Lignicolous Genus Frontiers in Microbiology
Dong, W., Hyde, K.D., Doilom, M., Yu, X.-D., Bhat, D.J., Jeewon, R., Boonmee, S., Wang, G.-N., Nalumpang, S., Zhang, H.
School of Science
International Journal
95.
2020
Assessment of genetic diversity in Thai upland rice varieties using SSR markers Australian Journal of Crop Science
Nilthong, S., Chukeatirote, E., Nilthong, R.
School of Science
International Journal
96.
2020
Bioassay-guided isolation and identification of antidiabetic compounds from Garcinia cowa leaf extract Heliyon
Phukhatmuen, P., Raksat, A., Laphookhieo, S., Charoensup, R., Duangyod, T., Maneerat, W.
School of Science
International Journal
97.
2020
Kwanghwana miscanthi Karun., C.H.Kuo & K.D.Hyde, gen. et sp. nov. (Phaeosphaeriaceae, Pleosporales) on Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb. (Poaceae) Cryptogamie, Mycologie
Karunarathna, A., Phookamsak, R., Jayawardena, R.S., Hyde, K.D., Kuo, C.H.
School of Science
International Journal
98.
2020
First Report of the Sexual Morph of Pseudofusicoccum adansoniae Pavlic, T.I.Burgess & M.J.Wingf. On Para Rubber Cryptogamie, Mycologie
Senwanna, C., Hongsanan, S., Hyde, K.D., Cheewangkoon, R., Konta, S., Wang, Y.
School of Science
International Journal
99.
2020
In vitro anti‐inflammatory, anti‐oxidant, and cytotoxic activities of four curcuma species and the isolation of compounds from curcuma aromatica rhizome Biomolecules
Pintatum, A., Maneerat, W., Logie, E., Tuenter, E., Sakavitsi, M.E., Pieters, L., Berghe, W.V., Sripisut, T., Deachathai, S., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
100.
2020
The potential use of cross-linked alginate/gelatin hydrogels containing silver nanoparticles for wound dressing applications Polymer Bulletin
Baukum, J., Pranjan, J., Kaolaor, A., Chuysinuan, P., Suwantong, O., Supaphol, P.
School of Science
International Journal
101.
2020
α-Glucosidase inhibitory and nitric oxide production inhibitory activities of alkaloids isolated from a twig extract of Polyalthia cinnamomea Bioorganic and Medicinal Chemistry
Suthiphasilp, V., Maneerat, W., Rujanapun, N., Duangyod, T., Charoensup, R., Deachathai, S., Andersen, R.J., Patrick, B.O., Pyne, S.G., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
102.
2020
Dual-Purpose Photometric-Conductivity Detector for Simultaneous and Sequential Measurements in Flow Analysis Molecules (Basel, Switzerland)
Mantim, T., Chaisiwamongkhol, K., Uraisin, K., Hauser, P.C., Wilairat, P., Nacapricha, D.
School of Science
International Journal
103.
2020
Nigrospora Species Associated with Various Hosts from Shandong Peninsula, China Mycobiology
Hao, Y., Aluthmuhandiram, J.V.S., Chethana, K.W.T., Manawasinghe, I.S., Li, X., Liu, M., Hyde, K.D., Phillips, A.J.L., Zhang, W.
School of Science
International Journal
104.
2020
Patellariopsidaceae Fam. Nov. With Sexual-Asexual Connection and a New Host Record for Cheirospora botryospora (Vibrisseaceae, Ascomycota) Frontiers in Microbiology
Karunarathna, A., Peršoh, D., Ekanayaka, A.H., Jayawardena, R.S., Chethana, K.W.T., Goonasekara, I.D., Cheewangkoon, R., Camporesi, E., Hyde, K.D., Lumyong, S., Karunarathna, S.C.
School of Science
International Journal
105.
2020
Effects of surfactant on thermo-mechanical behavior of geopolymer foam paste made with sodium perborate foaming agent Construction and Building Materials
Phavongkham, V., Wattanasiriwech, S., Cheng, T.-W., Wattanasiriwech, D.
School of Science
International Journal
106.
2020
Antibacterial and cytotoxic activities of phenolic constituents from the stem extracts of Spatholobus parviflorus Natural Product Research
Promchai, T., Janhom, P., Maneerat, W., Rattanajak, R., Kamchonwongpaisan, S., Pyne, S.G., Limtharakul, T.
School of Science
International Journal
107.
2020
Cultivation of mushrooms and their lignocellulolytic enzyme production through the utilization of agro-industrial waste Molecules
Kumla, J., Suwannarach, N., Sujarit, K., Penkhrue, W., Kakumyan, P., Jatuwong, K., Vadthanarat, S., Lumyong, S.
School of Science
International Journal
108.
2020
Influence of CuO and ZnO additions on grain growth and proton conductivity of Y-doped BaZrO3 Journal of the Australian Ceramic Society
Kosasang, O., Jareun, R., Phongsathit, S., Mach-mumas, S.
School of Science
International Journal
109.
2020
Fabrication of chitosan/collagen/hydroxyapatite scaffolds with encapsulated Cissus quadrangularis extract Polymers for Advanced Technologies
Thongtham, N., Chai-in, P., Unger, O., Boonrungsiman, S., Suwantong, O.
School of Science
International Journal
110.
2020
Spirosteroids and α-glucosidase inhibitory norlignans from Asparagus racemosus Willd. roots Phytochemistry
Tantapakul, C., Chaiyosang, B., Promgool, T., Somteds, A., Suthiphasilp, V., Kanokmedhakul, K., Laphookhieo, S., Andersen, R.J., Patrick, B.O., Kanokmedhakul, S.
School of Science
International Journal
111.
2020
Antibacterial and cytotoxic activities of phenolic constituents from the stem extracts of Spatholobus parviflorus Natural Product Research
Thanika Promchai, Pawinee Janhom, Wisanu Maneerat, Roonglawan Rattanajak, Sumalee Kamchonwongpaisan, Stephen G. Pyne, Thunwadee Limtharakul
School of Science
International Journal
112.
2020
In vitro antioxidant potential of Nephelium lappaceum L. rind extracts and geraniin on human epidermal keratinocytes Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
Thitilertdecha, N., Chaiwut, P., Saewan, N.
School of Cosmetic Science
International Journal
113.
2020
Improved Stability of Butterfly Pea Anthocyanins with Biopolymeric Walls Journal of cosmetic science
Lourith, N., Kanlayavattanakul, M.
School of Cosmetic Science
International Journal
114.
2020
Formulation and efficacy evaluation of the safe and efficient moisturizing snow mushroom hand sanitizer Journal of Cosmetic Dermatology
Lourith, N., Pungprom, S., Kanlayavattanakul, M.
School of Cosmetic Science
International Journal
115.
2020
Formulation and clinical evaluation of the standardized Litchi chinensis extract for skin hyperpigmentation and aging treatments | Formulation et évaluation clinique d'un extrait de Litchi chinensis pour l'hyperpigmentation et les effets de l'age sur la peau Annales Pharmaceutiques Francaises
Lourith, N., Kanlayavattanakul, M.
School of Cosmetic Science
International Journal
116.
2020
Alternative application approach on black bean: hair coloring product Chemical and Biological Technologies in Agriculture
Inman, C., Lourith, N., Kanlayavattanakul, M.
School of Cosmetic Science
International Journal
117.
2020
Factors associated with the unsuccessful tuberculosis treatment of hill tribe patients in Thailand Journal of Infection in Developing Countries
Khunthason, S., Kaewkungwal, J., Pan-Ngum, W., Okascharoen, C., Apidechkul, T., Lawpoolsri, S.
School of Health Science
International Journal
118.
2020
Metal levels, genetic instability, and renal markers in electronic waste workers in Thailand International Journal of Occupational and Environmental Medicine
Neitzel, R.L., Sayler, S.K., Arain, A.L., Nambunmee, K.
School of Health Science
International Journal
119.
2020
Effectiveness of traditional Thai self-massage combined with stretching exercises for the treatment of patients with chronic non-specific low back pain: A single-blinded randomized controlled trial Journal of Bodywork and Movement Therapies
Buttagat, V., Techakhot, P., Wiriya, W., Mueller, M., Areeudomwong, P.
School of Health Science
International Journal
120.
2020
Drinking water investigation of hill tribes: A case study in northern thailand International Journal of Environmental Research and Public Health
Sudsandee, S., Fakkaew, K., Keawdounglek, V., Laor, P., Worakhunpiset, S., Apidechkul, T.
School of Health Science
International Journal
121.
2020
Bats and belief: A sequential qualitative study in Thailand Heliyon
Suwannarong, K., Balthip, K., Kanthawee, P., Suwannarong, K., Khiewkhern, S., Lantican, C., Ponlap, T., Bupha, N., Amonsin, A.
School of Health Science
International Journal
122.
2020
Prevalence of and factors associated with depression among hill tribe individuals aged 30 years and over in Thailand Heliyon
Chomchoei, C., Apidechkul, T., Keawdounglek, V., Wongfu, C., Khunthason, S., Kullawong, N., Tamornpark, R., Upala, P., Yeemard, F.
School of Health Science
International Journal
123.
2020
Associations of childhood experiences and methamphetamine use among Akha and Lahu hill tribe youths in northern Thailand: A cross-sectional study PLoS ONE
Apidechkul, T., Chomchoei, C., Wongnuch, P., Tamornpark, R., Upala, P., Yeemard, F., Nongkhai, M.P.N., Nachaiwieng, W., Sunsern, R.
School of Health Science
International Journal
124.
2020
Risk factors for bat contact and consumption behaviors in Thailand; A quantitative study BMC Public Health
Suwannarong, K., Chanabun, S., Kanthawee, P., Khiewkhern, S., Boonyakawee, P., Suwannarong, K., Saengkul, C., Bubpa, N., Amonsin, A.
School of Health Science
International Journal
125.
2020
Cost-effectiveness of TB treatments to Burmese and Laotian patients by Thai hospitals on the border with Myanmar and Laos Journal of Health Research
Laingoen, O., Apidechkul, T., Upala, P., Tamornpark, R., Foungnual, C., Paramee, R.
School of Health Science
International Journal
126.
2020
Implementing collaborative writing in EFL classrooms: Teachers and students’ perspectives LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network
Coffin, P.
School of Liberal Arts
International Journal
127.
2020
Environmental cultures in the upper mekong basin: A review of international literature Sojourn
Ribó, I., Calzolari, F.
School of Liberal Arts
International Journal
128.
2020
The changes of physical properties in 'Elsanta' strawberries from the winter and summer cultivations after vibration tests Australian Journal of Crop Science
Chaiwong, S., Bishop, C.F.H.
School of Agro-Industry
International Journal
129.
2020
Effect of lemon basil (Ocimum basilicum) seed mucilage and Chinese quince (Pseudocydonia sinensis) seed mucilage coating to cherry tomato (Solanum lycopersicum 'Sida') fruits Acta Horticulturae
Inthamat, P., Hamauzu, Y., Tongdeesoontorn, W.
School of Agro-Industry
International Journal
130.
2020
Discovery of mono(u-oxo)dicopper and bis(u-oxo)dicopper in ordered Cu incorporated in SBA-15 via sol-gel process from silatrane at room temperature: An in situ XAS investigation Microporous and Mesoporous Materials
Pithakratanayothin, S., Tongsri, R., Chaisuwan, T., Wongkasemjit, S., Khemthong, P., Limpijumnong, S., Pharanchai, P., Malaicharoen, K.
School of Agro-Industry
International Journal
131.
2020
Application of anthocyanin as a color indicator in gelatin films Food Bioscience
Rawdkuen, S., Faseha, A., Benjakul, S., Kaewprachu, P.
School of Agro-Industry
International Journal
132.
2020
Properties of rice flour-gelatine-nanoclay film with catechin-lysozyme and its use for pork belly wrapping Food Hydrocolloids
Pattarasiriroj, K., Kaewprachu, P., Rawdkuen, S.
School of Agro-Industry
International Journal
133.
2020
Thai herbal formulation ‘Ya-Pit-Samut-Noi’: Its antibacterial activities, effects on bacterial virulence factors and in vivo acute toxicity Journal of Ethnopharmacology
Limsuwan, S., Jarukitsakul, S., Issuriya, A., Chusri, S., Joycharat, N., Jaisamut, P., Saising, J., Jetwanna, K.W.-N., Voravuthikunchai, S.P.
School of Agro-Industry
International Journal
134.
2019
Graph clustering-based discretization approach to microarray data Knowledge and Information Systems
Kittakorn Sriwanna, Tossapon Boongoen, Natthakan Iam-On
School of Information Technology
International Journal
135.
2019
Effectiveness Comparison of the Traditional Problem-Based Learning and the Proposed Problem-Based Blended Learning in Creative Writing: A Case Study in Thailand Wireless Personal Communications
Dawilai, S., Kamyod, C., Prasad, R.
School of Information Technology
International Journal
136.
2019
Bayesian Compressed Vector Autoregression for Financial Time-Series Analysis and Forecasting IEEE Access
Taveeapiradeecharoen, P., Chamnongthai, K., Aunsri, N.
School of Information Technology
International Journal
137.
2019
Validity and reliability of the wii balance board for static balance assessment in healthy young adults Malaysian Journal of Medical Sciences
Kaewkaen, K., Uthama, S., Ruengsirarak, W., Puntumetakul, R.
School of Information Technology
International Journal
138.
2019
Fuzzy-based risk prediction model for cardiovascular complication of patient with type 2 diabetes mellitus and hypertension ECTI Transactions on Computer and Information Technology
Rachata, N., Rueangsirarak, W., Kamyod, C., Temdee, P.
School of Information Technology
International Journal
139.
2019
The time dimensional measurability aware FDE based analysis of active circuit in the fractional domain ECTI Transactions on Computer and Information Technology
Banchuin, R., Chaisricharoen, R.
School of Information Technology
International Journal
140.
2019
Personalized Recommendation Method for Preventing Elderly People from Cardiovascular Disease Complication Using Integrated Objective Distance Wireless Personal Communications
Chaising, S., Prasad, R., Temdee, P.
School of Information Technology
International Journal
141.
2019
A New Spinach Respiratory Prediction Method Using Particle Filtering Approach IEEE Access
Saenmuang, S., Aunsri, N.
School of Information Technology
International Journal
142.
2019
Matching of compatible different attributes for compatibility of members and groups International Journal of Mobile Learning and Organisation
Nuankaew, P., Temdee, P.
School of Information Technology
International Journal
143.
2019
Optimal power flow for enhanced TTC with optimal number of SVC by using improved hybrid TSSA ECTI Transactions on Computer and Information Technology
Chansareewittaya, S.
School of Information Technology
International Journal
144.
2019
Smart Care Environment with Food Recognition for Personalization Support: A Case Study of Thai Seniors Wireless Personal Communications
Temdee, P., Uttama, S.
School of Information Technology
International Journal
145.
2019
Smart Learning Environment for Enhancing Digital Literacy of Thai Youth: A Case Study of Ethnic Minority Group Wireless Personal Communications
Temdee, P.
School of Information Technology
International Journal
146.
2019
Identification of l-theanine acid effectiveness in oolong tea on human brain memorization and meditation ECTI Transactions on Computer and Information Technology
Srimaharaj, W., Chaising, S., Temdee, P., Sittiprapaporn, P., Chaisricharoen, R.
School of Information Technology
International Journal
147.
2019
Hybrid MODE/TS for environmental dispatch and economic dispatch Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications
Chansareewittaya, S.
School of Information Technology
International Journal
148.
2019
Model construction and validation in low-cost interpolation-based gaze tracking system Engineering Letters
Rattarom, S., Uttama, S., Aunsri, N.
School of Information Technology
International Journal
149.
2019
Graph clustering-based discretization approach to microarray data Knowledge and Information Systems
Sriwanna, K., Boongoen, T., Iam-On, N.
School of Information Technology
International Journal
150.
2019
Particle filtering with adaptive resampling scheme for modal frequency identification and dispersion curves estimation in ocean acoustics Applied Acoustics
Aunsri, N., Chamnongthai, K.
School of Information Technology
International Journal
151.
2019
Analysing the EEG signal effectiveness of chiang Rai Arabica drip coffee on individual human brainwave ECTI Transactions on Computer and Information Technology
Chenghu, C., Wicha, S., Chaisricharoen, R.
School of Information Technology
International Journal
152.
2019
Identifying the effectiveness of arabica drip coffee on individual human brainwave 2019 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON)
Chenghu, C., Jinna, H., Visavakitcharoen, A., Temdee, P., Chaisricharoen, R.
School of Information Technology
International Conference
153.
2019
The development of IoT-wetting front detector (IOT-WFD) for efficient Irrigation management and decision support system 2019 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON)
Wicha, S., Sureephong, P.
School of Information Technology
International Conference
154.
2019
Farming box: The integrated of vegetable production system for food safety in small household 2019 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON)
Duangban, N., Noinan, K., Wicha, S.
School of Information Technology
International Conference
155.
2019
An Online Web-based Adaptive Tutoring System for University Exit Exam on IT Literacy 21st International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)
Wongwatkit, C.
School of Information Technology
International Conference
156.
2019
Improving pre-service engineering teacher's teaching skills with a blended micro-teaching technique 2019 International Symposium on Educational Technology (ISET)
Chookaew, S., Howimanporn, S., Pratumsuwan, P., Sootkaneung, W., Wongwatkit, C.
School of Information Technology
International Conference
157.
2019
Circular vector field analysis for the adaptive diffusion flow snakes applied to ultrasound images of breast cancer 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)
Rodtook, A., Kirimasthong, K.
School of Information Technology
International Conference
158.
2019
Association between different learning methods and testing scores for student: A case study 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Chaisricharoen, R., Srimaharaj, W., Sohail, A.
School of Information Technology
International Conference
159.
2019
BEER-Guy wireless automated robot 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Puangdee, T., Phaparkhorn, W., Kamyod, C.
School of Information Technology
International Conference
160.
2019
A BPM-based emerald factory information system: Redesigning emerald crafting process in myanmar 7th International Conference on Computer and Communications Management
Wongwatkit, C., Mar, S.W.
School of Information Technology
International Conference
161.
2019
Automated optic disc localization algorithm by combining a blob of corner patterns, brightness and circular structures models the 2019 International Conference on Information Technology and Computer Communications (ITCC 2019)
Rodtook, A., Chucherd, S.
School of Information Technology
International Conference
162.
2019
Exploiting Consensus Clustering for Light Curve Data Analysis 2019 IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering (ECICE)
Panwong, P., Boongoen, T., Iam-On, N., Mullaney, J.
School of Information Technology
International Conference
163.
2019
Application of Large Neighborhood Search and Differential Evolution for Solving Vehicle Routing Problem in Post Office Delivery for the post office, Chiang Rai branch 4th International Conference on Information Technology (InCIT)
Wisittipanit, N.
School of Information Technology
International Conference
164.
2019
Improved TTC per Fuel Cost with DGs by Using Evolutionary Programming 4th International Conference on Information Technology (InCIT)
Chansareewittaya, S., Sebakor, M.
School of Information Technology
International Conference
165.
2019
Design and Evaluation of Interactive Learning Story and User Interface Prototyping for Mobile Responsive Learning Application 4th International Conference on Information Technology (InCIT)
Phunkaew, T., Phandan, C., Wongwatkit, C.
School of Information Technology
International Conference
166.
2019
The Cosine Similarity Technique for Removing the Redundancy Sample 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE)
Rueangsirarak, W., Laohapensaeng, T., Chansareewittaya, S., Yodjaiphet, A.
School of Information Technology
International Conference
167.
2019
Classification of Thai Elderly People Based on Control Ability of Sugar Consumption 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE)
Temdee, P., He, C., Tania, M.H.
School of Information Technology
International Conference
168.
2019
The Purposed Combinational Learning Framework for An Effective and Creative Multi-Business Model and Innovation 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE)
Jintapitak, M., Kamyod, C.
School of Information Technology
International Conference
169.
2019
Effect of natural additive on pellets physical properties and energy cost 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE)
Intagun, W., Kanoksilapatham, W., Maden, A., Nobaew, B.
School of Information Technology
International Conference
170.
2019
Reliability Analysis of the Smart Farm System: A Case Study of Small and Medium-Sized Farm-Thailand 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE)
Kamyod, C.
School of Information Technology
International Conference
171.
2019
Virtual Workspace for a Small-Scale Software Development Company in Developing Countries Case of Thailand 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE)
Chaisricharoen, R., Srimaharaj, W., Boonyanant, P., Laohapensaeng, T.
School of Information Technology
International Conference
172.
2019
Classification of Elderly Group with Hypertension for Preventing Cardiovascular Disease Complication 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE)
He, C., Chaising, S., Temdee, P.
School of Information Technology
International Conference
173.
2019
Sequential Bayesian Filtering with Particle Smoother for Improving Frequency Estimation in Frequency Domain Approach 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE)
Aunsri, N.
School of Information Technology
International Conference
174.
2019
A web-based learning system for myanmar culture and language learning of undergraduate students in Thailand 27th International Conference on Computers in Education Workshop (ICCE 2019)
Chanoonan, C., Thew, N.C.S., Wongwatkit, C., Chongdarakul, W., Chansiri, S., Po, C.S.P.
School of Information Technology
International Conference
175.
2019
An interactive story-based mobile application with personal recommendation and notification for sexual health education in ethnic adolescents 27th International Conference on Computers in Education Workshop (ICCE 2019)
Chansiri, S., Wongwatkit, C.
School of Information Technology
International Conference
176.
2019
An integrated inquiry-based BYOD approach for supporting social studies learning abilities in Museums 27th International Conference on Computers in Education Workshop (ICCE 2019)
Yachulawetkunakorn, C., Na Phatthalung, R., Wongwatkit, C., Wongta, J., Watthana, C.
School of Information Technology
International Conference
177.
2019
An online personalized learning system with ongoing learning experience adaptation: A prototype system for STEM discipline 27th International Conference on Computers in Education Workshop (ICCE 2019)
Wongwatkit, C., Panjaburee, P., Chookaew, S.
School of Information Technology
International Conference
178.
2019
Learning Archaeoastronomy in Temples with STEM-focused Mobile Learning Approach 27th International Conference on Computers in Education Workshop (ICCE 2019)
Wongta, J., Wongwatkit, C., Yachulawetkunakorn, C., Na Phatthalung, R., Saelee, C., Tawonatiwas, M.
School of Information Technology
International Conference
179.
2019
Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of Anthocyanins Extracted from Oryza sativa L. in Primary Dermal Fibroblasts Oxidative medicine and cellular longevity
Palungwachira, P., Tancharoen, S., Phruksaniyom, C., Klungsaeng, S., Srichan, R., Kikuchi, K., Nararatwanchai, T.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
180.
2019
Nitrogen plasma skin regeneration for the treatment of mild-to-moderate periorbital wrinkles: A prospective, randomized, controlled evaluator-blinded trial Journal of Cosmetic Dermatology
Theppornpitak, N., Udompataikul, M., Chalermchai, T., Ophaswongse, S., Limtanyakul, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
181.
2019
Precision medicine and the practice of trichiatry: Adapting the concept Skin Appendage Disorders
Trüeb, R.M., Jolliffe, V.M.L., Régnier, A.F., Dutra Rezende, H., Vañó-Galván, S., Kopera, D., Ioannides, D., Gavazzoni Dias, M.F.R., Macpherson, M., Gadzhigoroeva, A., Ovcharenko, J., Lee, W.-S., Murugusundram, S., Kurata, S., Chang, M., Tanglertsampan, C.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
182.
2019
Brain exercise in elderly people by neurosky smarter kit 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Chaipakornwong, T., Djohan, Chang, S.-C., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
183.
2019
A preliminary study on effect of lactobacillus paracasei on high-density and low-density lipoproteins level in hypercholesterolemic patients 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Chaiyasut, C., Sivamaruthi, B. S., Sirilun, S., Tirawat, Y., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
184.
2019
A preliminary study on effect of lactobacillus paracasei hii01 on cortisol in fatigue subjects 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Lalitsuradej, E., Sirilun, S., Chaiyasut, C., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
185.
2019
Preliminary study of probiotics and kynurenine pathway in autism spectrum disorder 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Tharawadeephimuk, W., Chaiyasut, C., Sirilun, S., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
186.
2019
The effect of synbiotics supplement on alcohol use disorders identification test and biochemical parameters, lipopolysaccharide and immunoglobulin a levels, in high risk alcoholics 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Sirisapsombat, V., Nararatwanchai, T., Chaiyasut, C., Sirilun, S., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
187.
2019
Effects of probiotics on gut beneficial microbes in autistic children 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Kotchapetch, H., Chaiyasut, C., Sirilun, S., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
188.
2019
Preliminary study of probiotics in reducing common cold in children 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Churat, R., Chaiyasut, C., Sirilun, S., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
189.
2019
The effect of gendhing gamelan toward the reducing of anxiety on pregnancy 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Djohan, Tyasrinestu, F., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
190.
2019
Effect of use of dextranase based mouthwash on oral plaque in Thai people: A preliminary report 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Juntarachot, N., Sivamaruthi, B.S., Sirilun, S., Chaiyasut, C., Tongpong, P., Kantachote, D., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
191.
2019
Effect of mouthwash containing dextranase enzyme on markers related to dental cariese 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Tongpong, P., Chaiyasut, C., Sirilun, S., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
192.
2019
Effects of synbiotic supplement in Thai smokers: A preliminary study 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Pratummas, P., Nararatwanchai, T., Chaiyasut, C., Sirilun, S., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
193.
2019
A preliminary study of relationship between epworth sleepiness scale and excessive sleepiness in shift workers 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Phucharoen, P., Nararatwanchai, T., Chaiyasut, C., Sirilun, S., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
194.
2019
Investigation of brainwaves changes in dynamic meditation 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Puttason, S., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
195.
2019
Brainware SAFARI cognitive skills development in Thai children: A preliminary study 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
196.
2019
Effect of drinking green tea to stress reduction: Electroencephalographic investigation 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Srimanothip, A., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
197.
2019
Study of brain activity analysis of listening to ohm chanting 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Sachdev, S., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
198.
2019
Brainwave activity and cognitive performance investigated by meditation yoga 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Supoo, P., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
199.
2019
Preliminary study of neuroscience-based cognitive skill training and brainwave changes in children with learning disabilities 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
200.
2019
Preliminary study of plukenetia volubilis residue to omega enriched egg preparation 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Samakayanusorn, J., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
201.
2019
Multi-polar radio frequency combined with pulse electromagnetic field and vacuum system for cellulite and circumference reduction 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Panyasiripan, N., Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
202.
2019
N-acetylcysteine with low-dose estrogen reduces cardiac ischemia-reperfusion injury J Endocrinol
Sivaporn Sivasinprasasn, Siripong Palee, Kenneth Chattipakorn, Thidarat Jaiwongkum, Nattayaporn Apaijai, Wasana Pratchayasakul, Siriporn C. Chattipakorn, Nipon Chattipakorn
School of Medicine
International Journal
203.
2019
Predictive risk factors for early seizures in traumatic brain injury Journal of Neurosciences in Rural Practice
Parmontree, P., Tunthanathip, T., Doungngern, T., Rojpitbulstit, M., Kulviwat, W., Ratanalert, S.
School of Medicine
International Journal
204.
2019
The alterations of microvasculature, tyrosine phosphorylation, and lipid peroxidation in kidney of rats treated with valproic acid | Alteraciones de la microvasculatura, fosforilación de tirosina y peroxidación lipídica en riñones de ratas tratadas con ácido valproico International Journal of Morphology
Maneenin, C., Lapyuneyong, N., Tongpan, S., Yannasithinon, S., Burawat, J., Maneenin, N., Sukhorum, W., Arun, S., Iamsaard, S.
School of Medicine
International Journal
205.
2019
Association of age with carotid intima-media thickness, arterial stiffness, and brachial artery systolic time intervals in Thai people undergoing a routine annual physical exam Journal of the Medical Association of Thailand
Jularattanaporn, V., Chalermchai, T., Tongyoo, S., Nararatwanchai, T.
School of Medicine
International Journal
206.
2019
Anti-inflammatory and antioxidant activities of the extracts from leaves and stems of Polygonum odoratum Lour Anti-Inflammatory and Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry
Chansiw, N., Chotinantakul, K., Srichairatanakool, S.
School of Medicine
International Journal
207.
2019
Effect of Azadirachta indica flower extract on functional recovery of sciatic nerve crush injury in rat models of DM Experimental and Therapeutic Medicine
Sriraksa, N., Kongsui, R., Thongrong, S., Duangjai, A., Hawiset, T.
School of Medicine
International Journal
208.
2019
Cytotoxic endophyte from Camellia oleifera Abel - Penicillium chermesinum NR121310 Mycology
Prachya, S., Wattanasiri, C., Pansanit, A.
School of Medicine
International Journal
209.
2019
Prevalence and factors associated with abnormal cervical cell among the hmong and Mien Hill tribe women in Pha Yao Province, Thailand Siriraj Medical Journal
Kuntasorn, S., Anuwatnonthakate, A., Apidechkul, T.
School of Medicine
International Journal
210.
2019
Comparison of core stabilisation exercise and proprioceptive neuromuscular facilitation training on pain-related and neuromuscular response outcomes for chronic low back pain: A randomised controlled trial Malaysian Journal of Medical Sciences
Areeudomwong, P., Buttagat, V.
School of Medicine
International Journal
211.
2019
Oblique intradermal suture as a faster choice for intradermal closure: a randomized equivalence trial Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery
Wongkietkachorn, A., Wongkietkachorn, N., Rhunsiri, P.
School of Medicine
International Journal
212.
2019
Periwound Challenges Improve Patient Satisfaction in Wound Care Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Titapun, A., Wongkietkachorn, N., Wongkietkachorn, S.
School of Medicine
International Journal
213.
2019
Remove Persistent Staining with a Callus Shaver Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Luvira, V., Wongkietkachorn, N., Wongkietkachorn, S.
School of Medicine
International Journal
214.
2019
Design and fabrication of robotic autopsy Saw ACM International Conference Proceeding Series
Jumlongkul, A., Chutivongse, P.
School of Medicine
International Journal
215.
2019
Indocyanine green dye angiography as an adjunct to assess indeterminate burn wounds: A prospective, multicentered, triple-blinded study Journal of Trauma and Acute Care Surgery
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Winaikosol, K., Waraasawapati, S., Chaiwiriyakul, S., Eua-Angkanakul, K., Wongkietkachorn, N., Punyavong, P., Jenwitheesuk, K., Chowchuen, B.
School of Medicine
International Journal
216.
2019
The prevalence of bartonella bacteria in cattle lice collected from three provinces of Thailand Insects
Promrangsee, C., Khositharattanakool, P., Somwang, P., Sunantaraporn, S., Phumee, A., Preativatanyou, K., Tawatsin, A., Brownell, N., Siriyasatien, P.
School of Medicine
International Journal
217.
2019
Expression of testicular phosphorylated proteins in types 1 and 2 diabetes mellitus in mice: an experimental study International Journal of Reproductive BioMedicine
Sampannang, A., Arun, S., Burawat, J., Sukhorum, W., Iamsaard, S.
School of Medicine
International Journal
218.
2019
Valproic acid changes the expression of tyrosine-phosphorylated proteins in rat seminal vesicle Andrologia
Tongpan, S., Sukhorum, W., Arun, S., Sawatphanich, T., Iamsaard, S.
School of Medicine
International Journal
219.
2019
N-acetylcysteine with low-dose estrogen reduces cardiac ischemia-reperfusion injury The Journal of endocrinology
Sivasinprasasn, S., Palee, S., Chattipakorn, K., Jaiwongkum, T., Apaijai, N., Pratchayasakul, W., Chattipakorn, S. C., Chattipakorn, N.
School of Medicine
International Journal
220.
2019
Quantitative Burn Depth Analysis Using Indocyanine Green Angiography Journal of Burn Care and Research
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Winaikosol, K., Eua-Angkanakul, K., Wongkietkachorn, N., Punyavong, P., Jenwitheesuk, K., Chowchuen, B., Wongkietkachorn, S.
School of Medicine
International Journal
221.
2019
Using "1-2-3 Rule" for Locating the Internal Mammary Vessels in Smaller Size Population Plastic and Reconstructive Surgery
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Sakaew, W., Rudtanatip, T., Wongkietkachorn, N., Wongkietkachorn, S.
School of Medicine
International Journal
222.
2019
Supporting a Comprehensive Theory of Breast Fascial Anatomy Plastic and reconstructive surgery
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Rudtanatip, T., Sakaew, W., Vachirodom, P., Wongkietkachorn, N., Wongkietkachorn, S.
School of Medicine
International Journal
223.
2019
Safe Zone for Infraorbital Nerve Block Plastic and reconstructive surgery
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Wongkietkachorn, N., Wongkietkachorn, S.
School of Medicine
International Journal
224.
2019
Predictive factors for suicidal attempts: A case-control study Perspectives in Psychiatric Care
Wongpakaran, N., Wongpakaran, T., Kittipodjanasit, A., Chompoosri, P., Kuntawong, P., Wedding, D.
School of Medicine
International Journal
225.
2019
Comment on 'Skin Graft Fixation Using Adhesive Hydrofiber Foam (Adhesive Aquacel Foam)' Annals of plastic surgery
Wongkietkachorn, A., Surakunprapha, P., Wongkietkachorn, N., Wongkietkachorn, S.
School of Medicine
International Journal
226.
2019
Increased DMT-1 expression in placentas of women living in high-Cd-contaminated areas of Thailand Environmental Science and Pollution Research
Somsuan, K., Phuapittayalert, L., Srithongchai, Y., Sonthi, P., Supanpaiboon, W., Hipkaeo, W., Sakulsak, N.
School of Medicine
International Journal
227.
2019
Resistant starch isolated from Luem-Pua glutinous rice decreases adipocyte size of visceral fat and thickness of thoracic aorta in high-fat diet-fed rats Chula Med J.
Siwaporn Praman, Arunothai Wanta, Thaneeya Hawiset, Natthiya Sakulsak, Siam Popluechai, Keerakarn Somsuan
School of Medicine
National Journal
228.
2019
Bayesian Compressed Vector Autoregression for Financial Time-Series Analysis and Forecasting IEEE Access
Paponpat Taveeapiradeecharoen, Kosin Chamnongthai, Nattapol Aunsri
School of Management
International Journal
229.
2019
Bayesian Compressed Vector Autoregression for Financial Time-Series Analysis and Forecasting IEEE Access
Taveeapiradeecharoen, P., Chamnongthai, K., Aunsri, N.
School of Management
International Journal
230.
2019
Do the fraud triangle components motivate fraud in Indonesia? Australasian Accounting, Business and Finance Journal
Fitri, F.A., Syukur, M., Justisa, G.
School of Management
International Journal
231.
2019
Risk factor analysis of the value chain for sawn rubberwood timber exports to China International Journal of Supply Chain Management
Nimsai, S., Ho, P.
School of Management
International Journal
232.
2019
Critical success factors and processed fruit export supply chain improvement of Thai SME to India International Journal of Supply Chain Management
Janapiraganit, T., Jongsureeyapart, C.
School of Management
International Journal
233.
2019
Intercepting Stimulus-Organism-Response Model, Theory of Planned Behavior and Theory of Expectancy Confirmation in the Study of Smartphone Consumer Behavior: A Thai University Student Perspective Asia Pacific Journal of Religions and Cultures
Chai Ching Tan
School of Management
National Journal
234.
2019
A Balanced Scorecard Configuration of Business Model: A Case of Community-based Tourism Asia Pacific Journal of Religions and Cultures
Chai Ching Tan
School of Management
National Journal
235.
2019
Fieldtrip Advantages for Tourism Students: Contributing Towards Hierarchical Aspect of the Stimulus-Organism-Response (S-O-R) Theory Dusit Thani College Journal
Chai Ching Tan, Nutteera Phakdeephirot, Wiyada Sereewichayaswat
School of Management
National Journal
236.
2019
The acceptance model toward cashless society in Thailand the 2019 International Conference on Information Technology and Computer Communications (ITCC 2019)
Chaveesuk, S., Vanitchatchavan, P., Wutthirong, P., Nakwari, P., Jaikua, M., Chaiyasoonthorn, W.
School of Management
International Conference
237.
2019
Investigation and Prioritization of Performance Indicators for Inventory Management in the University Hospital 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)
Sirisawat, P., Hasachoo, N., Kaewket, T.
School of Management
International Conference
238.
2019
Inventory Replenishment Policy for Medicines with Non-Stationary Stochastic Demand: The Case of a Newly Opened Hospital in Thailand 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)
Hasachoo, N., Sirisawat, P., Kaewket, T.
School of Management
International Conference
239.
2019
The “Belt and Road Initiative” Strategy, Opportunity and Challenges for Northern Thailand’s Economy Development Trend The International Conference on Belt and Road & Lancang-Mekong Cooperation: “Shared Future for Sustainable Connectivity”
ศุภกร คนคล่อง
School of Sinology
International Conference
240.
2019
Technological Progress and Economic Growth in Thailand Belt and Road & Greater Mekong Sub-region Cooperation International Conference between Thailand and China The International Conference on Belt and Road & Lancang-Mekong Cooperation: “Shared Future for Sustainable Connectivity”
Liu Xinwei
School of Sinology
International Conference
241.
2019
The SWOT Analysis on Lancang-Mekong Cooperation between Thailand and China The International Conference on Belt and Road & Lancang-Mekong Cooperation: “Shared Future for Sustainable Connectivity”
Jian Guo
School of Sinology
International Conference
242.
2019
Politics of the internet in the People’s Republic of China: Unveiling users’ experiences International Journal of Engineering and Advanced Technology
Calzolari, F.
School of Social Innovation
International Journal
243.
2019
A Causal Model of Binge Drinking Among University Students in Northern Thailand Journal of Addictions Nursing
Tonkuriman, A., Sethabouppha, H., Thungjaroenkul, P., Kittirattanapaiboon, P.
School of Nursing
International Journal
244.
2019
Towards Green Titration: Downscaling Sequential Injection Analysis Lab-at-valve Titration System with Stepwise Addition of Titrant Analytical Sciences
Pathinan Paengnakorn, Saiphon Chanpaka, Kanchana Watla-Iad, Wasin Wongwilai, Kate Grudpan
School of Science
International Journal
245.
2019
High performance biocompatible cellulose-based microcapsule encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization Polymer International
Wichsuda Tangsongcharoen, Patchara Punyamoonwongsa, Preeyaporn Chaiyasat
School of Science
International Journal
246.
2019
Evaluation of key meteorological determinants of wintering and flowering patterns of five rubber clones in Xishuangbanna, Yunnan, China International Journal of Biometeorology
K.K. Liyanage, Sehroon Khan, Sailesh Ranjitkar, Haiying Yu, Jianchu Xu, Siraprapa Brooks, Philip Beckschäfer, Kevin D. Hyde
School of Science
International Journal
247.
2019
Coumarins and flavones from the fruit and root extracts of Micromelum integerrimum Journal Natural Product Research
Virayu Suthiphasilp, Wisanu Maneerat, Raymond J. Andersen, Stephen G. Pyne, Chatchai Muanprasat, Sawinee Seemakhan, Suparerk Borwornpinyo, Surat Laphookhieo
School of Science
International Journal
248.
2019
Hyaline-spored chaetosphaeriaceous hyphomycetes from Thailand and China, with a review of the family Chaetosphaeriaceae Mycosphere
Lin, C.G., McKenzie, E.H.C., Liu, J.K., Jones, E.B.G., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
249.
2019
Morphological and phylogenetic studies of pleopunctum gen. nov. (Phaeoseptaceae, Pleosporales) from China Mycosphere
Liu, N.G., Hyde, K.D., Bhat, D., Jumpathong, J., Liu, J.K.
School of Science
International Journal
250.
2019
The family Pyrenidiaceae resurrected Mycosphere
Huanraluek, N., Ertz, D., Phukhamsakda, C., Hongsanan, S., Jayawardena, R.S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
251.
2019
Fungi from Asian Karst formations III. Molecular and morphological characterization reveal new taxa in Phaeosphaeriaceae Mycosphere
Zhang, J.F., Liu, J.K., Jeewon, R., Wanasinghe, D.N., Liu, Z.Y.
School of Science
International Journal
252.
2019
Preliminary classification of Leotiomycetes Mycosphere
Ekanayaka, A.H., Hyde, K.D., Gentekaki, E., McKenzie, E.H.C., Zhao, Q., Bulgakov, T.S., Camporesi, E.
School of Science
International Journal
253.
2019
Mycosphere notes 275-324: A morpho-taxonomic revision and typification of obscure dothideomycetes genera (incertae sedis) Mycosphere
Pem, D., Jeewon, R., Bhat, D.J., Doilom, M., Boonmee, S., Hongsanan, S., Promputtha, I., Xu, J.C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
254.
2019
Ophiobolus hydei sp. Nov. (phaeosphaeriaceae, ascomycota) from cirsium and phlomoides in Uzbekistan Botany
Gafforov, Y., Phookamsak, R., Jiang, H.-B., Wanasinghe, D.N., Juliev, M.
School of Science
International Journal
255.
2019
Towards a natural classification of dothidotthia and thyrostroma in dothidotthiaceae (pleosporineae, pleosporales) Mycosphere
Senwanna, C., Dn, W., Ts, B., Wang, Y., Dj, B., Amc, T., Pe, M., Xu, J., Kd, H., Phookamsak, R.
School of Science
International Journal
256.
2019
A review of the polysaccharide, protein and selected nutrient content of Auricularia, and their potential pharmacological value Mycosphere
Bandara, A.R., Rapior, S., Mortimer, P.E., Kakumyan, P., Hyde, K.D., Xu, J.
School of Science
International Journal
257.
2019
Taxonomy and molecular phylogeny of Thyrostroma ephedricola sp. Nov. (Dothidotthiaceae) and proposal for Thyrostroma jaczewskii comb. nov. Phytotaxa
Pem, D., Jeewon, R., Bulgakov, T., Gafforov, Y., Hongsanan, S., Phookamsak, R., Xu, J.-C., Promputtha, I., Doilom, M., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
258.
2019
Multigene phylogenetic analyses to establish new Valsaria species and taxonomic significance of spore ornamentation PLoS ONE
Pem, D., Hyde, K.D., Doilom, M., Camporesi, E., Hongsanan, S., Rampadarath, S., Bhoyroo, V., Jeewon, R.
School of Science
International Journal
259.
2019
Inactivation of farRCauses high rhodomyrtone resistance and increased pathogenicity in staphylococcus aureus Frontiers in Microbiology
Nguyen, M.-T., Saising, J., Tribelli, P.M., Nega, M., Diene, S.M., François, P., Schrenzel, J., Spröer, C., Bunk, B., Ebner, P., Hertlein, T., Kumari, N., Härtner, T., Wistuba, D., Voravuthikunchai, S.P., Mäder, U., Ohlsen, K., Götz, F.
School of Science
International Journal
260.
2019
Phylogenetic revision of savoryellaceae and evidence for its ranking as a subclass Frontiers in Microbiology
Dayarathne, M.C., Maharachchikumbura, S.S.N., Jones, E.B.G., Dong, W., Devadatha, B., Yang, J., Ekanayaka, A.H., De Silva, W., Sarma, V.V., Al-Sadi, A.M., Khongphinitbunjong, K., Hyde, K.D., Zhao, R.L.
School of Science
International Journal
261.
2019
Diversity, morphology and molecular phylogeny of Dothideomycetes on decaying wild seed pods and fruits Mycosphere
Jayasiri, S.C., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., McKenzie, E.H.C., Jeewon, R., Phillips, A.J.L., Bhat, D.J., Wanasinghe, D.N., Liu, J.K., Lu, Y.Z., Kang, J.C., Xu, J., Karunarathna, S.C.
School of Science
International Journal
262.
2019
Morphological and phylogenetic characterization of novel pestalotioid species associated with mangroves in Thailand Mycosphere
Norphanphoun, C., Jayawardena, R.S., Chen, Y., Wen, T.C., Meepol, W., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
263.
2019
Molecular data reveals a new holomorphic marine fungus, Halobyssothecium estuariae, and the asexual morph of Keissleriella phragmiticola Mycology
Devadatha, B., Calabon, M.S., Abeywickrama, P.D., Hyde, K.D., Jones, E.B.G.
School of Science
International Journal
264.
2019
Coumarins and flavones from the fruit and root extracts of Micromelum integerrimum Natural Product Research
Suthiphasilp, V., Maneerat, W., Andersen, R.J., Pyne, S.G., Muanprasat, C., Seemakhan, S., Borwornpinyo, S., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
265.
2019
Alkaloids and styryllactones from Goniothalamus cheliensis Phytochemistry
Jaidee, W., Andersen, R.J., Patrick, B.O., Pyne, S.G., Muanprasat, C., Borwornpinyo, S., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
266.
2019
Moisture Sorption Isotherms and Prediction Models of Carboxymethyl Chitosan Films from Different Sources with Various Plasticizers Advances in Materials Science and Engineering
Tantala, J., Rachtanapun, C., Tongdeesoontorn, W., Jantanasakulwong, K., Rachtanapun, P.
School of Science
International Journal
267.
2019
Succession and natural occurrence of saprobic fungi on leaves of Berchemia floribunda (climber) and their association with Magnolia liliifera (host) Mycosphere
Promputtha, I., McKenzie, E.H.C., Tennakoon, D.S., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
268.
2019
Lignicolous freshwater fungi from China and Thailand: Multi-gene phylogeny reveals new species and new records in Lophiostomataceae Mycosphere
Bao, D.F., Su, H.Y., Maharachchikumbura, S.S.N., Liu, J.K., Nalumpang, S., Luo, Z.L., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
269.
2019
Iodosphaeria honghense sp. Nov. (Iodosphaeriaceae, Xylariales) from Yunnan Province, China Phytotaxa
Marasinghe, D.S., Samarakoon, M.C., Hongsanan, S., Boonmee, S., McKenzie, E.H.C.
School of Science
International Journal
270.
2019
Sparticolins A-G, Biologically Active Oxidized Spirodioxynaphthalene Derivatives from the Ascomycete Sparticola junci Journal of Natural Products
Phukhamsakda, C., Macabeo, A.P.G., Huch, V., Cheng, T., Hyde, K.D., Stadler, M.
School of Science
International Journal
271.
2019
Contributions to species of xylariales in China - 2. rosellinia pervariabilis and R. tetrastigmae spp. nov., and a new record of R. caudata Mycotaxon
Xie, X., Liu, L., Zhang, X., Long, Q., Shen, X., Boonmee, S., Kang, J., Li, Q.
School of Science
International Journal
272.
2019
Two new entomopathogenic species of Ophiocordyceps in Thailand MycoKeys
Xiao, Y.-P., Hongsanan, S., Hyde, K.D., Brooks, S., Xie, N., Long, F.-Y., Wen, T.-C.
School of Science
International Journal
273.
2019
Towards green titration: Downscaling the sequential injection analysis lab-at-valve titration system with the stepwise addition of a titrant Analytical Sciences
Paengnakorn, P., Chanpaka, S., Watla-Iad, K., Wongwilai, W., Grudpan, K.
School of Science
International Journal
274.
2019
Characterization of the castanopsis carlesii deadwood mycobiome by pacbio sequencing of the full-length fungal nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) Frontiers in Microbiology
Purahong, W., Mapook, A., Wu, Y.-T., Chen, C.-T.
School of Science
International Journal
275.
2019
The effect of poly(Butylene Adipate-co-Terephthalate) on crystallization behavior and morphology of poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate) Key Engineering Materials
Sitthi, D., Damian, S., Karnik, T., Jim, S.
School of Science
International Journal
276.
2019
Molecular characterization and pathogenicity of fungal taxa associated with cherry leaf spot disease Mycosphere
Chethana, K.W.T., Jayawardene, R.S., Zhang, W., Zhou, Y.Y., Liu, M., Hyde, K.D., Li, X.H., Wang, J., Zhang, K.C., Yan, J.Y.
School of Science
International Journal
277.
2019
Production of eugenol from fungal endophytes Neopestalotiopsis sp. and Diaporthe sp. isolated from Cinnamomum loureiroi leaves PeerJ
Tanapichatsakul, C., Khruengsai, S., Monggoot, S., Pripdeevech, P.
School of Science
International Journal
278.
2019
Structural modification of styrene Maleic anhydride copolymers for plant bioactive compound extraction Key Engineering Materials
Punyamoonwongsa, P., Kakumyan, P., Saichana, N., Tighe, B.
School of Science
International Journal
279.
2019
Entamoeba chiangraiensis n. sp. (Amoebozoa: Entamoebidae) isolated from the gut of Asian swamp eel (Monopterus albus) in northern Thailand Parasitology
Jinatham, V., Popluechai, S., Clark, C.G., Gentekaki, E.
School of Science
International Journal
280.
2019
How some native upland rice and cultivated lowland rice varieties responded to callus induction and regeneration medium? Asian Journal of Agriculture and Biology
Chiangmai, P.N., Yamying, M., Meetum, P., Brooks, S., Rienghlam, P., Raksasiri, B.V.
School of Science
International Journal
281.
2019
Investigation of Cu doped cadmium sulphide photoconductive cells Chiang Mai Journal of Science
Inthong, S., Intawin, P., Kraipok, A., Kanthachan, J., Eitssayeam, S., Inthata, U., Kamnoy, M., Sweatman, D., Tunkasiri, T.
School of Science
International Journal
282.
2019
Antifungal activity and chemical composition of endophytic fungus phanerochaete sp. MFLUCC16-0609 Farmacia
Khruengsai, S., Tanapichatsakul, C., Insawang, S., Hongsanan, S., Pripdeevech, P.
School of Science
International Journal
283.
2019
Silk Sericin Semi-interpenetrating Network Hydrogels Based on PEG-Diacrylate for Wound Healing Treatment International Journal of Polymer Science
Punyamoonwongsa, P., Klayya, S., Sajomsang, W., Kunyanee, C., Aueviriyavit, S.
School of Science
International Journal
284.
2019
Inhibition of nitric oxide production by clerodane diterpenoids from leaves and stems of Croton poomae Esser Natural Product Research
Somteds, A., Tantapakul, C., Kanokmedhakul, K., Laphookhieo, S., Phukhatmuen, P., Kanokmedhakul, S.
School of Science
International Journal
285.
2019
Cytotoxic endophyte from Camellia oleifera Abel - Penicillium chermesinum NR121310 Mycology
Prachya, S., Wattanasiri, C., Pansanit, A.
School of Science
International Journal
286.
2019
Cunninghamella binariae, Mucor ardhlaengiktus, Mucor gigasporus and Umbelopsis changbaiensis, newly recorded species from amphibian feces and soil in Korea Phytotaxa
Nguyen, T.T.T., Hyde, K.D., Lee, H.B.
School of Science
International Journal
287.
2019
Corrosion investigation and microstructure of high calcium fly ash reinforced aluminum 6061 alloy Key Engineering Materials
Kosasang, O., Kummoo, A., Konghakot, R., Talangkun, S.
School of Science
International Journal
288.
2019
Physical and electrical property of TiO2 nanotube arrays for supercapacitors Key Engineering Materials
Chumphongphan, S.
School of Science
International Journal
289.
2019
Bagasse Sheets Reinforced with Nanofibrillated Celluloses IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Klayya, S., Rattanawongkun, P., Kunfong, N., Yodsuwan, N., Tawichai, N., Intatha, U., Soykeabkaew, N.
School of Science
International Journal
290.
2019
Nanofibrillated Cellulose from Banana Pseudostem Reinforced Bagasse Paper Sheets IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Soykeabkaew, N., Rattanawongkun, P., Kunfong, N., Tawichai, N., Intatha, U.
School of Science
International Journal
291.
2019
Effect of Pineapple Leaf Nanofibers on Physical and Mechanical Properties of Bagasse Sheets IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Kunfong, N., Rattanawongkun, P., Tawichai, N., Duangphet, S., Intatha, U., Soykeabkaew, N.
School of Science
International Journal
292.
2019
Micro/Nano Papers from Bagasse Pulp Reinforced by Bacterial Cellulose Nanofibers IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Rattanawongkun, P., Kunfong, N., Tawichai, N., Intatha, U., Yodsuwan, N., Soykeabkaew, N.
School of Science
International Journal
293.
2019
Incidence of viruses infecting pepper in Thailand Biomolecular Concepts
Laprom, A., Nilthong, S., Chukeatirote, E.
School of Science
International Journal
294.
2019
The effect of adding torrefied fraction to biomass pellet from corn stover: Physical properties and fuel qualities Materials Today: Proceedings
Phonlayut, T., Soykeabkeaw, N., Intatha, U., Tawichai, N.
School of Science
International Journal
295.
2019
Misturatosphaeria viridibrunnea sp. Nov. (teichosporaceae, pleosporales) from Thailand Phytotaxa
Boonmee, S., Wijayawardene, N.N., Bhat, D.J., Tennakoon, D.S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
296.
2019
Sexual morph of phaeoacremonium aureum from rhizophora mucronata collected in Southern Thailand Phytotaxa
Dayarathne, M.C., Maharachchikumbura, S.S.N., Gareth Jones, E.B., Al-Sadi, A.M., Hyde, K.D., Chomnunti, P.
School of Science
International Journal
297.
2019
Intra-population genetic diversity and its effects on outlining genetic diversity of ciliate populations: Using Paramecium multimicronucleatum as an example European Journal of Protistology
Lu, X., Gentekaki, E., Xu, Y., Huang, L., Li, Y., Lu, X., Zhao, Y., Lin, X., Yi, Z.
School of Science
International Journal
298.
2019
Families in Botryosphaeriales: a phylogenetic, morphological and evolutionary perspective Fungal Diversity
Phillips, A.J.L., Hyde, K.D., Alves, A., Liu, J.-K.J.
School of Science
International Journal
299.
2019
One stop shop II: taxonomic update with molecular phylogeny for important phytopathogenic genera: 26–50 (2019) Fungal Diversity
Jayawardena, R.S., Hyde, K.D., Jeewon, R., Ghobad-Nejhad, M., Wanasinghe, D.N., Liu, N.G., Phillips, A.J.L., Oliveira-Filho, J.R.C., da Silva, G.A., Gibertoni, T.B., Abeywikrama, P., Carris, L.M., Chethana, K.W.T., Dissanayake, A.J., Hongsanan, S., Jayasiri, S.C., McTaggart, A.R., Perera, R.H., Phutthacharoen, K., Savchenko, K.G., Shivas, R.G., Thongklang, N., Dong, W., Wei, D.P., Wijayawardena, N.N., Kang, J.-C.
School of Science
International Journal
300.
2019
Phylogenetic classification and generic delineation of Hydeomyces desertipleosporoides gen. Et sp. nov., (phaeosphaeriaceae) from Jebel Akhdar Mountain in Oman Phytotaxa
Maharachchikumbura, S.S.N., Ariyawansa, H.A., Wanasinghe, D.N., Dayarathne, M.C., Al-Saady, N.A., Al-Sadi, A.M.
School of Science
International Journal
301.
2019
Polyoxygenated Cyclohexenes and Their Chlorinated Derivatives from the Leaves of Uvaria cherrevensis Journal of Natural Products
Auranwiwat, C., Wongsomboon, P., Thaima, T., Rattanajak, R., Kamchonwongpaisan, S., Willis, A.C., Laphookhieo, S., Pyne, S.G., Limtharakul, T.
School of Science
International Journal
302.
2019
A Stable Phylogeny for Dactylosporaceae Cryptogamie, Mycologie
Ekanayaka, A.H., Jones, E.B.G., Hyde, K.D., Zhao, Q.
School of Science
International Journal
303.
2019
Survival of ectoparasitic mites tropilaelaps mercedesae in association with honeybee hive products Insects
Khongphinitbunjong, K., Chantawannakul, P., Yañez, O., Neumann, P.
School of Science
International Journal
304.
2019
Effects of β-cyclodextrin complexation of curcumin and quaternization of chitosan on the properties of the blend films for use as wound dressings Journal of Polymer Research
Kaolaor, A., Phunpee, S., Ruktanonchai, U.R., Suwantong, O.
School of Science
International Journal
305.
2019
Phase, mechanical and bioactivity properties of hydroxyapatite-calcium titanate composite Materials Research Express
Inthong, S., Kamnoy, M., Intatha, U., Intawin, P., Pengpat, K., Tunkasiri, T., Eitssayeam, S.
School of Science
International Journal
306.
2019
Neoastrosphaeriella aquatica sp. Nov. (aigialaceae), a new species from freshwater habitat in Southern Thailand Phytotaxa
Bao, D.-F., Luo, Z.-L., Jeewon, R., Nalumpang, S., Su, H.-Y., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
307.
2019
Two new species of Amphisphaeria (Amphisphaeriaceae) from Northern Thailand Phytotaxa
Samarakoon, M.C., Jack Liu, J.-K., Hyde, K.D., Promputtha, I.
School of Science
International Journal
308.
2019
Bacteriophage control of Salmonella Typhimurium in milk Food Science and Biotechnology
Phongtang, W., Choi, G.-P., Chukeatirote, E., Ahn, J.
School of Science
International Journal
309.
2019
Pharmaceutical and cosmeceutical biological activities of hemp (cannabis sativa L var. sativa) leaf and seed extracts Chiang Mai Journal of Science
Manosroi, A., Chankhampan, C., Kietthanakorn, B.-O., Ruksiriwanich, W., Chaikul, P., Boonpisuttinant, K., Sainakham, M., Manosroi, W., Tangjai, T., Manosroi, J.
School of Science
International Journal
310.
2019
Fungicolous fungi: terminology, diversity, distribution, evolution, and species checklist Fungal Diversity
Sun, J.-Z., Liu, X.-Z., McKenzie, E.H.C., Jeewon, R., Liu, J.-K.J., Zhang, X.-L., Zhao, Q., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
311.
2019
Correction to: Fungicolous fungi: terminology, diversity, distribution, evolution, and species checklist (Fungal Diversity, (2019), 95, 1, (337-430), 10.1007/s13225-019-00422-9) Fungal Diversity
Sun, J.-Z., Liu, X.-Z., McKenzie, E.H.C., Jeewon, R., Liu, J.-K.J., Zhang, X.-L., Zhao, Q., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
312.
2019
Melanocamarosporioides ugamica gen. et sp. nov., a novel member of the family Melanommataceae from Uzbekistan Mycological Progress
Pem, D., Jeewon, R., Gafforov, Y., Hongsanan, S., Phukhamsakda, C., Promputtha, I., Doilom, M., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
313.
2019
Fungal diversity notes 929–1035: taxonomic and phylogenetic contributions on genera and species of fungi Fungal Diversity
Phookamsak, R., Hyde, K.D., Jeewon, R., Bhat, D.J., Jones, E.B.G., Maharachchikumbura, S.S.N., Raspé, O., Karunarathna, S.C., Wanasinghe, D.N., Hongsanan, S., Doilom, M., Tennakoon, D.S., Machado, A.R., Firmino, A.L., Ghosh, A., Karunarathna, A., Mešić, A., Dutta, A.K., Thongbai, B., Devadatha, B., Norphanphoun, C., Senwanna, C., Wei, D., Pem, D., Ackah, F.K., Wang, G.-N., Jiang, H.-B., Madrid, H., Lee, H.B., Goonasekara, I.D., Manawasinghe, I.S., Kušan, I., Cano, J., Gené, J., Li, J., Das, K., Acharya, K., Raj, K.N.A., Latha, K.P.D., Chethana, K.W.T., He, M.-Q., Dueñas, M., Jadan, M., Martín, M.P., Samarakoon, M.C., Dayarathne, M.C., Raza, M., Park, M.S., Telleria, M.T., Chaiwan, N., Matočec, N., de Silva, N.I., Pereira, O.L., Singh, P.N., Manimohan, P., Uniyal, P., Shang, Q.-J., Bhatt, R.P., Perera, R.H., Alvarenga, R.L.M., Nogal-Prata, S., Singh, S.K., Vadthanarat, S., Oh, S.-Y., Huang, S.-K., Rana, S., Konta, S., Paloi, S., Jayasiri, S.C., Jeon, S.J., Mehmood, T., Gibertoni, T.B., Nguyen, T.T.T., Singh, U., Thiyagaraja, V., Sarma, V.V., Dong, W., Yu, X.-D., Lu, Y.-Z., Lim, Y.W., Chen, Y., Tkalčec, Z., Zhang, Z.-F., Luo, Z.-L., Daranagama, D.A., Thambugala, K.M., Tibpromma, S., Camporesi, E., Bulgakov, T.S., Dissanayake, A.J., Senanayake, I.C., Dai, D.Q., Tang, L.-Z., Khan, S., Zhang, H., Promputtha, I., Cai, L., Chomnunti, P., Zhao, R.-L., Lumyong, S., Boonmee, S., Wen, T.-C., Mortimer, P.E., Xu, J.
School of Science
International Journal
314.
2019
Amides and flavonoids from the fruit and leaf extracts of melodorum siamensis Journal of Natural Products
Jaidee, W., Andersen, R.J., Chavez, M.A.G., Wang, Y.A., Patrick, B.O., Pyne, S.G., Muanprasat, C., Borwornpinyo, S., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
315.
2019
Neopestalotiopsis alpapicalis sp. Nov. a new endophyte from tropical mangrove trees in Krabi province (Thailand) Phytotaxa
Kumar, V., Cheewangkoon, R., Gentekaki, E., Maharachchikumbura, S.S.N., Brahmanage, R.S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
316.
2019
A new species of phyllachora (Phyllachoraceae, Phyllachorales) on phyllostachys heteroclada from Sichuan, China Phytotaxa
Yang, C.-L., Xu, X.-L., Liu, Y.-G., Hyde, K.D., McKenzie, E.H.C.
School of Science
International Journal
317.
2019
Neostagonosporella sichuanensis gen. Et sp. Nov. (Phaeosphaeriaceae, Pleosporales) on Phyllostachys heteroclada (Poaceae) from Sichuan Province, China MycoKeys
Yang, C.-L., Xu, X.-L., Wanasinghe, D.N., Jeewon, R., Phookamsak, R., Liu, Y.-G., Liu, L.-J., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
318.
2019
Contributions to species of Xylariales in China-1. Durotheca species Mycological Progress
De Long, Q., Liu, L.L., Zhang, X., Wen, T.C., Kang, J.C., Hyde, K.D., Shen, X.C., Li, Q.R.
School of Science
International Journal
319.
2019
Use of endophytes as biocontrol agents Fungal Biology Reviews
De Silva, N.I., Brooks, S., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
320.
2019
Physalactone and 4β-Hydroxywithanolide e Isolated from Physalis peruviana Inhibit LPS-Induced Expression of COX-2 and iNOS Accompanied by Abatement of Akt and STAT1 Journal of Natural Products
Park, E.-J., Sang-Ngern, M., Chang, L.C., Pezzuto, J.M.
School of Science
International Journal
321.
2019
Antimalarial and cytotoxic activities of pregnene-type steroidal alkaloids from Holarrhena pubescens roots Natural Product Research
Cheenpracha, S., Boapun, P., Limtharakul (née Ritthiwigrom), T., Laphookhieo, S., Pyne, S.G.
School of Science
International Journal
322.
2019
Aquimonospora tratensis gen. et sp. nov. (Diaporthomycetidae, Sordariomycetes), a new lineage from a freshwater habitat in Thailand Phytotaxa
Yang, J., Liu, J.-K.J., Hyde, K.D., Gareth Jones, E.B., Luo, Z.-L., Liu, Z.-Y.
School of Science
International Journal
323.
2019
Phylogeny and morphology of phillipsia hydei sp. Nov. (sarcoscyphaceae) from thailand Phytotaxa
Zeng, M., Ekanayaka, A.H., Zhao, Q.
School of Science
International Journal
324.
2019
Two new endophytic Colletotrichum species from Nothapodytes pittosporoides in China MycoKeys
Zhou, S., Qiao, L., Jayawardena, R.S., Hyde, K.D., Ma, X., Wen, T., Kang, J.
School of Science
International Journal
325.
2019
Striatiguttulaceae, a new pleosporalean family to accommodate Longicorpus and Striatiguttula gen. Nov. From palms MycoKeys
Zhang, S.-N., Hyde, K.D., Gareth Jones, E.B., Jeewon, R., Cheewangkoon, R., Liu, J.-K.
School of Science
International Journal
326.
2019
High performance biocompatible cellulose-based microcapsules encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization Polymer International
Tangsongcharoen, W., Punyamoonwongsa, P., Chaiyasat, P.
School of Science
International Journal
327.
2019
Lasiodiplodia theobromae and L. pseudotheobromae causing leaf necrosis on Camellia sinensis in Fujian Province, China Canadian Journal of Plant Pathology
Li, H.L., Jayawardena, R.S., Xu, W., Hu, M., Li, X.H., Liu, J.H., Hyde, K.D., Yan, J.
School of Science
International Journal
328.
2019
Freshwater hyphomycetes in Eurotiomycetes: a new species of Minimelanolocus and a new collection of Thysanorea papuana (Herpotrichiellaceae) Mycological Progress
Wang, G.-N., Yu, X.-D., Dong, W., Bhat, D.J., Boonmee, S., Zhang, D., Zhang, H.
School of Science
International Journal
329.
2019
Taxonomic and phylogenetic characterizations reveal two new species and two new records of Roussoella (Roussoellaceae, Pleosporales) from Yunnan, China Mycological Progress
Jiang, H.-B., Hyde, K.D., Jayawardena, R.S., Doilom, M., Xu, J., Phookamsak, R.
School of Science
International Journal
330.
2019
Molecular taxonomy reveals the sexual morph of Nodulosphaeria digitalis in Phaeosphaeriaceae from Campanula trachelium in Italy Phytotaxa
Chaiwan, N., Wanasinghe, D.N., Camporesi, E., Tibpromma, S., Boonmee, S., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
331.
2019
Correlation and path analysis studies of upland rice (Oryza sativa L.) collected from Pala-U village, Prachuap Khiri Khan, Thailand Asian Journal of Agriculture and Biology
Chiangmai, P.N., Yamying, M., Thammachaisophis, S., Phuththa, W., Brooks, S.
School of Science
International Journal
332.
2019
The genus Castanediella MycoKeys
Lin, C.-G., Bhat, D.J., Liu, J.-K., Hyde, K.D., Wang, Y.
School of Science
International Journal
333.
2019
Rhytidhysteron mangrovei (Hysteriaceae), a new species from mangroves in Phetchaburi Province, Thailand Phytotaxa
Kumar, V., Cheewangkoon, R., Thambugala, K.M., Jones, G.E.B., Brahmanage, R.S., Doilom, M., Jeewon, R., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
334.
2019
α-Glucosidase Inhibitory Flavonoids and Oxepinones from the Leaf and Twig Extracts of Desmos cochinchinensis Journal of Natural Products
Meesakul, P., Richardson, C., Pyne, S.G., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
335.
2019
Divergence time calibrations for ancient lineages of Ascomycota classification based on a modern review of estimations Fungal Diversity
Samarakoon, M.C., Hyde, K.D., Hongsanan, S., McKenzie, E.H.C., Ariyawansa, H.A., Promputtha, I., Zeng, X.-Y., Tian, Q., Liu, J.-K.J.
School of Science
International Journal
336.
2019
An online resource for marine fungi Fungal Diversity
Jones, E.B.G., Pang, K.-L., Abdel-Wahab, M.A., Scholz, B., Hyde, K.D., Boekhout, T., Ebel, R., Rateb, M.E., Henderson, L., Sakayaroj, J., Suetrong, S., Dayarathne, M.C., Kumar, V., Raghukumar, S., Sridhar, K.R., Bahkali, A.H.A., Gleason, F.H., Norphanphoun, C.
School of Science
International Journal
337.
2019
Fungal diversity notes 1036–1150: taxonomic and phylogenetic contributions on genera and species of fungal taxa Fungal Diversity
Hyde, K.D., Tennakoon, D.S., Jeewon, R., Bhat, D.J., Maharachchikumbura, S.S.N., Rossi, W., Leonardi, M., Lee, H.B., Mun, H.Y., Houbraken, J., Nguyen, T.T.T., Jeon, S.J., Frisvad, J.C., Wanasinghe, D.N., Lücking, R., Aptroot, A., Cáceres, M.E.S., Karunarathna, S.C., Hongsanan, S., Phookamsak, R., de Silva, N.I., Thambugala, K.M., Jayawardena, R.S., Senanayake, I.C., Boonmee, S., Chen, J., Luo, Z.-L., Phukhamsakda, C., Pereira, O.L., Abreu, V.P., Rosado, A.W.C., Bart, B., Randrianjohany, E., Hofstetter, V., Gibertoni, T.B., Soares, A.M.S., Plautz, H.L., Sotão, H.M.P., Xavier, W.K.S., Bezerra, J.D.P., de Oliveira, T.G.L., de Souza-Motta, C.M., Magalhães, O.M.C., Bundhun, D., Harishchandra, D., Manawasinghe, I.S., Dong, W., Zhang, S.-N., Bao, D.-F., Samarakoon, M.C., Pem, D., Karunarathna, A., Lin, C.-G., Yang, J., Perera, R.H., Kumar, V., Huang, S.-K., Dayarathne, M.C., Ekanayaka, A.H., Jayasiri, S.C., Xiao, Y., Konta, S., Niskanen, T., Liimatainen, K., Dai, Y.-C., Ji, X.-H., Tian, X.-M., Mešić, A., Singh, S.K., Phutthacharoen, K., Cai, L., Sorvongxay, T., Thiyagaraja, V., Norphanphoun, C., Chaiwan, N., Lu, Y.-Z., Jiang, H.-B., Zhang, J.-F., Abeywickrama, P.D., Aluthmuhandiram, J.V.S., Brahmanage, R.S., Zeng, M., Chethana, T., Wei, D., Réblová, M., Fournier, J., Nekvindová, J., do Nascimento Barbosa, R., dos Santos, J.E.F., de Oliveira, N.T., Li, G.-J., Ertz, D., Shang, Q.-J., Phillips, A.J.L., Kuo, C.-H., Camporesi, E., Bulgakov, T.S., Lumyong, S., Jones, E.B.G., Chomnunti, P., Gentekaki, E., Bungartz, F., Zeng, X.-Y., Fryar, S., Tkalčec, Z., Liang, J., Li, G., Wen, T.-C., Singh, P.N., Gafforov, Y., Promputtha, I., Yasanthika, E., Goonasekara, I.D., Zhao, R.-L., Zhao, Q., Kirk, P.M., Liu, J.-K., Yan, J.Y., Mortimer, P.E., Xu, J., Doilom, M.
School of Science
International Journal
338.
2019
Cytotoxicity to Five Cancer Cell Lines of the Respiratory Tract System and Anti-inflammatory Activity of Thai Traditional Remedy Natural Product Communications
Juckmeta, T., Pipatrattanaseree, W., Jaidee, W., Dechayont, B., Chunthorng-Orn, J., Andersen, R.J., Itharat, A.
School of Science
International Journal
339.
2019
Three new Phylloporus species from tropical China and Thailand Mycological Progress
Chuankid, B., Vadthanarat, S., Hyde, K.D., Thongklang, N., Zhao, R., Lumyong, S., Raspé, O.
School of Science
International Journal
340.
2019
Muyocopron heveae sp. nov. and M. dipterocarpi appears to have host-jumped to rubber Mycological Progress
Senwanna, C., Hongsanan, S., Phookamsak, R., Tibpromma, S., Cheewangkoon, R., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
341.
2019
Kevinhydea brevistipitata gen. et sp. nov. and Helicoma hydei sp. nov., (Tubeufiaceae) from decaying wood habitats Mycological Progress
Liu, N.-G., Lu, Y.-Z., Bhat, D.J., McKenzie, E.H.C., Lumyong, S., Jumpathong, J., Liu, J.-K.J.
School of Science
International Journal
342.
2019
A new record of Ganoderma tropicum (Basidiomycota, Polyporales) for Thailand and first assessment of optimum conditions for mycelia production MycoKeys
Luangharn, T., Karunarathna, S.C., Mortimer, P.E., Hyde, K.D., Thongklang, N., Xu, J.
School of Science
International Journal
343.
2019
Taxonomy and phylogeny of amphisphaeria acericola sp. Nov. from Italy Phytotaxa
Senanayake, I.C., Lian, T.-T., Mai, X.-M., Camporesi, E., Zeng, Y.-J., Tian, S.-L., Xie, N.
School of Science
International Journal
344.
2019
Evaluation of key meteorological determinants of wintering and flowering patterns of five rubber clones in Xishuangbanna, Yunnan, China International Journal of Biometeorology
Liyanage, K.K., Khan, S., Ranjitkar, S., Yu, H., Xu, J., Brooks, S., Beckschäfer, P., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
345.
2019
The holomorph of neoroussoella alishanense sp. nov. (roussoellaceae, pleosporales) on pennisetum purpureum (Poaceae) Phytotaxa
Karunarathna, A., Phookamsak, R., Jayawardena, R.S., Cheewangkoon, R., Hyde, K.D., Kuo, C.-H.
School of Science
International Journal
346.
2019
Introducing Arthrinium phyllostachium sp. Nov. (Apiosporaceae, Xylariales) on Phyllostachys heteroclada from Sichuan Province, China Phytotaxa
Yang, C.-L., Xu, X.-L., Dong, W., Wanasinghe, D.N., Liu, Y.-G., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
347.
2019
Multi-gene phylogeny and morphotaxonomy of Phaeosphaeria ampeli sp. Nov. From Ficus ampelas and a new record of P. Musae from Roystonea regia Phytotaxa
Tennakoon, D.S., Jeewon, R., Gentekaki, E., Kuo, C.-H., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
348.
2019
A new section and a new species of alternaria encountered from Oman Phytotaxa
Ghafri, A.A., Maharachchikumbura, S.S.N., Hyde, K.D., Al-Saady, N.A., Al-Sadi, A.M.
School of Science
International Journal
349.
2019
Improvement in the electrical properties of BCZT Ceramics induced by self-seeds Applied Physics A: Materials Science and Processing
Parjansri, P., Intatha, U., Pengpat, K., Eitssayeam, S.
School of Science
International Journal
350.
2019
The potential use of gentamicin sulfate-loaded poly(l-lactic acid)-sericin hybrid scaffolds for bone tissue engineering Polymer Bulletin
Pankongadisak, P., Jaikaew, N., Kiti, K., Chuenjitkuntaworn, B., Supaphol, P., Suwantong, O.
School of Science
International Journal
351.
2019
A tocotrienol quinone dimer and xanthones from the leaf extract of Garcinia nigrolineata Fitoterapia
Raksat, A., Maneerat, W., Andersen, R.J., Pyne, S.G., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
352.
2019
Identification of phenolic compounds in colored rice and their inhibitory potential against α-amylase Chiang Mai Journal of Science
Wongsa, P., Chaiwarith, J., Voranitikul, J., Chaiwongkhajorn, J., Rattanapanone, N., Lanberg, R.
School of Science
International Journal
353.
2019
Chemical synthesis of sulfated-α(1→6)-D-mannopyranan Songklanakarin Journal of Science and Technology
Bunthitsakda, W., Wattanasiri, C., Ruchirawat, S., Boonyarattanakalin, S.
School of Science
International Journal
354.
2019
Additions to the genus Savoryella (Savoryellaceae), with the asexual morphs Savoryella nypae comb. nov. and S. sarushimana sp. nov. Phytotaxa
Zhang, S.-N., Abdel-Wahab, M.A., Jones, E.B.G., Hyde, K.D., Liu, J.-K.J.
School of Science
International Journal
355.
2019
Morphology and phylogeny reveal Stemphylium dianthi sp. Nov. and new host records for the sexual morphs of S. beticola, S. gracilariae, S. simmonsii and S. vesicarium from Italy and Russia Phytotaxa
Brahmanage, R.S., Wanasinghe, D.N., Dayarathne, M.C., Jeewon, R., Yan, J., Bulgakov, T.S., Camporesi, E., Kakumyan, P., Hyde, K.D., Li, X.
School of Science
International Journal
356.
2019
Wicklowia submersa sp. nov. (wicklowiaceae, pleosporales), a second species in a monotypic family Phytotaxa
Boonmee, S., Sorvongxay, T., Huanraluek, N., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
357.
2019
The OmpA Gene of Xanthomonas axonopodis pv. glycines is Involved in Pathogenesis of Pustule Disease on Soybean Current Microbiology
Athinuwat, D., Brooks, S.
School of Science
International Journal
358.
2019
X-Rays from e ± Pair Halos Astrophysical Journal
Eungwanichayapant, A., Luangtip, W., Maithong, W., Ruffolo, D.
School of Science
International Journal
359.
2019
Conioscypha tenebrosa sp. nov. (conioscyphaceae) from China and notes on conioscypha species Phytotaxa
Liu, N.-G., Bhat, D.J., Hyde, K.D., Liu, J.J.
School of Science
International Journal
360.
2019
Taxonomy and the evolutionary history of Micropeltidaceae Fungal Diversity
Zeng, X.-Y., Wu, H.-X., Hongsanan, S., Jeewon, R., Wen, T.-C., Maharachchikumbura, S.S.N., Chomnunti, P., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
361.
2019
The amazing potential of fungi: 50 ways we can exploit fungi industrially Fungal Diversity
Hyde, K.D., Xu, J., Rapior, S., Jeewon, R., Lumyong, S., Niego, A.G.T., Abeywickrama, P.D., Aluthmuhandiram, J.V.S., Brahamanage, R.S., Brooks, S., Chaiyasen, A., Chethana, K.W.T., Chomnunti, P., Chepkirui, C., Chuankid, B., de Silva, N.I., Doilom, M., Faulds, C., Gentekaki, E., Gopalan, V., Kakumyan, P., Harishchandra, D., Hemachandran, H., Hongsanan, S., Karunarathna, A., Karunarathna, S.C., Khan, S., Kumla, J., Jayawardena, R.S., Liu, J.-K., Liu, N., Luangharn, T., Macabeo, A.P.G., Marasinghe, D.S., Meeks, D., Mortimer, P.E., Mueller, P., Nadir, S., Nataraja, K.N., Nontachaiyapoom, S., O’Brien, M., Penkhrue, W., Phukhamsakda, C., Ramanan, U.S., Rathnayaka, A.R., Sadaba, R.B., Sandargo, B., Samarakoon, B.C., Tennakoon, D.S., Siva, R., Sriprom, W., Suryanarayanan, T.S., Sujarit, K., Suwannarach, N., Suwunwong, T., Thongbai, B., Thongklang, N., Wei, D., Wijesinghe, S.N., Winiski, J., Yan, J., Yasanthika, E., Stadler, M.
School of Science
International Journal
362.
2019
Mallopenins A-E, Antibacterial Phenolic Derivatives from the Fruits of Mallotus philippensis Journal of Natural Products
Cheenpracha, S., Pyne, S.G., Patrick, B.O., Andersen, R.J., Maneerat, W., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
363.
2019
Diaporthe species in south-western China MycoKeys
Long, H., Zhang, Q., Hao, Y.-Y., Shao, X.-Q., Wei, X.-X., Hyde, K.D., Wang, Y., Zhao, D.-G.
School of Science
International Journal
364.
2019
Preparation of engineered stones IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Suta, S., Wattanasiriwech, S., Wattanasiriwech, D., Duangphet, S., Thanomsilp, C.
School of Science
International Journal
365.
2019
Rice husk ash-geopolymer composite IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Yomthong, K., Wattanasiriwech, S., Wattanasiriwech, D.
School of Science
International Journal
366.
2019
One stop shop III: taxonomic update with molecular phylogeny for important phytopathogenic genera: 51–75 (2019) Fungal Diversity
Jayawardena, R.S., Hyde, K.D., McKenzie, E.H.C., Jeewon, R., Phillips, A.J.L., Perera, R.H., de Silva, N.I., Maharachchikumburua, S.S.N., Samarakoon, M.C., Ekanayake, A.H., Tennakoon, D.S., Dissanayake, A.J., Norphanphoun, C., Lin, C., Manawasinghe, I.S., Tian, Q., Brahmanage, R., Chomnunti, P., Hongsanan, S., Jayasiri, S.C., Halleen, F., Bhunjun, C.S., Karunarathna, A., Wang, Y.
School of Science
International Journal
367.
2019
Rubroshiraia gen. Nov., a second hypocrellin-producing genus in Shiraiaceae (Pleosporales) MycoKeys
Dai, D.-Q., Wijayawardene, N.N., Tang, L.-Z., Liu, C., Han, L.-H., Chu, H.-L., Wang, H.-B., Liao, C.-F., Yang, E.-F., Xu, R.-F., Li, Y.-M., Hyde, K.D., Bhat, D.J., Cannon, P.F.
School of Science
International Journal
368.
2019
Antibacterial and Inhibitory Activities against Nitric Oxide Production of Coumaronochromones and Prenylated Isoflavones from Millettia extensa Journal of Natural Products
Raksat, A., Maneerat, W., Rujanapun, N., Andersen, R.J., Pyne, S.G., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
369.
2019
Semi-solid poly(vinyl alcohol) hydrogels containing ginger essential oil encapsulated in chitosan nanoparticles for use in wound management Journal of Polymer Research
Ngampunwetchakul, L., Toonkaew, S., Supaphol, P., Suwantong, O.
School of Science
International Journal
370.
2019
Membranolytic Effects of KT2 on Gram-Negative Escherichia coli Evaluated by Atomic Force Microscopy Applied Biochemistry and Microbiology
Theansungnoen, T., Jangpromma, N., Anwised, P., Daduang, S., Fukumori, Y., Taoka, A., Klaynongsruang, S.
School of Science
International Journal
371.
2019
Xuefeng Cordyceps: Insights into species diversity, life cycle and host association Current Science
Zha, L.S., Wen, T.C., Jeewon, R., Xie, Z.M., Boonmee, S., Eungwanichayapant, P.D., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
372.
2019
Taxonomy and biology of Cordyceps qingchengensis sp. nov. And its allies Phytotaxa
Zha, L.-S., Wen, T.-C., Huang, S.-K., Boonmee, S., Eungwanichayapant, P.D.
School of Science
International Journal
373.
2019
Murispora aquatica sp. Nov. And Murispora fagicola, a new record from freshwater habitat in China Phytotaxa
Bao, D.-F., Wanasinghe, D.N., Luo, Z.-L., Mortimer, P.E., Kumar, V., Su, H.-Y., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
374.
2019
High Genetic Diversity and Species Complexity of Diaporthe Associated With Grapevine Dieback in China Frontiers in Microbiology
Manawasinghe, I.S., Dissanayake, A.J., Li, X., Liu, M., Wanasinghe, D.N., Xu, J., Zhao, W., Zhang, W., Zhou, Y., Hyde, K.D., Brooks, S., Yan, J.
School of Science
International Journal
375.
2019
Essential Oil Compositions and Antibacterial and Antioxidant Activities of Five Lavandula stoechas Cultivars Grown in Thailand Chemistry and Biodiversity
Insawang, S., Pripdeevech, P., Tanapichatsakul, C., Khruengsai, S., Monggoot, S., Nakham, T., Artrod, A., D'Souza, P.E., Panuwet, P.
School of Science
International Journal
376.
2019
Substrate preference determines macrofungal biogeography in the greater Mekong Sub-Region Forests
Ye, L., Li, H., Mortimer, P.E., Xu, J., Gui, H., Karunarathna, S.C., Kumar, A., Hyde, K.D., Shi, L.
School of Science
International Journal
377.
2019
Multigene phylogenetic characterisation of Colletotrichum artocarpicola sp. Nov. From Artocarpus heterophyllus in northern Thailand Phytotaxa
Bhunjun, C.S., Jayawardena, R.S., Wei, D.-P., Huanraluek, N., Abeywickrama, P.D., Jeewon, R., Monkai, J., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
378.
2019
One class of invariant solutions of the one-dimensional equations of two-temperature relaxation gas dynamics AIP Conference Proceedings
Siriwat, P., Grigoriev, Y.N., Meleshko, S.V.
School of Science
International Journal
379.
2019
Uvarialuridols A-C, three new polyoxygenated cyclohexenes from the twig and leaf extracts of Uvaria lurida Fitoterapia
Suthiphasilp, V., Maneerat, W., Andersen, R.J., Patrick, B.O., Phukhatmuen, P., Pyne, S.G., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
380.
2019
The use of electrospun curcumin-loaded poly(L-lactic acid) fiber mats as wound dressing materials Journal of Drug Delivery Science and Technology
Pankongadisak, P., Sangklin, S., Chuysinuan, P., Suwantong, O., Supaphol, P.
School of Science
International Journal
381.
2019
Enhanced properties of injectable chitosan-based thermogelling hydrogels by silk fibroin and longan seed extract for bone tissue engineering International Journal of Biological Macromolecules
Pankongadisak, P., Suwantong, O.
School of Science
International Journal
382.
2019
Additions to the knowledge of Ganoderma in Thailand: Ganoderma casuarinicola, a new record; and Ganoderma thailandicum sp. nov. MycoKeys
Luangharn, T., Karunarathna, S.C., Mortimer, P.E., Hyde, K.D., Xu, J.
School of Science
International Journal
383.
2019
Acremonium arthrinii sp. Nov., a mycopathogenic fungus on Arthrinium yunnanum Phytotaxa
Yang, C.-L., Xu, X.-L., Jeewon, R., Boonmee, S., Liu, Y.-G., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
384.
2019
Endophytic pestalotiod taxa in Dendrobium orchids Phytotaxa
Ma, X.-Y., Maharachchikumbura, S.S.N., Chen, B.-W., Hyde, K.D., McKenzie, E.H.C., Chomnunti, P., Kang, J.-C.
School of Science
International Journal
385.
2019
A Survey of Termitomyces (Lyophyllaceae, Agaricales), Including a New Species, from a Subtropical Forest in Xishuangbanna, China Mycobiology
Ye, L., Karunarathna, S.C., Li, H., Xu, J., Hyde, K.D., Mortimer, P.E.
School of Science
International Journal
386.
2019
Sporidesmium guizhouense sp. Nov. (Sordariomycetes incertae sedis), a new species from a freshwater habitat in Guizhou Province, China Phytotaxa
Liu, L.-L., Yang, J., Liu, N.-G., Chen, Y.-Y., Gui, X.-X., Liu, Z.-Y.
School of Science
International Journal
387.
2019
Comparative pesticide exposure to Apis mellifera via honey bee-collected pollen in agricultural and non-agricultural areas of Northern Thailand Journal of Apicultural Research
Chaimanee, V., Chantawannakul, P., Khongphinitbunjong, K., Kamyo, T., Pettis, J.S.
School of Science
International Journal
388.
2019
Notes, outline and divergence times of Basidiomycota Fungal Diversity
He, M.-Q., Zhao, R.-L., Hyde, K.D., Begerow, D., Kemler, M., Yurkov, A., McKenzie, E.H.C., Raspé, O., Kakishima, M., Sánchez-Ramírez, S., Vellinga, E.C., Halling, R., Papp, V., Zmitrovich, I.V., Buyck, B., Ertz, D., Wijayawardene, N.N., Cui, B.-K., Schoutteten, N., Liu, X.-Z., Li, T.-H., Yao, Y.-J., Zhu, X.-Y., Liu, A.-Q., Li, G.-J., Zhang, M.-Z., Ling, Z.-L., Cao, B., Antonín, V., Boekhout, T., da Silva, B.D.B., De Crop, E., Decock, C., Dima, B., Dutta, A.K., Fell, J.W., Geml, J., Ghobad-Nejhad, M., Giachini, A.J., Gibertoni, T.B., Gorjón, S.P., Haelewaters, D., He, S.-H., Hodkinson, B.P., Horak, E., Hoshino, T., Justo, A., Lim, Y.W., Menolli, N., Mešić, A., Moncalvo, J.-M., Mueller, G.M., Nagy, L.G., Nilsson, R.H., Noordeloos, M., Nuytinck, J., Orihara, T., Ratchadawan, C., Rajchenberg, M., Silva-Filho, A.G.S., Sulzbacher, M.A., Tkalčec, Z., Valenzuela, R., Verbeken, A., Vizzini, A., Wartchow, F., Wei, T.-Z., Weiß, M., Zhao, C.-L., Kirk, P.M.
School of Science
International Journal
389.
2019
A morpho-molecular re-appraisal of Polystigma fulvum and P. Rubrum (Polystigma, Polystigmataceae) Phytotaxa
Bundhun, D., Jeewon, R., Dayarathne, M.C., Bulgakov, T.S., Khramtsov, A.K., Aluthmuhandiram, J.V.S., Pem, D., Toanun, C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
390.
2019
Examination of ball clays derived from a new seam in northern Thailand IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Wattanasiriwech, S., Wattanasiriwech, D.
School of Science
International Journal
391.
2019
Foam glass from municipal waste as a lightweight aggregate for cement mortar IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Wattanasiriwech, D., Nontachit, S., Manomaivibool, P., Wattanasiriwech, S.
School of Science
International Journal
392.
2019
Notes on the medicinal mushroom chanhua (Cordyceps cicadae (Miq.) Massee) Chiang Mai Journal of Science
Zha, L.-S., Xiao, Y.-P., Jeewon, R., Zou, X., Wang, X., Boonmee, S., Eungwanichayapant, P.D., McKenzie, E.H.C., Hyde, K.D., Wen, T.-C.
School of Science
International Journal
393.
2019
Freshwater Sordariomycetes Fungal Diversity
Luo, Z.-L., Hyde, K.D., Liu, J.-K.J., Maharachchikumbura, S.S.N., Jeewon, R., Bao, D.-F., Bhat, D.J., Lin, C.-G., Li, W.-L., Yang, J., Liu, N.-G., Lu, Y.-Z., Jayawardena, R.S., Li, J.-F., Su, H.-Y.
School of Science
International Journal
394.
2019
Culturable plant pathogenic fungi associated with sugarcane in southern China Fungal Diversity
Raza, M., Zhang, Z.-F., Hyde, K.D., Diao, Y.-Z., Cai, L.
School of Science
International Journal
395.
2019
Integrating scheduling with optimal sublot for parallel machine with job splitting and dependent setup times Computers and Industrial Engineering
Sethanan, K., Wisittipanich, W., Wisittipanit, N., Nitisiri, K., Moonsri, K.
School of Science
International Journal
396.
2019
The genus Simplicillium MycoKeys
Wei, D.-P., Wanasinghe, D.N., Hyde, K.D., Mortimer, P.E., Xu, J., Xiao, Y.-P., Bhunjun, C.S., To-Anun, C.
School of Science
International Journal
397.
2019
Deciphering phylogenetic relationships and delimiting species boundaries using a Bayesian coalescent approach in protists: A case study of the ciliate genus Spirostomum (Ciliophora, Heterotrichea) Scientific Reports
Shazib, S.U.A., Vďačný, P., Slovák, M., Gentekaki, E., Shin, M.K.
School of Science
International Journal
398.
2019
Neonicotinoids and ectoparasitic mites synergistically impact honeybees Scientific Reports
Straub, L., Williams, G.R., Vidondo, B., Khongphinitbunjong, K., Retschnig, G., Schneeberger, A., Chantawannakul, P., Dietemann, V., Neumann, P.
School of Science
International Journal
399.
2019
Phylogeny and morphology of Lasiodiplodia species associated with Magnolia forest plants Scientific Reports
de Silva, N.I., Phillips, A.J.L., Liu, J.-K., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
400.
2019
Turning low-cost recycled paper into high-value binder-free all-cellulose panel products Green Materials
Arévalo, R., Soykeabkaew, N., Peijs, T.
School of Science
International Journal
401.
2019
Dasymaschalolactams A-E, Aristolactams from a Twig Extract of Dasymaschalon dasymaschalum Journal of Natural Products
Suthiphasilp, V., Maneerat, W., Andersen, R.J., Phukhatmuen, P., Pyne, S.G., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
402.
2019
The influence of processing conditions on catechin, caffeine and chlorophyll contents of green tea (Camelia sinensis) leaves and infusions LWT
Donlao, N., Ogawa, Y.
School of Science
International Journal
403.
2019
Feeding by Tropilaelaps mercedesae on pre- and post-capped brood increases damage to Apis mellifera colonies Scientific Reports
Phokasem, P., de Guzman, L.I., Khongphinitbunjong, K., Frake, A.M., Chantawannakul, P.
School of Science
International Journal
404.
2019
Searching for the electron/positron pair halo of the Blazar H1426+428 using XMM-Newton Journal of Physics: Conference Series
Kueathan, A., Luangtip, W., Eungwanichayapant, A.
School of Science
International Journal
405.
2019
Effect of different amount chitosan, starch and glycerol in composite edible coating Journal of Physics: Conference Series
Mohd Yusof, N., Jai, J., Sharif, Z.I.M., Mustapha, F.A., Pinijsuwan, S.
School of Science
International Journal
406.
2019
Rheological properties of film solution from cassava starch and kaffir lime oil Journal of Physics: Conference Series
Manshor, N.M., Jai, J., Hamzah, F., Somwangthanaroj, A., Ongdeesoontorn, W.T.
School of Science
International Journal
407.
2019
Roles of talc-illite on phase transformation, vitrification and physical properties of a triaxial porcelain body Journal of Ceramic Processing Research
Wattanasiriwech, S., Wattanasiriwech, D.
School of Science
International Journal
408.
2019
Characteristics and in vitro anti-skin aging activity of gallic acid loaded in cationic CTAB niosome European Journal of Pharmaceutical Sciences
Chaikul, P., Khat-udomkiri, N., Iangthanarat, K., Manosroi, J., Manosroi, A.
School of Cosmetic Science
International Journal
409.
2019
Chitosan intercalated bentonite as natural adsorbent matrix for water-soluble sappanwood dye International Journal of Biological Macromolecules
Jimtaisong, A., Sarakonsri, T.
School of Cosmetic Science
International Journal
410.
2019
In Vitro and In Vivo Removal Efficacies of a Formulated Pumpkin Seed Oil Makeup Remover Journal of Surfactants and Detergents
Setsiripakdee, A., Lourith, N., Kanlayavattanakul, M.
School of Cosmetic Science
International Journal
411.
2019
Anti-sebum efficacy of guava toner: A split-face, randomized, single-blind placebo-controlled study Journal of Cosmetic Dermatology
Pongsakornpaisan, P., Lourith, N., Kanlayavattanakul, M.
School of Cosmetic Science
International Journal
412.
2019
Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of earthquake preparedness among the elderly people in risk Areas-Chiang Rai, Thailand Journal of Health Research
Tanika Songlar, Nicharuch Panjaphothiwat Pussadee La-or, Chalitar Chomchoe, Siriyaporn Khunthason
School of Health Science
International Journal
413.
2019
Improving barrier performance of transparent polymeric film using silk nanofibril combine graphene oxide. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
Suntorn Sudsandee, Hu Chien-Chieh, Liu Ying-Ling, Suwalee Worakhunpiset, Sawanya Loahaprapanon, Hung Wei-Song, Lee Kueir-Rarn, Lai Juin-Yih
School of Health Science
International Journal
414.
2019
Proprioceptive neuromuscular facilitation training improves pain-related and balance outcomes in working-age patients with chronic low back pain: A randomized controlled trial Brazilian Journal of Physical Therapy
Pattanasin areeudomwong, Vitsarut Buttagat
School of Health Science
International Journal
415.
2019
The use of functional performance tests by primary health-care providers to determine walking ability with and without awalking device in community-dwelling elderly Physiotherapy Theory and Practice
Suwannarat, P., Kaewsanmung, S., Thaweewannakij, T., Amatachaya, S.
School of Health Science
International Journal
416.
2019
Validity and reliability of the wii balance board for static balance assessment in healthy young adults Malaysian Journal of Medical Sciences
Kaewkaen, K., Uthama, S., Ruengsirarak, W., Puntumetakul, R.
School of Health Science
International Journal
417.
2019
Preliminary study of dye removal from aqueous solution using elephant dung activated carbon IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Suma, Y., Pasukphun, N., Eaktasang, N., Laor, P.
School of Health Science
International Journal
418.
2019
Design of a food waste management method case study the cafeteria in Mae Fah Luang University International Journal of Environmental Science and Development
Dokinagam, P., Laosipojana, N.
School of Health Science
International Journal
419.
2019
Waste composition evaluation for solid waste management guideline in highland rural tourist area in Thailand Applied Environmental Research
Suma, Y., Pasukphun, N., Hongtong, A., Keawdunglek, V., Laor, P., Apidechkul, T.
School of Health Science
International Journal
420.
2019
Factor associated with alcohol use among Lahu and Akha hill tribe youths, northern Thailand Substance Abuse: Treatment, Prevention, and Policy
Singkorn, O., Apidechkul, T., Putsa, B., Detpetukyon, S., Sunsern, R., Thutsanti, P., Tamornpark, R., Upala, P., Inta, C.
School of Health Science
International Journal
421.
2019
Seroprevalence and factors associated with hepatitis B virus infection among the hill tribe youths, northern Thailand BMC Infectious Diseases
Apidechkul, T.
School of Health Science
International Journal
422.
2019
Factors associated with hand, foot and mouth disease among children in Chiang Rai province, Northern Thailand: A hospital-based study Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Chaiwut, B., Anuwatnonthakate, A., Apidechkul, T.
School of Health Science
International Journal
423.
2019
Response the letter to the editor: Incorrect use of PNF-techniques and principles, a response to: Areeudomwong P, Buttagat V. Braz J Phys Ther. 2018 Brazilian Journal of Physical Therapy
Areeudomwong, P., Buttagat, V.
School of Health Science
International Journal
424.
2019
Perceived factors influencing the initiation of methamphetamine use among Akha and Lahu youths: A qualitative approach BMC Public Health
Chomchoei, C., Apidechkul, T., Wongnuch, P., Tamornpark, R., Upala, P., Nongkhai, M.P.N.
School of Health Science
International Journal
425.
2019
Balance and functional fitness benefits of a Thai boxing dance program among community-dwelling older adults at risk of falling: A randomized controlled study Archives of Gerontology and Geriatrics
Areeudomwong, P., Saysalum, S., Phuttanurattana, N., Sripoom, P., Buttagat, V., Keawduangdee, P.
School of Health Science
International Journal
426.
2019
Sexual behaviors and seroprevalence of HIV, HBV, and HCV among hill tribe youths of Northern Thailand BMC Public Health
Apidechkul, T.
School of Health Science
International Journal
427.
2019
Proprioceptive neuromuscular facilitation training improves pain-related and balance outcomes in working-age patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial Brazilian Journal of Physical Therapy
Areeudomwong, P., Buttagat, V.
School of Health Science
International Journal
428.
2019
Factors associated with the recurrence of dengue fever in villages in Chiang Rai, Thailand: A community-based case-control study Journal of Health Research
Mungmonphoncharoen, S., Apidechkul, T., Dokmaingam, P.
School of Health Science
International Journal
429.
2019
Effectiveness of using the Centering Teen Pregnancy Program on Postpartum Depression among Adolescent Mothers: A Posttest Only Quasi-experimental Design using a Comparison Group Journal of Health Science and Medical Research (JHSMR)
Pongsri Jitmanowan, Chompunut Sopajaree, Suphaphorn Utsaha, Tassanee Na phikun
School of Health Science
National Journal
430.
2019
Dialogical Communicative Interaction between Humans and Elephants: an Experiment in Semiotic Alignment Biosemiotics
Ribó, I.
School of Liberal Arts
International Journal
431.
2019
Semiotic alignment: Towards a dialogical model of interspecific communication Semiotica
Ribó, I.
School of Liberal Arts
International Journal
432.
2019
Effects of different materials for banana bunch covers during winter in Thailand Acta Horticulturae
Chaiwong, S., Saengrayap, R., Prahsarn, C.
School of Agro-Industry
International Journal
433.
2019
The Influence of Hydrocolloids on the Properties Organic Red Jasmine Rice Noodles, Namely on Antioxidant Activity, Cooking, Texture, and Sensory Properties Starch/Staerke
Kraithong, S., Lee, S., Rawdkuen, S.
School of Agro-Industry
International Journal
434.
2019
Application of artificial neural network for ‘Cavendish’ banana maturity and chilling injury prediction Acta Horticulturae
Saengrayap, R., Chaiwong, S., Rattanakaran, J.
School of Agro-Industry
International Journal
435.
2019
Effect of red Jasmine rice replacement on rice flour properties and noodle qualities Food Science and Biotechnology
Kraithong, S., Lee, S., Rawdkuen, S.
School of Agro-Industry
International Journal
436.
2019
Effects of infusion conditions on bioactive compounds and antioxidant activities of banaba herbal tea Asia-Pacific Journal of Science and Technology
Niwat, C.
School of Agro-Industry
International Journal
437.
2019
Improving the physicochemical and antioxidant properties of fish floss incorporated with waste cassava leaves Journal of Chemical Health Risks
Poonsri, T., Jafarzadeh, S., Ariffin, F., Ismail, N., Barati, Z., Latif, S., Müller, J.
School of Agro-Industry
International Journal
438.
2018
Automatic initialization of active contours and level set method in ultrasound images of breast abnormalities Pattern Recognition
Annupan Rodtook, Khwunta Kirimasthong, Wanrudee Lohitvisate, Stanislav S. Makhanov
School of Information Technology
International Journal
439.
2018
Cluster ensembles: A survey of approaches with recent extensions and applications Computer Science Review
Tossapon Boongoen, Natthakan Iam-On
School of Information Technology
International Journal
440.
2018
Automatic initialization of active contours and level set method in ultrasound images of breast abnormalities Pattern Recognition
Annupan Rodtook, Khwunta Kirimasthong, Wanrudee Lohitvisate, Stanislav S. Makhanov
School of Information Technology
International Journal
441.
2018
Automatic Musculoskeletal and Neurological Disorder Diagnosis With Relative Joint Displacement From Human Gait IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng.
Worasak Rueangsirarak, Jingtian Zhang, Nauman Aslam, Edmond S.L. Ho, Hubert P.H. Shum
School of Information Technology
International Journal
442.
2018
The Influence of Audio-Visual Cueing (Traffic Light) on Dual Task Walking in Healthy Older Adults and Older Adults with Balance Impairments Malays J Med Sci.
Kitchana Kaewkaen, Phongphat Wongsamud, Jiratchaya Ngaothanyaphat, Papawarin Supawarapong, Suraphong Uthama, Worasak Ruengsirarak, Suthin Chanabun, Pratchaya Kaewkaen
School of Information Technology
International Journal
443.
2018
Multi-agents platform for mobile learning using objective distance based personalisation method International Journal of Mobile Learning and Organisation
Sataworn Chaichumpa, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Journal
444.
2018
Assessment of student competency for personalised online learning using objective distance International Journal of Innovation and Learning
Sataworn Chaichumpa, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Journal
445.
2018
Cloud Based WiFi Multi-Sensor Network International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)
Anekwong Yoddumnern, Roungsan Chaisricharoen, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Journal
446.
2018
A Smart WiFi Multi-Sensor Node for Fire Detection Mechanism Based on Social Network International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)
Anekwong Yoddumnern, Roungsan Chaisricharoen, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Journal
447.
2018
Implementing of IP address Recovery for DHCP Service International Journal of Applied Engineering Research
Mayoon Yaibuates, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Journal
448.
2018
Automate Backup Using Workgroup Distributed File System International Journal of Applied Engineering Research
Ravi Upra, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Journal
449.
2018
Measuring the Competitiveness of Ecommerce by the MCIM Modeling Indicator International Journal of Applied Engineering Research
Thanapon Thiradathanapattaradecha, Roungsan Chaisricharoen, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Journal
450.
2018
An Improving ABC Algorithm for Time Dependent Transportation Problem International Journal of Applied Engineering Research
Krittika Kantawong, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Journal
451.
2018
A novel integrated action crossing method for drug-drug interaction prediction in non-communicable diseases Computer Methods and Programs in Biomedicine
Sathien Huntaa, Thongchai Yooyativong, NattapolAunsri
School of Information Technology
International Journal
452.
2018
Environmental inversion using dispersion tracking in a shallow water environment The Journal of the Acoustical Society of America
Zoi-Heleni Michalopoulou, Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Journal
453.
2018
A Brief Review of Fuzzy Aggregation NKRAFA Journal of Science and Technology
Tossapon Boongoen
School of Information Technology
National Journal
454.
2018
ประสิทธิภาพการเรียนรู้หัตถการการพยาบาลเบื้องต้นเรื่องการเช็ดตาของนักศึกษาพยาบาลผ่านการใช้โมบายแอปพลิเคชั่นแบบมีปฏิสัมพันธ์ Journal of Nursing and Health Care
องุ่น น้อยอุดม, เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ
School of Information Technology
National Journal
455.
2018
ผลของการทำงานสองอย่างพร้อมกันต่อจลศาสตร์การเคลื่อนที่ข้อต่อของขาขณะเดินก้าวข้ามสิ่งกีดขวางในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุสุขภาพดี Srinagarind Medical Journal
กิจชนะ แก้วแก่น, ตุลาพร เชื้อแถว, ศิวนาถ องอาจ, ศิริกุล จอมกัน, สุรพงษ์ อุตมา, วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์, วิลาวัณย์ ไชยอุต, พลอยไพลิน นามกร, ฉัตรชฎา สุตาลังกา
School of Information Technology
National Journal
456.
2018
Myhealth: Mobile Application Supporting Social Learning Among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension International Journal of Applied Biomedical Engineering
Napa Rachata, Zoltán Szabó, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
National Journal
457.
2018
Criteria Redesign for Student LoanConsideration Using Factor Analysis and DataClustering Approach ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)
Klangwaree Chaiwut, Worasak Rueangsirarak, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
National Journal
458.
2018
Competitiveness Evaluation Techniques for Cosmeceuticals E-Commerce Platform ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)
Thanapon Thiradathanapattaradecha, Roungsan Chaisricharoen, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
National Journal
459.
2018
Synthetic Minority Over-Sampling for Improving Imbalanced Data in Educational Web Usage Mining ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)
Wacharawan Intayoad, Chayapol Kamyod, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
National Journal
460.
2018
E-Learning Providing Mobility in Learning Chinese as a Foreign Language in Thailand 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Nikorn Rongbutsri, Fang Yuan, Jian-Jun Huang, Wei Wang, Feng Zhang
School of Information Technology
International Conference
461.
2018
Epistemic and Pedagogical Beliefs towards ICT in Classroom Integration of Chiang Rai CFL Teachers The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC) A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization
Fang Yuan, Nikorn Rongbutsri, Panthip Aasavatheputhai
School of Information Technology
International Conference
462.
2018
Cloud-based web application with NFC for employee attendance management system 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Sai Ba Oo, Nang Hlaing Myat Oo, Suparat Chainan, Arpha Thongniam, Waralak Chongdarakul
School of Information Technology
International Conference
463.
2018
Cloudlet Scheduling Algorithm in Cloud Computing Constrained by Client I/O Port 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Waralak Chongdarakul
School of Information Technology
International Conference
464.
2018
Knowledge Management Framework for Sustainable Development: A Case Study of a Research Group in a University 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Soontarin Nupap
School of Information Technology
International Conference
465.
2018
A Constructionism-Based Integrated Learning Framework to Promoting 21st Century Learners of IT School 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Charoenchai Wongwatkit, Soontarin Nupap
School of Information Technology
International Conference
466.
2018
Smart System for NFT Hydroponics Farm The 44 Th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44) Science and Technology in the Disruptive Era
Khoukitpaisal, S., Rattanasin, P., Singpant, P., Laohapensaeng, T., Chansareewittaya, S
School of Information Technology
International Conference
467.
2018
Analysing Ongoing Learning Experience with Educational Data Mining for Interactive Learning Environments 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Charoenchai Wongwatkit, Pakpoom Prommool
School of Information Technology
International Conference
468.
2018
A Mobile Web Application for Learning Outcome Evaluation: Analysis and Design of Teacher and Student Interfaces 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Charoenchai Wongwatkit, Pakpoom Prommool, Sasithorn Chookaew, Anongnad Mee-inta
School of Information Technology
International Conference
469.
2018
Fostering High School Students’ Innovative Thinking and Design with STEM : Smart School Projects on IT Maker Day The 26th International Conference on Computers in Education (ICCE 2018)
Wongwatkit, C., Prommool, P., Nobnop, R.
School of Information Technology
International Conference
470.
2018
A simulation game to diagnosing major depressive disorder based on phq-9 for psychiatrist program in Thailand: An evaluation of game interface design and prototype The 26th International Conference on Computers in Education (ICCE 2018)
Kanyakon Khamwang, Charoenchai Wongwatkit, Chitphon Yachulawetkunakorn
School of Information Technology
International Conference
471.
2018
A development of 3D augmented reality mobile application to facilitating ecotourism-based herbal learning in MFU botanical garden The 26th International Conference on Computers in Education (ICCE 2018)
Nobnop, R., Wongwatktit, C., Wongta, J., Soponronnarit, K.
School of Information Technology
International Conference
472.
2018
Effectiveness of Blended Collaborative Knowledge Construction to Prepare Senior High-School Students for Science Project Development: Learn-Read-Share Academic Journal Publications in Seminar Course The 26th International Conference on Computers in Education (ICCE 2018)
Chitphon Yachulawetkunakorn, Charoenchai Wongwatkit, Jintana Wongta, Ratthakarn Na Phatthalung, Sumalee Katsuwan
School of Information Technology
International Conference
473.
2018
A Collaborative STEM Project with Educational Mobile Robot on Escaping the Maze: Prototype Design and Evaluation The 17th International Conference on Web-based Learning
Charoenchai Wongwatkit, Pakpoom Prommool, Ratchanon Nobnob, Siwaporn Boonsamuan, Rodjana Suwan
School of Information Technology
International Conference
474.
2018
A Mobile Game-Based Virtual Reality for Learning Basic Plant Taxonomy: Contextual Analysis and Prototype Development The 17th International Conference on Web-based Learning
Jintana Wongta, Takdanai Thadapirom, Sahassawat Runganothai, Pakin Chutipanich, Charoenchai Wongwatkit
School of Information Technology
International Conference
475.
2018
Enhancing High-School Students' Computational Thinking with Educational Robotics Learning 7th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)
Sasithorn Chookaew, Suppachai Howimanporn, Pornjit Pratumsuwan, Santi Hutamarn, Warin Sootkaneung, Charoenchai Wongwatkit
School of Information Technology
International Conference
476.
2018
Improving Consensus Clustering with Noise-Induced Ensemble Generation: A Study of Uniform Random Noise 10th International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2018)
Patcharaporn Panwong, Tossapon Boongoen, Natthakan Iam-On
School of Information Technology
International Conference
477.
2018
Transient Detection Modelling for Gravitational-wave Optical Transient Observer (GOTO) Sky Survey 10th International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2018)
A. B. Tabacolde, Tossapon Boongoen, Natthakan Iam-on, J. Mullaney, U. Sawangwit, K. Ulaczyk
School of Information Technology
International Conference
478.
2018
Transient Detection Modeling as Imbalance Data Classification 1st IEEE International Conference on Knowledge Innovation and Invention 2018
Tabacolde, A.B., Boongoen, T., Iam-On, N., Mullaney, J., Sawangwit, U., Ulaczyk, K.
School of Information Technology
International Conference
479.
2018
Requirement elicitation for smart flow modeling in hospital case studies 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Sujitra Arwatchananukul, Vittayasak Rujivorakul, Ekkarat Meephu, Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
480.
2018
Lightweight smart screen architecture for multichannel control advertising display 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Vittayasak Rujivorakul, Sujitra Arwatchananukul, Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
481.
2018
A study of features and classifiers for multiple environment face recognition system 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Manita Boontua, Pattraporn Nam-asa, Sujitra Arwatchananukul, Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
482.
2018
A Framework for Development of an Intra-Hospital Patient Transfer Using Queue Management System 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Ekkarat Meephu, Sujitra Arwatchananukul, Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
483.
2018
Which Crucial Economic Variables Do Drive Specific Sector in Stock Exchange of Thailand Indexes? Evidences from Bayesian Perspective 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Paponpat Taveeapiradeecharoen, Sujitra Arwatchananukul, Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
484.
2018
Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject of Modern History in High School 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Saipin Wongsarat, Banphot Nobaew, Thongchai Yooyatiwong
School of Information Technology
International Conference
485.
2018
Media skill classification for multimedia digital workforce using decision tree 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Banphot Nobaew
School of Information Technology
International Conference
486.
2018
Exploring Northern Thai Secondary School Teacher Perceptions toward Using Augmented Reality-Based Applications as Pedagogical Tools in Astronomy Classes The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC- 2018)
Pruet Putjorn, Ratchanon Nobnop, Patcharakamon Buathong, Karn Soponronnarit
School of Information Technology
International Conference
487.
2018
IGCdb: An Integrative Genomic Cancer Database The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018)
Nilubon K.
School of Information Technology
International Conference
488.
2018
Modified DE/Sin for economic dispatch and environmental dispatch 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR)
Suppakarn Chansareewittaya, Karn Soponronnarit, Phakphoom Boonyanant
School of Information Technology
International Conference
489.
2018
Augmented reality for science instructional media in primary school 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Tigala Maijarern, Narong Chaiwut, Ratchanon Nobnop
School of Information Technology
International Conference
490.
2018
Hybrid BA/ATS for Economic Dispatch Problem 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC)
Suppakarn Chansareewittaya
School of Information Technology
International Conference
491.
2018
Enhancing ratio of TTC per fuel cost using evolutionary programming with UPFC 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR)
Suppakarn Chansareewittaya
School of Information Technology
International Conference
492.
2018
Enhancing support vector machine model for stock trading using optimization techniques 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Gangamol Jaiwang, Piyasak Jeatrakul
School of Information Technology
International Conference
493.
2018
Route recommendation for local tourism: The empirical system of Chiang Rai province 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Kanokwan Noinan, Nopawin Somprasitwit, Sutita Jaisungnern, Apatsanan Sranoi, Khun Nount, Santichai Wicha
School of Information Technology
International Conference
494.
2018
Innovative Design Features Addition for Artisan Traditional Craft with IOT to Promote Local Entrepreneurship; An Empirical Study of Small and Micro Community Enterprise (SMCE) Wood Carving in Chiang Rai, Thailand 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Santichai Wicha
School of Information Technology
International Conference
495.
2018
SPECs: Student Performance Evaluation and Counselling Supporting System 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Worasak Rueangsirarak, Surapong Uttama, Kitchana Kaewkaen
School of Information Technology
International Conference
496.
2018
A comparison of image enhancement methods for lumbar spine X-ray image 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Saenpaen, J., Arwatchananukul, S., Aunsri, N.
School of Information Technology
International Conference
497.
2018
Adaptive Null Steering Circular Parallel Plate Capacitor Array Antenna 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Teeravisit Laohapensaeng
School of Information Technology
International Conference
498.
2018
Hybrid Differential Evolutionary/Tabu Search for Economic Dispatch and Environmental Dispatch 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Suppakarn Chansareewittaya
School of Information Technology
International Conference
499.
2018
Identifying Abnormal Gait in Older People during Multiple-Tasks Assessment with Audio-Visual Cues 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Worasak Rueangsirarak, Surapong Uttama, Kitchana Kaewkaen, P.H. Hubert Shum
School of Information Technology
International Conference
500.
2018
A Correlation of Wii Balance Board and Short Physical Performance Battery Test for Balance Assessment in Older Adults 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Phoraphat Teansawangchai, Natkamon Maendindaeng, Pitchaporn Thongsakul, Worasak Rueangsirarak, Surapong Uttama, Kitchana Kaewkaen, Wilawan Chai-Ut, Ploypailin Narmkorn, Chatchadad Sutalungka, Ekkaluck Sitthipornvorakul
School of Information Technology
International Conference
501.
2018
Intra-Rater Reliability of Postural Adjustment in Response to External Perturbations in Healthy Adults 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Onuma Panyam, Chattraporn Punyapinnunt, Sutthida Maklay, Surapong Uttama, Worasak Rueangsirarak, Kitchana Kaewkaen, Nitsa Atsawaphoom, Chatchada Sutalungka, Ploypailin Narmkorn, Wilawan Chaiut
School of Information Technology
International Conference
502.
2018
A tensor algebraic model of on-chip monolithic transformer 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Banchuin, R., Chaisricharoen, R.
School of Information Technology
International Conference
503.
2018
Seismic Events Estimation Under Noisy Environments Using Multiple Model Particle Filter 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
504.
2018
Low-Cost Falling Detection System 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Chayapol Kamyod
School of Information Technology
International Conference
505.
2018
Learner Classification Method for Senior Learning with Decision Tree: A Case Study of Thai Senior 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Kanchana Boontasri, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
506.
2018
Determining Recommendations for Preventing Elderly People from Cardiovascular Disease Complication Using Objective Distance 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Supansa Chaising, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
507.
2018
Personalized Recommendation for Preventing Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension from Cardiovascular Complication 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Napa Rachata, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
508.
2018
Brain Cognitive Performance Identification for Student Learning in Classroom 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Wanus Srimaharaj, Supansa Chaising, Punnarumol Temdee, Roungsan Chaisricharoen, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Information Technology
International Conference
509.
2018
Identifying Child Learning Style by Using Human Physiological Response and VARK Model 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Faruk Lawal Dutsinma, Supansa Chaising, Wanus Srimaharaj, Roungsan Chaisricharoen, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
510.
2018
Reinforcement Learning for Online Learning Recommendation System 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Wacharawan Intayoad, Chayapol Kamyod, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
511.
2018
Classification of social networking skills for promoting personalized learning of Thai seniors 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Kanchana Boontasri, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
512.
2018
Personalized mobile learning for digital literacy enhancement of Thai youth 2018 International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT)
Tew Hongthong, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
513.
2018
The analysis of active circuit in fractional domain 2018 International ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI-NCON)
Rawid Banchuin, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Conference
514.
2018
Electroencephalographic activities as biomarker in the accumulative dose of alcoholic drinker: A preliminary study 2018 International ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI-NCON)
Phakkharawat Sittiprapaporn, Djohan, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Conference
515.
2018
Classification of human brain attention focused on meditation, effected by L-theanine acid in Oolong tea 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Wanus Srimaharaj, Roungsan Chaisricharoen, Supansa Chaising, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Information Technology
International Conference
516.
2018
G3 Power Line Communication for controlling an autonomous photovoltaic LED lighting system 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Conference
517.
2018
Control System for Synchronous Battery-Less Solar-Powered Series Water Pumps 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Roungsan Chaisricharoen, Wanus Srimaharaj, Supansa Chaising, Phakphoom Boonyanant, Teeravisit Laohapensaeng
School of Information Technology
International Conference
518.
2018
Development and Improvement of Scientific Experimental Skills Through Inquiry-Based Learning via Digital Technology: A Case Study of Grade Eight Students in Thailand 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Asawin Thanapud, Chayapol Kamyod, Roungsan Chaisricharoen, Thongchai Yooyatiwong
School of Information Technology
International Conference
519.
2018
Time domain FDE based analysis of active fractional circuit 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Rawid Banchuin, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Conference
520.
2018
Improved Dual Tone Multi Frequency identification Using Adaptive Resampling Particle Filter The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC- 2018)
Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
521.
2018
Effect of Window Functions on the Sequential Bayesian Filtering Based Frequency Estimation The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC- 2018)
Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
522.
2018
Forecasting Daily Forex Using Large Dimensional Vector Autoregression with Time-Varying Parameters 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Paponpat Taveeapiradeecharoen, Chatrudee Jongsureyapart, Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
523.
2018
Dynamic model averaging for daily forex prediction: A comparative study 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Paponpat Taveeapiradeecharoen, Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
524.
2018
The EEG brain signal representation for surfaces and shapes touching behavior with an inexpensive device 2018 International ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI-NCON)
Wachira Lawpradit, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Conference
525.
2018
Developing Teacher's Digital Skills Based on Collaborative Approach in Using Appropriate Digital Tools to Enhance Teaching Activities 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Conference
526.
2018
End-to-end reliability analysis of an IoT based smart agriculture 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Chayapol Kamyod
School of Information Technology
International Conference
527.
2018
Process mining application for discovering student learning paths 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Wacharawan Intayoad, Chayapol Kamyod, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
528.
2018
Identify Transient Sources from GOTO Sky Survey Data with Clustering Method 22nd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE22)
Tossapon Boongoen
School of Information Technology
International Conference
529.
2018
ICGdb: An Integrative Cancer Genomic Database 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)
Kurubanjerdjit, N.
School of Information Technology
International Conference
530.
2018
ไอโซนาร์ 2: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ชูสังคมเสมอภาคเท่าเทียมกัน
สุรพล วรภัทราทร
School of Information Technology
National Conference
531.
2018
Preferred learning styles of Thai learners in anti-aging and regenerative sciences Asian Journal of Medical Sciences
Karnt Wongsuphasawat, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
532.
2018
Ethnic differences in stratum corneum functions between Chinese and Thai infants residing in Bangkok, Thailand Pediatr Dermatol
Fujimura, T., Miyauchi, Y., Shima, K., Hotta, M., Tsujimura, H., Kitahara, T., Takema, Y., Palungwachira, P., Laohathai, D., Chanthothai, J., Nararatwanchai, T.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
533.
2018
Trichologist Dermatotrichologist, or Trichiatrist? A Global Perspective on Strictly Medical Discipline Skin Appendage Disord
Treb, R.M., Vano-Galvan, S., Kopera, D., Jolliffe, V.M.L., Ioannides, D., GavazzoniDias, M.F.R., Macpherson, M., Ruiz Avila, J., Gadzhigoroeva, A., Ovcharenko, J., Lee, W.S., Murugusundram, S., Kuruta, S., Chang, M., Tanglertsampan, C.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
534.
2018
Severe vision loss caused by cosmetic filler augmentation: Case series with review of cause and therapy Journal of Cosmetic Dermatology
Thanasarnaksorn, W., Cotofana, S., Rudolph, C., Kraisak, P., Chanasumon, N., Suwanchinda, A.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
535.
2018
The effects of continuous aerobic training versus weight training with high-intensity intermittent exercise on physical performance, hormonal responses, and psychological fitness in Thai military Songklanakarin J. Sci. Technol.
Sumate Kunching, Werner Kurotschka, Thamthiwat Nararatwanchai, Eakrat Onnom, Tawee Saiwichai
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Journal
536.
2018
A Double-Blind Randomized Controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Satisfaction of 0. 2 % Vitis Vinifera Seed Extract Cream for the Treatment of Melasma in Thai Volunteers ICSHM 2018 - ISER- 310th International Conference on Science, Health and Medicine (ICSHM)
May Pyu Thaw, Tanomkij Pawcsuntorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
537.
2018
A Split-Face, Randomized, Double-Blind Clinical Trial on Eyebrow Lifting Efficacy by Different Dilutions of Abobotulinum Toxin Injection ICSHM 2018 - ISER- 310th International Conference on Science, Health and Medicine (ICSHM)
Sai Nyan Linn Win, Rassapoom Sumatheiwit
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
538.
2018
Clinical Study of Ablative Fractional Carbon Dioxide Laser with Topical Epidermal Growth Factor for Facial Rejuvenation AU International Conference on “Entrepreneurship & Sustainability in the Digital Era” (ICESDE) 2018
Chatchalee Patthanapalakornskul, Paisal Rumaneethorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
539.
2018
The Comparison Between Intradermal Injection of Botulinum Toxin A and Hyaluronic Acid for Skin Tightening AU International Conference on “Entrepreneurship & Sustainability in the Digital Era” (ICESDE) 2018
Natwadee Nimitkul, Paisal Rumaneethorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
540.
2018
Comparative Study of Ablative Fractional Carbondioxide Laser with or Withoutautologous Platelet Riched Plasma for Hand Rejuvenation AU International Conference on “Entrepreneurship & Sustainability in the Digital Era” (ICESDE) 2018
Nuttapol Nuntasena, Paisal Rumaneethorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
541.
2018
Efficacy and Safety of Non-Invasive Abdominal Tightening with High-Intensity Focused Ultrasound (Hifu) in Posnatal Case: The Clinical Trial Study AU International Conference on “Entrepreneurship & Sustainability in the Digital Era” (ICESDE) 2018
Thaksaporn Kridsuriya, Sirintip Chaichalotornkul
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
542.
2018
Efficacy of Topical Licochalcone A Versus Topical Placebo Cream for Facial Seborrheic Dermatitis. A Randomized, Double Blind, Comparative Clinical Trial AU International Conference on “Entrepreneurship & Sustainability in the Digital Era” (ICESDE) 2018
Panumas Na Pattalung, Tanomkij Pawcsuntorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
543.
2018
The Clinical Efficacy of Topical Platelet-Rich Plasma with Fractional Radiofrequency Microneedle Treatment for Atrophic Acne Scar AU International Conference on “Entrepreneurship & Sustainability in the Digital Era” (ICESDE) 2018
Saravut Ruangprapavut, Paisal Rumaneethorn, Sumate Kunching
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
544.
2018
The Efficiency of Intradermal Botulinum Toxin Injection in the Treatment of Keloid AU International Conference on “Entrepreneurship & Sustainability in the Digital Era” (ICESDE) 2018
Peeranapak Watanyousiripunya, Tanomkij Pawcsuntorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
545.
2018
The Comparison of Efficacy of Intradermal Abobotulinum Toxin A Injection by Different Dilution for Midface Lifting AU International Conference on “Entrepreneurship & Sustainability in the Digital Era” (ICESDE) 2018
Kittiphat Rassameejarukit, Rassapoom Sumatheiwit
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
546.
2018
Safety and Efficacy of Continuous Macro Focused Scanning Ultrasound for Abdominal Subcutaneous Adipose Tissue Reduction AU International Conference on “Entrepreneurship & Sustainability in the Digital Era” (ICESDE) 2018
Chalida Phoobangkerdphol, Atchima Suwanchinda
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
547.
2018
The Effectiveness of Lotus Stamen Tea on Lowering Blood Lipid level in Hyperlipidemic Subjects The 3rd International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2018)
Anusorn Napradit, Jarasphol Rintra, Thamthiwat Nararatwanchai, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
548.
2018
Comparative study of Oral Administration of Sacha Inchi Oil Extraction with Erythromycin versus Oral Erythromycin on the treatment of Acne Vulgaris The 3rd International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2018)
Piraphol Suthiphasil, Jarasphol Rintra, Thamthiwat Nararatwanchai, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
549.
2018
Beneficial Effect of Isoflavones to Post-Menopausal Women with Insomnia: A Preliminary Study The 3rd International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2018)
Phanarat Wongrungrote, Sunisa Thaichinda, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
550.
2018
Comparison of Vernonia Cinerea and Lime in Reducing the Cigarette Cessation The 3rd International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2018)
Nutsinee Nalinthutsanai, Sunisa Thaichinda, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
551.
2018
Electroencephalographic Study of Pluse Electromagnetic Field in Venus Freeze TM Treatment, case study 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-NCON2018)
Petcharat, S., Nutrunit, P., Sunisa, T., Kamokchan, P., Phakkharawat, S.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
552.
2018
Brainwave cloud classroom training program in elderly people 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Pengsuwan, W., Chang, S.-C., Huang, S.-R., Djohan, Sittiprapaporn, P.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
553.
2018
Effects of 1064 Nm Nd:Yag Laser at Different Picosecond and Nanosecond Pulses to Treat Dark Lip การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
554.
2018
Efficacy of Lycopene in Tomato Extract Cream for Melasma Treatment การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Tanisa Suphattarakul, Tanomkij Pawcsuntorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
555.
2018
Comparative Study of Melasma Patient Treatment Between Drug Delivery Method by Nano-Fractional Radiofrequency with Daily Arbutin Application and Treatment with Only Arbutin การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Patchanon Asawaworarit, Tanomkij Pawcsuntorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
556.
2018
A Comparison Between 5% Dihydroxyresveratrol and 2% Topical Minoxidil for Treatment of Female Androgenetic Alopecia การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Srivipa Ruamcharoen, Wipapen Chokdeesumrit, Ariya Sarikaphuti
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
557.
2018
A Comparison of the Efficacy of Dihydrooxyresveratrol Cream 4 % and Hydroquinone Cream 4 % in the Treatment of Melasma การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Apantree Thongkhamwrong, Wipapen Chokdeesumrit, Ariya Sarikaphuti
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
558.
2018
Efficacy of Topical Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% in Neck Wrinkle Reduction การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปี การศึกษา 2561
Wanwalee Suwattipanich, Sirintip Chaichalotornkul
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
559.
2018
The Effectiveness of Intradermal Hyaluronic Acid Injection for Facial Seborrheic Dermatitis Treatment การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปี การศึกษา 2561
Theerat Srisuwanwattana, Rassapoom Sumatheiwit
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
560.
2018
The Efficacy of High Insense Focused Ultrasound on Facial Acne Valgaris Treatment in Thai Volunteers การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปี การศึกษา 2561
Kornkanok Kantha, Sirintip Chaichalotornkul
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
561.
2018
The efficacy of non-thermal plasma device for treatment back acne การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปี การศึกษา 2561
Kojchakorn Charoenpholphibool, Sirintip Chaichalotornkul
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
562.
2018
Antimicrobial resistance of Enterococcus spp. isolated from Thai fermented pork in Chiang Rai Province, Thailand Journal of Global Antimicrobial Resistance
Kamonnaree Chotinantakul, Nittaya Chansiw, Seiji Okada
School of Medicine
International Journal
563.
2018
Chronic treatment with prebiotics, probiotics and synbiotics attenuated cardiac dysfunction by improving cardiac mitochondrial dysfunction in male obese insulin‑resistant rats European Journal of Nutrition
Wannipa Tunapong, Nattayaporn Apaijai, Sakawdaurn Yasom, Pongpan Tanajak, Keerati Wanchai, Titikorn Chunchai, Sasiwan Kerdphoo, Sathima Eaimworawuthikul, Parameth Thiennimitr, Anchalee Pongchaidecha, Anusorn Lungkaphin, Wasana Pratchayasakul, Siriporn C. Chattipakorn, Nipon Chattipakorn
School of Medicine
International Journal
564.
2018
Anti-hemolytic, antibacterial and anti-cancer activities of methanolic extracts from leaves and stems of Polygonum odoratum Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Nittaya Chansiw, Narisara Paradee, Kamonnaree Chotinantakul, Somdet Srichairattanakool
School of Medicine
International Journal
565.
2018
Testicular histopathology and phosphorylated protein changes in mice with diabetes induced by multiple-low doses of streptozotocin: An experimental study Int J Reprod Biomed (Yazd)
Apichakan Sampannang, Supatcharee Arun, Jaturon Burawat, Wannisa Sukhorum, Sitthichai Iamsaard
School of Medicine
International Journal
566.
2018
Methotrexate Changes the Testicular Tyrosine Phosphorylated Protein Expression and Seminal Vesicle Epithelia of Adult Rats International Journal of Morphology
Sitthichai Iamsaard, Jariya Umka Welbat, Wannisa Sukhorum, Suchada Krutsri, Supatcharee Arun, Tarinee Sawatpanich
School of Medicine
International Journal
567.
2018
Localization and Changes of Tyrosine Phosphorylated Proteins and ß Actin in Epididymis of Rats Treated with Valproic Acid International Journal of Morphology
Tarinee Sawatpanich, Supatcharee Arun, Saranya Tongpan, Amnart Chaichun, Apichakarn Sampannang, Wannisa Sukhorum, Chanwit Maneenin, Jaturon Burawat, Sitthichai Iamsaard
School of Medicine
International Journal
568.
2018
Phyllanthus emblica leaf extract ameliorates testicular damage in rats with chronic stress J Zhejiang Univ Sci B.
Supatcharee Arun, Jaturon Burawat, Supataechasit Yannasithinon, Wannisa Sukhorum, Akgpol Limpongsa, Sitthichai Iamsaard
School of Medicine
International Journal
569.
2018
Prebiotic prevents impaired kidney and renal Oat3 functions in obese rats Journal of Endocrinology
Keerati Wanchai, Sakawdaurn Yasom, Wannipa Tunapong, Titikorn Chunchai, Parameth Thiennimitr, Chaiyavat Chaiyasut, Anchalee Pongchaidecha, Varanuj Chatsudthipong, Siriporn Chattipakorn, Nipon Chattipakorn, Anusorn Lungkaphin
School of Medicine
International Journal
570.
2018
Renal outcomes with sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, dapagliflozin, in obese insulin-resistant model Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease
Krit Jaikumkao, Anchalee Pongchaidecha, Nuttawud Chueakula, Laongdao Thongnak, Keerati Wanchai, Varanuj Chatsudthipong, Nipon Chattipakorn, Anusorn Lungkaphin
School of Medicine
International Journal
571.
2018
Probiotic Lactobacillus paracasei HII01 protects rats against obese-insulin resistance-induced kidney injury and impaired renal organic anion transporter 3 function Clin Sci (Lond)
Keerati Wanchai, Sakawdaurn Yasom, Wannipa Tunapong, Titikorn Chunchai, Sathima Eaimworawuthikul, Parameth Thiennimitr, Chaiyavat Chaiyasut, Anchalee Pongchaidecha, Varanuj Chatsudthipong, Siriporn Chattipakorn, Nipon Chattipakorn, Anusorn Lungkaphin
School of Medicine
International Journal
572.
2018
Dapagliflozin, a sodium-glucose co-transporter-2 inhibitor, slows the progression of renal complications through the suppression of renal inflammation, endoplasmic reticulum stress and apoptosis in prediabetic rats Diabetes Obes Metab.
Krit Jaikumkao, Anchalee Pongchaidecha, Nuttawud Chueakula, La-Ongdao Thongnak, Keerati Wanchai, Varanuj Chatsudthipong, Nipon Chattipakorn, Anusorn Lungkaphin
School of Medicine
International Journal
573.
2018
Abstract 11168: Combined N-Acetylcysteine With Low-Dose Estrogen Protect Against Mitochondrial Dysfunction Following Cardiac Ischemia-Reperfusion Injury in Estrogen-Deprived Obese Female Rats Circulation
Sivaporn Sivasinprasasn, Siripong Palee, Thidarat Jaiwongkam, Nattayaporn Apaijai, Siriporn C. Chattipakorn, Nipon Chattipakorn
School of Medicine
International Journal
574.
2018
Localization and Changes of Tyrosine Phosphorylated Proteins and ß Actin in Epididymis of Rats Treated with Valproic Acid Int. J. Morphol.
Tarinee Sawatpanich, Supatcharee Arun, Saranya Tongpan, Amnart Chaichun, Apichakarn Sampannang, Wannisa Sukhorum, Chanwit Maneenin, Jaturon Burawat, Sitthichai Iamsaard
School of Medicine
International Journal
575.
2018
Treatment of Acne with Topical Patch Containing Tacca Chantrieri Extract: an Open-Label Study Thai Journal of Pharmacology
Shisanupong Anukanon, Chaiyong Rujjanawate
School of Medicine
National Journal
576.
2018
The Antioxidative Effects of Moringa oleifera Lam. Leaves in the Higher Brain Regions of Diabetic Rats Journal of Physiological and Biomedical Sciences (JPBS)
Thaneeya Hawiset, Napatr Sriraksa, Jintanaporn Wattanathorn, Jurairat Khongrum
School of Medicine
National Journal
577.
2018
Effects of Hormones on Bone Cells in Elderly People and Their Influence on Osteopenia Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
Thaneeya Hawiset
School of Medicine
National Journal
578.
2018
Effects of Lemongrass (Cymbopogon citratus) Essential Oil Inhalation on Cognitive Performance and Mood in Healthy Women Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
Napatr Sriraksa, Maroot Kaewwongse, Wathita Phachonpai and Thaneeya Hawiset
School of Medicine
National Journal
579.
2018
Perchlorate analysis of vegetables grown in Chiang Rai, Thailand The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)
Sodkaneung Dachpanya, Phuangpetch Saysanguan, Prachak Inkaew, Siwaporn Praman, Thaneeya Hawiset
School of Medicine
International Conference
580.
2018
Funeral Infusion Machine Model The 2nd International Conference (ITECH 2018) Innovation and Technology Development for Sustainable Economy
Arnon Jamlongkul
School of Medicine
International Conference
581.
2018
Tradeoff analysis between electricity generation and ecosystem services in the Lower Mekong Basin Ecosystem Services
Apisom Intralawan, David Wood, Richard Frankel, Robert Costanza, Ida Kubiszewski
School of Management
International Journal
582.
2018
Up To This Point, Is Claiming Cultural Authenticity Still Important Amid Thailand’S Rapid Growth Of Mass Tourism? Eurasian Journal of Business and Management
Sarutanan Sopanik
School of Management
International Journal
583.
2018
Factors Influencing the Purchase Intention of Halal Packaged Food in Thailand International Journal of Supply Chain Management
Muhammad Syukur, Suthep Nimsai
School of Management
International Journal
584.
2018
Investigating Traceability Costs and Benefits in Food Supply Chain: Case Study in Serang City, Indonesia International Journal of Supply Chain Management
Kiki Khoifin, Suthep Nimsai
School of Management
International Journal
585.
2018
Towards a Community-Based Theory of Brand Community Engagement Advanced Science Letters
Chai Ching Tan, Patthracholakorn Apisit-Isariyah
School of Management
International Journal
586.
2018
Stimulate Changes of Views, and Measure to Learn to Transform Organizational Performance: An Action Research Case Advanced Science Letters
Chai Ching Tan
School of Management
International Journal
587.
2018
Antibiotics and activity spaces: protocol of an exploratory study of behaviour, marginalisation and knowledge diffusion BMJ Global Health
Marco J Haenssgen, Nutcha Charoenboon, Giacomo Zanello, Mayfong Mayxay, Felix Reed-Tsochas, Caroline O H Jones, Romyen Kosaikanont, Pollavat Praphattong, Pathompong Manohan, Yoel Lubell, Paul N Newton, Sommay Keomany, Heiman F L Wertheim, Jeffrey Lienert, Thipphaphone Xayavong, Penporn Warapikuptanun, Yuzana Khine Zaw, Patchapoom U-Thong, Patipat Benjaroon, Narinnira Sangkham, Kanokporn Wibunjak, Poowadon Chai-In, Sirirat Chailert, Patthanan Thavethanutthanawin, Krittanon Promsutt, Amphayvone Thepkhamkong, Nicksan Sithongdeng, Maipheth Keovilayvanh, Nid Khamsoukthavong, Phaengnitta Phanthasomchit, Chanthasone Phanthavong, Somsanith Boualaiseng, Souksakhone Vongsavang, Rachel C. Greer, Thomas Althaus, Supalert Nedsuwan, Daranee Intralawan, Tri Wangrangsimakul, Direk Limmathurotsakul, Proochista Ariana
School of Management
International Journal
588.
2018
Previously Unreported Population of Rhesus Macaques MACACA MULATTA in Chiangrai Province, Thailand: Preliminary Observations Asian Primates J
Pensri Kyes, Penkhae Thamsenanupap, Tawatchai Tanee, Apisom Intralawan, Randall C. Kyes
School of Management
International Journal
589.
2018
A Social and Cybernetic Psychological Model for the Social Entrepreneurship-driven Community-based Tourism (CBT) Development in Chiang Rai, Thailand International Journal of Science and Innovative Technology (IJSIT)
Chai Ching Tan, Bussaba Sitikarn, Siroj Anomasiri, Athitaya Pathan
School of Management
National Journal
590.
2018
A Social Psychological Cybernetics Model of Entrepreneurial Community-based Tourism Initiatives Journal of Mekong Societies
Chai Ching Tan, Bussaba Sitikarn, Siroj Anomasiri
School of Management
National Journal
591.
2018
A Social and Cybernetic Psychological Model for the Social Entrepreneurship-driven Community-based Tourism (CBT) Development in Chiang Rai, Thailand International Journal of the Science and Innovative Technology
Chai Ching Tan, Bussaba Sitikarn, Siroj Anomasiri, Athitaya Pathan
School of Management
National Journal
592.
2018
Japanese Economic Forecast using Dynamic Model Averaging The 11th International Conference of The Thailand Econometric Society 2018
Paponpat Taveeapiradeecharoen
School of Management
International Conference
593.
2018
Dynamic model averaging for daily forex prediction: A comparative study 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Paponpat Taveeapiradeecharoen, Nattapol Aunsri
School of Management
International Conference
594.
2018
The model of mobile payment system acceptance on social networks in Thailand: A conceptual framework 10th International Conference on Information Management and Engineering (ICIME2018)
Chaveesuk, S., Wutthirong, P., Chaiyasoonthorn, W.
School of Management
International Conference
595.
2018
Cloud computing classroom acceptance model in Thailand higher education’s institutes: A conceptual framework 10th International Conference on Information Management and Engineering (ICIME2018)
Chaveesuk, S., Wutthirong, P., Chaiyasoonthorn, W.
School of Management
International Conference
596.
2018
A Study of The Attractiveness of Airline Cargo Service Influencing Freight Forwarders' Choice The 10th International Conference on Logistics & Transport 2018
Tipavinee Suwanwong, Apichat Sopadang
School of Management
International Conference
597.
2018
Which Crucial Economic Variables Do Drive Specific Sector in Stock Exchange of Thailand Indexes? Evidences from Bayesian Perspective 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Paponpat Taveeapiradeecharoen, Sujitra Arwatchananukul, Nattapol Aunsri
School of Management
International Conference
598.
2018
Forecasting Daily Forex Using Large Dimensional Vector Autoregression with Time-Varying Parameters 2018 Global Wireless Summit (GWS)
Paponpat Taveeapiradeecharoen, Chatrudee Jongsureyapart, Nattapol Aunsri
School of Management
International Conference
599.
2018
Monetary Transmission Mechanism in Thailand: An SVECM Analysis The 7th Business, Economics, and Communications International Conference (BECIC2018)
Popkarn Arwatchanakarn
School of Management
International Conference
600.
2018
Socio – economics Impacts of Forth Thai-Laos Friendship Bridge on the Local Tourism Service Suppliers in Chiang Khong District, Chiangrai, Thailand 8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences (NICHSS 2018)
Phoommhiphat Mingmalairaks, Tarittawan Chareanporn
School of Management
International Conference
601.
2018
Integrated Management of Community Based Tea-Coffee Tourism: Keys for tourism Value Added and Value Co-creation International Conference on Future of the Past: Tourism and Cultural Heritage in ASIA
Bussaba Sitikarn, Athitaya Pathan, Supasin Suriya, Phaninthorn Sitthiphong
School of Management
International Conference
602.
2018
A current snapshot of tourist attitudes and behaivors towards Lao PDR International Multidisciplinary Research Conference Thailand
Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
603.
2018
A Stimulus-organism-response Model To Structure Alipay Consumer Perceptions In China The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)
Aobo Yang, Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
604.
2018
Adapting theory of planned behavior to study entrepreneurial intentions of students of school of management at Mae Fah Luang University The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)
Tiparin Sinsoponkit, Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
605.
2018
The Role Of Brand Image On Brand Trust And Loyalty For Purified Drinking Bottled Water Brands In Tachileik The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)
Htoo Thit Aung, Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
606.
2018
A Consumer Behavior Analysis Of Tae-brand In Chinese Market The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)
Jinmei Shen, Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
607.
2018
Application Of Stimulus-organism-response (S-O-R) Theory To Study Consumer Behavior Of Upscale Restaurants In Northern Thailand The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)
Umonrat Segson, Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
608.
2018
Sustainable Supply Chain Management Model For Tourism: A Case Study Of Phu Tub Berg Tourist Destination, Phetchaboon, Thailand The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)
Wangchuk Rabten, Pema Wangdra, Phutawan Ho, Thagoon Siriyod, Warakorn Khondee, Wipawee Buasuwan, Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
609.
2018
The Customers’ Assessment taking part in The Service Products of The Tourist Lodging concerning the 4 – 5 Star Hotels inside Thailand 2018 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism (HLST 2018)
Nutteera Phakdeephirot
School of Management
International Conference
610.
2018
Brand management through stimulus-organism-response (SOR) integrative efforts International Multidisciplinary Research Conference Thailand
Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
611.
2018
The Mediating Role of Organizational Learning in Leveraging the Influence of Performance Measurement and Relationships Network in Hotel Operations and Customer-Facing Outcome India-Greater Mekong Sub-Region International Conference (1st IGMSIC) 2018
Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
612.
2018
Risk Modelling of Thai Cassava Chip Supply Chain as Export to China The 7th Business, Economics, and Communications International Conference (BECIC2018)
Chatrudee Jongsureyapart
School of Management
International Conference
613.
2018
Risk Modelling of Rubber Wood Sawn Value Chian as Export to China: Thai Exporter's Perspective The 7th Business, Economics, and Communications International Conference (BECIC2018)
Phutawan Ho, Chatrudee Jongsureyapart
School of Management
International Conference
614.
2018
The Location Selection For New Urban Area; A Case Study Real Estate Business New Location In Phnom Penh Based On Ahp Method The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)
Lach Vutheachiva, Narat Hasachoo, Pornwasin Sirisawat
School of Management
International Conference
615.
2018
Prioritizing Key Performance Indicator For Small State-owned Airport Operation Based On Topsis. A Case Of Paro International Airport, Bhutan The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)
Pema Wangdra, Narat Hasachoo, Pornwasin Sirisawat
School of Management
International Conference
616.
2018
Study on factors influencing air cargo operation at Paro international airport, Bhutan Based on Fuzzy AHP Method The 7th Business, Economics, and Communications International Conference (BECIC2018)
Wangchuk Rabten, Narat Hasachoo, Pornwasin Sirisawat
School of Management
International Conference
617.
2018
จุดขายที่เป็นเอกสารลักษณ์ของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพจังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
ชัชชญา ยอดสุวรรณ, อาทิตยา ปาทาน
School of Management
National Conference
618.
2018
AN SVAR Model for Thai Monetary Policy Analysis in an inflation Targeting Period การประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 "เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล: แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม?”
Popkarn Arwatchanakarn
School of Management
National Conference
619.
2018
เข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังนักท่องเที่ยวชุมชนวิถีกาแฟ จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2
สุดศิริ รุ่งเรือง, เดชอนันต์ บังกิโล, วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์
School of Management
National Conference
620.
2018
The Impact of Risks in Supply Chian on Organizational Performance of Thai Rubber Wood Sawn Exporter to China Market การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2
Natakorn Umnat, Narat Hasachoo, Pornwasin Sirisawat
School of Management
National Conference
621.
2018
Key Success Factors for improving Community-Based Tourism Supply Chian การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2
Prakaipruk Panich, Narat Hasachoo, Pornwasin Sirisawat
School of Management
National Conference
622.
2018
A Longitudinal Case Study on Chinese Character Writing Errors by Thai University Students in Different Learning Stages Journal of International Studies, Prince of Songkla University
Lin Caijun, Nisareen Wangtakwadeen
School of Sinology
National Journal
623.
2018
บทบาทรัฐบาลท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน: กรณีศึกษามณฑลยูนนาน Local Administration Journal
นรชาติ วัง
School of Sinology
National Journal
624.
2018
ความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติจ้วงกับชนชาติไทย: การศึกษาผ่านต้นกำเนิดชาติพันธุ์และภาษา Journal of Mekong Societies
นรชาติ วัง
School of Sinology
National Journal
625.
2018
การวิเคราะห์นโยบายด้านยุทธศาสตร์ “ยุคสมัยใหม่” ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
เจี้ยน กวอ, นรชาติ วัง
School of Sinology
National Journal
626.
2018
A Study on the Difficulty Levels of Distinctive Item Acquisition of Chinese Near-Synonyms by Thai University Students in Different Learning Stages (in Chinese) Chinese Studies Journal
Lin Caijun
School of Sinology
National Journal
627.
2018
A Historical Examination on Syntactic Function of Transitive Separble Words “Danxin” and Its Presentation in Teaching Material (in Chinese) Chinese Journal of Social Science and Management
Lin Caijun
School of Sinology
National Journal
628.
2018
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนตามแนวชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย Chophayom Journal
นิสรีน หวังตักวาดีน, หลิน ฉายจวิน
School of Sinology
National Journal
629.
2018
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบทางไวยากรณ์ระหว่างส่วนเติมเต็มบอกผลของภาษาจีนกับรูปแบบในภาษาไทย วารสารจีนวิทยา
วันกวี สิงห์ธนะ
School of Sinology
National Journal
630.
2018
การสร้างคลังข้อมูลและวิเคราะห์การเขียนตัวอักษรจีนผิดของนักศึกษาไทย ระดับอุดมศึกษากรณีศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Chinese Studies Journal
จุฬารัตน์ คำน้อย, หลิว ชู, จิ้น หลิง
School of Sinology
National Journal
631.
2018
The Belt and Road Initiative: A replacement for One Belt One Road with same prospective for ASEAN The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC) A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization
Suppakorn Khonkhlong, Natthanya Anantachote
School of Sinology
International Conference
632.
2018
Epistemic and Pedagogical Beliefs towards ICT in Classroom Integration of Chiang Rai CFL Teachers The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC) A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization
Fang Yuan, Nikorn Rongbutsri, Panthip Aasavatheputhai
School of Sinology
International Conference
633.
2018
The Study on the influence of Mainland China and Taiwans support on the Education Development in Dagudi Yunnanese Village in Chiang Mai, Thailand International Conference in Cross Boundaries and Engaging Communities in the Process of ASEAN-China Regional integration
Sosing Methatarnkul, Chatkrit Ruenjitt
School of Sinology
International Conference
634.
2018
China-Thai Border Economic Cooperation Strtegy under Lancang-Mekong Cooperation Strtegy under Lancang-Mekong Cooperation International Conference in Cross Boundaries and Engaging Communities in the Process of ASEAN-China Regional integration
Nutdhavuth Meechaiyo, Jian Guo
School of Sinology
International Conference
635.
2018
A Study of the Historical Origin of the Relationship between Zhuangs and Thais the 3rd China-ASEAN Ethnic Culture Forum
Weimin Wang
School of Sinology
International Conference
636.
2018
มิติวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อแบบการเรียนของนักศึกษาไทยในบริบทวัฒนธรรมจีน The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All: Surviving in Times of Change"
ผาสุข บุญธรรม
School of Sinology
National Conference
637.
2018
Antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory activities and toxicity of semi-purified Anacardium occidentale leaf extract Academia Journal of Medicinal Plants
Sasiwan Lemso, Chatchai Wattanapiromsakul, Wilairat Worapamorn
School of Dentistry
International Journal
638.
2018
Preparation of Bacterial Cellulose Powder for Medical Materials: Part I Srinakharinwirot Science Journal
Narong Lumbikananda, Pornpen Siridamrong, Thanit Vairojanawong, Chaweewan Poonthananiwatkul, Ghit laungsopapun, Ratchaporn Srichan, Arjn Boonruang
School of Dentistry
National Journal
639.
2018
The in vitro study of antibacterial activity against periodontopathic bacteria and antioxidant activity of semi-purified Anacardium occidentale leaf extract The 28th TSU National Academic Conference 2018
วิไลรัตน์ วรภมร
School of Dentistry
National Conference
640.
2018
The expression and distribution of Galectin-3 in different pathological stages of the diseased human periodontal tissues immunohistochemical analysis The 47th National Graduate Research Conference 2018
วิไลรัตน์ วรภมร
School of Dentistry
National Conference
641.
2018
Appraisal of Burma/Myanmar's roundabout roadmaps Journal of Burma Studies
Khai, K.S.
School of Social Innovation
International Journal
642.
2018
Forced Transnational Migration and Resilience Strategies: The Case of Syrian Asylum Seekers in the Republic of Italy Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities
Fabio Calzolari
School of Social Innovation
National Journal
643.
2018
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายให้กลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ: มองผ่านกฎหมายและนโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุนในมิติประวัติศาสตร์ วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปฐมพงศ์ มโนหาญ
School of Social Innovation
National Journal
644.
2018
Political Participation of Young Generation during Conflict in Southern Thailand 3rd Thammasat Annual Academics and Post Graduate Conference in Asia-Pacific Studies
ธนิกุล จันทรา
School of Social Innovation
International Conference
645.
2018
โครงการการศึกษาวิเคราะห์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติกฎหมายของประเทศในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก, เหนือ – ใต้ วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล, วิมาน กฤตพลวิมาน, จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, ชูเกียรติ น้อยฉิม, ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์, อริศรา เหล็กคํา
School of Law
National Journal
646.
2018
กระบวนการทำความตกลงระหว่างประเทศของอาเซียน วารสารบทบัณฑิตย์
เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
School of Law
National Journal
647.
2018
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นสนธิสัญญาของตราสารระหว่างประเทศ วารสารสถาบันพระปกเกล้า
เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
School of Law
National Journal
648.
2018
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศของอาเซียนในการแข่งขันของธุรกิจสายการบินของไทย MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
กมลนัยน์ ชลประทิน, ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
School of Law
National Journal
649.
2018
ความรับผิดชอบของรัฐและธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในบริบทของสิทธิมนุษยชน วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อริศรา เหล็กคำ
School of Law
National Journal
650.
2018
หลักเกณฑ์พื้นฐานในการบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและการเข้าใช้ประโยชน์ด้านอวกาศอย่างสันติสำหรับประเทศไทย วารสารบทบัณฑิตย์
ชูเกียรติ น้อยฉิม
School of Law
National Journal
651.
2018
หลักเกณฑ์และความจำเป็นในการรับรองสิทธิทางภาษาในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ณัฐดนัย นาจันทร์
School of Law
National Journal
652.
2018
การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของพยานเด็กในคดีอาญา วารสารบทบัณฑิตย์
ณัฐดนัย นาจันทร์
School of Law
National Journal
653.
2018
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาน้ำทิ้งจากชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์, สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
School of Law
National Journal
654.
2018
ปัจจัยในการกำหนดอัตราโทษสำหรับความผิดฐานทำร้ายร่างกายและการจัดทำบัญชีอัตราโทษในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
School of Law
National Journal
655.
2018
Obstacles to the Provision of Public Services in Local Government of Chiang Khong District in Thailand: Area and Authority Overlap Social Science Asia
Nuttakorn Vititanon
School of Law
National Journal
656.
2018
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-เมียนมา เส้นทางเชียงราย-ท่าขี้เหล็ก ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงราย MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ชูเกียรติ น้อยฉิม, นวลจันทร์ แจ้งจิตร
School of Law
National Journal
657.
2018
การตีความอนุสัญญาภาษีซ้อน MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
สรรค์ ตันติจัตตานนท์
School of Law
National Journal
658.
2018
พลังงานชีวมวลในประเทศไทย นโยบาย กฎหมาย และการเปลี่ยนผ่าน การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ “ระบบกฎหมายไทย: ปฏิรูป / เปลี่ยนผ่าน/ ปฏิสงขรณ์"
อริศรา เหล็กคำ
School of Law
National Conference
659.
2018
มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาการค้าชายแดนภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ “ระบบกฎหมายไทย: ปฏิรูป / เปลี่ยนผ่าน/ ปฏิสงขรณ์"
พิมลกร แปงฟู
School of Law
National Conference
660.
2018
พัฒนาการของเมืองเชียงราย เมียนมายุคสงครามเย็น การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 “คนและทรัพยากรในลุ่มน้ำโขง ภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลง? การปรับตัว? และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?”
ณัฐกร วิทิตานนท์
School of Law
National Conference
661.
2018
Patterns and perception of alcohol drinking among the Lahu people, Northern Thailand Journal of Health Research
Sudkhed Detpitukyon, Tawatchai Apidechkul, Rachanee Sunsern, Amornrat Anuwatnonthakate, Onnalin Singhhorn, Bukhari Putsa, Phinaree Thutsanti
School of Nursing
International Journal
662.
2018
บ้านไร้ควันบุหรี่ ลดหืดในเด็ก วารสารพยาบาล
อุษาษ์ โถหินัง, ศรีสุรักษ์ เกียรติมณีรัตน์, ณฐมน สีธิแก้ว
School of Nursing
National Journal
663.
2018
การดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วารสารพยาบาล
มัลลิกา มาตระกูล, อรนลิน สิงขรณ์, นาตญา พแดนนอก
School of Nursing
National Journal
664.
2018
การปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสติต่อภาวะสุขภาพของหญิงวัยหมดประจำเดือน วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก, พงษ์ภัทร์ รัตนสุวรรณ
School of Nursing
National Journal
665.
2018
การใช้เทคนิค 5 As เพื่อส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและลดความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
วราภรณ์ แย้มมีศรี
School of Nursing
National Journal
666.
2018
การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังโดยจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
มัลลิกา มาตระกูล, นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช
School of Nursing
National Journal
667.
2018
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช, มัลลิกา มาตระกูล, ลักขณา เทศเปี่ยม, เบญจมาศ ถาดแสง, ธัญชนา หน่อคำ
School of Nursing
National Journal
668.
2018
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบรำวงย้อนยุคต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรความดันโลหิตสูง วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
วราภรณ์ แย้มมีศรี, ปราณี จันธิมา
School of Nursing
National Journal
669.
2018
การเปรียบเทียบความรู้สึกเจ็บครรภ์คลอดระหว่างผู้คลอดครรภ์แรกและครรภ์หลังในระยะที่หนึ่งของการคลอด วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สินีนาฏ หงษ์ระนัย
School of Nursing
National Journal
670.
2018
ปัจจัยที่สามารถทำนายการชะลอการคลอดก่อนกำหนดในสตรีที่ได้รับยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก วารสารสภาการพยาบาล
ชมพูนุช โสภาจารีย์, อรทัย สิงห์คำ
School of Nursing
National Journal
671.
2018
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างของครูในจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก พยาบาลสาร
จุไรพร โสภาจารีย์, สกลพร โสภาจารีย์, ชมพูนุช โสภาจารีย์, เกเบียว อิบารรา-เมเจีย
School of Nursing
National Journal
672.
2018
ประสบการณ์ของผู้ป่วยสูงอายุในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือตอนบนของไทย วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์, โสพิศ เวียงโอสถ, เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
School of Nursing
National Journal
673.
2018
Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa IMA Fungus
Zamora, J.C., Svensson, M., Kirschner, R., Olariaga, I., Ryman, S., Parra, L.A., . . . Chen, J., . . . Phukhamsakda, C., et al.
School of Science
International Journal
674.
2018
Mitochondrial glycolysis in a major lineage of eukaryotes Genome Biology and Evolution
Bártulos, C.R., Rogers, M.B., Williams, T.A., Gentekaki, E., Brinkmann, H., Cerff, R., Liaud, M.-F., Hehl, A.B., Yarlett, N.R., Gruber, A., Kroth, P.G., Van Der Giezen, M.
School of Science
International Journal
675.
2018
Mycosphere Notes 225-274: Types and other specimens of some genera of Ascomycota Mycosphere
Doilom, M., Hyde, K.D., Phookamsak, R., Dai, D.Q., Tang, L.Z., Hongsanan, S., Chomnunti, P., Boonmee, S., Dayarathne, M.C., Li, W.J., Thambugala, K.M., Perera, R.H., Daranagama, D.A., Norphanphoun, C., Konta, S., Dong, W., Ertz, D., Phillips, A.J.L., McKenzie, E.H.C., Vinit, K., Ariyawansa, H.A., Jones, E.B.G., Mortimer, P.E., Xu, J.C., Promputtha, I.
School of Science
International Journal
676.
2018
Mycosphere notes 169-224 Mycosphere
Hyde, K.D., Chaiwan, N., Norphanphoun, C., Boonmee, S., Camporesi, E., Chethana, K.W.T., Dayarathne, M.C., de Silva, N.I., Dissanayake, A.J., Ekanayaka, A.H., Hongsanan, S., Huang, S.K., Jayasiri, S.C., Jayawardena, R.S., Jiang, H.B., Karunarathna, A., Lin, C.G., Liu, J.K., Liu, N.G., Lu, Y.Z., Luo, Z.L., Maharachchimbura, S.S.N., Manawasinghe, I.S., Pem, D., Perera, R.H., Phukhamsakda, C., Samarakoon, M.C., Senwanna, C., Shang, Q.J., Tennakoon, D.S., Thambugala, K.M., Tibpromma, S., Wanasinghe, D.N., Xiao, Y.P., Yang, J., Zeng, X.Y., Zhang, J.F., Zhang, S.N., Bulgakov, T.S., Bhat, D.J., Cheewangkoon, R., Goh, T.K., Jones, E.B.G., Kang, J.C., Jeewon, R., Liu, Z.Y., Lumyong, S., Kuo, C.H., McKenzie, E.H.C., Wen, T.C., Yan, J.Y., Zhao, Q.
School of Science
International Journal
677.
2018
Lignicolous freshwater fungi in China III: Three new species and a new record of Kirschsteiniothelia from northwestern Yunnan Province Mycosphere
Bao, D.F., Luo, Z.L., Liu, J.K., Bhat, D.J., Sarunya, N., Li, W.L., Su, H.Y., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
678.
2018
Short-term study of subalpine forest soils reveals that microbial communities are strongly influenced by the litter and organic layers Current Research in Environmental and Applied Mycology
Luo, X., Xu, J.C., Karunarathna, S.C., Hyde, K.D., Mortimer, P.E.
School of Science
International Journal
679.
2018
Pseudodactylaria brevis sp. nov. from Thailand confirms the status of Pseudodactylariaceae Phytotaxa
Lin, C.-G., McKenzie, E.H.C., Bhat, D.J., Jack Liu, J.-K., Hyde, K.D., Lumyong, S.
School of Science
International Journal
680.
2018
Neolinocarpon phayaoense sp. nov. (linocarpaceae) from Thailand Phytotaxa
Senwanna, C., Phookamsak, R., Bahkali, A.H., Elgorban, A.M., Cheewangkoon, R., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
681.
2018
Microsphaeropsis ononidicola sp. nov. (Microsphaeropsidaceae, Pleosporales) from Ononis spinosa L. Current Research in Environmental and Applied Mycology
Thambugala, K.M., Hyde, K.D., Camporesi, E., Liu, Z.Y.
School of Science
International Journal
682.
2018
Outline of Ascomycota: 2017 Fungal Diversity
Wijayawardene, N.N., Hyde, K.D., Lumbsch, H.T., Liu, J.K., Maharachchikumbura, S.S.N., Ekanayaka, A.H., Tian, Q., Phookamsak, R.
School of Science
International Journal
683.
2018
Phylogenetic placement of Cryptophiale, Cryptophialoidea, Nawawia, Neonawawia gen. nov. and Phialosporostilbe Mycosphere
Yang, J., Liu, N.G., Liu, J.K., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Liu, Z.-Y.
School of Science
International Journal
684.
2018
Current status of global Ganoderma cultivation, products, industry and market Mycosphere
Hapuarachchi, K.K., Elkhateeb, W.A., Karunarathna, S.C., Cheng, C.R., Bandara, A.R., Kakumyan, P., Hyde, K.D., Daba, G.M., Wen, T.-C.
School of Science
International Journal
685.
2018
Phylogenetic placement of Akanthomyces muscarius, a new endophyte record from Nypa fruticans in Thailand Current Research in Environmental and Applied Mycology
Vinit, K., Doilom, M., Wanasinghe, D.N., Bhat, D.J., Brahmanage, R.S., Jeewon, R., Xiao, Y., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
686.
2018
An evaluation of common cordyceps (Ascomycetes) species found in Chinese markets International Journal of Medicinal Mushrooms
Zha, L.-S., Huang, S.-K., Xiao, Y.-P., Boonmee, S., Eungwanichayapant, P.D., McKenzie, E.H.C., Kryukov, V., Wu, X.-L., Hyde, K.D., Wen, T.-C.
School of Science
International Journal
687.
2018
The holomorph of fusarium celtidicola Sp. Nov. From celtis australis Phytotaxa
Shang, Q.-J., Phookamsak, R., Camporesi, E., Khan, S., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
688.
2018
Colletotrichum acidae sp. nov. from northern Thailand and a new record of C. dematium on Iris sp. Mycosphere
Samarakoon, M.C., Peršoh, D., Hyde, K.D., Bulgakov, T.S., Manawasinghe, I.S., Jayawardena, R.S., Promputtha, I.
School of Science
International Journal
689.
2018
Towards a natural classification and backbone tree for Graphostromataceae, Hypoxylaceae, Lopadostomataceae and Xylariaceae Fungal Diversity
Daranagama, D.A., Hyde, K.D., Sir, E.B., Thambugala, K.M., Tian, Q., Samarakoon, M.C., McKenzie, E.H.C., Jayasiri, S.C., Tibpromma, S., Bhat, J.D., Liu, X.Z., Stadler, M.
School of Science
International Journal
690.
2018
Molecular taxonomy of five species of microfungi on Alnus spp. from Italy Mycological Progress
Tian, Q., Li, W.J., Hyde, K.D., Camporesi, E., Bhat, D.J., Chomnunti, P., Xu, J.C.
School of Science
International Journal
691.
2018
Taxonomic novelties of hysteriform dothideomycetes Mycosphere
Jayasiri, S.C., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Peršoh, D., Camporesi, E., Kang, J.C.
School of Science
International Journal
692.
2018
High diversity of Ganoderma and Amauroderma (Ganodermataceae, Polyporales) in Hainan Island, China Mycosphere
Hapuarachchi, K.K., Karunarathna, S.C., Raspé, O., De Silva, K.H.W.L., Thawthong, A., Wu, X.L., Kakumyan, P., Hyde, K.D., Wen, T.-C.
School of Science
International Journal
693.
2018
Ten reasons why a sequence-based nomenclature is not useful for fungi anytime soon IMA Fungus
Thines, M., Crous, P.W., Aime, M.C., Aoki, T., Cai, L., Hyde, K.D., Miller, A.N., Zhang, N., Stadler, M.
School of Science
International Journal
694.
2018
Orbiliaceae from Thailand Mycosphere
Ekanayaka, A.H., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Zhao, Q.
School of Science
International Journal
695.
2018
Morphology and phylogeny of Mycopepon Mycosphere
Liu, L.L., Long, Q.D., Kang, J.C., Zhang, X., Hyde, K.D., Shen, X.C., Li, Q.R.
School of Science
International Journal
696.
2018
Phaeosaccardinula coffeicola and Trichomerium chiangmaiensis, two new species of Chaetothyriales (Eurotiomycetes) from Thailand Mycosphere
Maharachchikumbura, S.S.N., Haituk, S., Pakdeeniti, P., Al-Sadi, A.M., Hongsanan, S., Chomnunti, P., Cheewangkoon, R.
School of Science
International Journal
697.
2018
Phase formation and grain growth of BSCZT ceramics prepared by BST- BZT seed induced method Key Engineering Materials
Dangsak, J., Eitssayeam, S., Sweatman, D.R., Intatha, U.
School of Science
International Journal
698.
2018
Preparation and characterization of lead-free (Ba0.4Sr0.4Ca0.2)(Zr0.05Ti0.95)O3 ceramics using BST seed induced method Key Engineering Materials
Dangsak, J., Eitssayeam, S., Tunkasiri, T., Intatha, U.
School of Science
International Journal
699.
2018
Arachnophora longa sp. nov., a freshwater hyphomycete from far north Queensland, Australia Mycotaxon
Fryar, S.C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
700.
2018
Additions to Pestalotiopsis in Taiwan Mycosphere
Ariyawansa, H.A., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
701.
2018
Potent α-glucosidase inhibitory activity of compounds isolated from the leaf extracts of Uvaria hamiltonii Natural Product Research
Meesakul, P., Pyne, S.G., Laphookhieo, S.
School of Science
International Journal
702.
2018
Preparation of carbon fiber reinforced metakaolin based-geopolymer foams Key Engineering Materials
Lee, J.H., Wattanasiriwech, S., Wattanasiriwech, D.
School of Science
International Journal
703.
2018
Morphology and phylogeny of Atrocalyx acervatus sp. Nov. (lophiotremataceae) from Acer species Phytotaxa
de Silva, N.I., Thambugala, K.M., Jeewon, R., Phookamsak, R., Goonasekara, I.D., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
704.
2018
Comparative genome and transcriptome analyses reveal adaptations to opportunistic infections in woody plant degrading pathogens of Botryosphaeriaceae DNA Research
Yan, J.Y., Zhao, W.S., Chen, Z., Xing, Q.K., Zhang, W., Chethana, K.W.T., Xue, M.F., Xu, J.P., Phillips, A.J.L., Wang, Y., Liu, J.H., Liu, M., Zhou, Y., Jayawardena, R.S., Manawasinghe, I.S., Huang, J.B., Qiao, G.H., Fu, C.Y., Guo, F.F., Dissanayake, A.J., Peng, Y.L., Hyde, K.D., Li, X.H.
School of Science
International Journal
705.
2018
Combined multi-gene backbone tree for the genus Coniochaeta with two new species from Uzbekistan Phytotaxa
Samarakoon, M.C., Gafforov, Y., Liu, N., Maharachchikumbura, S.S.N., Bhat, J.D., Liu, J.-K., Promputtha, I., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
706.
2018
Morpho-molecular characterization of two Ampelomyces spp. (Pleosporales) strains mycoparasites of powdery mildew of Hevea brasiliensis Frontiers in Microbiology
Liyanage, K.K., Khan, S., Brooks, S., Mortimer, P.E., Karunarathna, S.C., Xu, J., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
707.
2018
Curvularia microspora sp. nov. associated with leaf diseases of Hippeastrum striatum in China MycoKeys
Liang, Y., Ran, S.-F., Bhat, J., Hyde, K.D., Wang, Y., Zhao, D.-G.
School of Science
International Journal
708.
2018
Acetylcholinesterase inhibitory activity of chemical constituents isolated from Miliusa thorelii Phytochemistry Letters
Promchai, T., Saesong, T., Ingkaninan, K., Laphookhieo, S., Pyne, S.G., Limtharakul (née Ritthiwigrom), T.
School of Science
International Journal
709.
2018
Notes for genera update - Ascomycota: 6616-6821 Mycosphere
Wijayawardene, N.N., Hyde, K.D., Divakar, P.K., Rajeshkumar, K.C., Weerahewa, D., Delgado, G., Wang, Y., Fu, L.
School of Science
International Journal
710.
2018
Mycosphere Notes 102-168: Saprotrophic fungi on Vitis in China, Italy, Russia and Thailand Mycosphere
Jayawardena, R.S., Hyde, K.D., Chethana, K.W.T., Daranagama, D.A., Dissanayake, A.J., Goonasekara, I.D., Manawasinghe, I.S., Mapook, A., Jayasiri, S.C., Karunarathna, A., Li, C.G., Phukhamsakda, C., Senanayake, I.C., Wanasinghe, D.N., Camporesi, E., Bulgakov, T.S., Li, X.H., Liu, M., Zhang, W., Yan, J.Y.
School of Science
International Journal
711.
2018
Morphological and phylogenetic evidence reveal Fissuroma taiwanense sp. Nov. (Aigialaceae, Pleosporales) from Hedychium coronarium Phytotaxa
Tennakoon, D.S., Phookamsak, R., Kuo, C.-H., Goh, T.K., Jeewon, R., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
712.
2018
An appendage-bearing coelomycete Pseudotruncatella arezzoensis gen. And sp. nov. (amphisphaeriales genera incertae sedis) from Italy, with notes on Monochaetinula Phytotaxa
Perera, R.H., Maharachchikumbura, S.N., Hyde, K.D., Bhat, D.J., Camporesi, E., Jones, E.B.G., Senanayake, I.C., Al-Sadi, A.M., Saichana, N., Liu, J.-K., Liu, Z.-Y.
School of Science
International Journal
713.
2018
Acrocordiella omanensis Sp. Nov. (Requienellaceae, Xylariales) from the sultanate of Oman Phytotaxa
Maharachchikumbura, S.S.N., Hyde, K.D., Perera, R.H., Al-Sadi, A.M.
School of Science
International Journal
714.
2018
Fungal diversity notes 709–839: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa with an emphasis on fungi on Rosaceae Fungal Diversity
Wanasinghe, D.N., Phukhamsakda, C., Hyde, K.D., Jeewon, R., Lee, H.B., Gareth Jones, E.B., Tibpromma, S., Tennakoon, D.S., Dissanayake, A.J., Jayasiri, S.C., Gafforov, Y., Camporesi, E., Bulgakov, T.S., Ekanayake, A.H., Perera, R.H., Samarakoon, M.C., Goonasekara, I.D., Mapook, A., Li, W.-J., Senanayake, I.C., Li, J., Norphanphoun, C., Doilom, M., Bahkali, A.H., Xu, J., Mortimer, P.E., Tibell, L., Tibell, S., Karunarathna, S.C.
School of Science
International Journal
715.
2018
Simplified and efficient DNA extraction protocol for Meliolaceae specimens Mycological Progress
Zeng, X.-Y., Jeewon, R., Wen, T.-C., Hongsanan, S., Boonmee, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
716.
2018
A phylogenetic census of global diversity of gut anaerobic fungi and a new taxonomic framework Fungal Diversity
Paul, S.S., Bu, D., Xu, J., Hyde, K.D., Yu, Z.
School of Science
International Journal
717.
2018
Three new species of Agaricus section Minores from China Mycosphere
He, M.Q., Hyde, K.D., Wei, S.L., Xi, Y.L., Cheewangkoon, R., Zhao, R.L.
School of Science
International Journal
718.
2018
Mycobiomes of sympatric Amorphophallus albispathus (Araceae) and Camellia sinensis (Theaceae) – a case study reveals clear tissue preferences and differences in diversity and composition Mycological Progress
Unterseher, M., Karunarathna, S.C., Cruz, G.R., Dagamac, N.H., Dahl, M.B., Dool, S.E., Galla, M., Herbst, L., Nilsson, R.H., Puechmaille, S.J., Schöner, C., Schöner, M., Siddique, A.B., Teltewskoi, A., Wicke, K., Würth, D.G., Wurzbacher, C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
719.
2018
Morphology and phylogeny of tamhinispora srinivasanii sp. Nov. (tubeufiaceae) from northern western ghats, India Phytotaxa
Rajeshkumar, K.C., Bhat, D.J., Lad, S.S., Wijayawardene, N.W., Singh, S.K., Pandkar, M.R., Maurya, D.K., Ashtekar, N.D., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
720.
2018
Identification of endophytic fungi from leaves of Pandanaceae based on their morphotypes and DNA sequence data from southernThailand MycoKeys
Tibpromma, S., Hyde, K.D., Bhat, J.D., Mortimer, P.E., Xu, J., Promputtha, I., Doilom, M., Yang, J.-B., Tang, A.M.C., Karunarathna, S.C.
School of Science
International Journal
721.
2018
Marinophialophora garethjonesii gen. et sp. nov.: A new hyphomycete associated with Halocyphina from marine habitats in Thailand Phytotaxa
Li, J., Jeewon, R., Phookamsak, R., Bhat, D.J., Mapook, A., Chukeatirote, E., Hyde, K.D., Lumyong, S., McKenzie, E.H.C.
School of Science
International Journal
722.
2018
Notes on Gibbotettix and Austrohancockia (Tetrigidae: Cladonotinae) with Description of Two New Species Entomological News
Li, W., Boonmee, S., Eungwanichayapant, P.D., Zha, L.
School of Science
International Journal
723.
2018
Morphological and molecular taxonomy of novel species Pleurotheciaceae from freshwater habitats in Yunnan, China Mycological Progress
Luo, Z.-L., Hyde, K.D., Bhat, D.J., Jeewon, R., Maharachchikumbura, S.S.N., Bao, D.-F., Li, W.-L., Su, X.-J., Yang, X.-Y., Su, H.-Y.
School of Science
International Journal
724.
2018
Multi-gene phylogenetic analyses reveals Neohelicosporium gen. nov. and five new species of helicosporous hyphomycetes from aquatic habitats Mycological Progress
Lu, Y.-Z., Boonmee, S., Liu, J.-K., Hyde, K.D., McKenzie, E.H.C., Eungwanichayapant, P.D., Kang, J.-C.
School of Science
International Journal
725.
2018
Biodiversity of fungi on Vitis vinifera L. revealed by traditional and high-resolution culture-independent approaches Fungal Diversity
Jayawardena, R.S., Purahong, W., Zhang, W., Wubet, T., Li, X.H., Liu, M., Zhao, W., Hyde, K.D., Liu, J.H., Yan, J.
School of Science
International Journal
726.
2018
Morphology and multigene phylogeny reveal new genus and species of Torulaceae from freshwater habitats in northwestern Yunnan, China Mycological Progress
Su, X.-J., Luo, Z.-L., Jeewon, R., Bhat, D.J., Bao, D.-F., Li, W.-L., Hao, Y.-E., Su, H.-Y., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
727.
2018
Pseudostanjehughesia aquitropica gen. et sp. nov. and Sporidesmium sensu lato species from freshwater habitats Mycological Progress
Yang, J., Maharachchikumbura, S.S.N., Liu, J.-K., Hyde, K.D., Gareth Jones, E.B., Al-Sadi, A.M., Liu, Z.-Y.
School of Science
International Journal
728.
2018
Morphological and molecular taxonomy of Jahnula dianchia sp. nov. (Jahnulales) from submerged wood in Dianchi Lake, Yunnan China Mycological Progress
Huang, S.-K., Maharachchikumbura, S.S.N., Jeewon, R., Bhat, D.J., Chomnunti, P., Hyde, K.D., Lumyong, S.
School of Science
International Journal
729.
2018
Phylogenetic characterization of two novel Kamalomyces species in Tubeufiaceae (Tubeufiales) Mycological Progress
Phookamsak, R., Lu, Y.-Z., Hyde, K.D., Jeewon, R., Li, J., Doilom, M., Boonmee, S., Promputtha, I.
School of Science
International Journal
730.
2018
Novel palmicolous taxa within Pleosporales: multigene phylogeny and taxonomic circumscription Mycological Progress
Wanasinghe, D.N., Jeewon, R., Gareth Jones, E.B., Boonmee, S., Kaewchai, S., Manawasinghe, I.S., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
731.
2018
Lecanicillium subprimulinum (Cordycipitaceae, hypocreales), a novel species from baoshan, yunnan Phytotaxa
Huang, S., Maharachchikumbura, S.S.N., Jeewon, R., Bhat, D.J., Phookamsak, R., Hyde, K.D., Al-Sadi, A.M., Kang, J.
School of Science
International Journal
732.
2018
Additions to wild seed and fruit fungi 1: The sexual morph of Diaporthe rosae on Magnolia champaca and Senna siamea fruits in Thailand Mycosphere
Perera, R.H., Hyde, K.D., Peršoh, D., Jones, E.B.G., Liu, J.K., Liu, Z.-Y.
School of Science
International Journal
733.
2018
Direct comparison of culture-dependent and culture-independent molecular approaches reveal the diversity of fungal endophytic communities in stems of grapevine (Vitis vinifera) Fungal Diversity
Dissanayake, A.J., Purahong, W., Wubet, T., Hyde, K.D., Zhang, W., Xu, H., Zhang, G., Fu, C., Liu, M., Xing, Q., Li, X., Yan, J.
School of Science
International Journal
734.
2018
Introducing Aculeata aquatica gen. et sp. nov., Minimelanolocus thailandensis sp. nov. and Thysanorea aquatica sp. nov. (Herpotrichiellaceae, Chaetothyriales) from freshwater in northern Thailand Mycological Progress
Dong, W., Hyde, K.D., Jayarama Bhat, D., Zhang, H.
School of Science
International Journal
735.
2018
Taxonomy and phylogeny of operculate discomycetes: Pezizomycetes Fungal Diversity
Ekanayaka, A.H., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Zhao, Q.
School of Science
International Journal
736.
2018
Special issue on freshwater ascomycetes and other aquatic fungi Mycological Progress
Baschien, C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
737.
2018
Effect of paclobutrazol on flower development and gene expression of Jatropha Chiang Mai Journal of Science
Pokawattana, T., Gruneck, L., Seesangboon, A., Eungwanichayapant, P.D., Tovaranonte, J., Popluechai, S.
School of Science
International Journal
738.
2018
High undescribed diversity of Amanita section Vaginatae in northern Thailand Mycosphere
Thongbai, B., Hyde, K.D., Lumyong, S., Raspé, O.
School of Science
International Journal
739.
2018
Lignicolous freshwater fungi from China II: Novel Distoseptispora (Distoseptisporaceae) species from northwestern Yunnan Province and a suggested unified method for studying lignicolous freshwater fungi Mycosphere
Luo, Z.L., Hyde, K.D., Liu, J.K., Bhat, D.J., Bao, D.F., Li, W.L., Su, H.-Y.
School of Science
International Journal
740.
2018
Helminthosporium submersum sp. Nov. (massarinaceae) from submerged wood in north-western yunnan province, china Phytotaxa
Zhao, N.A., Luo, Z.-L., Bhat, D.J., Liu, J.-K., Bao, D.-F., Hao, Y.-E., Su, H.-Y., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
741.
2018
Reticulascaceae hyphomycetes from submerged wood in Yunnan, China Phytotaxa
Maharachchikumbura, S.S.N., Luo, Z.-L., Su, H.-Y., Al-Sadi, A.M., Cheewangkoon, R.
School of Science
International Journal
742.
2018
Two novel species of Neoaquastroma (Parabambusicolaceae, Pleosporales) with their phoma-like asexual morphs MycoKeys
Phukhamsakda, C., Bhat, D.J., Hongsanan, S., Xu, J.-C., Stadler, M., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
743.
2018
Novel microsatellite markers reveal multiple origins of Botryosphaeria dothidea causing the Chinese grapevine trunk disease Fungal Ecology
Manawasinghe, I.S., Zhang, W., Li, X., Zhao, W., Chethana, K.W.T., Xu, J., Chen, Z., Dissanayaka, A.J., Mugnai, L., Úrbez-Torres, J.R., Savocchia, S., Hyde, K.D., Yan, J.
School of Science
International Journal
744.
2018
Multigene phylogeny coupled with morphological characterization reveal two new species of holmiella and taxonomic insights within patellariaceae Cryptogamie, Mycologie
Pem, D., Gafforov, Y., Jeewon, R., Hongsanan, S., Promputtha, I., Doilom, M., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
745.
2018
Lentimurisporaceae, a new pleosporalean family with divergence times estimates Cryptogamie, Mycologie
Liu, N.-G., Lin, C.-G., Liu, J.-K., Samarakoon, M.C., Hongsanan, S., Bhat, D.J., Hyde, K.D., McKenzie, E.H.C., Jumpathong, J.
School of Science
International Journal
746.
2018
Novel taxa within nectriaceae: Cosmosporella gen. nov. and Aquanectria sp. nov. from Freshwater Habitats in China Cryptogamie, Mycologie
Huang, S.-K., Jeewon, R., Hyde, K.D., Bhat, D.J., Wen, T.-C.
School of Science
International Journal
747.
2018
EukRef-Ciliophora: a manually curated, phylogeny-based database of small subunit rRNA gene sequences of ciliates Environmental Microbiology
Boscaro, V., Santoferrara, L.F., Zhang, Q., Gentekaki, E., Syberg-Olsen, M.J., del Campo, J., Keeling, P.J.
School of Science
International Journal
748.
2018
Helicascus alatus (Morosphaeriaceae), a new freshwater species from southwestern China Phytotaxa
Zeng, M., Huang, S.K., Hyde, K.D., Zhao, Q.
School of Science
International Journal
749.
2018
Morpho-molecular characterization of Peroneutypa (Diatrypaceae, Xylariales) with two novel species from Thailand Phytotaxa
Shang, Q.-J., Hyde, K.D., Jeewon, R., Khan, S., Promputtha, I., Phookamsak, R.
School of Science
International Journal
750.
2018
Vamsapriya yunnana, a new species of Vamsapriya (Xylariaceae, Xylariales) associated with bamboo from Yunnan, China Phytotaxa
Jiang, H.-B., Phookamsak, R., Bhat, D.J., Khan, S., Bahkali, A.H., Elgorban, A.M., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
751.
2018
The importance of plot size and the number of sampling seasons on capturing macrofungal species richness Fungal Biology
Li, H., Ostermann, A., Karunarathna, S.C., Xu, J., Hyde, K.D., Mortimer, P.E.
School of Science
International Journal
752.
2018
Thyridariella, a novel marine fungal genus from India: morphological characterization and phylogeny inferred from multigene DNA sequence analyses Mycological Progress
Devadatha, B., Sarma, V.V., Jeewon, R., Wanasinghe, D.N., Hyde, K.D., Gareth Jones, E.B.
School of Science
International Journal
753.
2018
Native forests have a higher diversity of macrofungi than comparable plantation forests in the Greater Mekong Subregion Forests
Li, H., Guo, J., Karunarathna, S.C., Ye, L., Xu, J., Hyde, K.D., Mortimer, P.E.
School of Science
International Journal
754.
2018
Introducing dictyochaeta aquatica sp. nov. and two new species of chloridium (chaetosphaeriaceae, sordariomycetes) from aquatic habitats Phytotaxa
Wei, M.-J., Zhang, H., Dong, W., Boonmee, S., Zhang, D.
School of Science
International Journal
755.
2018
New species in dictyosporium, new combinations in dictyocheirospora and an updated backbone tree for dictyosporiaceae MycoKeys
Yang, J., Liu, J.-K., Hyde, K.D., Gareth Jones, E.B., Liu, Z.-Y.
School of Science
International Journal
756.
2018
Fruiting patterns of macrofungi in tropical and temperate land use types in Yunnan Province, China Acta Oecologica
Li, H., Guo, J., Goldberg, S.D., Sreekar, R., Ye, L., Luo, X., Sysouphanthong, P., Xu, J., Hyde, K.D., Mortimer, P.E.
School of Science
International Journal
757.
2018
Phylogenetic and morphological characterization of Byssosphaeria macarangae sp. nov., and B. taiwanense sp. nov. from Macaranga tanarius Phytotaxa
Tennakoon, D.S., Jeewon, R., Kuo, C.-H., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
758.
2018
Saprobic lophiostomataceae (Dothideomycetes): Pseudolophiostoma mangiferae sp. nov. and Neovaginatispora fuckelii, a new record from mangifera indica Phytotaxa
Tennakoon, D.S., Kuo, C.-H., Jeewon, R., Thambugala, K.M., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
759.
2018
Sulcispora supratumida sp. nov. (Phaeosphaeriaceae, pleosporales) on anthoxanthum odoratum from Italy MycoKeys
Senanayake, I.C., Jeewon, R., Camporesi, E., Hyde, K.D., Zeng, Y.-J., Tian, S.-L., Xie, N.
School of Science
International Journal
760.
2018
Biofilm inhibitory abscisic acid derivatives from the plant-associated dothideomycete fungus, Roussoella sp. Molecules
Phukhamsakda, C., Macabeo, A.P.G., Yuyama, K.T., Hyde, K.D., Stadler, M.
School of Science
International Journal
761.
2018
Description of Dermea persica (Dermateaceae, Helotiales), a new asexual ascomycete from iran, and an updated key to Dermea species Phytotaxa
Mehrabi, M., Asgari, B., Wijayawardene, N.N., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
762.
2018
Morphological and phylogenetic characterisation of novel cytospora species associated with mangroves MycoKeys
Norphanphoun, C., Raspé, O., Jeewon, R., Wen, T.-C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
763.
2018
Translucidithyrium thailandicum gen. et sp. nov.: a new genus in Phaeothecoidiellaceae Mycological Progress
Zeng, X.-Y., Hongsanan, S., Hyde, K.D., Putarak, C., Wen, T.-C.
School of Science
International Journal
764.
2018
A taxonomic reassessment of Tubeufiales based on multi-locus phylogeny and morphology Fungal Diversity
Lu, Y.-Z., Liu, J.-K.J., Hyde, K.D., Jeewon, R., Kang, J.-C., Fan, C., Boonmee, S., Bhat, D.J., Luo, Z.-L., Lin, C.-G., Eungwanichayapant, P.D.
School of Science
International Journal
765.
2018
Can we use environmental DNA as holotypes? Fungal Diversity
Hongsanan, S., Jeewon, R., Purahong, W., Xie, N., Liu, J.-K., Jayawardena, R.S., Ekanayaka, A.H., Dissanayake, A., Raspé, O., Hyde, K.D., Stadler, M., Peršoh, D.
School of Science
International Journal
766.
2018
Notes for genera: basal clades of Fungi (including Aphelidiomycota, Basidiobolomycota, Blastocladiomycota, Calcarisporiellomycota, Caulochytriomycota, Chytridiomycota, Entomophthoromycota, Glomeromycota, Kickxellomycota, Monoblepharomycota, Mortierellomycota, Mucoromycota, Neocallimastigomycota, Olpidiomycota, Rozellomycota and Zoopagomycota) Fungal Diversity
Wijayawardene, N.N., Pawłowska, J., Letcher, P.M., Kirk, P.M., Humber, R.A., Schüßler, A., Wrzosek, M., Muszewska, A., Okrasińska, A., Istel, Ł., Gęsiorska, A., Mungai, P., Lateef, A.A., Rajeshkumar, K.C., Singh, R.V., Radek, R., Walther, G., Wagner, L., Walker, C., Wijesundara, D.S.A., Papizadeh, M., Dolatabadi, S., Shenoy, B.D., Tokarev, Y.S., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
767.
2018
Genetic diversity of Blastocystis in non-primate animals Parasitology
Emma L Betts, Eleni Gentekaki, Adele Thomasz, Vicki Breakell, Angus I Carpenter, Anastasios D Tsaousis
School of Science
International Journal
768.
2018
Checklist of microfungi on grasses in Thailand (excluding bambusicolous fungi) Asian Journal of Mycology
Goonasekara ID, Jayawardene RS, Saichana N, Hyde KD
School of Science
International Journal
769.
2018
Antimicrobial activity of wood vinegar from Dimocarpus longan Environment Asia
Ekachai Chukeatirote, Nareerat Jenjai
School of Science
International Journal
770.
2018
Screening of rhizosphere soil bacteria for biocontrol of Lasiodiplodia theobromae Agriculture and Natural Resources
Ekachai Chukeatirote, Thanong Phueaouan, Anong Piwkam
School of Science
International Journal
771.
2018
High diversity of Blastocystis subtypes isolated from asymptomatic adults living in Chiang Rai, Thailand Infection Genetics and Evolution
Amara Yowang, Anastasios D Tsaousis, Tawatchai Chumphonsuk, Nontaphat Thongsin, Niwed Kullawong, Siam Popluechai, Eleni Gentekaki
School of Science
International Journal
772.
2018
Endophytic Colletotrichum species from Dendrobium spp. in China and Northern Thailand MycoKeys
Xiaoya Ma, Sureeporn Nontachaiyapoom, Ruvishika S. Jayawardena, Kevin D. Hyde, Eleni Gentekaki, Sixuan Zhou, Yixin Qian, Tingchi Wen, Jichuan Kang
School of Science
International Journal
773.
2018
Intra-population genetic diversity and its effects on outlining genetic diversity of ciliate populations: Using Paramecium multimicronucleatum as an example European Journal of Protistology
XuefenLu, Eleni Gentekaki, Yiwei Xu, Lijuan Huang, Yunyi Li, Xiaotong Lu, Yan Zhao, Xiaofeng Lin, Zhenzhen Yi
School of Science
International Journal
774.
2018
Self-Reinforced Poly(lactic acid) Nanocomposites with Integrated Bacterial Cellulose and its Surface Modification Nanocomposites Nanocomposites
Kedmanee Somord, Kamonchanok Somord, Orawan Suwantong, Chuleeporn Thanomsilp, Ton Peijs, Nattakan Soykeabkaew
School of Science
International Journal
775.
2018
Hydrogel wound dressings loaded with PLGA/ciprofloxacin hydrochloride nanoparticles for use on pressure ulcers Journal of Drug Delivery Science and Technology
Chasuda Choipang, Piyachat Chuysinuan, Orawan Suwantong, Pongpol Ekabutr, Pitt Supaphol
School of Science
International Journal
776.
2018
Synthesis of copper(II) ion-imprinted polymers via suspension polymerization Polymers Advanced Technology
Angkana Chaipuang, Chalida Phungpanya, Chalermporn Thongpoon, Kanchana Watla-iad, Prachak Inkaew, Theeraphan Machan, Orawan Suwantong
School of Science
International Journal
777.
2018
Taxonomic circumscription of Diaporthales based on multigene phylogeny and morphology Fungal Diversity
Indunil C. Senanayake, Rajesh Jeewon, Putarak Chomnunti, Dhanushka N. Wanasinghe, Chada Norphanphoun, Anuruddha Karunarathna, , Erio Camporesi, Eric H.C. McKenzie, Kevin D. Hyde, Samantha C. Karunarathna
School of Science
International Journal
778.
2018
A novel marine genus, Halobyssothecium (Lentitheciaceae) and epitypification of Halobyssothecium obiones comb. Nov Mycological Progress
Monika C. Dayarathne, Dhanushka N. Wanasinghe, E. Jones, Putarak Chomnunti, Kevin D. Hyde
School of Science
International Journal
779.
2018
Comparison of Gut Microbiota between Lean and Obese Adult Thai Individuals Korean Journal of Microbiology and Biotechnology
Vasana Jinatham, Niwed Kullawong, Kongkiat Kespechara, Eleni Gentekaki, Siam Popluechai
School of Science
International Journal
780.
2018
Identification of antagonistic bacteria isolated from Thai fermented soybean (Thua Nao) for biocontrol of Lasiodiplodia theobromae Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica
Chukeatirote, E., Niraphai, K., Sardsud, U., Popluechai, S.
School of Science
International Journal
781.
2018
The potential use of thermosensitive chitosan/silk sericin hydrogels loaded with longan seed extract for bone tissue engineering RSC Advances
Porntipa Pankongadisak, Orawan Suwantong
School of Science
International Journal
782.
2018
Urban Diets Linked to Gut Microbiome and Metabolome Alterations in Children: A Comparative Cross-Sectional Study in Thailand Frontiers in Microbiology
Juma Kisuse, Orawan La-ongkham, Massalin Nakphaichit, Phatthanaphong Therdtatha, Rie Momoda, Masaru Tanaka, Shinji Fukuda, Siam Popluechai, Kongkiat Kespechara, Kenji Sonomoto
School of Science
International Journal
783.
2018
Biotransformation of β-mangostin by an endophytic fungus of garcinia mangostana to furnish xanthenes with an unprecedented heterocyclic skeleton Journal of Natural Products
Panarat Arunrattiyakorn, Mayus Kuno, Thammarat Aree, Surat Laphookhieo, Teerayut Sriyatep, Hiroshi Kanzaki, Miguel Angel Garcia Chavez, Yan Alexander Wang, Raymond J. Andersen
School of Science
International Journal
784.
2018
Four new C-benzyl flavonoids from the fruit of Uvaria cherrevensis Fitoterapia
Chiramet Auranwiwat, Roonglawan Rattanajakd, Sumalee Kamchonwongpaisan, Surat Laphookhieoe, Stephen G. Pyne, Thunwadee Limtharakul
School of Science
International Journal
785.
2018
The Acoustic Impedance and other Properties of (1-3) Piezoceramics Polymer Composite Applied Mechanics and Materials
Tawee Tunkasiri, Jerapong Tontrakoon, Gobwute Rujijanagul, Uraiwan Intatha, Kamonpan Pengpat, Krit Sutjarittangtham, Wilaiwan Leenakul, Sukum Eitssayeam
School of Science
International Journal
786.
2018
Antibacterial Prenylated Isoflavonoids from the Stems of Millettia extensa Journal of Natural Products
Achara Raksat, Wisanu Maneerat, Raymond J. Andersen, Stephen G. Pyne, Surat Laphookhieo
School of Science
International Journal
787.
2018
Effects of heat treatment temperature on microstructure and mechanical properties of lithium disilicate-based glass-ceramics Ceramics International
Manlika Kamnoy, Kamonpan Pengpat, Uraiwan Intatha, Sukum Eitssayeam
School of Science
International Journal
788.
2018
Antioxidant neolignans from the twigs and leaves of Mitrephora wangii HU Fitoterapia
Wuttichai Jaideea, Wisanu Maneerata, Raymond J. Andersenc, Brian O. Patrick, Stephen G. Pyne, Surat Laphookhieo
School of Science
International Journal
789.
2018
Transcriptome analysis of Jatropha curcas L. flower buds responded to the paclobutrazol treatment Plant Physiology and Biochemistry
Anupharb Seesangboon, Lucsame Gruneck, Tittinat Pokawattana, Prapassorn Damrongkool Eungwanichayapant, Jantrararuk Tovaranonte, Siam Popluechai
School of Science
International Journal
790.
2018
Significiance of bacteriophages in fermented soybeans: A review Biomolecular Concepts
Ekachai Chukeatirote, Wallapat Phongtang, Jeongjin Kim, Ara Jo, Lae-Seung Jung, Juhee Ahn
School of Science
International Journal
791.
2018
Antibacterial secondary metabolites from an endophytic fungus, Arthrinium sp. MFLUCC16-1053 isolated from Zingiber cassumunar Mycology
Acharavadee Pansanit, Patcharee Pripdeevech
School of Science
International Journal
792.
2018
Microbiological quality of commercial Thua Nao, a Thai fermented soybean product Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
Kamonsri Suriyanoi, Pawida Chumpurat, Ross A. Beamon, Worawut Suvegoon, Ugrit Suksai, Ekachai Chukeatirote
School of Science
International Journal
793.
2018
Comparison of particle swarm optimization and differential evolution for aggregators’ profit maximization in the demand response system Engineering Optimization
Nuttachat Wisittipanit, Warisa Wisittipanich
School of Science
International Journal
794.
2018
Cloning of a C-phycocyanin Alpha Subunit from Thermosynechococcus sp. TUBT-T01 and Prediction of Its Properties Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
Plaipol Dedvisitsakul, Sichon Huadraksasat, Supenya Chittapun, Theppanya Charoenrat, Chanitchote Piyapittayanun
School of Science
International Journal
795.
2018
Successful reproduction of unmated Tropilaelaps mercedesae and its implication on mite population growth in Apis mellifera colonies Journal of Invertebrate Pathology
Lilia I de Guzman, Patcharin Phokasem, Kitiphong Khongphinitbunjong, Amanda M Frake, Panuwan Chantawannakul
School of Science
International Journal
796.
2018
Tropilaelaps mite: An emerging threat to European honey Current Opinion in Insect Science
Panuwan Chantawannakul, Samuel Ramsey, Dennisvan Engelsdorp, Kitiphong Khongphinitbunjong, Patcharin Phokasem
School of Science
International Journal
797.
2018
P38 inhibitor inhibits the apoptosis of cowanin-treated human colorectal adenocarcinoma cells International Journal of Oncology
Chowchaikong, N., Nilwarangkoon, S., Laphookhieo, S., Tanunyutthawongse, C., Watanapokasin, R.
School of Science
International Journal
798.
2018
Synthesis, crystal structure, antioxidant, and α-glucosidase inhibitory activities of methoxy-substituted Crystallography Reports
P. Prachumrat, T. Kobkeatthawin, P. Ruanwas, N. Boonnak, S. Laphookhieo, M. B. Kassimd, S. Chantrapromma
School of Science
International Journal
799.
2018
Antibacterial potential of secondary metabolites produced by Aspergillus sp., an endophyte of Mitrephora wangii Arch Microbiol
Sakon Monggoot, Tanakrit Pichaitam, Chutima Tanapichatsakul, Patcharee Pripdeevech
School of Science
International Journal
800.
2018
Incubation of Aquilaria subintegra with Microbial Culture Supernatants Enhances Production of Volatile Compounds and Improves Quality of Agarwood Oil Indian Journal of Microbiology
Sakon Monggoot, Chadin Kulsing, Yong Foo Wong, Patcharee Pripdeevech
School of Science
International Journal
801.
2018
Synthesis of prednisolone molecularly imprinted polymer nanoparticles by precipitation polymerization Polym Adv Technol
Chalida Phungpanya, Angkana Chaipuang, Theeraphan Machan, Kanchana Watla-iad, Chalermporn Thongpoon, Orawan Suwantong
School of Science
International Journal
802.
2018
An improvement of silk-based scaffold properties using collagen type I for skin tissue engineering applications Polymer Bulletin
Suwimon Boonrungsiman, Nareerat Thongtham, Orawan Suwantong, Tuksadon Wutikhun, Nattakan Soykeabkaew, Ubonthip Nimmannit
School of Science
International Journal
803.
2018
Group properties of the extended Green-Naghdi equations Applied Mathematics Letters
Piyanuch Siriwat, Sergey V. Melesko
School of Science
International Journal
804.
2018
Quantification of ochratoxin a - Producing fungi in coffee products using quantitative PCR Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
Jakapan Potipun, Wijittra Ruaylarb, Rungrote Nilthong, Amorn Owatworakit
School of Science
International Journal
805.
2018
Effects of 6-Benzyladenine on Jatropha Gene Expression and Flower Development Russian Journal of Plant Physiology
Anupharb Seesangboon, Tittinat Pokawattana, Prapassorn Damrongkool Eungwanichayapant, Jantrararuk Tovaranonte, Siam Popluechai
School of Science
International Journal
806.
2018
Chiang Rai Zero Waste: Participatory action research to promote source separation in rural areas Resources, Conservation and Recycling
Panate Manomaivibool, Mongkonkorn Srivichib, Pattayaporn Unroj, Panniph Dokmaingam
School of Science
International Journal
807.
2018
Screening of actinomycetes from medicinal plant rhizosphere soils for industrial enzymes and antimicrobial activity Journal of Northeast Agricultural University (English Edition)
Vililuk L, Wongkuan T, Yacharone S, Chukeatirote E
School of Science
International Journal
808.
2018
Tourism and Municipal Solid Waste Management in Developing Economies: Challenges and Opportunities Open Access Journal of Waste Management & Xenobiotics
Manomaivibool, P., Noithammaraj, P.
School of Science
International Journal
809.
2018
Amauroderma (Ganodermataceae, Polyporales) – bioactive compounds, beneficial properties and two new records from Laos Asian Journal of Mycology
Hapuarachchi, K.K., Karunarathna, S.C., Phengsintham, P., Kakumyan, P., Hyde, K.D., Wen, T.C.
School of Science
International Journal
810.
2018
The search for X-ray emission from electron/positron pair halos using the XMM-Newton observatory Journal of Physics: Conference Series
Kueathan, A., Luangtip, W., Maithong, W., Eungwanichayapant, A.
School of Science
International Journal
811.
2018
Familial status of lophiotremataceae and its related families in Pleosporales Phytotaxa
Hongsanan, S., Zeng, Y., Hyde, K.D., Xie, N.
School of Science
International Journal
812.
2018
Didymella eriobotryae sp. Nov. (Didymellaceae) and Arthrinium arundinis (apiosporaceae) from fruit of eriobotrya japonica (loquat) in China Phytotaxa
Thambugala, K.M., Hyde, K.D., Zhang, J.-F., Liu, Z.-Y.
School of Science
International Journal
813.
2018
Coryneum heveanum sp. Nov. (Coryneaceae, Diaporthales) on twigs of Para rubber in Thailand MycoKeys
Senwanna, C., Hyde, K.D., Phookamsak, R., Gareth Jones, E.B., Cheewangkoon, R.
School of Science
International Journal
814.
2018
Antioxidant and Cytotoxic Activities of Endophytic Fungi from Camellia oleifera Abel SWU Sci. J.
Acharavadee Pansanit, Surasak Prachya, Chakree Wattanasiri
School of Science
National Journal
815.
2018
The Role of Water in the Synthesis of Fly Ash-Based Geopolymer Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal
Hongsheng Cheng, Darunee Wattanasiriwech, Suthee Wattanasiriwech
School of Science
National Journal
816.
2018
การเตรียมเซลลูโลส-กราฟท์-พอลิเมทาคริลิก แอซิด นาโนแคปซูลหุ้มกรดแกลลิคสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิชสุดา ตั้งทรงเจริญ, พัชรา ปัญญามูลวงษา, อมร ไชยสัตย์, ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
School of Science
National Journal
817.
2018
pH-Responsive styrene maleic anhydride with improved surface activity KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology
Patchara Punyamoonwongsa, Wichsuda Tangsongcharoen, Piangtawan Phoungtawee, Brian Tighe
School of Science
National Journal
818.
2018
Antagonistic Effect of Endophytic Fungal, Fusarium sp. MFLUCC16-1462, Against Magnaporthe oryzae Thai Journal of Science and Technology
Patcharee Pripdeevech, Chutima Tanapichatsakul, Surangkana Chimthai, Witthawad Phormmard, Siraprapa Brooks, Dusit Athinuwat
School of Science
National Journal
819.
2018
pH-Responsive Styrene Maleic Anhydride with Improved Surface Activity KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology
Patchara Punyamoonwongsa, Wichsuda Tangsongcharoen, Piangtawan Phoungtawee, Brian Tighe
School of Science
National Journal
820.
2018
The inhibition of α-amylase and α-glucosidase by Ficus lacor Buch.-Ham The 30 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference “Bridging Research and Society’s Needs”
Dedvisitsakul, P., Chanchaem, L., Boonchang, P., Kuaytawimol, P., Sawatdirak, P., Plathong, P., Watla-iad, K.
School of Science
International Conference
821.
2018
Preparation of magnetic molecularly imprinted polymer for glutathione Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)
Monnapas Wongtipakorn, Angkana Chaipuang, Chalida Phungpanya, Chalermporn Thongpoon, Theeraphan Machan, Kanchana Watla-iad
School of Science
International Conference
822.
2018
Development of microfluidic device for determination of total cholesterol in blood Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)
Suphakorn Katib, Chalermpong Saenjum, Plaipol Dedvisitsakul, Kanchana Watla-iad
School of Science
International Conference
823.
2018
Electrochemical oxidation of ethanol on palladium electrodeposited on nickel catalyst Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)
Wilaiwan Supap,Prachak Inkaew, Thaneeya Hawiset
School of Science
International Conference
824.
2018
Perchlorate analysis of vegetables grown in Chiang Rai, Thailand Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)
Sodkaneung Dachpanya, Phuangpetch Saysanguan, Prachak Inkaew, Siwaporn Praman, Thaneeya Hawiset
School of Science
International Conference
825.
2018
Electrocatalytic Property of Pt-Doped TiO2 nanotube Arrays in Formic Acid Oxidation Reaction 6th International Conference on Creative Technology & 2nd National Conference on Creative Technology (CreTech 2018)
Prachak Inkaew, Somwan Chumphongphan
School of Science
International Conference
826.
2018
Numerical study of trailing edge cooling in a gas turbine blade The 2018 Structures Congress (Structures18)
Pilaisiri Thongsanit, Theeradech Mookum
School of Science
International Conference
827.
2018
Biotransformation of caffeine by termite-associated fungi 1st International Conference on Globalisation of Traditional Medicine 2018
Nattamon Hongwiangchan, Surasak Prachya, Prasat kittakoop, Acharavadee Pansanit
School of Science
International Conference
828.
2018
Effect of Subculture on Instability of Mycelium Growth of Cordyceps militaris in Liquid culture The30th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
Nut Chokumnuay, Sunita Chamyuang, Amorn Owatworakit
School of Science
International Conference
829.
2018
Identify Transient Sources from GOTO Sky Survey Data with Clustering Method The 22nd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE22)
W. Yu, R. Yoyponsan, T. Boongoen, J. Mullaney, K. Ulaczyk, U. Sawangwit, A. Eungwanichayapant
School of Science
International Conference
830.
2018
Identify Transient Sources from GOTO Sky Survey Data with Clustering Method The 22nd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE22)
W. Yu, R. Yoyponsan, T. Boongoen, J. Mullaney, K. Ulaczyk, U. Sawangwit, A. Eungwanichayapant
School of Science
International Conference
831.
2018
Effect of NaOH Concentration and Curing Regimes on Compressive Strength of Fly Ash-Based Geopolymer Second International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018 (STEMa2018)
Krissanapat Yomthong, Darunee Wattanasiriwech, Pavadee Aungkavattana, Suthee Wattanasiriwech
School of Science
International Conference
832.
2018
Local Economic Linkages between Private Enterprises and Local Communities: A Comparative Case Study of Thailand Tourism Business Developments THE-ICE 12th IPoE Forum 2018
Chachaya Yodsuwan, Jirapa PraderaDiez , Apisom Intralawan, Panate Manomaivibool, Pannipha Dokmaingam, Pollavat Prapattong, Nuttakorn Vititanon, Chadchawan Muongpruan, Pornpol Noithammaraj
School of Science
International Conference
833.
2018
Optimal Design for Grid-Tied Solar Power system with bttery ultracapacitor hybrid energy 2nd Sino-Thai Bilateral Worshop for Young Scholars in Theoretical and Applied Mechanics 2018
Nuttachat Wisittipanit, Warisa Wisittipanit
School of Science
International Conference
834.
2018
Utilization of agricultural waste as absorbent for the removal of phenol red and bromocresol green from aqueous solution The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44)
Pimchanok Phatho, Sutthida BooÂsamran, Khamphe Phoçngthong, Thitipone Suwunwong
School of Science
International Conference
835.
2018
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธ์กาแฟอราบิก้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุล EST-SSRs การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
สมฤดี นิลทอง, ณัฐวรรณ ทองทศ, ศิรประภา มหานิล, ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช, รุ่งโรจน์ นิลทอง
School of Science
National Conference
836.
2018
The natural approach to hair dyeing product with Cleistocalyx nervosum var. Paniala Sustainable Chemistry and Pharmacy
Peeraya Pipattanamomgkol, Nattaya Lourith, Mayuree Kanlayavattanakul
School of Cosmetic Science
International Journal
837.
2018
Development and clinical efficacy evaluation of anti-greasy green tea tonner on facial skin Revista Brasileira de Farmacognosia
Pathompong Meetham, Mayuree Kanlayavattanakul, Nattaya Lourith
School of Cosmetic Science
International Journal
838.
2018
Preparation and characterization of nanoparticles from quaternized cyclodextrin-grafted chitosan associated with hyaluronic acid for cosmetics Asian Journal of Pharmaceutical Sciences
Sakhiran Sakulwech, Nattaya Lourith, Uracha Ruktanonchai, Mayuree Kanlayavattanakul
School of Cosmetic Science
International Journal
839.
2018
Biological activity and phytochemical profiles of Dendrobium: a new source for specialty cosmetic materials Industrial Crops and Products
Mayuree Kanlayavattanakul, Nattaya Lourith, Puxvadee Chaikul
School of Cosmetic Science
International Journal
840.
2018
Plants and natural products for the treatment of skin hyperpigmentation - a review Planta Med.
Mayuree Kanlayavattanakul, Nattaya Lourith
School of Cosmetic Science
International Journal
841.
2018
Plant-Derived Polyphenols as Potential Cross-Linking Agents for Methylcellulose-Chitosan Biocomposites Solid State Phenomena
Ampa Jimtaisong, Nisakorn Saewan
School of Cosmetic Science
International Journal
842.
2018
5α-reductase inhibition and melanogenesis induction of the selected Thai plant extracts Chiang Mai J. Sci.
Aranya Manosroi, Puxvadee Chaikul, Charinya Chankhampan, Warintorn Ruksiriwanich, Worapaka Manosroi, Jiradej Manosroi
School of Cosmetic Science
International Journal
843.
2018
Antimicrobial Efficacy of a Combination of Crocodile (Crocodylus siamensis) Leukocyte Extract and Hen Egg Lysozyme Chiang Mai J. Sci.
Tinnakorn Theansungnoen, Patthana Tastub, Nisachon Jangpromma, Nualyai Yaraksa, Theeranan Temsiripong, Sompong Klaynongsruang
School of Cosmetic Science
International Journal
844.
2018
Antioxidant Properties of Crocodylus siamensis Blood Components on H2O2-induced Human Skin Fibroblast Cells Chiang Mai J. Sci.
Nisachon Jangpromma, Khantheeranut Suttee, Santi Phosri, Tinnakorn Theansungnoen, Jiraporn Lueangsakulthai, Wisarut Payoungkiattikun, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang
School of Cosmetic Science
International Journal
845.
2018
Novel antioxidant and antiinflammatory peptides from the Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin hydrolysate Biotechnology and Applied Biochemistry
Jiraporn Lueangsakulthai, Santi Phosri, Tinnakorn Theansungnoen, Nisachon Jangpromma, Theeranan Temsiripong, John E. Mckendrick, Watcharee Khunkitti, Sompong Klaynongsruang
School of Cosmetic Science
International Journal
846.
2018
Biological activity and phytochemical profiles of Dendrobium: A new source for specialty cosmetic materials Industrial Crops and Products
Kanlayavattanakul, M., Lourith, N., Chaikul, P.
School of Cosmetic Science
International Journal
847.
2018
Simultaneous extraction of oil and protein from perilla seed and application in serum The Journal of Applied Science
Punyawatt Pintathong, Phanuphong Chaiwut, Natthawut Thitipramote, Nont Thitilertdecha, Witayapan Nantitanont, Sarita Sangthong, Ninnapat Tiensri
School of Cosmetic Science
National Journal
848.
2018
Enzymatic synthesis of glucosyl palmitate catalyzed by Carica papaya lipase 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry
Pintathong, P., Chaiwut, P.
School of Cosmetic Science
International Conference
849.
2018
Study on mucilage extracted from Roselle leaves (Hibiscus sabdariffa L.) as skin moisturizing agent in cosmetic product 1st International Conference on Globalisation of Traditional Medicine 2018
Tawanun Sripisut, Setinee Chanpirom, Waruttaya Sripattanakul
School of Cosmetic Science
International Conference
850.
2018
Two new acridone alkaloids from Atalantia monophylla stems 1st International Conference on Globalisation of Traditional Medicine 2018
Tawanun Sripisut
School of Cosmetic Science
International Conference
851.
2018
Thai traditional medicine use and its effect on moods and satisfaction in university students 1st International Conference on Globalisation of Traditional Medicine 2018
Narunan Wuttisin
School of Cosmetic Science
International Conference
852.
2018
A preliminary screening of nutricosmetics and cosmeceutical potential of naturally fermented oolong tea (Camellia sinensis var. sinensis) 1st International Conference on Globalisation of Traditional Medicine 2018
Naphatsorn Ditthawutthikul
School of Cosmetic Science
International Conference
853.
2018
Current prevalence of intestinal parasitic infections and their impact on hematological and nutritional status among Karen hill tribe children in Omkoi District, Chiang Mai Province, Thailand Acta Tropica
Jintana Yanola, Woottichai Nachaiwieng, Suwit Duangmano, Mujalin Prasannarong, Pradya Somboon, Sakorn Pornprasert
School of Health Science
International Journal
854.
2018
The effects of walking intervention in patients with chronic low back pain: A meta-analysis of randomized controlled trials Musculoskelet Sci Pract
Ekalak Sitthipornvorakul, Thaniya Klinsophon, Rattaporn Sihawong, Prawit Janwantanakul
School of Health Science
International Journal
855.
2018
Analytical study of training program factors to develop the competency of regional operating officer (ROO) in the virtual service provider office (VSPO) in Thailand Journal of Health Research
Phongpisanu Boonda, Aree Preedeekul, Phataraphon Markmee
School of Health Science
International Journal
856.
2018
The Influence of Audio-Visual Cueing (Traffic Light) on Dual Task Walking in Healthy Older Adults and Older Adults with Balance Impairments Malaysia Journal of Medical Science
Kitchana Kaewkaen, Phongphat Wongsamud, Jiratchaya Ngaothanyaphat, Papawarin Supawarapong, Suraphong Utthama, Worasak Ruengsirarak
School of Health Science
International Journal
857.
2018
Rhodomyrtone (rom) is a membrane-active compound Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes
Jongkon Saising, Minh Thu Nguyen, Thomas Härtner, PatrickEbner, Abdulla Al Mamun Bhuyan, Anne Berscheid, Melanie Muehlenkamp, Sina Schäkermann, Nimerta Kumari, Martin EMaier, Supayang P. Voravuthikunchai, Julia Bandow, FlorianLang, Heike Brötz-Oesterhelt, Friedrich Götz
School of Health Science
International Journal
858.
2018
Prevalence and Factors Associated with Depression Among the Hill tribe Elderly Population, Thailand Journal of the Medical Association of Thailand
Wilawan Chaiut, Thapakorn Ruanjai, Supaporn Trongsakul, Ratipark Tamornpark, Tawatchai Apidechkul
School of Health Science
International Journal
859.
2018
Patterns and perception of alcohol drinking among the Lahu people, Northern Thailand Journal of Health Research
Sudkhed Detpitukyon, Tawatchai Apidechkul, Rachanee Sunsern, Amornrat Anuwatnonthakate, Onnalin Singhhorn, Bukhari Putsa, Phitnaree Thutsanti
School of Health Science
International Journal
860.
2018
High diversity of Blastocystis subtypes isolated from asymptomatic adults living in Chiang Rai, Thailand Infect Genet Evol.
Amara Yowang, Anastasios D Tsaousis, Tawatchai Chumphonsuk, Nontaphat Thongsin, Niwed Kullawong, Siam Popluechai, Eleni Gentekaki
School of Health Science
International Journal
861.
2018
Comparison of gut microbiota between lean and obese adult Thai individuals Korean Journal of Microbiology and Biotechnology
Vasana Jinatham, Niwed Kullawong, Kongkiat Kespechara, Eleni Gentekaki, Siam Popluechai
School of Health Science
International Journal
862.
2018
Cadmium exposure inhibits branching morphogenesis and causes alterations consistent with HIF-1α inhibition in human primary breast organoids Toxicological Sciences
Sabrina A. Rocco, Lada Koneva, Lauren Y.M. Middleton, Tasha Thong, Sumeet Solanki, Sarah Karram, Kowit Nambunmee, Craig Harris, Laura S. Rozek, Maureen A. Sartor, Yatrik M. Shah, Justin A. Colacino
School of Health Science
International Journal
863.
2018
Bone Fracture Risk and Renal Dysfunction in a Highly Cadmium Exposed Thai Population Journal of Research in Health Sciences
Kowit Nambunmee, Muneko Nishijo, Witaya Swaddiwudhipong, Werawan Ruangyuttikarn
School of Health Science
International Journal
864.
2018
Faecal sludge treatment and utilization by hydrothermal carbonization Journal of Environmental Management
Krailak Fakkaew, Thammarat Koottatep, Chongrak Polprasert
School of Health Science
International Journal
865.
2018
Assessment of nutrient recovery, air emission and farmers’ perceptions of indigenous mound burning practice using animal and human wastes in Myanmar Agriculture, Ecosystems and Environment
M.H. Ngone, Thammarat Koottatepa, Krailak Fakkaew, Chongrak Polprasert
School of Health Science
International Journal
866.
2018
Effects of Shoulder Taping on Discomfort and Electromyographic Responses of the Neck While Texting on a Touchscreen Smartphone Safety and Health at Work
Pattanasin Areeudomwong, Konnika Oapdunsalam, Yupadee Havicha, Sawit Tantai, Vitsarut Buttagat
School of Health Science
International Journal
867.
2018
Chemical Synthesis of Sulfated-α(1→6)-D-mannopyranan Songklanakarin Journal of Science and Technology
Warunda Bunthitsakda, Chakree Wattanasiri, Somsak Ruchirawat, Siwarutt Boonyarattanakalin
School of Health Science
International Journal
868.
2018
Knowledge, attitude and practice of municipal solid waste management among highland residents in northern Thailand Journal of Health Research
Pussadee Laor, Yanasinee Suma, Vivat Keawdounglek, Anuttara Hongtong, Tawatchai Apidechkul, Nittaya Pasukphun
School of Health Science
International Journal
869.
2018
SWOT Analysis for Preliminary Study of Municipal Waste Management Toward a Zero Waste Highland Community in Northern Thailand Applied Environmental Research
Nittaya Pasukphun, Anuttara Hongtong, Vivat Keawdunglek, Yanasinee Suma, Pussadee Laor, Tawatchai Apidechkul
School of Health Science
International Journal
870.
2018
Prevalence of cognitive impairment among hill-tribe older people in the Northern part of Thailand Journal of Health Research
Supaporn Trongsakul, Thapakorn Ruanjai, Wilawan Chaiut, Ratipark Tamornpark, Tawatchai Apidechkul
School of Health Science
International Journal
871.
2018
Pulmonary tuberculosis screening and quality of life among migrant workers, Northern Thailand Journal of Infectious diseases in Developing Countries (JIDC)
Palita Charoensook, Panupong Upala, Amornrat Anuwatnonthakate, Thapakorn Ruanjai, Tawatchai Apidechkul
School of Health Science
International Journal
872.
2018
Chiang Rai Zero Waste: Participatory action research to promote source separation in rural areas Resources, Conservation and Recycling
Panate Manomaivibool, Mongkonkorn Srivichai, PattayapornUnroj, Pannipha Dokmaingam
School of Health Science
International Journal
873.
2018
Effectiveness of hand foot mouth disease prevention and control measures between high and low epidemic areas, Northern Thailand: A qualitative approach Journal of Health Research
Siriyaporn Sittisarn, Pilasinee Wongnuch, Pussadee Laor, Chadaporn Inta, Tawatchai Apidechkul
School of Health Science
International Journal
874.
2018
ผลของการทำงานสองอย่างพร้อมกันต่อจลศาสตร์การเคลื่อนที่ข้อต่อของขาขณะเดินก้าวข้ามสิ่งกีดขวางในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุสุขภาพดี ศรีนครินทร์เวชสาร
กิจชนะ แก้วแก่น, ตุลาพร เชื้อแถว, ศิวนาถ องอาจ, ศิริกุล จอมกัน, สุรพงษ์ อุตมา, วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์, วิลาวัณย์ ไชยอุต, พลอยไพลิน นามกร, ฉัตรชฎา สุตาลังกา
School of Health Science
National Journal
875.
2018
การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ลำปางเวชสาร
ญาดานุช บุญญรัตน์
School of Health Science
National Journal
876.
2018
การศึกษาความเชื่อ และพฤติกรรมด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ในกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เชียงรายเวชสาร
ทัศนีย์ จินะธรรม, กิรภัทร์ คุ้มเนตร, พิษณุรักษ์ กันทวี
School of Health Science
National Journal
877.
2018
The associated factors of HBV and/or HCV co-infection in hill tribe HIV infection patients in the northern region, Thailand, 2015 Chaing Rai Medical Journal
Chatubhong Singharachai, Denpong Wongwichit, Sirinan Suwanaporn, Wipob Suttana, Piyanut Poolviwat, Month Phetsuwan, Warunya Srisang, Penpayom Suntharn, Chatuporn Phantakasaem
School of Health Science
National Journal
878.
2018
Prevalence of HBsAg and Anti-HCV among HIV-infected Injecting Drug Users in the Northern Region of Thailand The Public Health Journal of Burapha University
Sirinan Suwanaporn, Denpong Wongwichit, Chatubhong Singharachai, Wipob Suttana, Piyanut Poolviwat, Montha Phetsuwan, Warunya Srisang, Penpayom Suntharn, Chatuporn Phantakrasem
School of Health Science
National Journal
879.
2018
ผลของการออกกำลังกายด้วยรำวงย้อนยุคต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในสตรีที่มีภาวะอ้วนลงพุง วารสารกายภาพบำบัด
กนกทิพย์ สว่างใจธรรม, เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล, อรณิช วิมลรัตน์, สรายุธ มงคล
School of Health Science
National Journal
880.
2018
เปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจของคนปกติที่อาศัยอยู่ในที่ราบกับคนพื้นถิ่นชาวเขาที่อาศัยอยู่ที่สูงในจังหวัดเชียงราย ศรีนครินทร์เวชสาร
อ้อมขวัญ ทิมินกุล, คทาวุธ ผิวจินดา, วิลาวัณย์ ไชยอุต
School of Health Science
National Journal
881.
2018
ผลทันทีของการกระตุ้นการกระดกข้อเท้าด้วยไฟฟ้าต่อการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะเรื้อรัง เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
กนกทิพย์ สว่างใจธรรม, ณัฐธยาน์ โครงกาบ, อรณิช วิมลรัตน์, เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล, กิตติญา จำพรึก
School of Health Science
National Journal
882.
2018
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการปองกันการติดเชื้อวัณโรคในผู้สัมร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัดเชียงราย เชียงรายเวชสาร
จตุพร พันธุเกษม, พิษณุรักษ์ กันทวี, อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
School of Health Science
National Journal
883.
2018
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เชียงรายเวชสาร
ปณดา รามไพบูลย์, ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์, รัชนี สรรเสริญ, พิษณุรักษ์ กันทวี
School of Health Science
National Journal
884.
2018
ความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
ภาวินี ชุ่มใจ
School of Health Science
National Journal
885.
2018
การศึกษาองค์ความรูู้ในการใช้สมุนไพรรักษาโรค: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงราย วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ไสว หวานเสร็จ, ดารณี อ่อนชมจันทร์
School of Health Science
National Journal
886.
2018
Prevalence and associated factors of fall risk in Thai older people: A primary care based study in Chiang Rai Journal of Current Science and Technology
Supaporn Trongsakul, Oranich Vimolratana
School of Health Science
National Journal
887.
2018
ความแตกฉานทางสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนไทลื้อ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เชียงรายเวชสาร
ฤทธิ์ ช่างปัด, พิษณุรักษ์ กันทวี, วิภพ สุทธนะ
School of Health Science
National Journal
888.
2018
Factors Supporting Young Ethnic Minority Males’ Engaging in Commercial Sex and Accessing Health Care in Chiang Mai, Thailand Journal of Public Health
Sutthiphat Kaewtep, Tawatchai Apidechkul, Wipob Suttana, Korakot Chansareewittaya
School of Health Science
National Journal
889.
2018
Epidemiology, Clinical and Laboratory Features of Scrub Typhus in Wiang Kaen District, Chiang Rai Among 2013-2017: A Case Series Report The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
Jidapa Ketputpong, Watsiri Tamdee, Patcharin Nutham, Kittiya Marunk, Phataraphon Markmee, Phitsanuruk Kanthawee, Denpong Wongwichit, Wipob Suttana, Onn Laingoen, Woottichai Nachaiwieng
School of Health Science
International Conference
890.
2018
A Correlation of Wii Balance Board and Short Physical Performance Battery Test in Older Adults ECTI-CON 2018
Teansawangchai, P., Maendindaeng, N., Thongsakul, P., Sitthipornvorakul, E., Ruengsirarak, R., Utthama, S., Chai-Ut, W., Narmkorn, P., Sutalungka, C., Kaewkaen, K.
School of Health Science
International Conference
891.
2018
Identifying Abnormal Gait in Older People during Multiple-Tasks Assessment with Audio-Visual Cueing ECTI-CON 2018
Ruengsirarak, R., Utthama, S., Kaewkaen, K.
School of Health Science
International Conference
892.
2018
Intra-Rater Reliability of Postural Adjustment in Response to External Perturbations in Healthy Adults ECTI-CON 2018
Onuma Panyam, Chattraporn Punyapinnunt, Sutthida Maklay, Kitchana Kaewkaen, Surapong Uttama, Worasak Rueangsirarak, Nitsa Atsawaphoom, Chatchada Sutalungka, Ploypailin Narmkorn, Wilawan Chaiut
School of Health Science
International Conference
893.
2018
Factors Influencing Stroke Risk in Elderly with Hypertension in Doi-Luang District, Chiang-Rai Province The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
Sumita Torsrisakul, Woranan Saengtao, Peerachaya Khaipunya, Phattaraphon Markmee
School of Health Science
International Conference
894.
2018
Prevalence and Factors Associated with Fall Among the Elderly People in Wiang Sub-District, Thoeng District, Chiang Rai The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
Mattha Sinlapateeratorn, Varapone Sommut, Rattana Bencha, Saranlak Munijarawattanakul, Pitsanurak Kanthawee
School of Health Science
International Conference
895.
2018
Factors Associated with Cardiovascular Risk Among Elderly with Hypertension Patients in Ban Mae Bong Health Promoting Hospital, Doi Luang District, Chiang Rai Province The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
Benjawan Chuaytem, Budsarin Sringeon, Phattaraphon Makmee, Phitsanuruk Kanthawee, Denpong Wongwichit, Woottichai Nachaiwieng, Wipob Suttana, Onn Laingoen, Chuthamat Sitthikhankaew
School of Health Science
International Conference
896.
2018
Effect of plyometric training for development of speed among sprinters IPEIC 2018
Marisa Poomiphak Na Nongkhai, Rajesh Kumar
School of Health Science
International Conference
897.
2018
Different of Saccadic Eye Movement and Vergence Eye Movement Compar e with Fixed gaze on Postur al Control in Healthy Elderly International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS) 2018
Ladapa Srijanya, Suthaphat Sangiam, Apinya Sidokbuap, Oranich Vimolratana
School of Health Science
International Conference
898.
2018
Respiratory function, Oxygen saturation, 6 Minute walk test, and Quality of life in patient with type 2 diabetes mellitus International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS) 2018
Sirilak, B., Arissara, I., Sasipim, P., Peeranutt, K., Anongnad, M.
School of Health Science
International Conference
899.
2018
The Effect of Kinesio Ttape Combined with Exercise on Ankle Range of Motion, Agility and Sprint in Soccer Athletes International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS) 2018
Shannon Parnitudom, Kanyawee Inprom, Phuwakul Kajonjaroenkul, Paween Wiyaporn, Bukhari Putsa
School of Health Science
International Conference
900.
2018
Effect of Court-Type Thai Traditional Massage on Patient with Hypertension in Wiang Chiang Rung Hospital 1st International Conference on Globalization of Traditional Medicine 2018
Chotima Tengtrakul, Naronk Duangkaew, Naphatsorn Sukwasana, Tanchanok Phanprasert, Tanyarath Tapcompill, Tanawan Aungtakul, Sabaithip Nueangla, Nattaporn Jaiinkaew, Panada Rampiboon
School of Health Science
International Conference
901.
2018
The Result of Court-Type Thai Traditional Massage on Patient with Hypertension in Wiang Chiang Rung Hospital 1st International Conference on Globalization of Traditional Medicine 2018
Naronk Duangkaew, Chotima Tengtrakul, Naphatsorn Sukwasana, Tanchanok Thanprasert, Tanyarath Tapcompill, Tanawan Aungtakul, Sabaithip Nueangla, Nattaporn Jaiinkaew, Panada Rampiboon
School of Health Science
International Conference
902.
2018
Effects of Moxibustion and Acupuncture on Weight Loss 1st International Conference on Globalization of Traditional Medicine 2018
Sulukkana Noiprasert, Piyapach Thongplew, Peidong Huang, Peeranan Pattanamongkol
School of Health Science
International Conference
903.
2018
Effects of Thai massage on physical fitness of sports science students Mae Fah Luang University, Chiang Rai 1st International Conference on Globalization of Traditional Medicine 2018
Sirikool Klumkool, Vassana Netweera, Tanyarath Tapcompill
School of Health Science
International Conference
904.
2018
Effects of Electroacupuncture on symptoms relief in Irritable Bowel Syndrome 1st International Conference on Globalization of Traditional Medicine 2018
Sulukkana Noiprasert, Sheng Chen, Niwed Kullawong, Marisa Phumiphak
School of Health Science
International Conference
905.
2018
Phytochemicals Screening, Cytotoxic and Antioxidant Activities of Luffa acutangula (L.) Roxb. Fruits and Seeds Extracts 1st International Conference on Globalization of Traditional Medicine 2018
Pravaree Phuneerub, Aim Supranprakarn, Jitlekha Kittisrisawai, Nut Pullasiri, Dolnapha Lertseranee
School of Health Science
International Conference
906.
2018
A Discussion on the Coherence Points of Integration of Chinese and Conventional Medicine for Treatment of Allergic Rhinitis (AR) 1st International Conference on Globalization of Traditional Medicine 2018
Sheng Chen, Sulukkana Noiprasert, Sheng-Nan Guo, Ji-Ping Zhao
School of Health Science
International Conference
907.
2018
Effect of Herbal Hot Compression on Patient with Hypertension in Wiang Chiang Rung Hospital 1st International Conference on Globalization of Traditional Medicine 2018
Naphatsorn Sukwasana, Chotima Tengtrakul, Naronk Duangkaew, Tanchanok Phanprasert, Tanyarath Tapcompill, Tanawan Aungtakul, Sabaithip Nueangla, Nattaporn Jaiinkaew, Panada Rampiboon
School of Health Science
International Conference
908.
2018
Diabetes Mellitus, HbA1c, and Lung Function: Do they are Related? 20th Asia Pacific Diabetes Conference
Anongnad Mee-inta, Chanaporn Rojwipaporn, Anuttra Ngernrot, Parnjai Butpeng, Peeranutt Kaewthamma
School of Health Science
International Conference
909.
2018
A Mobile Web Application for Learning Outcome Evaluation: Analysis and Design of Teacher and Student Interfaces The 6th Global Wireless Summit (GWS -2018) and the 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC- 2018)
Charoenchai Wongwatkit, Sasithorn Chookaew, Pakpoom Prommool, Anongnad Mee-inta
School of Health Science
International Conference
910.
2018
Effect of Applied Muay Thai Exercise on Balance Performance on the Elderly with Risk of Falling: A Randomized Controlled Trial The International Conference on Adaptations and Nutrition in Sports
Phuttanurattana, N., Saysalum, S., Sripoom, P., Areeudomwong, P.
School of Health Science
International Conference
911.
2018
ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
ฮาซัน ไร่ใหญ่, แก้วกาญจน์ มาตตะโก, เสาวลักษณ์ แก้วหน่อ, ศรีทอน ชัยรัตน์, วิภพ สุทธนะ
School of Health Science
National Conference
912.
2018
สถานการณ์พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และโรคซึมเศร้าของชาวบ้านบ้านสบเปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
ฐิติมา ยาสมุทร, ดียานา หะมะ, อนงค์ ปาคาวัฒนสกุล, มนฤญช์ คาดา, สุปราณี กาบอ้อย, วิภพ สุทธนะ
School of Health Science
National Conference
913.
2018
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีศัตรูพืชต่อระดับโคลีนเอสเตอเรสเอนไซม์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
รชาดา ครูซ, ยุพาพร สุยะใหญ่, ฉัตรชัย ไวยะกา, อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
School of Health Science
National Conference
914.
2018
การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
พิมพ์ชนก ระพีพัฒน์, ธิดารัตน์ เอี่ยมอร่าม, กิตติพัฒน์ ลาชโรจน์, พัชรินทร์ นุธรรม, วุฒิชัย นาชัยเวียง
School of Health Science
National Conference
915.
2018
ประสบการณ์การดูแลตนเองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ได้รับยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
ธนรัตน์ ชีวเรืองโรจน์, ปาริฉัตร สุวรรณเมือง, มาลัย ใจสุดา,จิดาภา กระหมุดความ,พิลาสินี วงษ์นุช,ฤทธิชัย พิมปา, ฐาปกรณ์ เรือนใจ
School of Health Science
National Conference
916.
2018
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดสูงของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มารับยาโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
จิราภรณ์ แสงสุวรรณ์, ปาริษา แลวะฤทธิ์, มาลัย ใจสุดา, จิดาภา กระหมุดความ, อนงค์นาถ มีอินถา, วิภพ สุทธนะ
School of Health Science
National Conference
917.
2018
การถอดบทเรียนรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทองทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ต่อโครงการชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
เยาวภา ตระหง่าน, สวรรญา สายสุดสวาท, ภูริภัทร์ ธีระลักษณ์, ภัทราพิสิษฐ์ ถิ่นเมือง, ศิริญาพร ขันทะสอน, พิลาสินี วงษ์นุช, ฤทธิชัย พิมปา, ฐาปกรณ์ เรือนใจ
School of Health Science
National Conference
918.
2018
ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในผู้ที่บริโภคแอลกอฮอล์ในบ้านป่าฮ่างงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
ทิพย์ธัญญา บุญสิงมา, จรรยาพร เบ็ญจวรรณ, นิรวิทธ ทาก๋อง, จงกล สายสิงห์
School of Health Science
National Conference
919.
2018
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับมารักษาซํ้าของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน ปี พ.ศ.2560โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
Janyaporn Benjawan, Thiptanya Boonsingma,Palita Charoensuk,Kitichai Phongwarin, Thapakorn Ruanjai, Jongkon Saising
School of Health Science
National Conference
920.
2018
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับ นํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
อัษฏายุธ ทรัพย์โภคาทร, ธนกฤต ตอนะรักษ์, จงกล สายสิงห์
School of Health Science
National Conference
921.
2018
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปี ที่เข้ามารับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี ณ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
รมณณัฏฐ์ รัชต์ธนพล, อรสา เขื่อนเพชร, ปรเมศวร์ ขัติยะ, นุชจิรา พินทะ, สมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ, กรกช จันทร์เสรีวิทยา
School of Health Science
National Conference
922.
2018
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคฉี่หนูของประชาชน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
พิชชาพร ปัญญาคำ, เมวีญา สระทองพร, เพ็ญนภา โพธิชัยเลิศ, คำแก้ว ลายแสง, อ่อน ลายเงิน
School of Health Science
National Conference
923.
2018
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่บ้านสี่หลัง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ป้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
วดีรดา ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ, ภูษณิศา ศุขเจริญ, เรืองรอง เย็นใจมา, นภาพร ราชวงศ์, ชยาวัฒน์ เนืองเดช, อ่อน ลายเงิน
School of Health Science
National Conference
924.
2018
ปัจจัยที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ควบคุมโรคไม่ได้ในตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
อัจฉราวรรณ สละภัย, ณัฐพงษ์ แสงเดือน, ศราวุธ คําศรียา, พิษณุรักษ์ กันทวี
School of Health Science
National Conference
925.
2018
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา, นิรัติศัย ราษฎร์พิทักษ์, ศิริรัตน์ คงสิทธิเศรษฐ์, อนงค์ ปาคำวัฒนสกุล, มนฤญช์ คำดา, พิลาสินี วงษ์นุช, ฤทธิชัย พิมปา, ฐาปกรณ์ เรือนใจ
School of Health Science
National Conference
926.
2018
Effect of Aerobic Exercise with Elastic Band on Body Weight in Adult with Bmi More Than 25 Kg/M2 at Pa Sak Village, Pa Ngiu Sub-District, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
Panadda Takongna, Pelwadee Moonaoei, Banyen Saengkaew, Suphaphorn Utsaha, Amornrat Anuwatnonthakate
School of Health Science
National Conference
927.
2018
ศีกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการแห่งชาติสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
ภาวินี ชุ่มใจ
School of Health Science
National Conference
928.
2018
การพัฒนาระบบจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
พิษณุรักษ์ กันทวี, จตุพงศ์ สิงหราไชย, ประสงค์ หมื่นจันทร์
School of Health Science
National Conference
929.
2018
Assessment of Coliform Bacteria Contamination in Drinking Water Sources of Hill Tribe Living Area in Chiang Rai The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44)
Korakot Chansareewittaya, Sitang Kongkratoke, Pannipha Dokmaingam, Tawatchai Apidechkul
School of Health Science
National Conference
930.
2018
Indoor Air Quality Assessment in Government Hospital in Northern Thailand The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44)
Sitang Kongkratoke,Wanwisa Kansa , Theetawat Sriwichaikaew, Patcharamporn Khamchana
School of Health Science
National Conference
931.
2018
Nutritional assessment in Mae Fah Luang university’s athletes การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ และการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4) และระดับนานาชาติ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
Chutinan Suksaard, Ratakorn Aimkosa
School of Health Science
National Conference
932.
2018
The Effect Biofeedback Cane in Community Chronic Hemiplegic Patients: A pilot study การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ และการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4) และระดับนานาชาติ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
Oranich Vimolratana, Katesarin Kantanate, Pramook Pongsuwan, Teeravisit Laohapensaeng, Wutthichai Kunha, Siwaphorn Chanthaphun
School of Health Science
National Conference
933.
2018
A Case Study of Blended Learning in an Intensive English Program The Asian EFL Journal
Prarthana Coffin, Piansin Pinchai
School of Liberal Arts
International Journal
934.
2018
A Case Study of Thai Secondary School Teacher’s English Intercultural Teaching and Perception International Journal of Progressive Education
Sasima Charubusp
School of Liberal Arts
International Journal
935.
2018
‘Do I Really Need It?’ Professional Development in Pragmatics in Asian EFL Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences
Kala Prakash, L.
School of Liberal Arts
International Journal
936.
2018
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพียรศิลป์ ปินชัย
School of Liberal Arts
National Journal
937.
2018
บทวิเคราะห์นโยบายการอุดมศึกษา: ย้อนมองสองทศวรรษนโยบายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วารสารปัญญาภิวัฒน์
มณีรัตน์ ช่วยชูวงศ์
School of Liberal Arts
National Journal
938.
2018
ปัจจัยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อลันด์ คงไทย
School of Liberal Arts
National Journal
939.
2018
ผลของการสอนด้วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ผ่านอุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ (IBML) ต่อทักษะการตั้งคำถามและทักษะการพูดในที่ชุมชนของนักศึกษามหาวิทยาลัย วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ณัฐติมา บุญวิรัตน์, มณีรัตน์ ช่วยชูวงศ์, สมศักดิ์ บุญสาธร
School of Liberal Arts
National Journal
940.
2018
การศึกษาวิธีการสอนคำบุพบทภาษาอังกฤษ วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เชาวประภา ลักขณาศรีวงศ์
School of Liberal Arts
National Journal
941.
2018
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเขียนโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบนำตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการเขียนและการเรียนรู้แบบนำตนเอง วารสารศึกษาศาสตร์
ชวนพิศ ศรีวิชัย, พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
School of Liberal Arts
National Journal
942.
2018
The Novel as Tragic Form MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
Ignasi Ribo
School of Liberal Arts
National Journal
943.
2018
The Use of Reader’s Theatre in Extensive Reading to Enhance Thai Students’ Reading Motivation NIDA Journal of Language and Communication
Poowadol Srimalee, Sasima Charubusp
School of Liberal Arts
National Journal
944.
2018
สงคราม แสงธรรม และประชาธิปไตย: กำเนิดหลักสูตรพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทย วารสารรมยสาร
ณัฐมา ศุภชนานันท์, พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, ภัททิรา วิภวภิญโญ
School of Liberal Arts
National Journal
945.
2018
The Development of Temporal Event Construction in Children’s Narratives VACANA
Natthiya Sangkaong, Rungwimol Rungojsuwan, Sorabud Rungrojsuwan
School of Liberal Arts
National Journal
946.
2018
The Use of Filled Pauses in Monologue by Thai Learners of English with Different English Language Proficiency Levels VACANA
Jiraporn Pletikosa, Sorabud Rungrojsuwan
School of Liberal Arts
National Journal
947.
2018
A Development of the Writing Instructional Model Based on Blended and Self-Directed Learning to Promote EFL University Students’ Writing Ability and Self-Directed Learning ASEAN Journal of Education (AJE)
Chuanpit Sriwichai, Bhornsawan Inpin
School of Liberal Arts
National Journal
948.
2018
An Investigation on Errors in Written Thai Sentences with Provided Vocabulary of International Students Majoring in Language and Thai Culture at Mae Fah Luang University The 5th International Joint Conference on Korean Studies and Thai Studies “Korean Studies - Thai Studies in ASEAN”
Wilailuck Boonkluab
School of Liberal Arts
International Conference
949.
2018
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับอายุต่อการแปรความหมายของคติล้านนาในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย การประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12
วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
School of Liberal Arts
National Conference
950.
2018
In vitro examination of starch digestibility and changes in antioxidant activities of selected cooked pigmented rice Food Bioscience
Thuengtung, S., Niwat, C., Tamura, M., Ogawa, Y.
School of Agro-Industry
International Journal
951.
2018
Chemical Compositions and Metabolite Profiling of Rice Varieties from Chiang Rai Province, Thailand Chiang Mai J. Sci.
Prinya Wongsa, Rikard Landberg, Nithiya Rattanapanone
School of Agro-Industry
International Journal
952.
2018
Understanding Indonesia People: Consumer Acceptance and Emotions Study of Green Tea Products from Thailand Current Applied Science and Technology Journal (CAST)
Piyaporn Chueamchaitrakun, Dede R. Adawiyah, Witoon Prinyawiwatkul
School of Agro-Industry
International Journal
953.
2018
Evaluation of Shock-Proof Performance of New Cushioning System for Portable Packaging of Apples Environmental Control in Biology
Kitazawa, H., Li, L., Hasegawa, N., Rattanakaran, J., Saengrayap, R.
School of Agro-Industry
International Journal
954.
2018
Application of Nonwoven as a Bunch Cover for Banana during Winter Season in Thailand Acta horticulturae
Rattanakaran, J., Saengrayap, R., Prahsarn, C., Chaiwong, S.
School of Agro-Industry
International Journal
955.
2018
Maturity Prediction of Banana with Different Bunch Cover Materials using Artificial Neural Networks Acta horticulturae
Saengrayap, R. Rattanakaran, J., Chaiwong S.
School of Agro-Industry
International Journal
956.
2018
Application of pre- and post-harvest salicylic acid on internal browning alleviation and postharvest quality of ‘Phulae’ pineapple fruit Acta horticulturae
Sukporn, S., Kondo S., Setha, S.
School of Agro-Industry
International Journal
957.
2018
Physiological and quality changes of Phulae pineapple during cold storage under mist humidifying system Acta horticulturae
Boonrod, K., Setha, S., Suthiluk, P.
School of Agro-Industry
International Journal
958.
2018
Fortification of Rice Grain with Gac Aril (Momordica conchinchinensis) Using Vacuum Impregnation Technique Current Research in Nutrition and Food Science
E. Purnomo, A., F. Nindyautam, N. Konsue, P. Pathomrungsiyounggul
School of Agro-Industry
International Journal
959.
2018
Antioxidant capacity and nitrosation inhibition of cruciferous vegetable extracts International Food Research Journal
Amron, N.A., Konsue, N.
School of Agro-Industry
International Journal
960.
2018
Isothiocyanates and Xenobiotic Detoxification Mol Nutr Food Res.
A.R.F. Ahmad, N. Konsue, C. Ioannides
School of Agro-Industry
International Journal
961.
2018
Effects of gamma irradiation on tropomyosin allergen, proximate composition and mineral elements in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) J Food Sci Technol.
W. Muanghorn, N. Konsue H. Sham, Z. Othman, F. Mohamed, N. Mohd Noor N, N. Othman, N.S.S. Mohd Noor Akmal, N. Ahmad Fauzi, M.M. Packiamuthu Dewaprigam Solomen, A.F Abdull Razis
School of Agro-Industry
International Journal
962.
2018
Gelatin films with nisin and catechin for minced pork preservation Food Packaging and Shelf Life
Kaewprachu, P., Ben Amara, C., Oulahal, N., Gharsallaoui, A., Joly, C., Tongdeesoontorn, W., Rawdkuen, S., Degraeve, P.
School of Agro-Industry
International Journal
963.
2018
Quantifying phosphine penetration through the bark of pine (Pinus radiata D. Don) logs Journal of Stored Products Research
Hall, M.K.D., Pal, P., Pranamornkith, T., Adlam, A., Najar-Rodriguez, A.J., Hall, A.L., Brash, D.W.
School of Agro-Industry
International Journal
964.
2018
Influence of postharvest drying conditions on resistant starch content and quality of non-waxy long-grain rice (Oryza sativa L.) Drying Technology
Donlao, N., Matsushita, Y., Ogawa, Y.
School of Agro-Industry
International Journal
965.
2018
Impacts of processing conditions on digestive recovery of polyphenolic compounds and stability of the antioxidant activity of green tea infusion during in vitro gastrointestinal digestion LWT – Food Science and Technology
Donlao, N., Ogawa, Y.
School of Agro-Industry
International Journal
966.
2018
Impact of food structure and cell matrix on digestibility of plant-based food Current Opinion in Food Science
Ogawa, Y., Donlao, N., Thuengtung, S., Tian, J., Cai, Y., Reginio Jr, F.C., Ketnawa, S., Yamamoto, N., Tamura, M.
School of Agro-Industry
International Journal
967.
2018
Fractionation and antioxidant properties of rice bran protein hydrolysates stimulated by in vitro gastrointestinal tract Food Chem.
Phongthai, S., D’Amico, S., Schoenlechner, R., Homthawornchoo, W., Rawdkuen, S.
School of Agro-Industry
International Journal
968.
2018
Physicochemical and functional properties of Thai organic rice flour J.Cereal Sci.
Kraithong, S., Lee, S.Y., Rawdkuen, S.
School of Agro-Industry
International Journal
969.
2018
Characterization of fish myofibrillar protein film incorporated with catechin-Kradon extract Int. J. Biol. Macromol
Kaewprachu, P., Osako, K.,Rungraeng, N., Rawdkuen, S.
School of Agro-Industry
International Journal
970.
2018
Instant organic rice bran milk: A nutritional quality aspect Int. Food Res. J.
Issara, U., Rawdkuen, S.
School of Agro-Industry
International Journal
971.
2018
Effects of plasticizers on the properties of fish myofibrillar protein film J. Food Sci. Technol.
Kaewprachu, P., Osako, K., Rawdkuen, S.
School of Agro-Industry
International Journal
972.
2018
The properties of gelatin film‐neem extract and its effectiveness for preserving minced beef Packaging Technology and Science
Gontorn Putsakum, Dong Sun Lee, Phunsiri Suthiluk, Saroat Rawdkuen
School of Agro-Industry
International Journal
973.
2018
Characterization of sacha inchi protein hydrolysates produced by crude papain and Calotropis proteases LWT-Food Sci. Technol.
Rawdkuen, S., Rodzi⁠,N., Pnijsuwan, S.
School of Agro-Industry
International Journal
974.
2018
Biological and neuroprotective activity of Thai edible plant extracts Ind. Crop. Prod.
Junsathian, P., Yordtong, K., Corpuz, H.M., Katayama, S., Nakamura, S., Rawdkuen, S.
School of Agro-Industry
International Journal
975.
2018
Gelatin films with nisin and catechin for mined pork preservation Food Pack. Shelf Life
Kaewprachu, P., Amara, C.B., Oulahal, N., Gharsallaoui, A., Joly, C., Tongdeesoontorn, W., Rawdkuen, S., Degraeve, P.
School of Agro-Industry
International Journal
976.
2018
Effect of germinated colored rice on bioactive compounds and quality of fresh germinated colored rice noodle KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology
Nguyen Thi Thu Thao, Chutamat Niwat
School of Agro-Industry
National Journal
977.
2018
สมบัติทางเคมีกายภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผงกะเพราที่ได้จากกระบวนการเอนแคปซูเลทกับมอลโทเดกซ์ทรินและกัมอารบิกด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เจษฎา สนทอง, กุลธิดา คณิตศาสตรานนท์, จุฑามาศ นิวัฒน์
School of Agro-Industry
National Journal
978.
2018
Effectiveness of physical treatment to inhibit tea cream formation in concentrated black tea Food and Applied Bioscience Journal
Muhammad Rafiq, Piyaporn Chueamchaitrakun, Theerapong Theppaakorn
School of Agro-Industry
National Journal
979.
2018
Comparison of sensory characteristics of mung bean sprouts and sunflower sprouts Food and Applied Bioscience Journal
Chirat Sirimuangmoon
School of Agro-Industry
National Journal
980.
2018
Development of soy yougurt drink fortified with quinoa and psyllum Husk The Journal of KMUTNB
Metinee Raksalam, Wiraphon Srisopha, Chirat Sirimuangmoon
School of Agro-Industry
National Journal
981.
2018
ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อคุณภาพของใบสะระแหน่สด (Mentha cordifolia Opiz.) บรรจุในถุงพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ Thai Journal of Agricultural Science
ณัชชา บัวเทศ, ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ
School of Agro-Industry
National Journal
982.
2018
Development of healthy snack bar from germinated sweet corn The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)
Wiriya, K., Losirikul, K., Niwat, C.
School of Agro-Industry
International Conference
983.
2018
Effect of different type and concentration of gelling agent on physical and chemical properties of energy gel product from honey The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)
Siritham, F., Chinthannukul, P., Niwat, C.
School of Agro-Industry
International Conference
984.
2018
Development Functional Drink Powder from Wheatgrass The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)
Jiraprapha Khumhangsoong, Inturat Khamchalee, Phannee Jitta, Prinya Wongsa
School of Agro-Industry
International Conference
985.
2018
Effect of Centrifugation to Inhibit Tea Cream in Concentrated Black Tea with Different Concentration The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)
Nanalin Mansa-ard, Pattaranun Hemajayaji, Piyaporn Chueamchaitrakun
School of Agro-Industry
International Conference
986.
2018
The Guidelines for Green tea production from fresh Miang tea leaf (Camellia sinensis var. assamica) for community level The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)
Jiraporn Raiputta and Piyaporn Chueamchaitrakun
School of Agro-Industry
International Conference
987.
2018
Preparation and Characterization of Carrageenan Hydrogel in Corporated with Zinc Oxide Nanoparticles The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)
Sukkaseam, C., Seeon, J., Pinijsuwan, S.
School of Agro-Industry
International Conference
988.
2018
Characterization of Rice Starch-Pectin Biodegradable Film Incorporated with Dragon Fruit Peel Extract The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)
Hakimi, N.F.S.M., Homthawornchoo, W.
School of Agro-Industry
International Conference
989.
2018
Bioactive Compounds and Antioxidant Activity in 'Nanglae' Pineapple Juice as Affetced by UV-C Radiation and Heat Treatment The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)
Suthiluk, P., Chuensombat, N, Setha, S., Rungraeng, N.
School of Agro-Industry
International Conference
990.
2018
Application of Image Analysis for Chilling Injury Evaluation of ‘Phulae’ Pineapple The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018)
Ullah, H., Chaiwong, S., Saengrayap, R.
School of Agro-Industry
International Conference
991.
2018
Effect of Bunch Covers on Reducing Damage and Fruit Quality Enhancement of Cavendish Banana during Rainy Season in Thailand The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018)
Ogunsua, J., Saengrayap, R., Prahsarn, C., Chaiwong, S.
School of Agro-Industry
International Conference
992.
2018
Application of Image Analysis for Maturity Classification of ‘Phulae’ Pineapple The International Conference on Food and Applied Bioscience 2018
Ullah, H., Chaiwong, S., Saengrayap, R.
School of Agro-Industry
International Conference
993.
2018
Influence of Bunch Covers to Prevent Sunburn on Cavendish Banana in Summer Season in Northern of Thailand The International Conference on Food and Applied Bioscience 2018
Ogunsua, J., Saengrayap, R., Prahsarn, C., Chaiwong, S.
School of Agro-Industry
International Conference
994.
2018
Antioxidant properties and antimicrobial activity of Anacardium occidentale L. leaf extracts The International Conference on Food and Applied Bioscience 2018
Mooksupang Liangpanth, Wirongrong Tongdeesoontorn
School of Agro-Industry
International Conference
995.
2018
Evaluation of Solid-Liquid Extraction Kinetics of Antioxidant, Phenolic and Sweetening Compounds from Stevia Rebaudiana Leaf The 44th Congress on Science and Technology of Thailand 2018 (STT 2018)
Rungraeng, N.
School of Agro-Industry
International Conference
996.
2018
A Comparative study of sensory characteristics on pineapple grown in Chiang Rai with different cultivars and cultivation methods The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44)
Chirat Sirimuangmoon
School of Agro-Industry
International Conference
997.
2018
Jarungjitaree, P., Naradisorn, M. the 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI 2018)
Evaluation of Antioxidant and Antifungal Activities of Pumpkin By-product and Its Application in Banana
School of Agro-Industry
International Conference
998.
2017
Drug repurposing and therapeutic anti-microRNA predictions for inhibition of oxidized low-density lipoprotein-induced vascular smooth muscle cell-associated diseases J Bioinform Comput Biol
Shun-Tsung Chen, Chien-Hung Huang, Victor C. Kok, Chi-Ying F Huang, Jin-Shuei Ciou, Jeffrey J.P. Tsai, Nilubon Kurubanjerdjit, Ka-Lok Ng
School of Information Technology
International Journal
999.
2017
Secure Mobile Cloud Architecture for Healthcare Application International Journal of Future Computer and Communication
Nacha Chondamrongkul, Pattra Chondamrongkul
School of Information Technology
International Journal
1000.
2017
The Effect of Moisture Content, Temperature and Variety on Specific Heat of Edible-Wild Mushrooms: Model Construction and Analysis Engineering Letters
Soraya Saenmuang, Arpassorn Sirijariyawat, Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Journal
1001.
2017
Graph clustering-based discretization of splitting and merging methods (GraphS and GraphM) Human-centric Computing and Information Sciences
Kittakorn Sriwanna, Tossapon Boongoen, Natthakan Iam-On
School of Information Technology
International Journal
1002.
2017
Improved student dropout prediction in Thai University using ensemble of mixed-type data clusterings International Journal of Machine Learning and Cybernetics
Natthakan Iam-On, Tossapon Boongoen
School of Information Technology
International Journal
1003.
2017
Generating descriptive model for student dropout: a review of clustering approach Human-centric Computing and Information Sciences
Natthakan Iam-On, Tossapon Boongoen
School of Information Technology
International Journal
1004.
2017
Social Context-Aware Recommendation for Personalized Online Learning Wireless Personal Communications
Wacharawan Intayoad, Till Becker, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Journal
1005.
2017
Two opposing effects (Yin and Yang) determine cancer progression; Critical Reviews Critical Reviews™ in Oncogenesis
Shujun Huang, Nilubon Kurubanjerdjit, Wayne Xu
School of Information Technology
International Journal
1006.
2017
Influence of an integrated learning diagnosis and formative assessment-based personalized web learning approach on students learning performances and perceptions Interactive Learning Environments
Charoenchai Wongwatkit, Niwat Srisawasdi, Gwo-Jen Hwang, Patcharin Panjaburee
School of Information Technology
International Journal
1007.
2017
A proposal to develop a guided-inquiry mobile learning with a mastery learning mechanism for improving students' learning performance and attitudes in Physics International Journal of Mobile Learning and Organisation
Charoenchai Wongwatkit, Patcharin Panjaburee, Niwat Srisawasdi
School of Information Technology
International Journal
1008.
2017
Optimal allocation of multi-type FACTS controllers for optimal power flow using hybrid PSO/SA Interdisciplinary Research Review
Suppakarn Chansareewittaya
School of Information Technology
National Journal
1009.
2017
การหาความสัมพันธ์ของยีนเด่นที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดและยาที่เกี่ยวข้อง วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
เตือนจิ สุทธหลวง, นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต
School of Information Technology
National Journal
1010.
2017
Effects of balance training incorporating with a kinect-based exergame on mediolateral postural sway in older adults with balance impairment: A pilot study Journal of Associated Medical Sciences
Kitchana Kaewkaen, Marnida Koetkhumtong, Phatcharawadi Decha, Kunyawee Kumnet, Chayuti Mekurai, Worasak Rueangsirarak, Tsuyoshi Asai
School of Information Technology
National Journal
1011.
2017
Sufficiency Economy Philosophy-Based Mobile Game Application to Promoting Sustainability Understanding based on Inquiry Learning with Everyday Life Activities The 25th International Conference on Computers in Education (ICCE 2017)
Charoenchai Wongwatkit, Muttakeen Che-Leah, Sasithorn Chookaew, Jintana Wongta, Chitphon Yachulawetkunakorn, Ratthakarn Na Phatthalung
School of Information Technology
International Conference
1012.
2017
A BYOD Hybrid Learning Approach to Incorporating The In-Field Social Study based on Guided Inquiry Learning Strategy: Design and Evaluation of Enjoy The Field Trip Ever Project (EFTE) The 25th International Conference on Computers in Education (ICCE 2017)
Ratthakarn Na Phatthalung, Charoenchai Wongwatkit, Jintana Wongta, Chitphon Yachulawetkunakorn, Chayanuch Watthana
School of Information Technology
International Conference
1013.
2017
An Investigation of Collaborative Ubiquitous Learning in Promoting Socio-Cultural Knowledge and Skills in 21st Century: Integrating History, Geography, Architecture, Science and Culture Study The 25th International Conference on Computers in Education (ICCE 2017)
Chitphon Yachulawetkunakorn, Ratthakarn Na Phatthalung, Jintana Wongta, Charoenchai Wongwatkit
School of Information Technology
International Conference
1014.
2017
A STEM Robotics Workshop to Promote Computational Thinking Process of Pre-Engineering Students in Thailand: STEMRobot The 25th International Conference on Computers in Education (ICCE 2017)
Santi Hutamarn, Sasithorn Chookaew, Charoenchai Wongwatkit, Suppachai Howimanporn, Tarinee Tonggeod, Sarut Panjan
School of Information Technology
International Conference
1015.
2017
A PBL-based Professional Development Framework to Incorporating Vocational Teachers in Thailand: Perceptions and Guidelines from Training Workshop The 25th International Conference on Computers in Education (ICCE 2017)
Sasithorn Chookaew, Charoenchai Wongwatkit, Suppachai Howimanporn
School of Information Technology
International Conference
1016.
2017
An Interactive Story-Based Mobile Game Application to Diagnosing Learning Style and Learning Suggestion Based on ILS: Development and Evaluation of the Adventure Hero Game 2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)
Charoenchai Wongwatkit, Sasithorn Chookaew, Kullawee Chaturarat, Chonlada Krutthakha
School of Information Technology
International Conference
1017.
2017
Motivating Pre-Service Teachers with Augmented Reality to Developing Instructional Materials through Project-Based Learning Approach 2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)
Sasithorn Chookaew, Suppachai Howimanporn, Warin Sootkaneung, Charoenchai Wongwatkit
School of Information Technology
International Conference
1018.
2017
GEMtf- A Database of Genome-wide Expression Patterns of Maize Transcription Factors the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017 (IMECS 2017)
Jin-Shuei Ciou, Erwandy Lim, Chien-Hung Huang, Nilubon Kurubanjerdjit, Wen-Hsiung Li, Jeffrey J.P. Tsai, Ka-Lok Ng
School of Information Technology
International Conference
1019.
2017
Hybrid BA/TS for economic dispatch considering the generator constraint 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Suppakarn Chansareewittaya
School of Information Technology
International Conference
1020.
2017
Reliability analysis of an e-learning network: A case study of Mae Fah Luang University 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Chayapol Kamyod
School of Information Technology
International Conference
1021.
2017
The developing of Active English Learning System for Local Entrepreneurs 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Santichai Wicha, Kanchana Tangmongkhonnam, Kwannapa Saelim, Teerakan Jongkorklang, Kaung Khant
School of Information Technology
International Conference
1022.
2017
Design of dual-polarized microstrip antenna for ITS applications 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Teeravisit Laohapensaeng
School of Information Technology
International Conference
1023.
2017
Mobile learning in museums: A case study of the Golden jubilee Museum of Agriculture Office 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Nikorn Rongbutsri, Korrawee Rochanakit, Siriporn Theppawong, Paphada Woraphat, Sudarat Khantha, Sermsak Kittakool, Titiya Kapanya, Santichai Wicha
School of Information Technology
International Conference
1024.
2017
Bi-directional circular patch array antenna for WLAN applications 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Kathawut Rojanasaroch, Teeravisit Laohapensaeng
School of Information Technology
International Conference
1025.
2017
The comparison of soil sensors for integrated creation of IOT-based Wetting front detector (WFD) with an efficient irrigation system to support precision farming 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Pradorn Sureephong, Patcharapong Wiangnak, Santichai Wicha
School of Information Technology
International Conference
1026.
2017
Proposed of e-Community Supported Agriculture (e-CSA) system to promote local organic products: The empirical study of Chiang Rai province 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Santichai Wicha, Teerpong Photiphun, Patomporn Janjaroenpan, Chakrin Taweesak, Intaratat Chainilwan, Poramat Rodmanee
School of Information Technology
International Conference
1027.
2017
Integration of database and mobile system to support the museum and artifacts management: An empirical study of Mae Fah Luang Art and Cultural Park 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Santichai Wicha, Aukan Salikupt, Khanischaya Nantapatsaran, Muntana Jiraai
School of Information Technology
International Conference
1028.
2017
Factor analysis on student loan consideration in higher education level 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Klangwaree Chaiwut, Worasak Rueangsirarak, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Conference
1029.
2017
Personalized healthcare with context-awareness platform 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Nacha Chondamrongkul
School of Information Technology
International Conference
1030.
2017
Electrical conductivity and pH adjusting system for hydroponics by using linear regression 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Theeramet Kaewwiset, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Conference
1031.
2017
Alpha power law based model of random variation in nanometer FGMOSFET 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Rawid Banchuin, Rounsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Conference
1032.
2017
Application of a hybrid multi-criteria decision making approach for selecting of raw material supplier for Small and Medium Enterprises 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Supansa Chaising, Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
1033.
2017
The wifi multi-sensor network for fire detection mechanism using fuzzy logic with IFTTT process based on cloud 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Anekwong Yoddumnern, Thongchai Yooyativong, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Conference
1034.
2017
Automated parking area optimization for garage construction using geometric algorithm 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Patcharee Sawangchote, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Conference
1035.
2017
Vehicle Seat Vacancy Identification using Image Processing Technique 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Janewit Wittayaprapakorn, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Conference
1036.
2017
The wifi multi-sensor calibration and FSKF estimation with OFF-Mode based on Cloud 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Anekwong Yoddumnern, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Conference
1037.
2017
The strategic planning of e-commerce business to deployment with TOWS matrix by using K-mean and linear regression 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Thanapon Thiradathanapattaradecha, Roungsan Chaisricharoen, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Conference
1038.
2017
Performance evaluation schame of wideband antennas for ultra-wideband systems 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Sittan Udomsom, Thongchai Yooyativong, Roungsan Chaisricharoen, Chayapol Kamyod, Sathaporn Promwong
School of Information Technology
International Conference
1039.
2017
Estimation of electrical conductivity and pH in hydroponic nutrient mixing system using Linear Regression algorithm 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Theeramet Kaewwiset, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Conference
1040.
2017
Gaussian process kernel crossover for automated forex trading system 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Tuchsanai Ploysuwan, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Conference
1041.
2017
Probabilistic model of nanometer MIFGMOSFET 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Rawid Banchuin, Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Conference
1042.
2017
A framework for polynomial model with head pose in low cost gaze estimation 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Suwitchaya Rattarom, Nattapol Aunsri, Surapong Uttama
School of Information Technology
International Conference
1043.
2017
Integrated action crossing method for Drug-Drug Interactions prediction in noncommunicable diseases based on neural networks 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Sathien Hunta, Nattapol Aunsri, Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Conference
1044.
2017
Requirements elicitation to develop mobile application for elderly 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Prasara Jakkaew, Tew Hongthong
School of Information Technology
International Conference
1045.
2017
Deployment of Google Classroom to enhance SDL cognitive skills: A case study of introduction to information technology course 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Sirichai Hemrungrote, Prasara Jakkaew, Somphong Assawaboonmee
School of Information Technology
International Conference
1046.
2017
The use of UTAUT2 model for understanding student perceptions using Google Classroom: A case study of Introduction to Information Technology course 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
Prasara Jakkaew, Sirichai Hemrungrote
School of Information Technology
International Conference
1047.
2017
GEMtf-Database of Time-course Expression Profiles of Maize Transcription Factors by Using Biclustering Algorithm the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017 (IMECS 2017)
Jin-Shuei Ciou, Erwandy Lim, Chien-Hung Huang, Nilubon Kurubanjerdjit, Wen-Hsiung Li, Jeffrey, Jon P. Tsai, Ka-Lok Ng
School of Information Technology
International Conference
1048.
2017
MicroRNA-Regulated Network Motifs with Drug Association in Lung Cancer 6th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Science (ICBBS 2017)
Nilubon Kurubanjerdjit, Ka-Lok Ng
School of Information Technology
International Conference
1049.
2017
iSonar-2: Obstacle Warning Device, the Assistive Technology Integrated with Universal Design for the Blind The 11th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2017)
Surapol Vorapatratorn, Kulthida Teachavorasinskun
School of Information Technology
International Conference
1050.
2017
Self-Assessment System of Good Agricultural Practice and Sustainable Finance for Vegetable Farmers in Developing Country: Case Study of Thailand 11th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2017)
Roungsan Chaisricharoen
School of Information Technology
International Conference
1051.
2017
The bi-directional antenna for indoor mobile robot 2017 Global Wireless Summit (GWS)
Teeravisit Laohapensaeng
School of Information Technology
International Conference
1052.
2017
Food recognition on smartphone using transfer learning of convolution neural network 2017 Global Wireless Summit (GWS)
Punnarumol Temdee, Surapong Uttama
School of Information Technology
International Conference
1053.
2017
End-to-end availability analysis: Worst-case study of e-learning network at mae fah luang university 2017 Global Wireless Summit (GWS)
Chayapol Kamyod
School of Information Technology
International Conference
1054.
2017
Optimal Allocations of FACTS Controllers for Economic Dispatch using Evolutionary Programming 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC)
Suppakarn Chansareewittaya
School of Information Technology
International Conference
1055.
2017
Knowledge management system for supporting organizational management and sustainable development: A case study of a research group in a university 9th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE)
Soontarin Nupap
School of Information Technology
International Conference
1056.
2017
Integrated E-project collaborative management system: Empirical study for problem-based learning project 9th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE)
Kemachart Kemavuthanon
School of Information Technology
International Conference
1057.
2017
Biofeedback assessment for older people with balance impairment using a low-cost balance board 2017 Global Wireless Summit (GWS)
Worasak Rueangsirarak, Chayuti Mekurai, Surapong Uttama, Roungsan Chaisricharoen, Hubert P.H. Shum, Kitchana Kaewkaen
School of Information Technology
International Conference
1058.
2017
Modal Frequency Indentification in Ocean Acoustics Using Adaptive Resampling Particle Filter The 20th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2017)
Nattapol Aunsri
School of Information Technology
International Conference
1059.
2017
Gait Classification for Multiple-Tasks Assessment with Audio-Visual Cueing in Older People The 20th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2017)
Surapong Uttama
School of Information Technology
International Conference
1060.
2017
Improving optimization performance on PL/SQL 15th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE)
Danai Saisanguansat, Piyasak Jeatrakul
School of Information Technology
International Conference
1061.
2017
A motion classification approach to fall detection 11th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA)
Shanfeng Hu, Worasak Rueangsirarak, Maxime Bouchée, Nauman Aslam, Hubert P. H. Shum
School of Information Technology
International Conference
1062.
2017
A Web-based User-Oriented Decision Support System for Accommodation Selection in Academic Area The 2017 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2017)
Banphot Nobaew
School of Information Technology
International Conference
1063.
2017
Analysis of criminal behaviors for suspect vehicle detection 12th International Conference on Digital Information Management (ICDIM)
Ubon Thongsatapornwatana, Woraphon Lilakiatsakun, Akkarach Kawbunjun, Tossapon Boongoen
School of Information Technology
International Conference
1064.
2017
The Development of Digital Administration for School in Rural Area of Thailand 11th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2017)
Thongchai Yooyativong
School of Information Technology
International Conference
1065.
2017
Reliability Analysis of and IoT based Smart Agriculture System The 20th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2017)
Chayapol Kamyod
School of Information Technology
International Conference
1066.
2017
Enhancing Community Awareness of Landslides in Highland Areas Using Media Technology The 20th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2017)
Banphot Nobaew
School of Information Technology
International Conference
1067.
2017
Smart Learning Environment for Enhancing Digital Literacy of Thai Youth: A Case study of Ethnic Minority Group The 20th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2017)
Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
1068.
2017
Diversity Printed Antenna for 2.4GHz Applications The 20th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2017)
Teeravisit Laohapensaeng
School of Information Technology
International Conference
1069.
2017
Selecting of Row Material Supplier Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process Algorithm for Small and Medium Enterprises International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC) 2017
Punnarumol Temdee
School of Information Technology
International Conference
1070.
2017
Effectiveness comparison between the Problem-Based Blended Learning and traditional learning method: A case study of creative writing in English of the undergraduate students at Chiang Rai Rajabhat University 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Sirikanya Dawilai, Wilawan Champakaew, Chayapol Kamyod
School of Information Technology
International Conference
1071.
2017
A novel analysis of IR-WPAN transmission using Friis' transmission formula 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)
Sittan Udomsom, Thongchai Yooyativon, Roungsan Chaisricharoe, Chayapol Kamyod, Sathaporn Promwong
School of Information Technology
International Conference
1072.
2017
Event-related potential differences in children supplemented with long-chain polyunsaturated fatty acids during infancy Developmental Science
Liao, K., McCandliss, B.D., Carlson, S.E., Colombo, J., Shaddy, D.J., Kerling, E.H., Lepping, R.J., Sittiprapaporn, W., Cheatham, C.L., Gustafson, K.M.
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
1073.
2017
Electroencephalographic Study of Microalgae DHA Omega-3 Egg Consumption on Cognitive Function Journal of Functional Foods
Mongkol Kaewsutasa, Ariya Sarikaphutia, Thamthiwat Nararatwanchaia, Phakkharawat Sittiprapaporna
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
1074.
2017
Artesunate-Tafenoquine Combination Therapy Promotes Clearance and Abrogates Transmission of the Avian Malaria Parasite Plasmodium Gallinaceum Veterinary Parasitology
Suchada Tasai, Tawee Saiwichai, Morakot Kaewthamasorn, Sonthaya Tiawsirisup, Prayute Bhuddhirakkul, Prayute Buddhirakkul, Sirintip Chaichalotornkul, Sittiporn Pattaradilokrat
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Journal
1075.
2017
Effects of injection stabilized hyaluronic acid base gel of non-animal origin on epidermal melasma International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Wachira Kunathathorn, Thamthiwat Nararatwanchai
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1076.
2017
The study of double-blind controlled trial for the efficacy of topical astaxanthin for post inflammatory hyperpigmentation after acne scar treatment with fractional carbon dioxide laser International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Ittichai Wichaporn, Paisal Rumaneethorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1077.
2017
A randomized, split face comparative trial of topical herbal rhubarb liquid for treatment of melasma in Thai people International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Zhang Hui, Thamthiwat Nararatwanchai, Sunisa Thaichinda
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1078.
2017
A split-face, double-blind, randomized study of the efficacy of green tea extract cream in the treatment of acne vulgaris International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Kaew Intarauthok, Tanomkij Pawcsuntorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1079.
2017
Randomized double-blind placebo-controlled trial of topical 8% N-acetyl glucosamine in the treatment of neck wrinkles International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Kanokwan Lerdittibat, Tanomkij Pawcsuntorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1080.
2017
A Split face randomized clinical trial comparison between radiofrequency versus Microfocus ultrasound for facial laxity treatment International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Kanita Poommarapan, Paisal Rumaneethorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1081.
2017
A comparative study of clinical efficacy and safety between serum Dihydroxyresveratrol 10% and vehicle-controlled serum on eyebrow growth International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Jarkrapong thongsaen, Wipapen Chokdeesumrit
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1082.
2017
The effectiveness of nano-fractional radiofrequency for rejuvenation and facial pore tightening in Thai fifteen volunteers International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Chawakorn Nitipanwanit, Tanomkij Pawcsuntorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1083.
2017
Effectiveness of botulinum toxin type A with normal saline versus botulinum toxin type A with lidocaine and epinephrine in treatment of forehead wrinkle International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Niran Pawasutthikul, Thamthiwat Nararatwanchai
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1084.
2017
Efficacy of injection of subdermal hyaluronic acid via blunt cannula for mid-face skin rejuvenation International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Suppakanya Supasai, Paisal Rumaneethorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1085.
2017
Efficacy of thermo-mechanical ablation for facial atrophic acne scars treatment International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Sirichan Chiravoraphat, Paisal Rumaneethorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1086.
2017
Randomized, Double-blind Clinical trial for eyebrow lifting comparing between different concentrations of intradermal botulinum toxin type A injection International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Isichon Kanrew, Thamthiwat Nararatwanchai
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1087.
2017
The effectiveness of hesperethusa crenulata cream in skin moisturization and reduction of wrinkle, double blind, randomized, controlled trial International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Shawn Lai Nyein, Tanomkij Pawcsuntorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1088.
2017
A double –blind randomized controlled trial to evaluate the whitening efficacy of 5% nelumbo nucifera gaertn. Extract cream in 30 Thai volunteers International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Thu Zar Htun, Rassapoom Sumatheiwit
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1089.
2017
A randomized, split face comparative trial of topical herbal rhubarb liquid for treatment of melasma in Thai people International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Zhang Hui, Thamthiwat Nararatwanchai, Sunisa Thaichinda
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1090.
2017
A Study of Prevalence of Macula Pigment Optical Density Reduction in Type 2 Diabetes Mellitus International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 (ICPAM 2017)
Hnin Le Khin, Kart Wongsuphasawat
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1091.
2017
Comparison of the efficacy of topical dihydrooxyresveratrol cream 0.5% and hydroquinone cream 2% in the treatment of melasma: a randomized, double-blind clinical study The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference, Faculty of Public Health
Jariya Pornpairucha, Wipapen Chokdeesumrit, Ariya Sarikaphuti
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1092.
2017
Comparison between intradermal injection of incobotulinumtoxin A and abobotulinumtoxin A for face-lifting: a split-face randomized, double-blind clinical trial The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference, Faculty of Public Health
Thanavadee Thangmethakula, Paisal Rumaneethorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1093.
2017
A comparison of topical Dihydroxyresveratrol 10% and topical minoxidil 5% for the treatment of male androgenetic alopecia, a randomized, double-blinded, controlled trial The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference, Faculty of Public Health
Theeraporn Chansang, Wipapen Chokdeesumrit, Ariya Sarikaphuti
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1094.
2017
The efficacy and safety of 1,470 nm diode laser for the treatment of vulvo-vaginal laxity The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference, Faculty of Public Health
Sarisa Prateeppoungrat, Tanomkij Pawcsuntorn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1095.
2017
Comparison of the efficacy of Regro genesis serum and topical minoxidil 5% in the treatment of androgenetic alopecia among men a randomized The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference, Faculty of Public Health
Hataichanok Hengrussamee, Wipapen Chokdeesumrit, Kart Wongsuphasawat
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1096.
2017
Efficacy of topical niacinamide 4% cream versus topical ketoconazole 2% cream for facial seborrheic dermatitis. A randomized, double-blind, comparative clinical trial The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference, Faculty of Public Health
Unchalee Sukprasert, Wipapen Chokdeesumrit, Ariya Sarikaphuti
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1097.
2017
Electroencephalographic Study of Sustained Attention to Response Task in Digital Media Officer 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology”
Paphapit Rungjiratananon, Kart Wongsuphasawat, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1098.
2017
Changes of Eeg Power Spectra in Bench Press Weight Training 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology”
Pipat Engchuan, Kart Wongsuphasawat, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1099.
2017
Electroencephalographic Study of Jenga Game Brain Training 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology”
Kittika Sarikavanich, Vichit Boonyahotra, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1100.
2017
Spatial Abilities Improve Brain-Computer Interface Performance Indexed by Electroencephalography 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology”
Phassaramon Promsorn, Vichit Boonyahotra, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1101.
2017
Effect of Pulse Electromagnetic Field Therapy to Brainwave on Quantum Resonance System 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology”
Panicha Liewluck, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1102.
2017
Effect of Brahmi Extract on Human Brainwaves 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology”
Piyawan Watthanasuebsin, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1103.
2017
Studies of Inner Wisdom Meditation Training Program 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology”
Pavida Pittayapruek, Vichit Boonyahotra, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1104.
2017
Electroencephalographic Study of Real-Time Arithmetic Task Recognition 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology”
Saranya Sadudeemeechaithaweechoke, Vichit Boonyahotra, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1105.
2017
Power Spectrum During N-Back Task Training in Obese Patient 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology”
Teeerawat Khoonsinthaweekul, Jarasphol Rintra, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1106.
2017
Efficacy of the Integrated Listening Systems’ derampad TM Device to Sleep Quality in Insomnia Patient ICDAMT International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2017: "Digital Economy for Sustainable Growth"
Nijjaphun Srikolcheep, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1107.
2017
Alteration of Human Brainwaves to the Single dose of Nicotine Patch ICDAMT International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2017: "Digital Economy for Sustainable Growth"
Supawat Wirapatrungrot, Phakkharawat Sittiprapaporn
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
International Conference
1108.
2017
การเปรียบเทียบผลของการฝึกแอโรบิกแบบต่อเนื่องและการฝึกด้วยน้ำหนักร่วมกับการออกกำลังกายด้วยความหนักสูงแบบสลับช่วงต่อสมรรถภาพทางกาย, การตอบสนองต่อฮอร์โมน, และสมรรถภาพทางจิตในทหารไทย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
สุเมธ คันชิง, ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
1109.
2017
ผลของน้ำบรอกโคลีต่อความเป็นกรดด่างในปัสสาวะ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”
กวิศรา ลิ่มอภิชาต, สุนิสา ไทยจินดา
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
1110.
2017
The Comparative Effect of N-Acetylcysteine Versus Oral Glutathione Supplementation on Oxidative Stress Reduction in Diabetic Patients การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 12 Health and Wellness: สุขภาพและความสุขสบาย
Nattapol Suwanboriraksa, Vichit Punyahotra
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
1111.
2017
ประสิทธิผลของขมิ้นชันในการลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 12 Health and Wellness: สุขภาพและความสุขสบาย
รักษ์ ภูษณสุวรรณศรี, จรัสพล รินทระ
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
1112.
2017
The Efficacy of Probiotic Tablet and Probiotic Yogurt Consumption on Lowering Blood Lipid and Blood Sugar Levels in Prediabetic Patients การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
พิพัสตร์พร เมืองพูล, จรัสพล รินทระ
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
National Conference
1113.
2017
Impact of CYP2D6 Polymorphism on Steady-State Plasma Levels of Risperidone and 9-Hydroxyrisperidone in Thai Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology
Vanwong Natchaya, Ngamsamut Nattawat, Medhasi Sadeep, Puangpetch Apichaya, Chamnanphon Montri, Tan-kam Teerarat, Hongkaew Yaowaluck, Limsila Penkhae, Sukasem Chonlaphat
School of Medicine
International Journal
1114.
2017
Role of Gastrointestinal Microbiota on Kidney Injury and the Obese Condition The American Journal of the Medical Sciences
Keerati Wanchai, Anchalee Pongchaidecha, Varanuj Chatsudthipong, Siriporn C. Chattipakorn, Nipon Chattipakorn, Anusorn Lungkaphin
School of Medicine
International Journal
1115.
2017
Estrogen attenuates AGTR1 expression to reduce pancreatic β-cell death from high glucose Scientific Report
Suwattanee Kooptiwut, Keerati Wanchai, Namoiy Semprasert, Chatchawan Srisawat, Pa-thai Yenchitsomanus
School of Medicine
International Journal
1116.
2017
Estrogen and DPP-4 inhibitor share similar efficacy in reducing brain pathology caused by cardiac ischemia-reperfusion injury in both lean and obese estrogen-deprived rats Menopause
Wasana Pratchayasakul, Sivaporn Sivasinprasasn, Piangkwan Sa-Nguanmoo, Cicely Proctor, Sasiwan Kerdphoo, Nipon Chattipakorn, Siriporn C. Chattipakorn
School of Medicine
International Journal
1117.
2017
DPP-4 Inhibitor and Estrogen Share Similar Efficacy Against Cardiac Ischemic-Reperfusion Injury in Obese-Insulin Resistant and Estrogen-Deprived Female Rats Scientific Reports
Sivaporn Sivasinprasasn, Pongpan Tanajak, Wanpitak Pongkan, Wasana Pratchayasakul, Siriporn C. Chattipakorn, Nipon Chattipakorn
School of Medicine
International Journal
1118.
2017
Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor markedly enhances the cardioprotective efficacy of Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor in pre-diabetic rats with cardiac ischemia-reperfusion injury European Heart Journal
Pongpan Tanajak, Piangkwan Sa-nguanmoo, Sivaporn Sivasinprasasn, Savitree Thummasorn, Kannaporn Intachai, Natthaphat Siri-Angkul, Siriporn C. Chattipakorn, Nipon Chattipakorn
School of Medicine
International Journal
1119.
2017
Valproic acid induces histologic changes and decreases androgen receptor levels of testis and epididymis in rats Int J Reprod Biomed (Yazd)
Sitthichai Iamsaard, Wannisa Sukhorum, Supatcharee Arun, Nichapa Phunchago, Nongnuch Uabundit, Porntip Boonruangsri, Malivalaya Namking
School of Medicine
International Journal
1120.
2017
Contributing towards a stimulating-organism-response (SOR) model of tour-guide stimulated tourist behavioral study Arts & Education International Research Journal
Chai Ching Tan
School of Management
International Journal
1121.
2017
A Field Trip Approach to Studying the Role of Tour Guides in Shaping the Tourist Experience Journal of Mekong Societies
Chai Ching Tan
School of Management
National Journal
1122.
2017
Attention-based View Approach to the Use of performance Measurements to Drive Organizational performance Journal of Accounting Profession
Chai Ching Tan, Siroj Anomasiri
School of Management
National Journal
1123.
2017
A Practice-Based View Approach to Explain the Dried Longan Industry Performances in Chiang Rai: a Case Study SUIC International Journal (Business & Management, Tourism & Hospitality, Art & Design)
Saowalak Tankam, Chai Ching Tan, Suthep Nimsai, Khin Mong Nyunt, Chatrudee Jongsuriyapart
School of Management
National Journal
1124.
2017
A Rise of China's OBOR to the Regional Economy and Power Journal of Economics and Management Strategy
Warawut Ruankham, Chat Jongsureyapart
School of Management
National Journal
1125.
2017
The Study of Adventure Tourism Activities and Tourist’s Age Group: A Case Study of Chiang Mai The International Conference on Tourism and Business (ICTB)
Karl Basil Dicen, Nantaporn Mingkwan, Piyanart Jankrachang, Butsayapan Prungkong
School of Management
International Conference
1126.
2017
Minimizing the height of stacked egg cartons: A comparison of solving 3D bin packing problems and packers' experience 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)
Narat Hasachoo, Pornwasin Sirisawat, P. Kalaya
School of Management
International Conference
1127.
2017
Fuzzy AHP method for prioritizing logistics barriers of exporting EGGS 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)
Pornwasin Sirisawat, Narat Hasachoo, P. Kalaya
School of Management
International Conference
1128.
2017
Studying a Group Tour to Xishuangbanna based on a Stimuli-Organism-Response (S-O-R) Framework: Implications to Marketers and Policy Makers International Science Congress Thailand (ISCTH) 2017
Chai Ching Tan, Siroj Anomasiri, Bussabha Sitikarn
School of Management
International Conference
1129.
2017
Giving Strategic Management an Epistemological Structure The 3rd International Conference on Statistic, Accounting and Management
Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
1130.
2017
A Fieldtrip Approach to Study Tour Guide in Shaping Student Tourist Experience the 4th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) 2017 “The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS”
Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
1131.
2017
Interception Stimulus-Organism-Response Model,Theory of Planned Behavior, and Theory of Expectancy confirmation in the Study of Smartphone Consumer Behavior: A thai University Student Perspective the 4th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) 2017 “The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS”
Chai Ching Tan, Wanwisa Praditmon, Arpakorn Pattanadeekul, Sakolwan Chimwan
School of Management
International Conference
1132.
2017
The Value of GPS-based Fleet Management in Enabling Sustainable Performance of Business in Northern Thailand: Case of Chiang Rai, Chiang Mai, and Lampang SUIC's 15 th Anniversary Conference and Exhibition
Kwansirin Tangchaiwanna, Chai Ching Tan, Suthep Nimsai, Khin Mong Nyunt, Phoommhiphat Mingmalairaks, Chatrudee Jongsureyapart
School of Management
International Conference
1133.
2017
A Resource-Based View of the Chili-Paste Industry in Chiang Rai, Thailand: A Preliminary Study SUIC's 15 th Anniversary Conference and Exhibition
Phitsinee Jongwanapitakkul, Chai Ching Tan, Suthep Nimsai, Chatrudee Jongsureyapart
School of Management
International Conference
1134.
2017
Performance Drivers of Social Media Drop-Shippers SUIC's 15 th Anniversary Conference and Exhibition
Tiparin Sinsoponkit, Chai Ching Tan, Suthep Nimsai, Chatrudee Jongsureyapart
School of Management
International Conference
1135.
2017
Giving Student Engagement Study a Theoretical Base: Stimulus-Response (S-R) and Social Cognitive Theoretical Framework ICSSAM (International Conference on Sciences, Social Sciences, Agriculture and Management)
Chai Ching Tan, Jeeranan Seema, Jikharin Autsahaanun, Chalita Pattana, Nidchakarn Kittikhun, Thaksina Leephithakrat, Tanapol Chuayord, Pimpisa Suwannasang, Sukritta Kongkaew, Thitirat Tongmee, Teerapong Roengmanee
School of Management
International Conference
1136.
2017
The Extended Theory of Planned Behavior and Techonogy Acceptance Model for Current State of Play in GPS-Based Fleet Management System Applications in Northern Thailand ICSSAM (International Conference on Sciences, Social Sciences, Agriculture and Management)
Kwansirin Tangchaiwanna, Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
1137.
2017
Practice-Based View(PBV) of the Longan Industry in Chiang Rai ICSSAM (International Conference on Sciences, Social Sciences, Agriculture and Management)
Saowalak Tankam, Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
1138.
2017
Determinant Variables Influencing the Intentional Attitude and Business Performance of Social Media E-Tailer on Drop-Shipping Logistics ICSSAM (International Conference on Sciences, Social Sciences, Agriculture and Management)
Tiparin Sinsoponkit, Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
1139.
2017
A Resource-Based View of the Chili-Paste business in Chiang Rai, Thailand ICSSAM (International Conference on Sciences, Social Sciences, Agriculture and Management)
Phitsinee Jongwanapitakkul, Chai Ching Tan
School of Management
International Conference
1140.
2017
ความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์, สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง, ประภาพร แก้วมุกดา
School of Management
National Conference
1141.
2017
Temporal and spatial determinants of forest degradation in Northern Thailand The 5th National & International Conference Business Administration 2017: Digital Economy Thailand 4.0
Rapipong Promnart, Khin Maung Nyunt
School of Management
National Conference
1142.
2017
การตลาดภาคบริการในเศรษฐกิจดิจิตัล งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
ศรุตนันท์ โสภณิก
School of Management
National Conference
1143.
2017
แนวทางพัฒนาการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
ฉัตรฤดี จองสุรียภาส, เกวลิน ธนทรัพย์พิพัฒน์
School of Management
National Conference
1144.
2017
การประยุกต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการเพิ่มมูลค่าสินค้า งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
นภัส ร่มโพธิ์, วราวุฒิ เรือนคำ
School of Management
National Conference
1145.
2017
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการขยายฐานลูกค้าของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
ชัชชญา ยอดสุวรรณ, ปทุมรัตน์ แสงดอก
School of Management
National Conference
1146.
2017
วิเคราะห์ผลกระทบราคาน้ำมันต่อมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
วราวุฒิ เรือนคำ
School of Management
National Conference
1147.
2017
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในบริษัทเอกชน: กรณีศึกษา บริษัทกรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดเชียงราย งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
ปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร, ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
School of Management
National Conference
1148.
2017
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้บริบทของบุคลากรในองค์กรการศึกษา งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
อรฉัตร วรรณวิจิตร, ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์, สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
School of Management
National Conference
1149.
2017
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Radio Frequency Identification: RFID ในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรผักและผลไม้สดของไทย งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
กรวิทย์ ฟักคง, สิงหา เจียมศิริ, ณรงค์ ป้อมหลักทอง, ภิญญา ศิลาย้อย
School of Management
National Conference
1150.
2017
A Thai Airport Development Policy Study: The Enabling and Challenging Factors of Supply Chain and Policy Deployment Strategies งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
Siriwanlaya Chueasa-at, Suthep Nimsai, Silpin Hanpadung-dhamma, Choochart Subhadhira
School of Management
National Conference
1151.
2017
Inferring Reverse Logistics in the Thai Electronic Industry by Annual Report-based Documentary Study: Contributing towards a Corporate Social Responsibility Theory of Reverse Logistics งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
Wararat Namwong, Singha Chiamsiri, Pinya Silayoi, Phoommhiphat Mingmalairaks, Narong Pomlaktong
School of Management
National Conference
1152.
2017
Logistical and Service-Quality Factors Driving Laos Patients to Use Healthcare Services in its Bordering Chiang Rai, Thailand(Conceptual Paper) The 5th National & International Conference Business Administration 2017: Digital Economy Thailand 4.0
Natchaya Khaofong, Naphat Thirawayamakul, Thunwa Kaewket, Narong Pomlaktong
School of Management
National Conference
1153.
2017
An Importance – Performance Analysis (IPA) Approach to Study First - Level SCOR Performance of Thai Fresh Fruits Export to United Arab Emirates Market The 5th National & International Conference Business Administration 2017: Digital Economy Thailand 4.0
Chairerk Tantitecha, Suthep Nimsai, Singha Chiamsiri, Pinya Silayoi, Nattaphon Rangsalitvorakarn
School of Management
National Conference
1154.
2017
Business Informatics in Food Enterprise in Northern Thailand The 5th National & International Conference Business Administration 2017: Digital Economy Thailand 4.0
Kaja Chaithanuwongse, Khin Maung Nyunt, Suthep Nimsai, Chaiyot Santivong
School of Management
National Conference
1155.
2017
E-commerce Customer Satisfaction Evaluation Of Chinese Third Party Logistics Service Providers:Case Study Of Yunnan, China The 5th National & International Conference Business Administration 2017: Digital Economy Thailand 4.0
Li Xing Hui, Suthep Nimsai, Chai Ching Tan, Nattaphon Rangsalitvorakarn
School of Management
National Conference
1156.
2017
การบริหารคลังสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
เพ็ญสุดา ศรีลาวงษ์, ฉัตรฤดี จองสุรียภาส, สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
School of Management
National Conference
1157.
2017
การทำบัญชีครัวเรือนของประชากรในตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
ตุลยา ตุลาดิลก, ฉัตรฤดี จองสุรียภาส, เดชอนันต์ บังกิโล, ชัชชญา ยอดสุวรรณ
School of Management
National Conference
1158.
2017
กระบวนการควบคุมภายในตามแนวคิดของการบริหารความเสี่ยง (COSO ERM) ของระบบงานวงจรรายได้ กรณีศึกษา ธุรกิจทางการแพทย์ งานประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5
กาญจนา ก้อใจ, เดชอนันต์ บังกิโล, รัชฎาภรณ์ พุฒจร
School of Management
National Conference
1159.
2017
การศึกษาเปรียบเที่ยบ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติและข้อกำหนดของสินค้าผ่านแดนภาคเหนือและภาคใต้ของไทยภายใต้การเปิดการค้าเสรี ASEAN+3 กรณีศึกษาการส่งออกผลไม้สดระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า งานประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
กำจัด เล่ห์มงคล
School of Management
National Conference
1160.
2017
การศึกษาคุณสมบัติและทักษะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ตามความคาดหวังขององค์กร การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (4th NMCCON 2017) “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”
ฉัตรฤดี จองสุรียภาส, พรพิมล บุณฑริก, ศิโรช อโนมะศิริ, ศุภสิน สุริยะ
School of Management
National Conference
1161.
2017
การจัดการด้านการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและความคิดเห็นต่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (4th NMCCON 2017) “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”
อรวรรณ จำพุฒ
School of Management
National Conference
1162.
2017
A Study on the Acquisition of Chinese “Le” Construction By Thai University Students in the Upper Northern Thailand Based on Inter-language Corpus (in Chinese) Chophayom Journal
Lin Caijun, Nisareen Wangtakwadeen
School of Sinology
National Journal
1163.
2017
A Study on the Acquisition of Chinese “Gei” by Thai University Students at Primary Stage (in Chinese) Chinese Studies Journal
Lin Caijun
School of Sinology
National Journal
1164.
2017
A Corpus-based Study on the Acquisition of “Ba” Construction by Thai Learners (in Chinese) Journal of International Studies, Prince of Songkla University
Lin Caijun
School of Sinology
National Journal
1165.
2017
The SWOT Analysis on Lancang-Mekong Cooperation between Thailand and China International Conference: Belt and Road & Greater Mekong Sub-region Cooperation “Lancang Jiang – Mekong River: Rising Smart Corridor”
นรชาติ วัง, Guo Jian, เอกชัย ทวีปวรชัย
School of Sinology
International Conference
1166.
2017
The “Belt and Road Initiative” Strategy, Opportunity and Challenges for Northern Thailand’s Economy Development Trend International Conference: Belt and Road & Greater Mekong Sub-region Cooperation “Lancang Jiang – Mekong River: Rising Smart Corridor”
ศุภกร คนคล่อง
School of Sinology
International Conference
1167.
2017
Dental students’ reflections about long-term care experiences through an existing model of oral health Gerodontology
Mario Brondani, Komkham Pattanaporn
School of Dentistry
International Journal
1168.
2017
Biological characteristic effects of human dental pulp stem cells on poly-ε-caprolactone-biphasic calcium phosphate fabricated scaffolds using modified melt stretching and multilayer deposition Journal of Materials Science: Materials in Medicine
Natkrita Wongsupa, Thongchai Nuntanaranont, Suttatip Kamolmattayakul, Nuttawut Thuaksuban
School of Dentistry
International Journal
1169.
2017
Mechanobiological Responses in Orthodontic Tooth Movement The journal of the Dental Association of Thailand (JDAT)
Natkrita Wongsupa, Chidchanok Leethanakul
School of Dentistry
International Journal
1170.
2017
Bacterial Cellulose Microcrystal for Medical Materials. PartII วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
ณรงค์ ลุมพิกานนท์
School of Dentistry
National Journal
1171.
2017
European Migration Models: A Sociological Insight Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities
Fabio Calzolari
School of Social Innovation
National Journal
1172.
2017
Construct of a Cross-border Community in-between the Thailand and Myanmar’s Border Space throught Cross-border Movements of Ethnic Traders Thammasat Review
Yuthpong Chantrawarin
School of Social Innovation
National Journal
1173.
2017
บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง Oedipus and the Devil: Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe มนุษยศาสตร์สาร
ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์
School of Social Innovation
National Journal
1174.
2017
To Have a Better Life: A Reason Why Thai Female Workers Make Donations International Investment Treaties and National Governance
ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์
School of Social Innovation
International Conference
1175.
2017
ข้อกำหนดทางกฎหมาย การลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ชายแดนให้กลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ การประชุมวิชาการทางนิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปฐมพงศ์ มโนหาญ
School of Social Innovation
National Conference
1176.
2017
กฎหมายคณะสงฆ์กับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรพชร จันทร์ขันตี
School of Law
National Journal
1177.
2017
Can Geographical Indications (GIs) be Used as a Tool to Promote Economic Development in ASEAN? วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Archariya Wongburanavart
School of Law
National Journal
1178.
2017
รากฐานกฎหมายอาญา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
School of Law
National Journal
1179.
2017
กฎหมายอาญาชั้นสูง วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
School of Law
National Journal
1180.
2017
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558 (กระทำอนาจารโดยการแอบถ่าย) วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
School of Law
National Journal
1181.
2017
การไกล่เกลี่ยคดีอาญา วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
School of Law
National Journal
1182.
2017
แนวทางกฎหมายในการสร้างกลไกองค์กร และกระบวนการในการแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา พ.ศ. 2526 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติณเมธ วงศ์ใหญ่
School of Law
National Journal
1183.
2017
หลักเกณฑ์ใหม่ในการรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
School of Law
National Journal
1184.
2017
หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร
School of Law
National Journal
1185.
2017
โลกร้อนกับคนไร้ดินแดน: มิติทางกฎหมายและความเป็นไปได้ MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ชูเกียรติ น้อยฉิม, ดามร คำไตรย์, ชนันพร บุญเกิดทรัพย์
School of Law
National Journal
1186.
2017
มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ภรัณยู แกล้วกล้า, รุ่ง ศรีสมวงษ์
School of Law
National Journal
1187.
2017
มาตรการทางกฎหมายในการทำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกฎหมายต่างประเทศ MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
พีรพงษ์ คำประเสริฐ, รุ่ง ศรีสมวงษ์
School of Law
National Journal
1188.
2017
กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำระหว่างประเทศ: ศึกษาการสร้างเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อริศรา เหล็กคำ
School of Law
National Journal
1189.
2017
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเงินฝาก และเงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์การเงินในประเทศไทย MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
นุรัตน์ ปวนคำมา, ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์, รุ่ง ศรีสมวงษ์
School of Law
National Journal
1190.
2017
อำนาจหน้าที่ ข้อจำกัด และความรับผิดชอบของคณะควบคุมทรัพย์สินตามกฎหมาย ว่าด้วยการล้มละลายของวิสาหกิจ ค.ศ. 1994: ศึกษาเปรียบเทียบกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
พรทิพย์ ดวงสวรรค์, ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
School of Law
National Journal
1191.
2017
Needs and Quality of Life for Children with Cleft Lip/Palate and Their Families in the North Thailand Journal of Medical Association of Thailand
Phrutthinun Surit, Ratchanee Mitgitti, Pattaramon Wijakkanalan, Benjamas Prathanee
School of Nursing
International Journal
1192.
2017
Religion Role on Community Movement for Solid Waste Management The Journal of Solid Waste Technology and Management
Sophaphan Intahphuak, Narong Pamala, Boonyaporn Yodkhong, Anun Buakhiao
School of Nursing
International Journal
1193.
2017
ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง ดัชนีมวลกายและระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงระยะก่อนเบาหวานในชุมชน วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ขนิษฐา พิศฉลาด, ภาวดี วิมลพันธุ์
School of Nursing
National Journal
1194.
2017
ภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย วารสารการพยาบาล
ปิยะภร ไพรสนธิ์, พรทิพย์ สารีโส, พัชราภรณ์ อารีย์, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, อุไรวรรณ ชัยมินทร์, ปิยะนุช พูลวิวัฒน์
School of Nursing
National Journal
1195.
2017
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวการณ์รู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย วารสารการพยาบาล
ปิยะภร ไพรสนธิ์, พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน
School of Nursing
National Journal
1196.
2017
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
สมพร สันติประสิทธิ์กุล, ปิยธิดา จุลละปีย
School of Nursing
National Journal
1197.
2017
บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่โดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง; การบูรณาการแนวคิดของโอเร็มและแนวคิดการมีส่วนร่วมของดันสท์และทริเวทย์ วชิรสารการพยาบาล
อุษาษ์ โถหินัง
School of Nursing
National Journal
1198.
2017
สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง: เขตเทศบาลเมืองเชียงราย วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
พรทิพย์ สารีโส, ปิยะภร ไพรสนธิ์, อุษาษ์ โถหินัง, วรางคณา อ่ำศรีเวียง, นารีลักษ์ ฟองรัตน์
School of Nursing
National Journal
1199.
2017
ประสิทธิผลของการนำใช้แนวปฏิบัติในการจัดการความปวดแผลอุบัติเหตุ ณ แผนกอุบัติและฉุกเฉิน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก วารสารพยาบาลทหารบก
บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์
School of Nursing
National Journal
1200.
2017
การจัดการความปวดแผลเรื้อรังและเฉียบพลัน: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์
School of Nursing
National Journal
1201.
2017
การจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย วารสารพยาบาลสาธารณสุข
สุทธีพร มูลศาสตร์, ชมนาด พจนามาตร์, นิชธาวัลย์ ถาวร
School of Nursing
National Journal
1202.
2017
พฤติกรรมบำบัดวิภาษวิธี: โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบก้ำกึ่ง วารสารการพยาบาลและการศึกษา
อรนลิน สิงขรณ์, รัชนี สรรเสริญ
School of Nursing
National Journal
1203.
2017
ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังกลุ่มพึ่งพา วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
พรทิพย์ สารีโส, ปิยะภร ไพรสนธิ์, อุษาษ์ โถหินัง, วรางคณา อ่ำศรีเวียง, นารีลักษ์ ฟองรัตน์
School of Nursing
National Journal
1204.
2017
ผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังระยะท้ายของชีวิตด้วยจิตอาสาเพื่อส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช, วราภรณ์ แย้มมีศรี
School of Nursing
National Journal
1205.
2017
Two species of Clitopilus (Entolomataceae Agaricales) from Northern Thailand Chiang Mai Journal of Science
K. Jatuwong, K.D. Hyde, S.C. Karunarathna, S. Chamyuang, P. Kakumyan
School of Science
International Journal
1206.
2017
Antimicrobial activity of crude extracts prepared from fungal mycelia Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Synytsya, A., Monkai, J., Bleha, R., Macurkova, A., Ruml, T., Ahn, J., Chukeatirote, E.
School of Science
International Journal
1207.
2017
Gelatin scaffolds functionalized by silver nanoparticle-containing calcium alginate beads for wound care applications Polymers for Advanced Technologies
Porntipa Pankongadisak, Uracha Rungsardthong Ruktanonchai, Pitt Supaphol, Orawan Suwantonga
School of Science
International Journal
1208.
2017
Free amino acid profiles of fermented soybean products prepared by Bacillus subtilis and Rhizopus oligosporus Journal of Northeast Agricultural University
Kanghae, A., Eungwanichayapantl, P.D., Chukeatirote, E.
School of Science
International Journal
1209.
2017
Successful cultivation of a valuable wild strain of Lepista sordida from Thailand Mycological Progress
Thongbai, B., Wittstein, K., Richter, C., Miller, S.L., Hyde, K.D., Thongklang, N., Klomklung, N., Chukeatirote, E., Stadler, M.
School of Science
International Journal
1210.
2017
Molecular taxonomy and morphological characterization reveal new species and new host records of Torula species (Torulaceae, Pleosporales) Mycological Progress
Li, J.F., Phookamsak, R., Jeewon, R., Bhat, D.J., Mapook, A., Camporesi, E., Shang, Q.J., Chukeatirote, E., Bahkali, A.H., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1211.
2017
Lateral gene transfer in the adaptation of the anaerobic parasite Blastocystis to the gut Current Biology
Laura Eme, Eleni Gentekaki, Bruce Curtis, John M. Archibald, Andrew J. Roger
School of Science
International Journal
1212.
2017
Soil protistology rebooted: 30 fundamental questions to start with Soil Biology and Biochemistry
Geisen, S., Mitchell, E.A.D., Wilkinson, D.M., Adl, S., Bonkowski, M., Brown, M.W., Fiore-Donno, A.M., Heger, T.J., Jassey, V.E.J., Krashevska, V., Lahr, D.J.G., Marcisz, K., Mulot, M., Payne, R., Singer, D., Anderson, O.R., Charman, D.J., Ekelund, F., Griffiths, B.S., Rønn, R., Smirnov, A., Bass, D., Belbahri, L., Berney, C., Blandenier, Q., Chatzinotas, A., Clarholm, M., Dunthorn, M., Feest, A., Fernández, L.D., Foissner, W., Fournier, B., Gentekaki, E., Hájek, M., Helder, J., Jousset, A., Koller, R., Kumar, S., La Terza, A., Lamentowicz, M., Mazei, Y., Santos, S.S., Seppey, C.V.W., Spiegel, F.W., Walochnik, J., Winding, A., Lara, E.
School of Science
International Journal
1213.
2017
Ecology, Life History, and Management of Tropilaelaps Mites Journal of Economic Entomology
Lilia I. de Guzman, Geoffrey R. Williams, Kitiphong Khongphinitbunjong, Panuwan Chantawannakul
School of Science
International Journal
1214.
2017
Effecs of Surface-Dissolution Process Multivariables on the Morphology, Mechanical Propeties, and Crystallization od All-Aramid Composites Polymer Composites
Jian Min Zhang, Zeinab Mousavi, Nattkan Soykeabkaew, Ton Peijs
School of Science
International Journal
1215.
2017
Chemical composition, antibacterial and antifungal activities of Cinamomum bejolghota bark oil from Thailand Journal of Applied Pharmaceutical Science
Piyamas Atiphasaworn, Sakon Monggoot, Patcharee Pripdeevech
School of Science
International Journal
1216.
2017
A checklist for identifying Meliolales species Mycosphere
Zeng, X. Y., Zhao, J. J., Hongsanan, S., Chomnunti, P., Boonmee, S., Wen, T. C.
School of Science
International Journal
1217.
2017
Taxonomic revision and phylogenetic analyses of rubber powdery mildew fungi Microbial Pathogenesis
K.K. Liyanage, Sehroon Khan, Siraprapa Brooks, Peter E. Mortimer, Samantha C. Karunarathna, Juanchu Xu, Kevin D. Hyde
School of Science
International Journal
1218.
2017
Taxonomy and multi-gene phylogeny of the Helvella atra complex (Helvellaceae) in southwest China Mycosphere
Zhao, Q., Brooks, S., Zhao, Y.C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1219.
2017
Calcarisporium xylariicola sp. nov. and introduction of Calcarisporiaceae fam. nov. in Hypocreales Mycol Progress
Jing-Zu Sun, Xing-Zhong Liu, Kevin D. Hyde, Qi Zhao, Sajeewa S. N. Maharachchikumbura, Erio Camporesi, Jayarama Bhat, Somrudee Nilthong, Saisamorn Lumyong
School of Science
International Journal
1220.
2017
Scalemic caged xanthones isolated from the stem bark extract of Garcinia propinqua Journal of Natural Products
Teerayut Sriyatep, Raymond J. Andersen, Brian O. Patrick, Stephen G. Pyne, Chatchai Muanprasat, Sawinee Seemakhan, Suparerk Borwornpinyo, Surat Laphookhieo
School of Science
International Journal
1221.
2017
Hybrid flavan-flavanones from Friesodielsia desmoides and their inhibitory activities against nitric oxide production RSC Advances
Pornphimol Meesakul, Khanitha Pudhom, Stephen G. Pynec, Surat Laphookhieo
School of Science
International Journal
1222.
2017
Antioxidant, cytotoxic and á-glucosidase inhibitory activities of compounds isolated from the twig extracts of maclura fruticosa Natural Product Communications
Isaraporn Polbuppha, Wisanu Maneerat, Tawanun Sripisut, Thunwadee Limtharakul, Sarot Cheenpracha, Stephen G. Pyne, Chatchai Muanprasat, Sawinee Seemakhan, Suparerk Borwornpinyo, Surat Laphookhieo
School of Science
International Journal
1223.
2017
Effect of calcium carbonate on crystallization behavior and morphology of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) Key Engineering Materials
Duangphet Sitthi, Szegda Damian, Tarverdi Karnik, Song Jim
School of Science
International Journal
1224.
2017
Characterisation and properties of geopolymer composite part 1: Role of mullite reinforcement Ceramics International
Suthee Wattanasiriwech, Faisal Arif Nurgesang, Darunee Wattanasiriwech, Patthamaporn Timakul
School of Science
International Journal
1225.
2017
Characterisation and properties of geopolymer composites. Part 2: Role of cordierite-mullite reinforcement Ceramics International
Suthee Wattanasiriwech, Faisal Arif Nurgesang, Darunee Wattanasiriwech, Patthamaporn Timakul
School of Science
International Journal
1226.
2017
Effect of the surface topography and chemistry of poly(3-hydroxybutyrate) substrates on cellular behavior of the murine neuroblastoma Neuro2a cell line Polymer Bulletin
Pakakrong Sangsanoh, Nipan Israsena, Orawan Suwantong, Pitt Supaphol
School of Science
International Journal
1227.
2017
Gelatin scaffolds functionalized by silver nanoparticle-containing calcium alginate beads for wound care applications Polymers for Advanced Technologies
Porntipa Pankongadisak, Uracha Rungsardthong Ruktanonchai, Pitt Supaphol, Orawan Suwantong
School of Science
International Journal
1228.
2017
Electrical properties of Ba0.9Ca0.1Zr0.1Ti0.9O3 ceramics induced by SFN heterogeneous seed Ceramics International
Uraiwan Intatha, Piewpan Parjansri, Sukum Eitssayeam
School of Science
International Journal
1229.
2017
Effects of BaTiO3 doped on structural and dielectric properties of Bi-0.5(Na0.80K0.20)(0.5)TiO3 ceramic Ferroelectrics
Manlika Kamnoy, Krit Sutjarittangtham, Piewpan Parjansri, Uraiwan Intatha, Sukum Eitssayeam, Natthaphon Raengthon
School of Science
International Journal
1230.
2017
Influence of CaZrO3 Nanocrystals on Phase Structure, Microstructure and Electrical Properties of BCZT Ceramics Prepared by Seed-Induced Method Nanoscience and Nanotechnology Letters
Wasuporn Hiransit, Piewpan Parjansri, Uraiwan Intatha, Sukum Eitssayeam
School of Science
International Journal
1231.
2017
Characterization of auxiliary iron–sulfur clusters in a radical S‐adenosylmethionine enzyme PqqE from Methylobacterium extorquens AM1 FEBS Open Bio.
Natsaran Saichana, Katsuyuki Tanizawa, Hiroshi Ueno, Jiří Pechoušek, Petr Novák, Jitka Frébortová
School of Science
International Journal
1232.
2017
Molecular taxonomy and morphological characterization reveal new species and new host records of Torula species (Torulaceae, Pleosporales) Mycological Progress
Li, Jun-Fu, Rungtiwa Phookamsak, Rajesh Jeewon, Darbhe J. Bhat, Ausana Mapook, Erio Camporesi, Qiu-Ju Shang, Ekachai Chukeatirote, Ali H. Bahkali, Kevin D. Hyde
School of Science
International Journal
1233.
2017
Blazeispirol A, a Chemotaxonomic Marker from Mycelia of the Medicinal Mushroom Agaricus subrufescens Chiang Mai Journal of Science
Naritsada Thongklang, Benjarong Thongbai, Sunita Chamyuang, Philippe Callac, Ekachai Chukeatirote, Kevin D. Hyde, Kathrin Wittstein, Marc Stadler
School of Science
International Journal
1234.
2017
Bambusicolous fungi Fungal Diversity
Dong Qin Dai, Rungtiwa Phookamsak, Nalin N. Wijayawardene, Wen Jing Li, D. Jayarama Bhat, Jian Chu Xu, Joanne E. Taylor, Kevin D. Hyde, E. Chukeatirote
School of Science
International Journal
1235.
2017
Fungal endophytes: an alternative source for production of volatile compounds from agarwood oil of Aquilaria subintegra Microbial Ecology
Sakon Monggoot, Siam Popluechai, Eleni Gentekaki, Patcharee Pripdeevech
School of Science
International Journal
1236.
2017
Phylogenomics solves a long-standing evolutionary puzzle in the ciliate world: The subclass Peritrichia is monophyletic Molecular Phylogenetics and Evolution
Eleni Gentekaki, Martin Kolisko, Yingchun Gong, Denis Lynn
School of Science
International Journal
1237.
2017
Comparative analysis of protein profiles of toxic and non-toxic Jatropha curcas latex Chiang Mai Journal of Science
Lucsame Gruneck, Eleni Gentekaki, Janthima Jaresitthikunchai, Teerawit Waratrujiwong, Sittiruk Roytrakul, Siam Popluechai
School of Science
International Journal
1238.
2017
Chemical Composition and Antibacterial Activities of Goniothalamus marcanii Flower Essential Oil Journal of Applied Pharmaceutical Science
Sakon Monggoot, Patcharee Pripdeevech
School of Science
International Journal
1239.
2017
Superbanone, A New 2-Aryl-3-benzofuranone and Other Bioactive Constituents from the Tube Roots of Butea superba Chem. Biodiversity
Jutatip Boonsombat, Vilailak Prachyawarakorn, Acharavadee Pansanit, Chulabhorn Mahidol, Somsak Ruchirawat, Sanit Thongnest
School of Science
International Journal
1240.
2017
Anthostomelloides krabiensis gen. et sp. Nov. (Xylariacae) from Pandanus odorifer (Pandanaceae) Turkish Journal of Botany
Tibpromma, S., Daranagama, D.A., Boonmee, S., Promputtha, I., Nontachaiyapoom, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1241.
2017
Lignocellulolytic capability of endophytic Phyllosticta sp. Journal of Bacteriology and Mycology
Saowanee Wikee, P. Chumnunti, A. Al Kanghae, Ekachai Chukeatirote, S. Lumyong, Craig Faulds
School of Science
International Journal
1242.
2017
Effect of germination media on in vitro symbiotic seed germination of three Dendrobium orchids South African Journal of Botany
Mala, B., Kuegkong, K., Sa-ngiaemsri, N., Nontachaiyapoom, S.
School of Science
International Journal
1243.
2017
Fungal diversity notes 491-602: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa Fungal Diversity
Sureeporn Nontachaiyapoom, Kevin D. Hyde, et al.
School of Science
International Journal
1244.
2017
Two Species of Clitopilus (Entolomataceae, Agaricales) from Northern Thailand Chiang Mai Journal of Science
Pattana Kakumyan
School of Science
International Journal
1245.
2017
First successful domestication and determination of nutritional and antioxidant properties of the red ear mushroom Auricularia thailandica (Auriculariales, Basidiomycota) Mycological Progress volume
Asanka R. Bandara, Samantha C. Karunarathna, Peter E. Mortimer, Kevin D. Hyde, Sehroon Khan, Pattana Kakumyan, Jianchu Xu
School of Science
International Journal
1246.
2017
Nanocellulose-reinforced “green” composite materials Walailak Journal of Science and Technology
Nattakan Soykeabkaew, Nattaya Tawichai, Chuleeporn Thanomsilp, Orawan Suwantong
School of Science
International Journal
1247.
2017
Bioactive polyprenylated benzophenone derivatives from the fruits extracts of Garcinia xanthochymus Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
Ui Joung Younabe, Tawanun Sripisutce, Gabriella Miklossy, James Turkson, Surat Laphookhieo, Leng Chee Chang
School of Science
International Journal
1248.
2017
Antibacterial and antioxidant constituents of extracts of endophytic fungi isolated from Ocimum basilicum var. thyrsiflora leaves Current Microbiology
Piyamas Atiphasaworn, Sakon Monggoot, Eleni Gentekaki, Siraprapa Brooks, Patcharee Pripdeevech
School of Science
International Journal
1249.
2017
Fungal diversity notes 603–708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species Fungal Diversity
Hyde, K.D., Norphanphoun, C., Abreu, V.P., Bazzicalupo, A., Thilini Chethana, K.W., Clericuzio, M., Dayarathne, M.C., Dissanayake, A.J., Ekanayaka, A.H., He, M.-Q., Hongsanan, S., Huang, S.-K., Jayasiri, S.C., Jayawardena, R.S., Karunarathna, A., Konta, S., Kušan, I., Lee, H., Li, J., Lin, C.-G., Liu, N.-G., Lu, Y.-Z., Luo, Z.-L., Manawasinghe, I.S., Mapook, A., Perera, R.H., Phookamsak, R., Phukhamsakda, C., Siedlecki, I., Soares, A.M., Tennakoon, D.S., Tian, Q., Tibpromma, S., Wanasinghe, D.N., Xiao, Y.-P., Yang, J., Zeng, X.-Y., Abdel-Aziz, F.A., Li, W.-J., Senanayake, I.C., Shang, Q.-J., Daranagama, D.A., de Silva, N.I., Thambugala, K.M., Abdel-Wahab, M.A., Bahkali, A.H., Berbee, M.L., Boonmee, S., Bhat, D.J., Bulgakov, T.S., Buyck, B., Camporesi, E., Castañeda-Ruiz, R.F., Chomnunti, P., Doilom, M., Dovana, F., Gibertoni, T.B., Jadan, M., Jeewon, R., Jones, E.B.G., Kang, J.-C., Karunarathna, S.C., Lim, Y.W., Liu, J.-K., Liu, Z.-Y., Plautz, H.L., Lumyong, S., Maharachchikumbura, S.S.N., Matočec, N., McKenzie, E.H.C., Mešić, A., Miller, D., Pawłowska, J., Pereira, O.L., Promputtha, I., Romero, A.I., Ryvarden, L., Su, H.-Y., Suetrong, S., Tkalčec, Z., Vizzini, A., Wen, T.-C., Wisitrassameewong, K., Wrzosek, M., Xu, J.-C., Zhao, Q., Zhao, R.-L., Mortimer, P.E.
School of Science
International Journal
1250.
2017
Molecular taxonomy of five species of microfungi on Alnus spp. from Italy Mycological Progress
Qing Tian, Wen Jing Li, Kevin D. Hyde, Erio Camporesi, Darbhe J. Bhat, Putarak Chomnunti, Jian Chu Xu
School of Science
International Journal
1251.
2017
Ecology, Life History, and Management of Tropilaelaps Mites Journal of Economic Entomology
Lilia I. de Guzman, Geoffrey R. Williams, Kitiphong Khongphinitbunjong, Panuwan Chantawannakul
School of Science
International Journal
1252.
2017
A six-gene phylogenetic overview of Basidiomycota and allied phyla with estimated divergence times of higher taxa and a phyloproteomics perspective Fungal Diversity
Rui-Lin Zhao, Guo-Jie Li, Santiago Sánchez-Ramírez, Matt Stata, Zhu-Liang Yang, Gang Wu, Yu-Cheng Dai, Shuang-Hui He, Bao-Kai Cui, Jun-Liang Zhou, Fang Wu, Mao-Qiang He, Jean-Marc Moncalvo, Kevin D. Hyde
School of Science
International Journal
1253.
2017
Phylogenetic and chemotaxonomic resolution of the genus Annulohypoxylon (Xylariaceae) including four new species Fungal Diversity
Eric Kuhnert, Esteban B. Sir, Christopher Lambert, Kevin D. Hyde, Adriana I. Hladki, Andrea I. Romero, Manfred Rohde, Marc Stadler
School of Science
International Journal
1254.
2017
Towards a natural classification of Amplistromataceae Mycosphere
Daranagama, D.A., Tian, Q., Liu, X.Z., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1255.
2017
Introducing the new Indian mangrove species, Vaginatispora microarmatispora (Lophiostomataceae) based on morphology and multigene phylogenetic analysis Phytotaxa
Devadatha, B., Sarma, V.V., Wanasinghe, D.N., Hyde, K.D., Jones, E.B.G.
School of Science
International Journal
1256.
2017
Towards a natural classification and backbone tree for Graphostromataceae, Hypoxylaceae, Lopadostomataceae and Xylariaceae Fungal Diversity
Dinushani A. Daranagama, Kevin D. Hyde, Esteban B. Sir, Kasun M. Thambugala, Qing Tian, Milan C. Samarakoon, Eric H. C. McKenzie, Subashini C. Jayasiri, Saowaluck Tibpromma, Jayarama D. Bhat, XingZhong Liu, Marc Stadler
School of Science
International Journal
1257.
2017
A new species of Trichoglossum (Geoglossales, Ascomycota) from Thailand Phytotaxa
Ekanayaka, A.H., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Zhao, Q., Elgorban, A.M., Bahkali, A.H.
School of Science
International Journal
1258.
2017
The genus Phillipsia from China and Thailand Phytotaxa
Ekanayaka, A.H., Bhat, D.J., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Zhao, Q.
School of Science
International Journal
1259.
2017
Antibacterial and Antioxidant Metabolites of Diaporthe spp. Isolated from Flowers of Melodorum fruticosum Current Microbiology
Chutima Tanapichatsakul, Sakon Monggoot, Eleni Gentekaki, Patcharee Pripdeevech
School of Science
International Journal
1260.
2017
Extreme genome diversity in the hyper-prevalent parasitic eukaryote Blastocystis PLOS Biology
Eleni Gentekaki, Bruce A Curtis, Courtney W Stairs, Vladimír Klimeš, Marek Eliáš, Dayana E Salas-Leiva, Emily K Herman, Laura Eme, Maria C Arias, Bernard Henrissat, Frédérique Hilliou, Mary J Klute, Hiroshi Suga, Shehre-Banoo Malik, Arthur W Pightling, Martin Kolisko, Richard A Rachubinski, Alexander Schlacht, Darren M Soanes, Anastasios D Tsaousis, John M Archibald, Steven G Ball, Joel B Dacks, C Graham Clark, Mark van der Giezen, Andrew J Roger
School of Science
International Journal
1261.
2017
Multiple gene genealogy reveals high genetic diversity and evidence for multiople origins of Chinese Plasmopara viticola population Scientific Report
Wei Zhang, Ishara S. Manawasinghe, Wensheng Zhao, Jianping Xu, Siraprapa Brooks, Xueyan Zhao, Kevin D. Hyde, K. W. Thilini Chethana, Jianhua Liu, Xinghong Li, Jiye Yan
School of Science
International Journal
1262.
2017
Investigation of Pid3 Rice Blast Resistant Gene in Northern Upland Rice Varieties (Oryza sativa L.), Thailand Using Molecular Markers Journal of Advanced Agricultural Technologies
Atchara Promchuay, Somrudee Nilthong, Chatchawan Jantasuriyarat
School of Science
International Journal
1263.
2017
Phytochemistry and Bioactive Compounds from Garcinia cowa Roxb Asia-Pacific Journal of Science and Technology
Ngampuk Tayana, Siripat Suteerapataranon, Suwanna Deachathai
School of Science
International Journal
1264.
2017
Neophyllachora gen nov. (Phyllachorales), three new species of Phyllachora from Poaceae and resurrection of Polystigmataceae (Xylariales) Mycosphere
Dayarathne, M.C., Maharachchikumbura, S.S.N., Jones, E.B.G., Goonasekara, I.D., Bulgakov, T.S., Al-Sadi, A.M., Hyde, K.D., Lumyong, S., McKenzie, E.H.C.
School of Science
International Journal
1265.
2017
Mycosphere notes 51-101. Revision of genera in Perisporiopsidaceae and Pseudoperisporiaceae and other Ascomycota genera incertae sedis Mycosphere
Boonmee, S., Phookamsak, R., Hongsanan, S., Doilom, M., Mapook, A., McKenzie, E.H.C., Bhat, D.J., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1266.
2017
Study in Agaricus subgenus Minores and allied clades reveals a new American subgenus and contrasting phylogenetic patterns in Europe and greater Mekong Subregion Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi
Chen, J., Callac, P., Parra, L.A., Karunarathna, S.C., He, M.-Q., Moinard, M., De Kesel, A., Raspé, O., Wisitrassameewong, K., Hyde, K.D., Zhao, R.-L.
School of Science
International Journal
1267.
2017
Bambusicolous fungi Fungal Diversity
Dai, D.Q., Phookamsak, R., Wijayawardene, N.N., Li, W.J., Bhat, D.J., Xu, J.C., Taylor, J.E., Hyde, K.D., Chukeatirote, E.
School of Science
International Journal
1268.
2017
Establishment of Zygosporiaceae fam. nov. (Xylariales, Sordariomycetes) based on rDNA sequence data to accommodate Zygosporium Mycosphere
Li, J.F., Phookamsak, R., Jeewon, R., Tibpromma, S., Maharachchikumbura, S.S.N., Bhat, D.J., Chukeatirote, E., Lumyong, S., Hyde, K.D., McKenzie, E.H.C.
School of Science
International Journal
1269.
2017
Inactivation of cellobiose dehydrogenases modifies the cellulose degradation mechanism of Podospora anserina Applied and Environmental Microbiology
Tangthirasunun, N., Navarro, D., Garajova, S., Chevret, D., Tong, L.C.H., Gautier, V., Hyde, K.D., Silar, P., Berrin, J.-G.
School of Science
International Journal
1270.
2017
Morphophylogenetic study of Sydowiellaceae reveals several new genera Mycosphere
Senanayake, I.C., Maharachchikumbura, S.S.N., Jeewon, R., Promputtha, I., Al-Sadi, A.M., Camporesi, E., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1271.
2017
A family level rDNA based phylogeny of cucurbitariaceae and fenestellaceae with descriptions of new fenestella species and neocucurbitaria gen. nov. Mycosphere
Wanasinghe, D.N., Phookamsak, R., Jeewon, R., Li, W.J., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Camporesi, E., Promputtha, I.
School of Science
International Journal
1272.
2017
A multi-gene phylogeny of Lactifluus (Basidiomycota, Russulales) translated into a new infrageneric classification of the genus Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi
De Crop, E., Nuytinck, J., van de Putte, K., Wisitrassameewong, K., Hackel, J., Stubbe, D., Hyde, K.D., Roy, M., Halling, R.E., Moreau, P.-A., Eberhardt, U., Verbeken, A.
School of Science
International Journal
1273.
2017
Microfungi on Tectona grandis (teak) in Northern Thailand Fungal Diversity
Doilom, M., Dissanayake, A.J., Wanasinghe, D.N., Boonmee, S., Liu, J.-K., Bhat, D.J., Taylor, J.E., Bahkali, A.H., McKenzie, E.H.C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1274.
2017
Microfungi on Tamarix Fungal Diversity
Thambugala, K.M., Daranagama, D.A., Phillips, A.J.L., Bulgakov, T.S., Bhat, D.J., Camporesi, E., Bahkali, A.H., Eungwanichayapant, P.D., Liu, Z.-Y., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1275.
2017
Novel fungal species of Phaeosphaeriaceae with an asexual/sexual morph connection Mycosphere
Karunarathna, A., Papizadeh, M., Senanayake, I.C., Jeewon, R., Phookamsak, R., Goonasekara, I.D., Wanasinghe, D.N., Wijayawardene, N.N., Amoozegar, M.A., Fazeli, S.A.S., Camporesi, E., Hyde, K.D., Weerahewa, H.L.D., Lumyong, S., McKenzie, E.H.C.
School of Science
International Journal
1276.
2017
Mycosphere notes 1-50: Grass (Poaceae) inhabiting Dothideomycetes Mycosphere
Thambugala, K.M., Wanasinghe, D.N., Phillips, A.J.L., Camporesi, E., Bulgakov, T.S., Phukhamsakda, C., Ariyawansa, H.A., Goonasekara, I.D., Phookamsak, R., Dissanayake, A., Tennakoon, D.S., Tibpromma, S., Chen, Y.Y., Liu, Z.Y., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1277.
2017
Taxonomy and phylogeny of Sparticola muriformis sp. nov. on decaying grass Mycosphere
Karunarathna, A., Phookamsak, R., Wanasinghe, D.N., Wijayawardene, N.N., Weerahewa, H., Khan, S., Wang, Y.
School of Science
International Journal
1278.
2017
Fungi from Asian Karst formations I. Pestalotiopsis photinicola sp. nov., causing leaf spots of Photinia serrulata Mycosphere
Chen, Y.Y., Maharachchikumbura, S.S.N., Liu, J.K., Hyde, K.D., Nanayakkara, R.R., Zhu, G.S., Liu, Z.Y.
School of Science
International Journal
1279.
2017
Magnicamarosporium diospyricola sp. nov. (sulcatisporaceae) from Thailand Mycosphere
Phukhamsakda, C., Bhat, D.J., Hongsanan, S., Tibpromma, S., Yang, J.B., Promputtha, I.
School of Science
International Journal
1280.
2017
Ganoderma sichuanense (Ganodermataceae, Polyporales) new to Thailand MycoKeys
Thawthong, A., Hapuarachchi, K.K., Wen, T.-C., Raspé, O., Thongklang, N., Kang, J.-C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1281.
2017
Anthostomelloides krabiensis gen. Et sp. Nov. (xylariaceae) from Pandanus odorifer (pandanaceae) Turkish Journal of Botany
Tibpromma, S., Daranagama, D.A., Boonmee, S., Promputtha, I., Nontachaiyapoom, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1282.
2017
Can ITS sequence data identify fungal endophytes from cultures? A case study from Rhizophora apiculata Mycosphere
Doilom, M., Manawasinghe, I.S., Jeewon, R., Jayawardena, R.S., Tibpromma, S., Hongsanan, S., Meepol, W., Lumyong, S., Jones, E.B.G., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1283.
2017
Mycosphere Essays 19: Recent advances and future challenges in taxonomy of coelomycetous fungi Mycosphere
Wijayawardene, N.N., Papizadeh, M., Phillips, A.J.L., Wanasinghe, D.N., Bhat, D.J., Weerahewa, H.L.D., Shenoy, B.D., Wang, Y., Huang, Y.-Q.
School of Science
International Journal
1284.
2017
Chloridium terricola sp. nov. from China Mycotaxon
Wang, Y., Jie, C.-Y., Hyde, K.D., Jiang, Y.-L., Zhang, T.-Y., Zhao, D.-G.
School of Science
International Journal
1285.
2017
Revisiting the genus Cytospora and allied species Mycosphere
Norphanphoun, C., Doilom, M., Daranagama, D.A., Phookamsak, R., Wen, T.C., Bulgakov, T.S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1286.
2017
Two species of clitopilus (entolomataceae, agaricales) from Northern Thailand Chiang Mai Journal of Science
Jatuwong, K., Hyde, K.D., Karunarathna, S.C., Chamyoung, S., Kakumyan, P.
School of Science
International Journal
1287.
2017
Diversity and ecology of soil fungal communities in rubber plantations Fungal Biology Reviews
Monkai, J., Hyde, K.D., Xu, J., Mortimer, P.E.
School of Science
International Journal
1288.
2017
Two new species in Fuscosporellaceae from freshwater habitats in Thailand Mycosphere
Yang, J., Liu, J.K., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Liu, Z.-Y.
School of Science
International Journal
1289.
2017
A new species of Chaetothyrina on branches of mango, and introducing Phaeothecoidiellaceae fam. nov. Mycosphere
Hongsanan, S., Zhao, R.L., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1290.
2017
Phylogenetic investigations on freshwater fungi in Tubeufiaceae (Tubeufiales) reveals the new genus Dictyospora and new species Chlamydotubeufia aquatica and Helicosporium flavum Mycosphere
Brahmanage, R.S., Lu, Y.Z., Bhat, D.J., Wanasinghe, D.N., Yan, J.Y., Hyde, K.D., Boonmee, S.
School of Science
International Journal
1291.
2017
The genus Hyboella Hancock in Thailand (Orthoptera: Tetrigidae: Metrodorinae) Chiang Mai Journal of Science
Zha, L.-S., Kang, J.-C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1292.
2017
Phylogenomics solves a long-standing evolutionary puzzle in the ciliate world: The subclass Peritrichia is monophyletic Molecular Phylogenetics and Evolution
Gentekaki, E., Kolisko, M., Gong, Y., Lynn, D.
School of Science
International Journal
1293.
2017
Mycosphere Essays 20: Therapeutic potential of Ganoderma species: Insights into its use as traditional medicine Mycosphere
Hapuarachchi, K.K., Cheng, C.R., Wen, T.-C., Jeewon, R., Kakumyan, P.
School of Science
International Journal
1294.
2017
Nomenclatural and identification pitfalls of endophytic mycota based on DNA sequence analyses of ribosomal and protein genes phylogenetic markers: A taxonomic dead end? Mycosphere
Jeewon, R., Wanasinghe, D.N., Rampadaruth, S., Puchooa, D., Zhou, L.-G., Liu, A.-R., Wang, H.-K.
School of Science
International Journal
1295.
2017
Novel taxa of Diatrypaceae from Para rubber (Hevea brasiliensis) in northern Thailand; Introducing a novel genus Allocryptovalsa Mycosphere
Senwanna, C., Phookamsak, R., Doilom, M., Hyde, K.D., Cheewangkoon, R.
School of Science
International Journal
1296.
2017
Lignicolous freshwater fungi from China I: Aquadictyospora lignicola gen. et sp. nov. and new record of Pseudodictyosporium wauense from northwestern Yunnan Province Mycosphere
Li, W.L., Luo, Z.L., Liu, J.K., Bhat, D.J., Bao, D.F., Su, H.-Y., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1297.
2017
Dendryphiella fasciculata sp. nov. and notes on other Dendryphiella species Mycosphere
Liu, N.G., Hongsanan, S., Yang, J., Lin, C.G., Bhat, D.J., Liu, J.K., Jumpathong, J., Boonmee, S., Hyde, K.D., Liu, Z.
School of Science
International Journal
1298.
2017
Leptosporella (Leptosporellaceae fam. nov.) and Linocarpon and Neolinocarpon (Linocarpaceae fam. nov.) are accommodated in Chaetosphaeriales Mycosphere
Konta, S., Hongsanan, S., Liu, J.K., Eungwanichayapant, P.D., Jeewon, R., Hyde, K.D., Maharachchikumbura, S.S.N., Boonmee, S.
School of Science
International Journal
1299.
2017
Overview of research of mushrooms in Sri Lanka Revista Fitotecnia Mexicana
Karunarathna, S.C., Mortimer, P.E., Xu, J., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1300.
2017
The current status of species in Diaporthe Mycosphere
Dissanayake, A.J., Phillips, A.J.L., Hyde, K.D., Yan, J.Y., Li, X.H.
School of Science
International Journal
1301.
2017
Entoloma mengsongense sp. nov. (Entolomataceae, Agaricales), a remarkable blue mushroom from Yunnan Province, China Turkish Journal of Botany
Ediriweera, A.N., Karunarathna, S.C., Xu, J., Hyde, K.D., Mortimer, P.E.
School of Science
International Journal
1302.
2017
Influence of CaZrO3 nanocrystals on phase structure, microstructure and electrical properties of BCZT ceramics prepared by seed-induced method Nanoscience and Nanotechnology Letters
Hirunsit, W., Parjansri, P., Intatha, U., Eitssayeam, S.
School of Science
International Journal
1303.
2017
Taxonomy of Macromotettixoides with the description of a new species (Tetrigidae, Metrodorinae) ZooKeys
Zha, L.-S., Yu, F.-M., Boonmee, S., Eungwanichayapant, P.D., Wen, T.-C.
School of Science
International Journal
1304.
2017
Fungi from Asian Karst formations II. Two new species of Occultibambusa (Occultibambusaceae, Dothideomycetes) from karst landforms of China Mycosphere
Zhang, J.F., Liu, J.K., Hyde, K.D., Yang, W., Liu, Z.Y.
School of Science
International Journal
1305.
2017
Molecular phylogenetic analysis reveals seven new Diaporthe species from Italy Mycosphere
Dissanayake, A.J., Camporesi, E., Hyde, K.D., Wei, Z., Yan, J.Y., Li, X.
School of Science
International Journal
1306.
2017
Aplosporella ginkgonis (Aplosporellaceae, Botryosphaeriales), a new species isolated from Ginkgo biloba in China Mycosphere
Du, Z., Fan, X.L., Yang, Q., Hyde, K.D., Tian, C.M.
School of Science
International Journal
1307.
2017
Saprobic Botryosphaeriaceae, including Dothiorella italica sp. nov., associated with urban and forest trees in Italy Mycosphere
Dissanayake, A.J., Camporesi, E., Hyde, K.D., Yan, J.Y., Li, X.H.
School of Science
International Journal
1308.
2017
Phylogenetic placement of Micropeltidaceae Mycosphere
Hongsanan, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1309.
2017
Monochaetia ilexae sp. nov. (Pestalotiopsidaceae) from Yunnan Province in China Phytotaxa
de Silva, N.I., Phookamsak, R., Maharachchikumbura, S.S.N., Thambugala, K.M., Bhat, D.J., Al-Sadi, A.M., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1310.
2017
Gendered Responses to Drought in Yunnan Province, China Mountain Research and Development
Su, Y., Bisht, S., Wilkes, A., Pradhan, N.S., Zou, Y., Liu, S., Hyde, K.
School of Science
International Journal
1311.
2017
Arbuscular mycorrhiza enhance the rate of litter decomposition while inhibiting soil microbial community development Scientific Reports
Gui, H., Hyde, K., Xu, J., Mortimer, P.
School of Science
International Journal
1312.
2017
Pyrenochaetopsis tabarestanensis (Cucurbitariaceae, pleosporales), a new species isolated from rice farms in north Iran Phytotaxa
Papizadeh, M., Soudi, M.R., Amini, L., Wijayawardene, N.N., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1313.
2017
Molecular Phylogeny and Morphological Characterization of Asexual Fungi (Tubeufiaceae) from Freshwater Habitats in Yunnan, China Cryptogamie, Mycologie
Luo, Z.-L., Bhat, D.J., Jeewon, R., Boonmee, S., Bao, D.-F., Zhao, Y.-C., Chai, H.-M., Su, H.-Y., Su, X.-J., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1314.
2017
Families of Diaporthales based on morphological and phylogenetic evidence Studies in Mycology
Senanayake, I.C., Crous, P.W., Groenewald, J.Z., Maharachchikumbura, S.S.N., Jeewon, R., Phillips, A.J.L., Bhat, J.D., Perera, R.H., Li, Q.R., Li, W.J., Tangthirasunun, N., Norphanphoun, C., Karunarathna, S.C., Camporesi, E., Manawasighe, I.S., Al-Sadi, A.M., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1315.
2017
Fungal Biodiversity Profiles 21-30 Cryptogamie, Mycologie
Buyck, B., Duhem, B., Das, K., Jayawardena, R.S., Niveiro, N., Pereira, O.L., Prasher, I.B., Adhikari, S., Albertó, E.O., Bulgakov, T.S., Castañeda-Ruiz, R.F., Hembrom, M.E., Hyde, K.D., Lewis, D.P., Michlig, A., Nuytinck, J., Parihar, A., Popoff, O.F., Ramirez, N.A., Silva, M.D., Verma, R.K., Hofstetter, V.
School of Science
International Journal
1316.
2017
Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 1 Studies in Mycology
Marin-Felix, Y., Groenewald, J.Z., Cai, L., Chen, Q., Marincowitz, S., Barnes, I., Bensch, K., Braun, U., Camporesi, E., Damm, U., de Beer, Z.W., Dissanayake, A., Edwards, J., Giraldo, A., Hernández-Restrepo, M., Hyde, K.D., Jayawardena, R.S., Lombard, L., Luangsa-ard, J., McTaggart, A.R., Rossman, A.Y., Sandoval-Denis, M., Shen, M., Shivas, R.G., Tan, Y.P., van der Linde, E.J., Wingfield, M.J., Wood, A.R., Zhang, J.Q., Zhang, Y., Crous, P.W.
School of Science
International Journal
1317.
2017
Fungal diversity notes 491–602: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa Fungal Diversity
Tibpromma, S., Hyde, K.D., Jeewon, R., Maharachchikumbura, S.S.N., Liu, J.-K., Bhat, D.J., Jones, E.B.G., McKenzie, E.H.C., Camporesi, E., Bulgakov, T.S., Doilom, M., de Azevedo Santiago, A.L.C.M., Das, K., Manimohan, P., Gibertoni, T.B., Lim, Y.W., Ekanayaka, A.H., Thongbai, B., Lee, H.B., Yang, J.-B., Kirk, P.M., Sysouphanthong, P., Singh, S.K., Boonmee, S., Dong, W., Raj, K.N.A., Latha, K.P.D., Phookamsak, R., Phukhamsakda, C., Konta, S., Jayasiri, S.C., Norphanphoun, C., Tennakoon, D.S., Li, J., Dayarathne, M.C., Perera, R.H., Xiao, Y., Wanasinghe, D.N., Senanayake, I.C., Goonasekara, I.D., de Silva, N.I., Mapook, A., Jayawardena, R.S., Dissanayake, A.J., Manawasinghe, I.S., Chethana, K.W.T., Luo, Z.-L., Hapuarachchi, K.K., Baghela, A., Soares, A.M., Vizzini, A., Meiras-Ottoni, A., Mešić, A., Dutta, A.K., de Souza, C.A.F., Richter, C., Lin, C.-G., Chakrabarty, D., Daranagama, D.A., Lima, D.X., Chakraborty, D., Ercole, E., Wu, F., Simonini, G., Vasquez, G., da Silva, G.A., Plautz, H.L., Ariyawansa, H.A., Lee, H., Kušan, I., Song, J., Sun, J., Karmakar, J., Hu, K., Semwal, K.C., Thambugala, K.M., Voigt, K., Acharya, K., Rajeshkumar, K.C., Ryvarden, L., Jadan, M., Hosen, M.I., Mikšík, M., Samarakoon, M.C., Wijayawardene, N.N., Kim, N.K., Matočec, N., Singh, P.N., Tian, Q., Bhatt, R.P., de Oliveira, R.J.V., Tulloss, R.E., Aamir, S., Kaewchai, S., Marathe, S.D., Khan, S., Hongsanan, S., Adhikari, S., Mehmood, T., Bandyopadhyay, T.K., Svetasheva, T.Y., Nguyen, T.T.T., Antonín, V., Li, W.-J., Wang, Y., Indoliya, Y., Tkalčec, Z., Elgorban, A.M., Bahkali, A.H., Tang, A.M.C., Su, H.-Y., Zhang, H., Promputtha, I., Luangsa-ard, J., Xu, J., Yan, J., Ji-Chuan, K., Stadler, M., Mortimer, P.E., Chomnunti, P., Zhao, Q., Phillips, A.J.L., Nontachaiyapoom, S., Wen, T.-C., Karunarathna, S.C.
School of Science
International Journal
1318.
2017
Four new species of Tubeufia (Tubeufiaceae, Tubeufiales) from Thailand Mycological Progress
Lu, Y.-Z., Boonmee, S., Dai, D.-Q., Liu, J.-K., Hyde, K.D., Bhat, D.J., Ariyawansa, H., Kang, J.-C.
School of Science
International Journal
1319.
2017
Diatrypella tectonae and Peroneutypa mackenziei spp. nov. (Diatrypaceae) from northern Thailand Mycological Progress
Shang, Q.-J., Hyde, K.D., Phookamsak, R., Doilom, M., Bhat, D.J., Maharachchikumbura, S.S.N., Promputtha, I.
School of Science
International Journal
1320.
2017
Calcarisporium xylariicola sp. nov. and introduction of Calcarisporiaceae fam. nov. in Hypocreales Mycological Progress
Sun, J.-Z., Liu, X.-Z., Hyde, K.D., Zhao, Q., Maharachchikumbura, S.S.N., Camporesi, E., Bhat, J., Nilthong, S., Lumyong, S.
School of Science
International Journal
1321.
2017
Molecular taxonomy and morphological characterization reveal new species and new host records of Torula species (Torulaceae, Pleosporales) Mycological Progress
Li, J.-F., Phookamsak, R., Jeewon, R., Bhat, D.J., Mapook, A., Camporesi, E., Shang, Q.-J., Chukeatirote, E., Bahkali, A.H., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1322.
2017
Saprobic dothideomycetes in Thailand: Neoaquastroma gen. nov. (parabambusicolaceae) introduced based on morphological and molecular data Phytotaxa
Wanasinghe, D.N., Hyde, K.D., Konta, S., To-Anun, C., Jones, E.B.G.
School of Science
International Journal
1323.
2017
Multigene phylogeny and morphology reveal that the Chinese medicinal mushroom ‘Cordyceps gunnii’ is Metacordyceps neogunnii sp. Nov. Phytotaxa
Wen, T.-C., Xiao, Y.-P., Han, Y.-F., Huang, S.-K., Zha, L.-S., Hyde, K.D., Kang, J.-C.
School of Science
International Journal
1324.
2017
An ITS phylogenetic evaluation of the penicilli branching type of Penicillium as taxonomic character Chiang Mai Journal of Science
He, J., Kang, J., Lei, B., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1325.
2017
Special issue dedicated to Dr Eric McKenzie to celebrate his 70th birthday Mycological Progress
Stadler, M., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1326.
2017
Species diversity of Tetrigidae (Orthoptera) in Guizhou, China with description of two new species Journal of Natural History
Ding, J.-H., Wen, T.-C., Wu, X.-M., Boonmee, S., Eungwanichayapant, P.D., Zha, L.-S.
School of Science
International Journal
1327.
2017
An updated phylogeny of Sordariomycetes based on phylogenetic and molecular clock evidence Fungal Diversity
Hongsanan, S., Maharachchikumbura, S.S.N., Hyde, K.D., Samarakoon, M.C., Jeewon, R., Zhao, Q., Al-Sadi, A.M., Bahkali, A.H.
School of Science
International Journal
1328.
2017
A six-gene phylogenetic overview of Basidiomycota and allied phyla with estimated divergence times of higher taxa and a phyloproteomics perspective Fungal Diversity
Zhao, R.-L., Li, G.-J., Sánchez-Ramírez, S., Stata, M., Yang, Z.-L., Wu, G., Dai, Y.-C., He, S.-H., Cui, B.-K., Zhou, J.-L., Wu, F., He, M.-Q., Moncalvo, J.-M., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1329.
2017
Ranking higher taxa using divergence times: a case study in Dothideomycetes Fungal Diversity
Liu, J.-K., Hyde, K.D., Jeewon, R., Phillips, A.J.L., Maharachchikumbura, S.S.N., Ryberg, M., Liu, Z.-Y., Zhao, Q.
School of Science
International Journal
1330.
2017
A novel pestalotiopsis species isolated from bulbophyllum thouars in Guangxi Province, China Phytotaxa
Wang, Y., Ran, S.-F., Maharachchikumbura, S.S.N., Al-Sadi, A.M., Hyde, K.D., Wang, H.-L., Wang, T., Wang, Y.-X.
School of Science
International Journal
1331.
2017
Succession and Natural Occurrence of Saprobic Fungi on Leaves of Magnolia liliifera in a Tropical Forest Cryptogamie, Mycologie
Promputtha, I., McKenzie, E.H.C., Tennakoon, D.S., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1332.
2017
Life styles of Colletotrichum species and implications for plant biosecurity Fungal Biology Reviews
De Silva, D.D., Crous, P.W., Ades, P.K., Hyde, K.D., Taylor, P.W.J.
School of Science
International Journal
1333.
2017
Novel Neoacanthostigma Species from Aquatic Habitats Cryptogamie, Mycologie
Lu, Y.-Z., Boonmee, S., Liu, J.-K., Hyde, K.D., Bhat, D.J., Eungwanichayapant, P.D., Kang, J.-C.
School of Science
International Journal
1334.
2017
A New Hysteriform Dothideomycete (Gloniaceae, Pleosporomycetidae Incertae sedis), Purpurepithecium murisporum gen. et sp. nov. on Pine Cone Scales Cryptogamie, Mycologie
Jayasiri, S.C., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Ariyawansae, H.A., Bahkali, A.H., Elgorban, A.M., Kang, J.-C.
School of Science
International Journal
1335.
2017
Phylogenetic revision of Camarosporium (Pleosporineae, Dothideomycetes) and allied genera Studies in Mycology
Wanasinghe, D.N., Hyde, K.D., Jeewon, R., Crous, P.W., Wijayawardene, N.N., Jones, E.B.G., Bhat, D.J., Phillips, A.J.L., Groenewald, J.Z., Dayarathne, M.C., Phukhamsakda, C., Thambugala, K.M., Bulgakov, T.S., Camporesi, E., Gafforov, Y.S., Mortimer, P.E., Karunarathna, S.C.
School of Science
International Journal
1336.
2017
Antitubercular Activity of Mycelium-Associated Ganoderma Lanostanoids Journal of Natural Products
Isaka, M., Chinthanom, P., Sappan, M., Supothina, S., Vichai, V., Danwisetkanjana, K., Boonpratuang, T., Hyde, K.D., Choeyklin, R.
School of Science
International Journal
1337.
2017
Updates on East Asian Asterostroma (Russulales, Basidiomycota): new species and new records from Thailand and China Mycological Progress
Liu, S.-L., Tian, Y., Nie, T., Thawthong, A., Hyde, K.D., Xu, L.-L., He, S.-H.
School of Science
International Journal
1338.
2017
A new species of Obba (Polyporales, Basidiomycota) from Thailand Phytotaxa
Ren, G.-J., Thawthong, A., Hyde, K.-D., Wu, F.
School of Science
International Journal
1339.
2017
Morphological characterization and DNA based taxonomy of Fusiconidium gen. Nov. with two novel taxa within melanommataceae (Pleosporales) Phytotaxa
Li, J., Jeewon, R., Luo, Z., Phookamsak, R., Bhat, D.J., Mapook, A., Phukhamsakda, C., Camporesi, E., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1340.
2017
The arbuscular mycorrhizal fungus Funneliformis mosseae alters bacterial communities in subtropical forest soils during litter decomposition Frontiers in Microbiology
Gui, H., Purahong, W., Hyde, K.D., Xu, J., Mortimer, P.E.
School of Science
International Journal
1341.
2017
Towards a natural classification of Annulatascaceae-like taxa: introducing Atractosporales ord. nov. and six new families Fungal Diversity
Zhang, H., Dong, W., Hyde, K.D., Maharachchikumbura, S.S.N., Hongsanan, S., Jayarama Bhat, D., Al-Sadi, A.M., Zhang, D.
School of Science
International Journal
1342.
2017
Two new species of dyfrolomyces (Dyfrolomycetaceae, dothideomycetes) from karst landforms Phytotaxa
Zhang, J.-F., Liu, J.-K., Hyde, K.D., Chen, Y.-Y., Liu, Y.-X., Liu, Z.-Y.
School of Science
International Journal
1343.
2017
A new species of Colletotrichum from Sonchus sp. in Italy Phytotaxa
Jayawardena, R.S., Camporesi, E., Elgorban, A.M., Bahkali, A.H., Yan, J., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1344.
2017
Tar spot fungi from Thailand Mycosphere
Tamakaew, N., Maharachchikumbura, S.S.N., Hyde, K.D., Cheewangkoon, R.
School of Science
International Journal
1345.
2017
A new species of Perenniporia (Polyporales, Basidiomycota) from Thailand Mycosphere
XH, J., Thawthong, A., Wu, F.
School of Science
International Journal
1346.
2017
Antibacterial activity, optimal culture conditions and cultivation of the medicinal Ganoderma australe, new to Thailand Mycosphere
Luangharn, T., Karunarathna, S., Khan, S., Xu, J., Mortimer, P., Hyde, K.
School of Science
International Journal
1347.
2017
Taxonomy and multigene phylogenetic evaluation of novel species in Boeremia and Epicoccum with new records of Ascochyta and Didymella (Didymellaceae) Mycosphere
Jayasiri, S., Hyde, K., Jones, E., Jeewon, R., Ariyawansa, H., Bhat, J., Camporesi, E., Kang, J.
School of Science
International Journal
1348.
2017
Study of three interesting Amanita species from Thailand: Morphology, multiple-gene phylogeny and toxin analysis PLoS ONE
Thongbai, B., Miller, S.L., Stadler, M., Wittstein, K., Hyde, K.D., Lumyong, S., Raspé, O.
School of Science
International Journal
1349.
2017
New saprobic marine fungi and a new combination Botanica Marina
Abdel-Wahab, M.A., Dayarathne, M.C., Suetrong, S., Guo, S.-Y., Alias, S.A., Bahkali, A.H., Nagahama, T., Elgorban, A.M., Abdel-Aziz, F.A., Hodhod, M.S., Al-Hebshi, M.O., Hyde, K.D., Nor, N.A.B.M., Pang, K.-L., Jones, E.B.G.
School of Science
International Journal
1350.
2017
Phylogenetic taxonomy of Dematiopleospora fusiformis sp. nov. (Phaeosphaeriaceae) from Russia Phytotaxa
Huang, S., Jeewon, R., Wanasinghe, D.N., Manawasinghe, I.S., Bulgakov, T.S., Hyde, K.D., Kang, J.
School of Science
International Journal
1351.
2017
Delonicicola siamense gen. & sp. nov. (Delonicicolaceae fam. nov., Delonicicolales ord. nov.), a Saprobic Species from Delonix regia Seed Pods Cryptogamie, Mycologie
Perera, R.H., Maharachchikumbura, S.S.N., Jones, E.B.G., Bahkali, A.H., Elgorban, A.M., Liu, J.-K., Liu, Z.-Y., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1352.
2017
Notes for genera: Ascomycota Fungal Diversity
Wijayawardene, N.N., Hyde, K.D., Rajeshkumar, K.C., Hawksworth, D.L., Madrid, H., Kirk, P.M., Braun, U., Singh, R.V., Crous, P.W., Kukwa, M., Lücking, R., Kurtzman, C.P., Yurkov, A., Haelewaters, D., Aptroot, A., Thorsten Lumbsch, H., Timdal, E., Ertz, D., Etayo, J., Phillips, A.J.L., Groenewald, J.Z., Papizadeh, M., Selbmann, L., Dayarathne, M.C., Weerakoon, G., Gareth Jones, E.B., Suetrong, S., Tian, Q., Castañeda-Ruiz, R.E., Bahkali, A.H., Pang, K.-L., Tanaka, K., Dai, D.Q., Sakayaroj, J., Hujslová, M., Lombard, L., Shenoy, B.D., Suija, A., Maharachchikumbura, S.S.N., Thambugala, K.M., Wanasinghe, D.N., Sharma, B.O., Gaikwad, S., Pandit, G., Zucconi, L., Onofri, S., Egidi, E., Raja, H.A., Kodsueb, R., Cáceres, M.E.S., Pérez-Ortega, S., Fiuza, P.O., Monteiro, J.S., Vasilyeva, L.N., Shivas, R.G., Prieto, M., Wedin, M., Olariaga, I., Lateef, A.A., Agrawal, Y., Fazeli, S.A.S., Amoozegar, M.A., Zhao, G.Z., Pfliegler, W.P., Sharma, G., Oset, M., Abdel-Wahab, M.A., Takamatsu, S., Bensch, K., de Silva, N.I., De Kesel, A., Karunarathna, A., Boonmee, S., Pfister, D.H., Lu, Y.-Z., Luo, Z.-L., Boonyuen, N., Daranagama, D.A., Senanayake, I.C., Jayasiri, S.C., Samarakoon, M.C., Zeng, X.-Y., Doilom, M., Quijada, L., Rampadarath, S., Heredia, G., Dissanayake, A.J., Jayawardana, R.S., Perera, R.H., Tang, L.Z., Phukhamsakda, C., Hernández-Restrepo, M., Ma, X., Tibpromma, S., Gusmao, L.F.P., Weerahewa, D., Karunarathna, S.C.
School of Science
International Journal
1353.
2017
Helicosporium luteosporum sp. Nov. and acanthohelicospora aurea (Tubeufiaceae, Tubeufiales) from terrestrial habitats Phytotaxa
Lu, Y.-Z., Boonmee, S., Bhat, D.J., Hyde, K.D., Kang, J.-C.
School of Science
International Journal
1354.
2017
Novomicrothelia pandanicola sp. nov., a non-lichenized Trypetheliaceae species from Pandanus Phytotaxa
Zhang, S.-N., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Cheewangkoon, R., Boonmee, S., Doilom, M., Mapook, A., Liu, J.-K.
School of Science
International Journal
1355.
2017
Periconia Thailandica (Periconiaceae), a new species from Thailand Phytotaxa
Liu, N., Hongsanan, S., Yang, J., Bhat, D.J., Liu, J., Jumpathong, J., Liu, Z.
School of Science
International Journal
1356.
2017
Morphological and phylogenetic insights resolve Plenodomus sinensis (Leptosphaeriaceae) as a new species Phytotaxa
Tennakoon, D.S., Phookamsak, R., Wanasinghe, D.N., Yang, J.-B., Lumyong, S., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1357.
2017
Neotubeufia gen. nov. and Tubeufia guangxiensis sp. nov. (Tubeufiaceae) from freshwater habitats Mycosphere
Chaiwan, N., Lu, Y.Z., Tibpromma, S., Bhat, D.J., Hyde, K.D., Boonmee, S.
School of Science
International Journal
1358.
2017
A new species of Monilochaetes from Nothapodytes pittosporoides Phytotaxa
Zhou, S.-X., Qiao, L.-J., Kang, J.-C., Hyde, K.D., Ma, X.-Y.
School of Science
International Journal
1359.
2017
Towards incorporating asexual fungi in a natural classification: Checklist and notes 2012-2016 Mycosphere
Wijayawardene, N.N., Hyde, K.D., Tibpromma, S., Wanasinghe, D.N., Thambugala, K.M., Tian, Q., Wang, Y., Fu, L.
School of Science
International Journal
1360.
2017
DISCOMYCETES: the apothecial representatives of the phylum Ascomycota Fungal Diversity
Ekanayaka, A.H., Ariyawansa, H.A., Hyde, K.D., Jones, E.B.G., Daranagama, D.A., Phillips, A.J.L., Hongsanan, S., Jayasiri, S.C., Zhao, Q.
School of Science
International Journal
1361.
2017
Towards a natural classification of Ophiobolus and ophiobolus-like taxa; introducing three novel genera Ophiobolopsis, Paraophiobolus and Pseudoophiobolus in Phaeosphaeriaceae (Pleosporales) Fungal Diversity
Phookamsak, R., Wanasinghe, D.N., Hongsanan, S., Phukhamsakda, C., Huang, S.-K., Tennakoon, D.S., Norphanphoun, C., Camporesi, E., Bulgakov, T.S., Promputtha, I., Mortimer, P.E., Xu, J.-C., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1362.
2017
Introducing ophiocordyceps thanathonensis, a new species of entomogenous fungi on ants, and a reference specimen for O. Pseudolloydii Phytotaxa
Xiao, Y.-P., Wen, T.-C., Hongsanan, S., Sun, J.-Z., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1363.
2017
Taxonomic position of Melomastia italica sp. nov. and Phylogenetic reappraisal of Dyfrolomycetales Cryptogamie, Mycologie
Norphanphoun, C., Jeewon, R., McKenzie, E.H.C., Wen, T.-C., Camporesi, E., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1364.
2017
Tropic origins, a dispersal model for saprotrophic mushrooms in Agaricus section Minores with descriptions of sixteen new species /631/326/193/2540 /631/326/193/2096 /45/22 /45/23 article Scientific Reports
He, M.-Q., Chen, J., Zhou, J.-L., Ratchadawan, C., Hyde, K.D., Zhao, R.-L.
School of Science
International Journal
1365.
2017
Coniella vitis sp. nov. Is the common pathogen of white rot in Chinese Vineyards Plant Disease
Chethana, K.W.T., Zhou, Y., Zhang, W., Liu, M., Xing, Q.K., Li, X.H., Yan, J.Y., Chethana, K.W.T., Hyde, K.D.
School of Science
International Journal
1366.
2017
Alfaria avenellae sp. Nov. from Italy Phytotaxa
Lin, C.-G., Dai, D.-Q., Bhat, D.J., Hyde, K.D., Tang, L.-Z., Lumyong, S., McKenzie, E.H.C., Bahkali, A.H.
School of Science
International Journal
1367.
2017
Determination of volatile components in fermented soybean prepared by a co-culture of bacillus subtilis and rhizopus oligosporus Food Research
Chukeatirote, E., Eungwanichayapant, P.D., Kanghae, A.
School of Science
International Journal
1368.
2017
Identification and Analysis of a C-Phycocyanin Beta Subunit Gene from Thermosynechococcus sp. TUBT-T01 Burapha Science Journal
Sichon Huadraksasat, Supenya Chittapun, Theppanya Charoenrat, Plaipol Dedvisitsakul, Chanitchote Piyapittayanun
School of Science
National Journal
1369.
2017
Integrated municipal solid waste management for the highland rural area: Case study Patueng sub-district in Chang Rai, Thailand Journal of Current Science and Technology
Pannipha Dokmaingam, Panate Manomaivibool
School of Science
National Journal
1370.
2017
Effect of PCB to expression of genes involved in GA biosynthesis during Jatropha seedling Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
Siam Popluechai, Lucsame Gruneck, Anupharb Seesangboon, Apichet Sangsuriyaroj, Prapassorn Damrongkool, Eungwanichayapant, Jantrararuk Tovaranonte
School of Science
National Journal
1371.
2017
Fertilizer-loaded cellulose hydrogels derived from pineapple leaves Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)
Khachin Chinnaphan, Suwimon Boonrungsiman, Nattakan Soykeabkaew, Orawan Suwantong
School of Science
International Conference
1372.
2017
Preparation and characterization of gentamicin sulfate-loaded alginate films The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers
Thitima Chawgongjakr, Porntipa Pankongadisak, Pitt Supaphol, Orawan Suwantong
School of Science
International Conference
1373.
2017
The development of Cordyceps militaris starter culture using lyophilization on fruiting body formation and bioactive compounds production The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, and The 12th Asian Biohydrogen & Biorefinery Symposium
Nattapol Ratthanachat, Nut Choke-Umnuay, Sunita Chamyuang, Amorn Owatworakit
School of Science
International Conference
1374.
2017
Development on Beta glucans extraction method for Cordycep militaris The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, and The 12th Asian Biohydrogen & Biorefinery Symposium
Nor Aine Mahyudin, Amorn Owatworakit, Nattapol Ratthanachat, Nut Choke-Umnuay, Suntraree thepmanee, Sunita Chamyuang
School of Science
International Conference
1375.
2017
Characterisation and Properties of Geopolymer-Mullite Composites 2017 Global Engineering & Applied Science Conference (GCEAS)
Suthee Wattanasiriwecha, Faisal Arif Nurgesanga, Darunee Wattanasiriwecha, Patthamaporn Timakulb
School of Science
International Conference
1376.
2017
Ethanol oxidation reaction of nickel particles on mesoporous carbon Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)
Wilaiwan Supap, Prachak Inkaew, Thaneeya Hawiset, Somwan Chumphongphan
School of Science
International Conference
1377.
2017
Methanol oxidation reaction of Pt catalyst on polyaniline support at elevated temperatures Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)
Prachak Inkaew, Thaneeya Hawiset, Chuleekorn Chotsuwan
School of Science
International Conference
1378.
2017
Investigation of SNPs of SSIIa gene and starch content in forty Thai rice cultivars The 20th National Genetics Conference (Integrative genetics: From discovery to innovation)
Nittaya Laosat, Rungarun Sasanatayart, Kongkiat Kespechara, Siam Popluechai
School of Science
International Conference
1379.
2017
Correlation between concentration of butyrate producing genes and butyrate in fecal samples using different extraction methods The 20th National Genetics Conference (Integrative genetics: From discovery to innovation)
Vasana Jinatham, Niwed Kullawong and Siam Popluechai
School of Science
International Conference
1380.
2017
Effect of butyrate on colorectal cancer stem cells surface marker genes expression analysis by qRT-PCR The 20th National Genetics Conference (Integrative genetics: From discovery to innovation)
Tittinat Pokawattana, Anupharb Seesangboon, Metawee Srikummool, Damratsamon Surangkul, Kongkiat Kespechara, Art Hiranyakas, Siam Popluechai
School of Science
International Conference
1381.
2017
The expression of LRR gene in response to mechanical wounding in Jatropha leaves The 20th National Genetics Conference (Integrative genetics: From discovery to innovation)
Gruneck, L., Seesangboon, A., Popluechai, S.
School of Science
International Conference
1382.
2017
Thermal polymerization of copper ion imprinted polymer The International Polymer Conference of Thailand (PCT7)
Angkana Chaipuang, Chalida Phungpanya, Theeraphan Machan
School of Science
International Conference
1383.
2017
Analysis of volatile odor compounds in dark roasted Arabica coffee beans from Chiang Rai by using solid phase microextraction- gas chromatography-mass spectrometry Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)
Patcharee Pripdeevech
School of Science
International Conference
1384.
2017
Precipitation polymerization and adsorption ability of prednisolone molecularly imprinted polymers The International Polymer Conference of Thailand (PCT7)
C. Phungpanya, A. Chaipuang, K. Watla-iad, N. Jaruseranee, C. Thongpoon, T. Machan
School of Science
International Conference
1385.
2017
Phase Formation and Electrical Properties of (Ba0.4Sr0.4Ca0.2)(Zr0.05Ti0.95)O3 Ceramics Prepared by BT-CT- BZT Seed Induced Method 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2017)
Jiraporn Dangsak, Nattaya Tawichai, Sukum Eitssayeamb, Onthida Kosasng, Uraiwan Intatha
School of Science
International Conference
1386.
2017
The inhibition of alpha-Amylase and alpha-Glucosidase by Ficus lacor Buch.-Ham The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2017)
Plaipol Dedvisitsakul, Lalida Chanchaem, Pariyaporn Boonchang, Pechpailin Kuaytawimol, Pitsinee Sawatdirak, Sirada Plathong, Kanchana Watla-iad
School of Science
International Conference
1387.
2017
Development of simple-colorimetric method for determination of total flavonoids in fermented Assam-tea leaf (Camellia sinensis var. Assamica) The 8th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA2017)
Patawee Leepitakrat, Kate Grudpan, Chalermpong Saenjum and Kanchana Watla-iad
School of Science
International Conference
1388.
2017
Ethanol Electrocatalysis of Nickel Electrodeposited on Mesoporous Carbon in Alkaline Media International Conference on Science and Technology 2017
สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์, วิไลวรรรณ สุภาพ, ประจักร์ อิ่นแก้ว, ธนียา หาวิเศษ
School of Science
International Conference
1389.
2017
Molded pulp packaging: effect of fiber length on physical and mechanical properties The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
Nutchanad Kunfong, Nattaya Tawichai, Uraiwan Intatha, Sitthi Duangphet and Nattakan Soykeabkaew
School of Science
International Conference
1390.
2017
Effect of Bulk Density on Mechanical and Morphological Properties of Rice Straw Epoxy Composite The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
Manunchaya Kerdporn, Uraiwan Intatha, Nattaya Tawichai, Nattakan Soykeabkaew
School of Science
International Conference
1391.
2017
The Effect of Adding Torrefied Fraction to Biomass Pellet from Corn Stover: Physical Properties and Fuel Qualities The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
Sakaowduen Preampree, Uraiwan Intatha, Nattaya Tawichai, Nattakan Soykeabkaew
School of Science
International Conference
1392.
2017
Bee Hive from Bio Based Composites 13th International Conference on Ecomaterials 2017 (ICEM13)
Sakoawduen Preawpree, Manunchaya Kerdporn, Kitiphong Khongphinitbunjong, Nattaya Tawichai, Uraiwan Intatha, Nattakan Soykeabkaewa
School of Science
International Conference
1393.
2017
Bee Nuc Made from Bio-Based Composites The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
Kadsaraporn Wonghankula, Kitiphong Khongphinitbunjongb, Nattaya Tawichaic, Nattakan Soykeabkaewd, Manunchaya Kerdporne, Uraiwan Intatha
School of Science
International Conference
1394.
2017
Hybrid molded pulp packaging from banana pseudostem and pineapple leaf fibers 13th International Conference on Ecomaterials 2017 (ICEM13)
Phattharasaya Rattanawongkun, Nattaya Tawichai, Uraiwan Intatha, Noppadon Kerddonfag, Nattakan Soykeabkaew
School of Science
International Conference
1395.
2017
Phase Formation and Electrical Properties of (Ba0.4Sr0.4Ca0.2)(Zr0.05Ti0.95)O3 Ceramics Prepared by BT-CT- BZT Seed Induced Method 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2017)
Onthida Kosasang
School of Science
International Conference
1396.
2017
Influence of CuO-ZnO on Sintering Ability and Proton Conductivity of BaZr0.8Y0.2O3-δ The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
Onthida Kosasang
School of Science
International Conference
1397.
2017
Molded pulp packaging: effect of fiber length on physical and mechanical properties The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
Nutchanad Kunfong, Nattaya Tawichai, Uraiwan Intatha, Sitthi Duangphet, Nattakan Soykeabkaew
School of Science
International Conference
1398.
2017
Effect of Bulk Density on Mechanical and Morphological Properties of Rice Straw Epoxy Composite The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
Manunchaya Kerdporn, Uraiwan Intatha, Nattaya Tawichai, Nattakan Soykeabkaew
School of Science
International Conference
1399.
2017
Optimizing parameters for processing of rice straw-based biocomposites The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
Sakaowduen Preampree, Uraiwan Intatha, Nattaya Tawichai, Natta