ระบบแนะนำผู้ร่วมวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์
Co-Researcher Suggestion System for Support Cross-disciplinary Researching
สืบค้นจากทุนวิจัยภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โปรดใส่ Keyword/ชื่อนักวิจัย/ชื่อหน่วยงาน เพื่อสืบค้น =>ลำดับที่
ปีงบ ประมาณ
ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย
หน่วยงานที่สังกัด
แหล่งทุน
งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ
1.
2551
โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 26,362,000 สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
2.
2561
โครงการการทำกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพ
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 20,000,000 อยู่ระหว่างการส่งสัญญาฯให้แหล่งทุนลงนาม (ส.ค.61)
3.
2561
โครงการพัฒนา Chiang Rai Food Valley
ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 15,200,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
4.
2562
ระบบและกลไกการจัดการโรคติดต่อข้ามแดนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 14,800,006 1 สิงหาคม 2562-31 พฤษภาคม 2564
5.
2549
โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 7,800,000 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.
2560
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 7,276,200 730 วัน(20 มี.ค.60-20มี.ค.62)
7.
2552
โครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าชา
ผศ.ปริญญา วงษา
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 5,310,000 กรมการค้าต่างประเทศ
8.
2548
โครงการกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย
รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน
ศิลปศาสตร์ งบภายนอก 5,117,200 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.
2562
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราขนาดใหญ่จากลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขงและพื้นที่โดยรอบ
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบภายนอก 5,000,000 30 สิงหาคม 2562 - 29 สิงหาคม 2565
10.
2562
การค้นพบของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ต่อต้านโรคเบาหวาน
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 5,000,000 30 สิงหาคม 2562 - 29 สิงหาคม 2565
11.
2557
การพัฒนาราไมคอร์ไรซากล้วยไม้เป็นชีวภัณฑ์เพื่อการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้เชิงพาณิชย์
อ.ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 4,890,800 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)
12.
2552
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 4,500,000 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ (SIPA)
13.
2558
Are we really what we eat? Gut Microbiota and colorectal cancer
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 3,596,175 บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
14.
2548
โครงการศึกษาความต้องการด้านการฝึกอบรมด้านฝีมือแรงงานในเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงรายและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน
ศิลปศาสตร์ งบภายนอก 3,499,948 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
15.
2561
การประเมินความชุกพฤติกรรมเสี่ยงและการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในกลุ่มประชากรไทยภูเขาประเทศไทย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 3,239,796 1 มี.ค.61 - 31 ต.ค.65
16.
2561
“From Stars to Baht : Broadening the Economic Impact of Astronomical Data Handling Techniques in Thailand”
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 3,069,681 1 ก.พ.61-31 ม.ค.61
17.
2561
ระบบจัดการขยะอันตรายชุมชนอัจฉริยะ
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 3,000,000
18.
2560
ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2025
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 3,000,000 1 ปี 4 เดือน (1 พ.ย.59- 28 ก.พ.61)
19.
2560
ระบบจัดการขยะอันตรายชุมชนอัจฉริยะ
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 3,000,000 5 เดือน ตั้งแต่พ.ย.60-มี.ค. 61
20.
2560
การเพาะเลี้ยงและปลูกถ่ายเซลล์รากผม
อ.นพ.ถนอมกิต เพราะสุนทร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบภายนอก 2,976,435 1 ปี ตั้งแต่1 ธ.ค.59-30 พ.ย.60
21.
2562
ห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร
อ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 2,955,800 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
22.
2561
การพัฒนากระบวนการแปรรูปและสกัดสารอาหารหรือกดไขมันโอเมก้า3,6 จากถั่วดาวอินคาเพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคในการเสริมพัฒนาทางด้านสมองและสติปัญญาของเด็กไทย
ผศ.ดร. ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบภายนอก 2,888,620 1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย.61
23.
2561
Reduction of Postharvest Loss (PHL) for Argricultural Produce and Products in ASEAN Region
อ.ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 2,804,462 1 ก.พ. 61- 31 พ.ค.61
24.
2560
การศึกษาเชื้อราที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภายภาคหน้า : ข้อมูลพื้นฐานของเชื้อราทั่วไปและเชื้อราจำเพาะที่อาศัยร่วมกับมด และพืชในสกุล Rhododendron และ Dracaena
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบภายนอก 2,800,000 3 ปี ตั้งแต่ 25 ส.ค.60-24 ส.ค.63
25.
2562
From Stars to Baht : Broadening the Economic Impact of Astronomical Data Handling Techniques in Thailand - Phase II
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 2,766,400 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2564
พัฒนาโดย: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | Mae Fah Luang University