ระบบสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFU Research Searching System for Support Cross-disciplinary Researching

research publication scopus
โปรดใส่ Keyword/ชื่อนักวิจัย/ชื่อหน่วยงาน เพื่อสืบค้น =>

แสดงผลลัพธ์จากคำค้นหา ""
ลำดับที่
ปีงบ ประมาณ
ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย
หน่วยงานที่สังกัด
แหล่งทุน
งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ
1.
2566
แบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
อ.ดร.วัชราวรรณ อินทยศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 80,590 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
2.
2566
พัฒนาเกมกระดานเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับเด็กในสถานการณ์โควิด
อ.ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
เทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 98,200 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
3.
2566
ความหลากหลายและความจำเพาะของเชื้อราในดินในระบบนิเวศป่าไม้ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
Dr. Antonio Roberto Gomes de Farias
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
4.
2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง
อ.พงษ์ภัทร์ รัตนสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
5.
2566
ระดับความสามารถทางกายที่บ่งชี้การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อ.ดร.พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์
การแพทย์บูรณาการ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 91,108 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
6.
2566
การศึกษาผลของพริกไทยดำในการช่วยลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง
อ.นันทกานต์ วุฒิศิลป์
การแพทย์บูรณาการ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
7.
2566
การศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบทางชีวภาพ ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อที่ทำให้เกิดสิวของตำรับยาซานป๋ายทาง
อ.กัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย
การแพทย์บูรณาการ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 96,600 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
8.
2566
"ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการตามศาสตร์แพทย์แผนจีนและสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยโควิด-19 หลังรักษาหายในภาคเหนือประเทศไทย "
อ.วชิราภรณ์ ผดุงเกียรติวงษ์
การแพทย์บูรณาการ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
9.
2566
การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับวัดอัตราการหายใจแบบพกพา
อ.นนทนัตถ์ สถาพร
การแพทย์บูรณาการ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 77,640 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
10.
2566
ปรากฏการณ์วอชแบคของการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อสําเร็จการศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผศ.ดร.ศศิมา จารุบุษป์
ศิลปศาสตร์ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 65,900 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
11.
2566
“คำด่า” หรือ “คำฆ่า”: “การศึกษาลักษณะและกลวิธีทางภาษาของถ้อยคำสร้างความเกลียดชังในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทยและความรับผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับการประทุษวาจาดิจิทัลในสังคมไทย”
อ.ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ
ศิลปศาสตร์ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 56,900 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
12.
2566
ภาพตัวแทนเด็กที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในหนังสือเรียนรายวิชา “หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์”
อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
ศิลปศาสตร์ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 95,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
13.
2566
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องและคุณค่าของนิทานพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ “บีซู” ในจังหวัดเชียงราย
อ.วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ
ศิลปศาสตร์ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 85,500 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
14.
2566
การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา: หน่วยธุรกิจที่สร้างรายได้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อ.ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์
การจัดการ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
15.
2566
การศึกษาความหยุ่นตัวของโซ่อุปทานจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อการค้าผ่านแดนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้เครื่องมือแผนสายธารคุณค่าและการวิเคราะห์ในแบบจำลองทางธุรกิจ: กรณีศึกษาสับปะรดในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.สุนิดา ธิว่อง
การจัดการ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 99,800 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
16.
2566
ความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาการส่งเสริมการผลิตกาแฟในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
อ.ดร.สว่าง มีแสง
นวัตกรรมสังคม มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
17.
2566
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการพัฒนาของรัฐ กรณีศึกษา บทบาทของเทศบาลเมืองหัวหิน ที่มีต่อปัญหาจากการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่
อ.ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
นวัตกรรมสังคม มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
18.
2566
บทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนของไทย: กรณีศึกษาโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
อ.ดร.ธนิกุล จันทรา
นวัตกรรมสังคม มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
19.
2566
Resilience and Migration: Resilience of Migrants from Burma/Myanmar in Thailand and Malaysia Amidst Covid-19 Pandemic
อ.ดร.Khen Suan Khai
นวัตกรรมสังคม มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
20.
2566
ความซับซ้อนของมาตรฐานชากับการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตชาของชุมชนชาติพันธุ์ชายแดนในจังหวัดเชียงราย
อ.ออมสิน บุญเลิศ
นวัตกรรมสังคม มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 99,946 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
21.
2566
"บทบาทบริษัทข้ามชาติจีนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยองต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนผ่านแนวคิด “บริษัทการทูต"""
อ.ดร.พรภวิษย์ หล้าพีระกุล
จีนวิทยา มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
22.
2566
การศึกษากลวิธีทางภาษาในการไลฟ์ขายสินค้าของผู้ค้าชาวไทยและชาวจีน
อ.สุทธิกานต์ วัฒนาโภคยกิจ
จีนวิทยา มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 38,600 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
23.
2566
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
อ.บุษยมาศ คฤหบดี
จีนวิทยา มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
24.
2566
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องทางภาษาของภาษาที่เรียนก่อนหน้า และความสามารถของภาษาที่เรียนภายหลัง ในผู้พูดสามภาษา
อ.ดร.นุจรีย์ อินต๊ะซาว
จีนวิทยา มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 68,300 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
25.
2566
บทบาทขององค์การการค้าระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติผ่านมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศสำนักเมลเบิร์น: การศึกษาวิจัยแนวความคิดทางกฎหมายระหว่างประเทศของสุนธยา พาหุจา
อ.ทิฆัมพร รอดขันเมือง
นิติศาสตร์ มฟล.66 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
26.
2566
การเตรียมเปปไทด์สายสั้นที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด
ผศ.ดร.พัฒนา ค้ากำยาน
วิทยาศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
27.
2566
ศักยภาพและประสิทธิภาพของแป้งเมล็ดจำปาดะ (Artocarpus integer (Thunb.) Merr.) เพื่อเป็นสารเติมเต็มในตำรับผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นอัดแข็ง และการออกแบบสภาวะที่เหมาะสมด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
อ.ดร.ณารา นันต๊ะรัตน์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
28.
2566
ประสิทธิภาพความชุ่มชื้นและชะลอวัยของเพคตินจากใบเครือหมาน้อย
อ.ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
29.
2566
การประเมินคุณค่าทางโภซนาการ ฤทธิ์ต้านเชื้อ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลให้พลังงานจากผลมะเดื่อฝรั่ง อินทผาลัม และองุ่น สำหรับนักกีฬาฟุตบอล
อ.ชุตินันท์ สุขสอาด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
30.
2566
การจำแนกรูปแบบของการต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายขนานในแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคไคที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลระดับตำบลในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.กรกช จันทร์เสรีวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 163,805 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
31.
2566
ความสัมพันธ์ของความแปรผันหลากหลายของยีนตัวพาซีโรโทนินต่อโรคซึมเศร้าที่มีและไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายในประชากรไทย
อ.ดร.เบญจมาศ สุขใจ
แพทยศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
32.
2566
ผลของผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่ซินไบโอติกต่อไตในหนูขาวที่มีภาวะลำไส้อักเสบ
อ.ดร.กีรติ วันชัย
แพทยศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
33.
2566
ผลของตำรับยามธุรเมหะที่มีการป้องกันการอักเสบของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับยาสเตรปโตโซโตซิน
อ.ดร.กีรติ์การ สมส่วน
แพทยศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
34.
2566
ตำรับยาใช้ภายนอกที่ใช้ไขจากธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ที่มีสารสกัดสำคัญจากเนระพูสีไทยสำหรับอาการปวดกล้ามเนื้อ
อ.ดร.ภก.ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์
แพทยศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
35.
2566
ฤทธิ์ปกป้องสมองของตำรับยามธุรเมหะในของหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับยาสเตรปโตโซโตซิน
อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ คำศรีใจ
แพทยศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
36.
2566
การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักต่อการรักษาโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ
อ.ปณดา รามไพบูลย์
การแพทย์บูรณาการ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 150,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
37.
2566
การจัดเตรียมกฎหมายเพื่ออนุวัติการตาม มาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
อ.เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
นิติศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
38.
2566
การดำเนินกระบวนพิจารณาทางอาญาและพระธรรมวินัย พระภิกษุในนิกายเถรวาท : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศศรีลังกา
ผศ.ติณเมธ วงศ์ใหญ่
นิติศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
39.
2566
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการใช้สิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
อ.ดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
นิติศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 125,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
40.
2566
กฎหมายและนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในทะเลของอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดตราด ประเทศไทย และบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
อ.อริศรา เหล็กคำ
นิติศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
41.
2566
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องทฤษฎีความหมายของปรัชญาอทไวตะเวทานตะและลุดวิก วิตเกนสไตน์
อ.ดร.ประสาน เล้าอรุณ
ศิลปศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 117,950 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
42.
2566
ชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจทางออนไลน์: เส้นทางเพื่อสนับสนุนความสามารถทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยในภาวะผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง
อ.ดร.พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
ศิลปศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 199,040 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
43.
2566
การใช้ชุดการเรียนแบบไมโครคอนเทนต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน
ผศ.เพียรศิลป์ ปินชัย
ศิลปศาสตร์ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 89,700 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
44.
2566
การพัฒนากลยุทธ์การลดขยะอาหารในธุรกิจร้านอาหารระดับกลางของประเทศไทย
อ.ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง
การจัดการ มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
45.
2566
การพัฒนาชุมชนในสังคมเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ดั้งเดิมของชาวนาเรื่องการเฉือนและเผาในอิซึกิ มูระ คุมะ-กุน คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น และเวียงแก่น เชียงราย ประเทศไทย
Aj. Reni Juwitasari
นวัตกรรมสังคม มฟล.66 ทุนพัฒนานักวิจัย 188,500 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
46.
2566
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวเพาะงอกโพรไบโอติก
ผศ.ปริญญา วงษา
อุตสาหกรรมเกษตร มฟล.66 ทุนสอดคล้องฯ 295,500 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
47.
2566
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบชาอัสสัมพันธุ์พื้นเมืองเพื่อผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับผิว (ระยะที่ 2)
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.66 ทุนสอดคล้องฯ 300,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
48.
2566
การศึกษาประสิทธิผลของน้ำมันนวดที่มีส่วนประกอบของน้ำมันเมล็ดกัญชงต่อการบรรเทาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายในนักกีฬา จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ
การแพทย์บูรณาการ มฟล.66 ทุนสอดคล้องฯ 300,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
49.
2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์บนมือถือเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศต่อความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องและพฤติกรรมการป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในวัยรุ่นหญิงจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.จิราณี ปัญญาปิน
พยาบาลศาสตร์ มฟล.66 ทุนสอดคล้องฯ 185,620 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
50.
2566
อุปสรรคสำคัญในการพัฒนากิจกรรมอวกาศของมวลมนุษยชาติ : กรณีศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำลายวัตถุอวกาศ
ผศ.ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
นิติศาสตร์ มฟล.66 ทุนสอดคล้องฯ 285,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
51.
2566
ศักยภาพของรัฐบาลท้องถิ่นและการกำกับดูแลความเสี่ยงจากภัยพิบัติ:จากบทเรียนจากกรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเมืองคุมาโมโตะ (ประเทศญี่ปุ่น) สู่เชียงราย (ประเทศไทย)
Aj. Maya Dania
นวัตกรรมสังคม มฟล.66 ทุนสอดคล้องฯ 158,200 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
52.
2566
การประยุกต์ใช้อิเล็กโทรบับเบิลเพื่อยืดอายุการวางจำหน่ายสับปะรดภูแลตัดแต่งพร้อมบริโภค
ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร มฟล.66 ทุนต่อยอดภาคอุตสาหกรรม 300,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
53.
2566
หน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000
54.
2566
กลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผศ.นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
55.
2566
กลุ่มวิจัยระบบนิเวศเชิงบูรณาการเกษตรและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
56.
2566
กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และนวัตกรรม
อ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
57.
2566
กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินทางอาหาร
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
58.
2566
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ
ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
59.
2566
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
60.
2566
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเครื่องสำอางสีเขียว
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
61.
2566
กลุ่มวิจัยเครื่องสำอางสมุนไพร และเวชสำอาง
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
62.
2566
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์
รศ.นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
63.
2566
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและความงามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
64.
2566
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
65.
2566
ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
66.
2566
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
67.
2566
ศูนย์นวัตกรรมทางเคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
68.
2566
ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
69.
2566
ศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ
ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
70.
2566
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
71.
2566
กลุ่มวิจัยด้านการท่องเที่ยว การบริการ การงานอีเว้นท์
อ.ดร.อาทิตยา ปาทาน
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000
72.
2566
กลุ่มวิจัยพัฒนากาแฟคุณภาพ
อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
73.
2566
หน่วยวิจัยภาษาศาสตร์ วรรณกรรม และการศึกษาด้านภาษา เพื่อความยั่งยืน
ผศ.ปณิดา มัณยานนท์
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000
74.
2566
หน่วยวิจัยมะเร็งและภูมิคุ้มกันวิทยา
อ.ดร.ศิริภัทร์ อาลักษณสุวรรณ
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000
75.
2566
หน่วยวิจัยการแปลงเป็นดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจ
อ.ดร.ดำรงพล คำแหงวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000
76.
2566
หน่วยวิจัยเครื่องสำอางเพื่อความงามและความเป็นอยู่ที่ดี
อ.ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000
77.
2566
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อประชากรกลุ่มเปราะบาง
อ.ดร.วุฒิชัย นาชัยเวียง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
78.
2566
การศึกษาความหลายหลายและการค้นพบคุณสมบัติทางชีวภาพของเชื้อราในพืชวงศ์ Asteraceae
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 250,700 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
79.
2566
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และพัฒนาการทางวิวัฒนาการของ Colletotrichum ในมะนาว และ มะม่วง ในภาคเหนือของประเทศไทย
Dr.Ruvishika Jayawardena
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 250,700 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
80.
2566
การศึกษาอนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ และข้อมูลแบบแผนสารเคมีจากเชื้อราในอันดับ Xylariales
Dr.Thilini Chethana Kandawatte Wedaralalage
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 250,700 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
81.
2566
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเห็ดป่าสกุล Auricularia ของประเทศไทย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการชนิดใหม่
อ.ดร.นริษฎา ทองกลาง
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 250,700 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
82.
2566
การศึกษาอนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ การคัดกรองสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการเพาะเห็ดหลินจือ
ดร.ทัศนีย์ หลวงหาญ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 250,700 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
83.
2566
การพัฒนาแผนที่องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะเฉพาะทางกลิ่นรสของเมล็ดกาแฟอะราบิกาที่ปลูกในภาคเหนือตอนบนของไทย (ปีที่ 3)
ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ
อุตสาหกรรมเกษตร Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 607,600 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
84.
2566
การจำแนกเชื้อราที่สร้างสารพิษและไม่สร้างสารพิษในผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรในตลาดท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย
อ.ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 250,700 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
85.
2566
ไฮโดรเจลซ่อมแซมตัวเองแบบฉีดจากไคโตซานดัดแปรที่มีสารสกัดสมุนไพรสำหรับการรักษาบาดแผล
รศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 303,800 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
86.
2566
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ในโคพอลิเมอร์ของสะไตรีนและมาเลอิกแอซิดสำหรับการสกัดสารสำคัญจากพืช
ผศ.ดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 250,700 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
87.
2566
ความหลากหลายของริ้นฝอยทราย ริ้นน้ำเค็ม และเชื้อลิชมาเนียในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย
อ.ดร.ภควดี สมหวัง
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 607,600 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
88.
2566
ความชุกของโรคซึมเศร้าที่วินิจฉัยแบ่งกลุ่มอาการตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนของประชากรในจังหวัดเชียงราย
อ.รักษ์สุดา ทานิกุจิ
การแพทย์บูรณาการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 220,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
89.
2566
คุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของเห็ดป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 596,400 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
90.
2566
การกรองพาร์ติเคิลชนิดมัลติโมเดลด้วยวิธีซิกมาพอยต์ร่วมกับการสุ่มตัวอย่างซ้ำแบบอิสระสำหรับระบบหลายเซนเซอร์
ผศ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 650,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
91.
2566
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของเชื้อราบนไผ่จากภาคเหนือของประเทศไทย
Dr.Olivier Raspé
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 417,700 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
92.
2566
คอนกรีตมวลเบาฐานชีวภาพ
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 650,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
93.
2566
ฤทธิ์ต่อภาวะชราของสารสกัดเมล็ดยางพาราในเซลล์ไฟโบรบลาสต์
ผศ.ดร.ภักวดี ไชยกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 242,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
94.
2566
การลดความสูญเสียของผักและผลไม้สดระหว่างการขนส่งด้วยนวัตกรรมกล่องเก็บความเย็นและการจัดการห่วงโซ่ความเย็น
ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 882,100 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
95.
2566
การสังเคราะห์วัสดุซีโรเจลจากขยะลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อใช้ในการดูดซับสารปนเปื้อน
อ.ดร.ฐิติพร สุวรรณวงศ์
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 346,800 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
96.
2566
การแปรรูปปูนปลาสเตอร์ชนิดแอลฟาจากยิปซัมในระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ผศ.ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 588,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
97.
2566
การใช้กระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดภูแลพิวเร่เพื่อสุขภาพ
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 588,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
98.
2566
การบำบัดและแปรรูปน้ำมันและกากไขมันด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชัน
อ.ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 220,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
99.
2566
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบชาอัสสัมพันธุ์พื้นเมืองเพื่อผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับผิว
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 242,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
100.
2566
การกำหนดมาตรฐานวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยมะแขว่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เอนไซม์ปรับสภาพก่อนแล้วตามด้วยวิธีไมโครเวฟช่วยเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยสูง
รศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 281,700 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
101.
2566
การเตรียมไคโตโซมสารสกัดว่านหอมแดงสำหรับใช้เป็นสารสำคัญในเครื่องสำอาง
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 588,600 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
102.
2566
ผลของการนวดแผนไทยต่อการฟื้นคืนของกล้ามเนื้อที่เกิดการล้าและตัวแปรที่เกี่ยวข้องในอาสาสมัครที่เกิดอาการล้าของกล้ามเนื้อน่องหลังจากการออกกำลังกาย
ผศ.ดร.วิศรุต บุตรากาศ
การแพทย์บูรณาการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 197,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
103.
2566
ฤทธิ์ของสารสกัดจากสูตรตำรับสมุนไพรต่อปัจจัยก่อโรคของแบคทีเรียและฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในแผลติดเชื้อ
ผศ.ดร.จงกล สายสิงห์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 242,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
104.
2566
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารและความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย
อ.ดร.ธิดารัตน์ ดวงยอด
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 220,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
105.
2566
การพัฒนาตัวชี้วัดการจัดการอาหารปลอดภัยตลอดวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษาบนพื้นที่ชนชาติพันธุ์: กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 427,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
106.
2566
จลศาสตร์ทางเคมีของแอนโดรกราโฟไลด์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว
ดร.วุฒิชัย ใจดี
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 233,200 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
107.
2566
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง และกลไกการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งในเซลล์มะเร็งที่ไวและดื้อต่อยาของสารสกัดจากกล้วยมูสัง สมัดใหญ่ และเครือไหล
ผศ.ดร.วิภพ สุทธนะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 220,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
108.
2566
ผลของพรีไบโอติก Fructo-Oligosaccharide ต่อการบาดเจ็บของไตในหนูอ้วนที่ได้รับอาหารไขมันสูง
อ.ดร.กีรติ วันชัย
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 241,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
109.
2566
การกล่าวอ้างทางสุขภาพในอาหารว่างจากแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ: กลไกการออกฤทธิ์ปกป้องความเสื่อมของระบบประสาทในหนอนตัวกลมและในหนูที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้าง
รศ.ดร.ศศิธร ชูศรี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 588,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
110.
2566
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลภาวะสุขภาพตนเองของเด็กในสถานดูแลเด็กด้อยโอกาส : กรณีศึกษา ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก
พยาบาลศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 220,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
111.
2566
การเสริมฤทธิ์การยับยั้งการอักเสบและการต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจากสารสกัดขมิ้นชัน และกระชายดำ
นางสาวนราวดี รุจนพันธ์
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 242,400 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
112.
2566
การสำรวจความชุกและสร้างแผนที่จุดการปนเปื้อนของเชื้อปรสิตก่อโรคผ่านน้ำในแหล่งน้ำใช้ของชาวเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อ.ดร.วุฒิชัย นาชัยเวียง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 588,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
113.
2566
การปรับปรุงพื้นผิวของถ่านกัมมันต์จากผงกาแฟเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเลือกและการตอบสนองในการวัดโดพพามีน
อ.ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 344,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
114.
2566
การพัฒนา “มนุษย์เสมือน” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ผศ.ดร.อัศวินี ตันกุริมาน
พยาบาลศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 392,400 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
115.
2566
การพัฒนากระบวนการสกัดและการศึกษาฤทธิ์ต้านมลภาวะของสารสกัดจากใบอ๊ะดะเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง
อ.ดร.นันทวัชร เขตอุดมคีรี
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 242,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
116.
2566
การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายด้วยนวัตกรรมเกมส์กีฬาผู้สูงอายุ
ผศ.ศศิมา พกุลานนท์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 220,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
117.
2566
ฤทธิ์การป้องกันระบบประสาทของสารสกัดใบย่านางต่อสโคโพลามีนในการเหนี่ยวนำให้หนูเกิดความจำบกพร่องในแบบจำลองโรคอัลไซเมอร์
ผศ.ดร.ธนียา หาวิเศษ
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 341,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
118.
2566
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนชาวเขาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 588,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
119.
2566
ผลของการนวดไทยต่อความมั่นคงในการทรงท่าในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
อ.สุภาพร แก้วแสนเมือง
การแพทย์บูรณาการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 220,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
120.
2566
องค์ประกอบสำคัญในกาแฟอาราบิกาคั่วเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 242,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
121.
2566
การฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อถนอมน้ำยางพาราสดโดยวิธีปลอดสารพิษ
รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 588,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
122.
2566
บทบาทของนโยบายการลงทุนต่อการไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กรณีศึกษากลุ่มประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
การจัดการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 242,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
123.
2566
การจัดตั้งท่าอวกาศยานของประเทศไทย: มิติทางด้านกฎหมายและความเป็นไปได้
ผศ.ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
นิติศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 242,700 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
124.
2566
ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และการประยุกต์ใช้เชื้อราที่อาศัยในเศษซากพืชเพื่อการย่อยสลายของเสีย
Dr. Antonio Roberto Gomes de Farias
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 242,900 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
125.
2566
โมบายแอปพลิเคชันสนับสนุนการจัดการตนเองเชิงรุกของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันสูงในจังหวัดเชียงราย (ปีที่ 2)
รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 330,800 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
126.
2566
ระบบอัจฉริยะสำหรับการคัดแยกคุณภาพเมล็ดกาแฟสารจากสิ่งแปลกปลอม
อ.ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 340,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
127.
2566
พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เรียนในสถานการณ์โควิด-19
อ.ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
เทคโนโลยีสารสนเทศ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 242,600 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
128.
2566
การพัฒนาเกมแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มความสามารถด้านกระบวนการคิดในผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
อ.ดร.อัมพา พุ่มโพธิ์
การแพทย์บูรณาการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 220,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
129.
2566
"การศึกษาชีวโมเลกุลของด้วงเจาะผลกาแฟ (Hypothenemus hampei Ferrari 1867) เพื่อสืบเสาะวิธีการควบคุมการระบาด"
อ.ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
130.
2566
โพลิฟีนอลของสารสกัดของเปลือกเมล็ดโกโก้ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.สริตา สังข์ทอง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
131.
2566
ศักยภาพและประสิทธิภาพของแป้งเมล็ดมะม่วงโชคอนันต์ (Mangifera indica L.) เพื่อเป็นสารห่อหุ้มสารหอมระเหยในกระบวนการเอนแคปซูเลชัน
อ.ดร.ณารา นันต๊ะรัตน์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
132.
2566
ความสัมพันธ์ของความแปรผันหลากหลายของยีนตัวพาซีโรโทนินกับภาวะซึมเศร้าและอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยชาวไทย
อ.ดร.เบญจมาศ สุขใจ
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
133.
2566
การประเมินผลรูปแบบการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย
อ.ดร.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ
พยาบาลศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
134.
2566
การพัฒนาระบบการจัดการตนเองในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โดยใช้แอพพลิเคชั่นทางสุขภาพ
อ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์
พยาบาลศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
135.
2566
การพัฒนายารักษาโรคอัลไซเมอร์
อ.ดร.ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
136.
2566
ผลของสารสกัดแคนนาบินอยด์จากกัญชง ต่อภาวะวิตกกังวล และการเรียนรู้จดจำ ในหนูแรทที่มีภาวะเครียดเรื้อรัง
อ.ดร.อัจฉราภรณ์ คำศรีใจ
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
137.
2566
ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงศักย์สูงต่ออาการปวดและสมรรถภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ สุขภาวะทางจิตและคุณภาพชีวิตในอาสาสมัครที่มีภาวะเนือยนิ่ง
ผศ.กนกทิพย์ สว่างใจธรรม
การแพทย์บูรณาการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
138.
2566
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของตำรับยาChenYuanGao (ยาสมุนไพรจีนโบราณ) และศักยภาพของยาในการรักษาอาการปวดคอบ่าไหล่ที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงาน
อ.ดร.นครทรัพย์ หล่าวเจริญ
การแพทย์บูรณาการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
139.
2566
การประเมินฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดสิวและการทดสอบฤทธิ์ของการลดอาการปวดประจำเดือนในหลอดทดลองของผู้มีประจำเดือนของสารสกัดเอียะบ้อเช่า (Leonurus japonicus)
อ.ปิยาพัชร ทองปลิว
การแพทย์บูรณาการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
140.
2566
ภาพตัวแทนผู้สูงอายุที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
อ.ดร.ธีระ บุษบกแก้ว
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 124,100 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
141.
2566
พัฒนาการการสื่อสารของเด็กไทยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ปีที่ 2)
รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 123,500 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
142.
2566
การศึกษาวัจนกรรมของครูในห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
อ.อัญชิดา ทิพรัตน์
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
143.
2566
การเตรียมพร้อมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังโรคระบาดโควิด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
144.
2566
ปัญหาการออกเสียง และการผสมคำ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมต้น กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
อ.รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
145.
2566
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสังคมเข้มแข็งและเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.พรพิมล ไชยสนิท
การจัดการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
146.
2566
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
อ.ดลพร สุวรรณเทพ
การจัดการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
147.
2566
กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
ผศ.ปณิดา มัณยานนท์
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
148.
2566
ความรับผิดทางอาญาของปัญญาประดิษฐ์: แนวความคิด การเปรียบเทียบ และอาชญากรรมระหว่างประเทศ
อ.ทิฆัมพร รอดขันเมือง
นิติศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
149.
2566
การพัฒนาระบบควบคุมแรงในแนวแกนของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนสำหรับการผลิตอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ
อ.ดร.อดิเรก ใบสุขันธ์
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 150,000 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
150.
2566
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ส่วนบริหารงานวิจัย Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 989,600 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
151.
2566
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มชาวไทยภูเขา ประเทศไทย
อ.ภาณุพงศ์ อุปละ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 3,219,820
152.
2566
การเสริมสร้างความสามารถให้แก่ชุมชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง
ผศ.ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์
การจัดการ OXFAM International ประเทศออสเตรเลีย 9,082,500
153.
2566
การพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจผลิตวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 4,000,000
154.
2566
ต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นในวิถีปกติใหม่โดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นเป็นฐาน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง
การจัดการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 262,400
155.
2566
การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มเพื่อสร้างการรับรู้ผลิตชาเพื่อสุขภาพ
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 538,770
156.
2566
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมนักระบาดวิทยาภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 612,480
157.
2566
การคัดแยกสารที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบในพืชสมุนไพรตามหลักการแพทย์แผนไทย
อ.ดร.ภก.ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์
แพทยศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)- ทุนนักพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 593,600 2 ปี
158.
2566
การศึกษาบทบาทของ heat shock protein 60 ในการกระตุ้นเซลล์ไฟ โบรบลาสต์เพื่อพัฒนาเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับการรักษาโรคมะเร็งปอด
อาจารย์ ดร.ศิริภัทร์อาลักษณสุวรรณ
แพทยศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)- ทุนนักพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 600,000 2 ปี
159.
2566
การพัฒนาและการศึกษาความคงตัวของอนุภาคไนโอโซมที่บรรจุเปปไทด์ต้านจุลชีพสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลป้องกันสิว
อาจารย์ ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)- ทุนนักพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 600,000 2 ปี
160.
2566
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
นิติศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)- ทุนนักพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 600,000 2 ปี
161.
2566
วัฒนธรรมดิจิทัลกับปฏิบัติการเฟคนิวส์ในเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์
อาจารย์ ดร.พิลาสินี วงษ์นุช
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)- ทุนนักพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 300,000 2 ปี
162.
2566
การพัฒนาสารออกฤทธิ์จากกาแฟในรูปแบบนาโนไลโปโซมเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง ปีที่ 2
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 945,970 6 เดือน 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
163.
2566
ระบบติดตามและจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,054,000 9 เดือน 1 ธันวาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566
164.
2566
ข้อยกเว้นเรื่องการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
อ.ดร.ฤทธิภัฏกัลยาณภัทรศิษฏ์
นิติศาสตร์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 990,000 12 เดือน 25 สิงหาคม 2565- 24 สิงหาคม 2566
165.
2566
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิกา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 500,000 23 มีนาคม 2566- 22 มีนาคม 2567
166.
2566
การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ผ่านการสร้างหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานการจัดการน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้งโดยชุมชน จากบทเรียนของชุมชนตำบลบ้านเชื้อเพลิง จ.สุรินทร์
อ.ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
นวัตกรรมสังคม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 630,000 12 เม.ย. 2566 - 11 เม.ย. 2567
167.
2566
โครงการศูนย์ฝึกอบรมกำลังคนด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะโดยใช้Mixed Reality Simulation เพื่อรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของเชื่อมโยง GMS
ผศ.ดร.สันติชัย วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 9,970,800 12 เดือน (อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา)
168.
2566
"โครงการ Reinventing University ปี 2566 ""การขับเคลื่อน BCG จากธรรมชาติสู่นานาชาติ"""
ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 8,500,000 27 ก.พ. 2566- 26 ก.พ. 2567
169.
2566
ฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานผสมกับน้ำมันหอมระเหยเพื่อปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บของเนื้อหมู
รศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 480,000 15 เม.ย. 2566 - 14 เม.ย. 2567
170.
2566
การพัฒนากระบวนการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์จากขี้เถ้าอุตสาหกรรมการผลิตทองเหลือง
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 512,000 27 เม.ย. 2566- 26 เม.ย. 2567
171.
2566
การเพิ่มความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงพยาบาลในพื้นที่รอยเลื่อนมีพลังด้วยการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาล: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนบน
ผศ.ดร. ณรัฐ หัสชู
การจัดการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 999,000 28 มี.ค. 2565- 27 มี.ค. 2566
172.
2566
การพัฒนาระบบและศักยภาพประชาชนในการลดความสูญเสียจากสาธารณภัยทางถนนในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในกลุ่มชนชาติพันธุ์พื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย
อ.ดร. พีรดนย์ ศรีจันทร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 540,000 10 มี.ค. 2566 - 9 มิ.ย. 2567
173.
2566
โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ส่วนบริหารงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 550,000 21 มี.ค. 2566- 20 มี.ค. 2567
174.
2566
การเพิ่มมูลคากากชานออยเพื่อการนํามาผลิตเปนสารพรีไบโอติกในอุตสาหกรรมอาหารเสริม
ผศ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1,592,000 1 พ.ค. 2566- 30 เม.ย. 2567
175.
2566
Global Mental Health: Hill tribe youths minimizingmental health problem in Thailand: a peer-based model
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Grand Challenges Canada 6,596,315 1 มี.ค. 2566- 28 ก.พ. 2568
176.
2566
วัสดุทดแทนหนังสัตว์จากยางพาราและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1,355,000 19 เม.ย. 2566 - 18 เม.ย. 2567
177.
2566
การนำเจลข้าวอัลตร้าซาวด์ออกสู่ตลาด
รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์
แพทยศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1,800,000 12 เม.ย. 2566 - 11 เม.ย. 2567
178.
2566
โครงการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพประชาชนชาวเขาประเทศไทย (ระยะที่ 3)
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 10,000,000 11 เม.ย. 2566 - 10 ก.ค. 2567
179.
2566
เครือข่ายการบริหารงานวิจัย สวก. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมและเครื่องสำอางร่วมกับผู้ประกอบการ
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 7,000,400 อยู่ระหว่างทำสัญญาให้ สวก.
180.
2566
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางลดเลือนฝ้า กระ จุดด่างดำที่มีสารประกอบเชิงซ้อนเคอร์คูมินซิงค์
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 997,000 อยู่ระหว่างทำสัญญาให้ สวก.
181.
2566
"Empowerment women and health in the Thai Highland Region"
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
วิทยาศาสต์สุขภาพ Georgetown University 599,800
182.
2566
โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการครอบครัวพลังบวก
ผศ.อรนลิน สิงขรณ์
พยาบาลศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 225,000
183.
2566
การศึกษากลไกระดับโมเลกุลของโปรตีน ankyrin 3 (ANK3) ในโรคมะเร็งไตชนิดเซลล์ใสเพื่อพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยและยารักษามะเร็งอย่างตรงจุด
อ.ดร.กีรติ์การ สมส่วน
แพทยศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 600,000 25 เม.ย. 2566- 24 เม.ย. 2568
184.
2566
การศึกษาฤทธิ์ในการปกป้องมลภาวะ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ชะลอวัยและการเพิ่มการทําหน้าที่ปกป้องสิ่งแปลกปลอมของผิวหนังของสารสกัดใบส้มผดเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่อต้านมลภาวะ
 อ.ดร.นันทวัชร เขตอุดมคีรี
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 600,000 25 เม.ย. 2566- 24 เม.ย. 2568
185.
2566
การแสดงออกของโปรตีนในแคโนนิคอลและนอนแคโนนิคอลอินแฟลมมาโซมในไลเคนพลานัสช่องปาก
อ.ดร.อนุพงศ์ เมฆอุดม
ทันตแพทย์ศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 600,000 25 เม.ย. 2566- 24 เม.ย. 2568
186.
2566
ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศใหม่ในประเทศไทย
อ.ดร.สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
นิติศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 600,000 25 เม.ย. 2566- 24 เม.ย. 2568
187.
2566
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของกาแฟประเทศไทย
อ.ดร. อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2,000,000 23 เม.ย. 2566- 22 ก.ค. 2567
188.
2566
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมที่มีความคงตัวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยอินเดียเก็บกักในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อช่วยให้ผมดำและป้องกันผมร่วง
ผศ.ดร. นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2,283,000 15 พ.ค. 2566- 14 พ.ค. 2567
189.
2566
ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ 3 มิติ
ผศ.ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2,000,000 22 เม.ย. 2566 - 21 ก.ค. 2567
190.
2566
โครงการประเมินปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกสำหรับการปลูกพืชเกษตรยืนต้นภายใต้เกณฑ์โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) กรณีศึกษา สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด 375,180 อยู่ระหว่างทำสัญญา
191.
2565
การศึกษาความหลายหลายและการค้นพบคุณสมบัติทางชีวภาพของเชื้อราในพืชวงศ์ Asteraceae
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเชื้อรา Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
192.
2565
การตรวจสอบชนิดของเชื้อราและประเมินระดับการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้ในประเทศไทย
อ.ดร. ศรัญภัทร บุญมี
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
193.
2565
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของเชื้อรา Colletotrichum ในอโวคาโด มะนาว ทุเรียน และมะม่วงในภาคเหนือของประเทศไทย
Dr.Ruvishika S. Jayawardena
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
194.
2565
การสุ่มตัวอย่างซ้ำแบบจีเนทิกและสโตแคสติกในการกรองแบบเบเซียนอย่างเป็นลำดับสำหรับการประมาณค่าและการทำนายค่าพารามิเตอร์ของระบบแบบไม่เชิงเส้น
ผศ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 659,700 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
195.
2565
การพัฒนาไฮโดรเจลซ่อมแซมตัวเองแบบฉีดจากพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับการรักษาบาดแผล
ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 694,400 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
196.
2565
การศึกษาอนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ และข้อมูลแบบแผนสารเคมีจากเชื้อราในอันดับ Xylariales
Dr.Kandawatte Wedaralalage Thilini Chethana
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 336,800 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
197.
2565
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเห็ดป่าสกุล Auricularia ของประเทศไทยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการชนิดใหม่
อ.ดร.นริษฎา ทองกลาง
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
198.
2565
การศึกษาสภาวะการผลิตและสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังผสมโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลทด้วยกระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป
ผศ.ดร. วิรงรอง ทองดีสุนทร
อุตสาหกรรมเกษตร Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
199.
2565
การศึกษาอนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ การคัดกรองสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการเพาะเห็ดหลินจือ
ดร.ทัศนีย์ หลวงหาญ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเชื้อรา Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
200.
2565
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกกาแฟสายพันธุ์ต่างๆด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวดเพื่อการใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ
ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 661,100 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
201.
2565
ประสิทธิภาพของวัสดุกันกระแทกต่อการป้องกันความเสียหายทางกลและการสูญเสียคุณภาพของฝรั่งภายใต้การจำลองการขนส่ง
ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 1,038,600 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
202.
2565
การสังเคราะห์ซิลิกาและอะลูมินาจากเถ้าหนักจากไม้ยางพาราซึ่งได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล
อ.ดร.ฐิติพร สุวรรณวงศ์
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 333,300 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
203.
2565
ความสัมพันธืระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ในโคพอลิเมอร์ของสะไตรีนและมาเลอิกแอซิดสำหรับการสกัดสารสำคัญจากพืช
ผศ.ดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
204.
2565
โมบายแอปพลิเคชันสนับสนุนการจัดการตนเองเชิงรุกของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันสูงในจังหวัดเชียงราย
รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 589,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
205.
2565
การเตรียมสารสกัดใบเหงือกปลาหมอดอกขาวเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางสำหรับผิว
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
206.
2565
การใช้ประโยชน์จากน้ำมันถั่วดาวอินคาในเครื่องสำอางดูแลผิว
ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
207.
2565
ไขมันสำปะหลังประคบร้อนเพื่อบรรเทาภาวะเจ็บปวดในผู้ป่วยข้ออักเสบ
รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 817,300 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
208.
2565
การย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำด้วยราที่พบในประเทศไทย
รศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
209.
2565
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนสำหรับอาหารแช่เย็นและแช่แข็งด้วยการเคลือบฟิล์มไบโอนาโนคอมโพสิตแบบหลายชั้น
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 663,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
210.
2565
การเพิ่มศักยภาพผลิตของถั่งเช่าต่อการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
อ.ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 694,400 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
211.
2565
การศึกษาแบบแผนและคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากลำไส้ปลากัดไทย
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 341,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
212.
2565
ผลของการแช่ไขมันสำปะหลังในผู้ป่วยโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
ผศ.ดร.วิศรุต บุตรากาศ
การแพทย์บูรณาการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 346,600 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
213.
2565
การประเมินประสิทธิผลทางคลินิกของน้ำมันหอมระเหยกลิ่นมะแขว่นต่อตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับการล้มในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงล้ม: การศึกษาแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุม
ผศ.ดร.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์
การแพทย์บูรณาการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
214.
2565
การสกัดและฤทธิ์ต้านฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทางเครื่องสำอางของว่านหอมแดง
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 345,800 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
215.
2565
การผลิตแครกเกอร์เสริมไบโอติกเพื่อชะลอการสองเสื่อมสำหรับผู้สูงวัยจากข้าวสีงอกและเส้นใยเห็ด ปีที่ 2
อ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 694,400 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
216.
2565
การวิเคราะห์ลำดับ DNA ระดับจีโนมของแบคทีเรียชาลโมเนล่า ที่ได้มาจากคนไข้ gastroenteritis ในประเทศไทย
อ.ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 326,400 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
217.
2565
การพัฒนาแผนที่องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะเฉพาะทางกลิ่นรสของเมล็ดกาแฟอะราบิกาที่ปลูกในภาคเหนือตอนบนของไทย
ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ
อุตสาหกรรมเกษตร Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 1,041,600 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
218.
2565
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับใช้ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
ผศ.ดร.นิตยา จันซิว
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 841,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
219.
2565
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุฟันเทียมคอมโพสิตจากพอลิเมทิลเมทาคริเลทแบบเทอรโมเซท
อ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
220.
2565
ผลของการใส่หน้ากากผ้าฝ้าย ผ้ามัสลิน และผ้าสาลู ขณะออกกำลังกายต่อการตอบสนองทางหัวใจและปอด ความสามารถในการออกกำลังกาย และความรู้สึกสะดวกสบายในอาสาสมัครสุขภาพดี
อ.วัจนารัตน์ พันธ์วงค์
การแพทย์บูรณาการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
221.
2565
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินจากสาหร่ายขนาดเล็กสำหรับเป็นสารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
222.
2565
องค์ประกอบทางพฤกษเคมีของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดแยกส่วนของพลูคาวและฤทธิ์สมานแผลในเซลล์ผิวหนัง
อ.ดร.สริตา สังข์ทอง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
223.
2565
การศึกษาสารไฟโตเคมีคอล ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อสิว และความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังจากสารสกัดพลูคาว
อ.ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
224.
2565
การปรับปรุงพื้นผิวของถ่านกัมมันต์จากผงกาแฟเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเลือกและการตอบสนองในการวัดโดพพามีน
อ.ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 392,400 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
225.
2565
การพัฒนากระบวนการสกัด การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ และผลต่อหน้าที่การขวางกั้นบริเวณผิวหนังของสารสกัดดอกชาเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย
อ.ดร.นันทวัชร เขตอุดมคีรี
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
226.
2565
ผลของสารสกัดจากเมล็ดกาแฟ และสารประกอบร่วมสำคัญต่อการตอบสนองต่อการอักเสบ และการพัฒนาของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์
อ.ดร.อาทิตา ปัญญาเทพ
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 250,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
227.
2565
บุคลิกภาพหลัก 5 แบบ รูปแบบการเรียนรู้ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
อ.ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 217,500 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
228.
2565
การควบคุมมวนชา (Helopeltis sp.) ในไร่กาแฟโดยใช้สารล่อ
อ.ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 553,100 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
229.
2565
ประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ของเฟจได้จากแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
230.
2565
เชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเสื่อม เปรียบเทียบกับผู้ที่มีการทำงานของไตปกติ
อ.นพ.เกษตร ฉิมพลี
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 347,200 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
231.
2565
พัฒนาการการสื่อสารของเด็กไทยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
รศ. ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 135,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
232.
2565
กลไกการขยายหลอดเลือดและฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดเนระพูสีไทย
อ.ดร.ไอดา มูฮำหมัดอารี
แพทยศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 202,800 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
233.
2565
การพัฒนารูปแบบการเขียนสะท้อนคิดเพื่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน
ผศ.ธีรนุช อนุฤทธิ์
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 151,100 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
234.
2565
ภูมิทัศน์ทางภาษาในมหาวิทยาลัย: การศึกษาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในเอเชีย
อ.ดร.มณีรัตน์ ช่วยชูวงศ์
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 416,700 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
235.
2565
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยความเป็นเลิศทางการวิจัยด้านเห็ดรา
ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Reinventing University (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 10,000,000
236.
2565
เมล็ดกัญชงแหล่งโปรตีนทางเลือกจากพืชอาหารแห่งอนาคต
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด 1,738,225 1 พ.ย.64 - 31 ก.ค.65
237.
2565
การประเมินการนำถั่วเขียวและรำข้าวไปใช้เป็นส่วนผสมเชิงหน้าที่ในแพตตี้ที่ผลิตจากพืช
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
อุตสาหกรรมเกษตร บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด 1,067,200 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65
238.
2565
โครงการโมเดลสำหรับการจำแนกประเภทของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ สมองเสื่อมโดยใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องและออบเจคทีพดิสแทนส์ที่มีค่าน้ำหนัก กรณีศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุในภาค เหนือตอนบนของประเทศไทย
รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 3,050,300 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.67
239.
2565
การเพิ่มความพร้อมในการรับมือสภาวะวิกฤตโรคระบาดให้แก่โรงพยาบาล นอกเขตเศรษฐกิจด้วยการจัดการโลจิสติกส์โรงพยาบาล : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดน ภาคเหนือ
ผศ.ดร.ณรัฐ หัสชู
การจัดการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 2,037,640 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.66
240.
2565
อัตลักษณ์แบบผสมผสานของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบหลายแพลตฟอร์ม
อ.ดร.พิลาสินี วงษ์นุช
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 396,000 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65
241.
2565
พัฒนาสิงห์ปาร์คให้เป็นต้นแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 300,000
242.
2565
การประเมินศักยภาพในการเป็นพื้นที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของสิงห์ปาร์ค
ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 442,174
243.
2565
ศักยภาพของชาและชาสมุนไพรชนิดต่างๆในการต้านทานการย่อยสตาร์ซของข้าวสุก
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว
อุตสาหกรรมเกษตร สวทช. (ทุนนักวิจัยใหม่ วท.) 250,000 1 ธ.ค.64-30 พ.ย.65
244.
2565
การจัดตารางกระแสงานของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดประเภทงานในการประมวลผลบนฟ็อค
อ.ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ สวทช. (ทุนนักวิจัยใหม่ วท.) 250,000 1 ธ.ค.64-30 พ.ย.65
245.
2565
ผลของชนิดวัสดุกันกระแทกต่อความช้ำจากการสั่นสะเทือนและคุณภาพของฝรั่ง
ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร สวทช. (ทุนนักวิจัยใหม่ วท.) 250,000 1 ธ.ค.64-30 พ.ย.65
246.
2565
ไส้อั่วเนื้อเทียมจากพืชผสมยอดใบชาเพื่อผู้สูงวัยที่มีปัญหาการย่อยเนื้อสัตว์
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร บพข. ร่วมกับ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด 610,000 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65
247.
2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกั้นจิ้นเพื่อลดภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร บพข. ร่วมกับ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด 700,000 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65
248.
2565
การพัฒนาลาบเหนือจากพืชบรรจุในถุงรีทอร์ตพร้อมรับประทาน
ผศ. ดร. จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล
อุตสาหกรรมเกษตร บพข. ร่วมกับ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด 700,000 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65
249.
2565
Development of Online Mindfulness-Based Intervention for Thai-Depressed Adolescents
ผศ.ดร.ฉันทนา แรงสิงห์
พยาบาลศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่) 600,000 19 ม.ค.65 - 18 ม.ค.67
250.
2565
ข้อมูลมาตรฐานเปิดและระบบล็อกเชนสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานยางพาราเพื่อการยกระดับมูลค่าและส่งเสริมการค้ายางพาราไทย
อ.ดร. ดำรงพล คำแหงวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 1,421,508 23 ก.พ.65 - 22 ก.พ.66
251.
2565
A study of the Influence of QueenMother of the West's Pets on Chiness and Thai Cultures
อ.ดร.อาภรณ์ ถิรกันต์
จีนวิทยา สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 30,000
252.
2565
การส่งเสริมแหล่งกำเนิดลดปริมาณและคัดแยกขยะที่ต้นทางด้วยการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 500,000 8 ก.พ.65 - 7 ก.พ.66
253.
2565
การพัฒนาไฮโดรเจลกึ่งของแข็งที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับใช้ทางเวชสำอาง
ผศ. ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ บริษัท นีโอ แฟคอรี่ จำกัด 837,000 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.65
254.
2565
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฐานเยื่อที่มีชั้นเคลือบฟิล์มนาโนคอโพสิตจากพอลิเมอร์ชีวภาพและนาโนเซลลูโลสดัดแปร และกระบวนการผลิต
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด 1,347,300 1 ส.ค.64 - 30 เม.ย.65
255.
2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มแปะผิวละลายได้ที่มีส่วนผสมของวิตามินซี ให้ปลอดเชื้อด้วยการฉายรังสีสำหรับประยุกต์ใช้ทางเครื่อง สำอางและเวชสำอาง
อ.ดร.ฐาปกรณ์ ตรีอุดม
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 50,000 17 ก.พ.65 - 16 ก.พ.66
256.
2565
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.0 : การใช้สารสนเทศอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย
อ.ดร.เขมชาติเขมาวุฒานนท์
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ในฐานะหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 559,000 4 ม.ค. - 4 ก.ค.65
257.
2565
การค้นพบสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต้านเบาหวานจากพืชวงศ์ Annonaceae ที่คัดเลือก
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง) 2,500,000 15 มี.ค.65 - 14 มี.ค.68
258.
2565
การพัฒนาไฮโดรเจลแบบฉีดที่มีอนุภาคนาโนของ smallinterfering RNA(siRNA) สำหรับใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม
ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง) 1,500,000 15 มี.ค.65 - 14 มี.ค.68
259.
2565
การวิจัยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดโลก โดยการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพสูงสำหรับผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะในจังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 300,000
260.
2565
เชียงแสนสร้างสรรค์
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 1,497,100
261.
2565
การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราในพื้นที่ที่ศึกษาที่มีผลต่อจำนวนชนิดสายพันธุ์ ความหลากหลายทางเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ
Prof. Dr. Kevin D Hyde
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทุนเมธีวิจัยอาวุโส) 7,500,000
262.
2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดฟู่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดขมิ้นชันที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายใต้แผน Chaiang Rai Food Valley 1,386,967
263.
2565
โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนตามเกณฑ์ GSTC ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23,100,500
264.
2565
เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเลือกผ่านสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนโดยวิธีผลิตแบบแห้ง
ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2,614,100
265.
2565
โครงการศึกษาการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลบนพื้นที่เกาะอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย 3,800,000 1 ส.ค.65 - 31 ก.ค.66
266.
2565
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มชนอาข่า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธพงศ์
พยาบาลศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 250,000 1 เม.ย.65 - 31 มี.ค.66
267.
2565
เชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเสื่อมเปรียบเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีการทำงานของไตปกติ : การศึกษานำร่อง
นายแพทย์เกษตร ฉิมพลี
แพทยศาสตร์ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 156,670
268.
2565
"โครงการกิจกรรมจัดอบรม ""สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)"" รุ่นที่ 2 "
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ส่วนบริหารงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 400,000 1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65
269.
2565
ขออนุมัติจัดโครงการและเบิกค่าใช้จ่าย “โครงการรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน SIDCER FERCAP”
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ส่วนบริหารงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 66,000
270.
2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ส่วนบริหารงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 49,200
271.
2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017”
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ส่วนบริหารงานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 95,130
272.
2565
การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.2677-2558
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ส่วนบริหารงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) 408,000
273.
2565
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน จังหวัดเชียงราย
อาจารย์สินีนาท วราโภค
พยาบาลศาสตร์ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 99,998 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
274.
2565
การพัฒนาโปรแกรมการสอนแนะต่อการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานกรณีพบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
อาจารย์พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน
พยาบาลศาสตร์ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 94,500 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
275.
2565
ปัจจัยด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการเกิดพัฒนาการสงสัยล่าช้าของเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย
อาจารย์กุลนรา มณีคันธ์วงษ์
พยาบาลศาสตร์ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 99,350 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
276.
2565
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนชนชาติพันธุ์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย
อาจารย์มัลลิกา มาตระกูล
พยาบาลศาสตร์ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
277.
2565
ผลของการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา โดยกิจกรรมเกมิฟิเคชันในวัยรุ่นชนชาติพันธุ์
อ.ดร.พิมพ์พิสาข์ จอมศรี
พยาบาลศาสตร์ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 96,700 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
278.
2565
ความรู้และพฤติกรรมของครอบครัวในการป้องกันการติดเชื้อโควิต-19 ระลอกใหม่ในเด็ก
อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์
พยาบาลศาสตร์ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
279.
2565
การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกล้ามเนื้อขาที่เมื่อยล้า ขณะเปลี่ยนทางอย่างรวดเร็วในระหว่างการเคลื่อนไหวในอาสาสมัครที่มีความไม่มั่นคงของข้อเท้า
อาจารย์ ดร.กภ.ดลยา พรหมแก้ว
การแพทย์บูรณาการ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
280.
2565
การศึกษาผลของยาสมุนไพรขิงแคปซูลในการลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
อาจารย์ ธัญญรัตน์ เทพคำปลิว
การแพทย์บูรณาการ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
281.
2565
ผลของการออกกำลังกายแบบปฏิสัมพันธ์ต่อตัวแปรในการเดินในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
อาจารย์ สุภาพร แก้วแสนเมือง
การแพทย์บูรณาการ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 98,110 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
282.
2565
การวิจัยทางคลินิกโดยใช้การฝังเข็มร่วมกับการทานยาหอมรักษาโรคไมเกรน
อาจารย์ กิตติภูมิ เรืองระวีวัฒน์
การแพทย์บูรณาการ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
283.
2565
ผลของการนวดไทยกับการนวดสวีดิชที่มีผลต่อกำลังหัวไหล่และพิสัยของหัวไหล่ในผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอล
อาจารย์ ศิริกูล กล่ำกูล
การแพทย์บูรณาการ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
284.
2565
ความชุกของรูปร่างเท้าที่ผิดปกติและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กอายุ 7-12 ปี
อาจาย์ ดร.สุภรรณิการ์ ยิ่งยงศักดิ์ศรี
การแพทย์บูรณาการ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
285.
2565
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและองค์ประกอบทางเคมีของรากหวงฉินในประเทศไทย
อาจาย์ Jiawei chin
การแพทย์บูรณาการ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
286.
2565
ปัญหาและกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาและปัญหาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาผู้พิการทางสายตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในสถานการณ์โควิด 19 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
อาจารย์ หทัยกาญจน์ เอี่ยมละออง
ศิลปศาสตร์ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 42,880 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
287.
2565
นิยายแชทในฐานะนวนิยายรูปแบบจดหมาย : การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเล่าเรื่องจากการสื่อสารทางสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกัน
อาจารย์ สุพิชชา กิติยศ
ศิลปศาสตร์ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 77,900 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
288.
2565
The effects of phonological and orthographic awareness in Koeran Language pronunciation production of KFL Learners in Thailand
อาจารย์ Chunye Kim
ศิลปศาสตร์ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 79,250 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
289.
2565
"Engendering Multiculturalism: Youth's Perception towardsDiversities of Ethnicities Religions and Gender Expressions in Thailand."
อาจารย์ Anna Christi Suwardi
ศิลปศาสตร์ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
290.
2565
การศึกษาโครงข่ายการให้บริการของรถพยาบาลเพื่อส่งเสริมการตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินและความน่าเชื่อถือในการให้บริการในพื้นที่ชานเมือง : กรศึกษาของจังหวัดเชียงราย
อาจารย์ กฤช สิทธิวางค์กูล
การจัดการ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 99,990 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
291.
2565
การวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยานต์ยนต์ส่งอาหารในเขตเมือง : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงราย
อาจารย์ ดร.ทศพร อารีราษฏร์
การจัดการ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
292.
2565
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระบบขนส่งทางรางไทย กรณีศึกษาความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย-จีน
อาจารย์แอนนี  คำสร้อย
จีนวิทยา มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
293.
2565
การศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประเทศไทย
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  ภัทรวิชญ์กุล
จีนวิทยา มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
294.
2565
แรงจูงใจและความคาดหวังต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์สรญา  ถาวร
จีนวิทยา มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 73,500 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
295.
2565
ศึกษารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชนบทเมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
อาจารย์ปัณปวีณ์  สาริกานนท์
จีนวิทยา มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
296.
2565
ชีวิตแรงงานอาข่า : แรงงานช้ามชาติและการสร้างตัวตนข้ามพรมแดน กรณีศึกษา แรงงานชาติพันธุ์อาช่าจากชุมชนหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ หัตถผสุ
นวัตกรรมสังคม มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 97,500 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
297.
2565
การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมและการเพาะเลี้ยงเห็ดเยื่อไผ่ในภาคเหนือของประเทศไทย
ดร.ทัศนีย์ หลวงหาญ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเชื้อรา มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
298.
2565
การศึกษาอนุกรมวิธาน และวงศ์วานวิวัฒนาการของเชื้อราที่กี่ยวข้องกับวัชภืชสยามในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศวิทยา
ดร.อุษณา มาปุก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเชื้อรา มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 100,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
299.
2565
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิวัฒน์ด้วยวิธีการเชิงรูปนัย
ผศ.นชา ชลดำรงค์กุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล.65 ทุนนักวิจัยใหม่ 50,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
300.
2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดใบมะกล่ำเครือ
อ.ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
301.
2565
การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อสิวและฤทธิ์เสริมก้นของสารสกัดสมุนไพรไทย
อ.ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
302.
2565
ผลของการใช้สารสกัดจากสูตรตำหรับสมุนไพรร่วมกับยาปฏิชีวนะในการต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes ก่อโรคติดเชื้อผิวหนัง
อาจารย์ ดร.จงกล สายสิงห์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
303.
2565
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก
ผศ. กนกทิพย์ สว่างใจธรรม
การแพทย์บูรณาการ มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
304.
2565
ผลของการนวดแผนไทยร่วมกับการออกกำลังกายเพิ่มความมั่นคงของสะบักและการออกกำลังกายด้วยการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของทรวงอกในผู้ที่มีภาวะคอยื่น : การศึกษาแบบปกปิดทางเดียว มีการสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
ผศ.ดร. วิศรุต บุตรากาศ
การแพทย์บูรณาการ มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
305.
2565
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมที่เมืองรองในประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด-19
อาจารย์ ดร.อาทิตยา ปาทาน
การจัดการ มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
306.
2565
การแปลคำทางวัฒนธรรมในนิยายจีนกำลังภายใน เฉ้อเตียวอิงสฺยงจฺว้าน ฉบับแปลไทยสามฉบับ โดยจำลอง พิศนาคะ ว. ณ เมืองลุง และ น. นพรัตน์
อาจารย์ ดร.ประเทืองพร วิรัชโภคี
จีนวิทยา มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 190,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
307.
2565
การจัดการภัยแล้งความยืดหยุ่นในพื้นที่และการกำกับดูแลความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
อาจารย์ Maya Dania
นวัตกรรมสังคม มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 119,650 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
308.
2565
การแยกสารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านมะเร็งจากต้นเหลืองเชียงรายและปรีดียาธรโดยใช้ผล LC-MS-QTOF เป็นตัวนำ
ดร.วุฒิชัย ใจดี
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
309.
2565
การแยกเชื้อราเจริญบนเห็ดในพื้นที่ภาคเหนือประเทศไทย
Dr.Ruvishika S. Jayawardena
วิทยาศาสตร์ มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
310.
2565
การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการรับรู้/ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและเพิ่มของทางการตลาดออนไลน์
อ.ดร.บรรพจณ์ โนแบ้ว 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
311.
2565
การพัฒนาโปรแกรมสติบำบัดแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย:ระยะที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์
พยาบาลศาสตร์ มฟล65. ทุนพัฒนานักวิจัย 200,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
312.
2565
แผนงานโครงการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า
ผศ.ดร.สุรพล วรภัทราทร
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย(กองทุนวิจัย 2565) 3,800,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
313.
2565
ฤทธิ์ทางชีวภาพในเซลล์เพาะเลี้ยงของสารสกัดใบเหงือกปลาหมอเพื่อใช้ในเครื่องสำอางสำหรับผิว
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.65 ทุนสอดคล้องฯ 300,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
314.
2565
แหล่งคาร์โบไฮเดรตทางเลือกจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว
อุตสาหกรรมเกษตร มฟล.65 ทุนสอดคล้องฯ 300,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
315.
2565
การประเมินฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทและฤทธิ์ยืดอายุไขของอาหารว่างจากแป้งกล้วยน้ำว้าดิบที่มีส่วนผสมของไมโครแคปซูลจากขมิ้นชันในหนอนตัวกลม
อาจารย์ ดร.ศศิธร ชูศรี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล.65 ทุนสอดคล้องฯ 300,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
316.
2565
การศึกษาสังคมของแบคทีเรียสลายคาเฟอีนในทางเดินอาหารของด้วงเจาะผลกาแฟ
อ.ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
วิทยาศาสตร์ มฟล.65 ทุนสอดคล้องฯ 300,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
317.
2565
หน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000
318.
2565
กลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผศ.นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
319.
2565
กลุ่มวิจัยระบบนิเวศเชิงบูรณาการเกษตรและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
320.
2565
กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และนวัตกรรม
อ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
321.
2565
กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินทางอาหาร
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
322.
2565
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ
ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
323.
2565
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
324.
2565
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเครื่องสำอางสีเขียว
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
325.
2565
กลุ่มวิจัยเครื่องสำอางสมุนไพร และเวชสำอาง
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
326.
2565
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์
รศ.นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
327.
2565
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและความงามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65
328.
2565
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
329.
2565
ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
330.
2565
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
331.
2565
ศูนย์นวัตกรรมทางเคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
332.
2565
ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
333.
2565
ศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ
ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
334.
2565
ศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด
ผศ.ดร.สุรพล วรภัทราทร
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
335.
2565
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000
336.
2565
กลุ่มวิจัยด้านการท่องเที่ยว การบริการ การงานอีเว้นท์
อาจารย์ ดร.อาทิตยา ปาทาน
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
337.
2565
กลุ่มวิจัยพัฒนากาแฟคุณภาพ
อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000
338.
2565
การบูรณาการระบบตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อปรับปรุงกระบวนการตากกาแฟไทยพิเศษสายพันธุ์อาราบิกา
อ.ปรัสรา จักรแก้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย (ทดแทนโครงการวิจัยงบบูรณาการ) 374,937 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
339.
2564
การพัฒนาเซนเซอร์ตรวจวัดสีในรูปแบบแผ่นทดสอบสำหรับตรวจวิเคราะห์สารอินโดล-3-คาร์บินอลในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
อ.ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
วิทยาศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
340.
2564
"Assessing the taxonomy and diversity of Discomycetes and plant pathogenic fungi in Doi Inthanon National Park Thailand"
Dr.Kandawatte Wedaralalage Thilini Chethana
วิทยาศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
341.
2564
"Survey of edible fungi in dry dipterocarp forests of Chiang Mai Province Thailand"
Dr.Olivier Jean-Mari Raspe
วิทยาศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 91,936 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
342.
2564
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากเยื่อกาแฟโดยกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
อ.ดร.นันทวัชร เขตอุดมคีรี
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
343.
2564
การพัฒนาแอพลิเคชั่นและการศึกษาความฉลาดทางกายของเด็กอายุ 8 ถึง 12 ปี ในจังหวัดเชียงราย
อ.ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 94,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
344.
2564
การสร้างต้นแบบผ้าห่มควบคุมอุณหภูมิเพื่อฟื้นสภาพนักกีฬา
อ.พิชชาภา คนธสิงห์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
345.
2564
ผลของการวิ่งรูปแบบ Fartlek ต่อการใช้พลังงานในการออกกำลังกายในเส้นทางวิ่งเพื่อสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
346.
2564
การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือการประเมินพฤติกรรรมทางเพศในกลุ่มประชากรเยาวชนชาวไทยภูเขา
อ.รติภาคย์ ตามรภาค
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
347.
2564
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของพยาบาลเวชปฏิบัติต่อความสามารถในการจัดการตนเองและระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อ.นาตญา พแดนนอก
พยาบาลศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
348.
2564
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
อ.ดร.วิภาดา ศรีมันทยามาศ
พยาบาลศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 95,280 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
349.
2564
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความสามารถในการจัดการตนเอง และการชะลอความเสื่อมของไต ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อ.ประภัสสร ธรรมเมธา
พยาบาลศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
350.
2564
ผลของสารสกัดเนระพูสีไทยต่อการอักเสบของระบบประสาทและพฤติกรรมการเรียนรู้ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยลิโพพอลิแซ็กคาร์ไรด์
อ.ดร.อัจฉราภรณ์ คำศรีใจ
แพทยศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
351.
2564
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและสมานแผลของสารสกัดเนระพูสีไทยในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยง
อ.ดร.นฤดล ธีรภัทรกานต์
แพทยศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
352.
2564
ผลของสารสกัดเนระพูสีไทยต่อพฤติกรรมซึมเศร้าและการอักเสบในระบบประสาทที่เหนี่ยวนำด้วยลิโพพอลิซ็กคาร์ไรด์ในหนูแรท
อ.ดร.เบญจมาศ สุขใจ
แพทยศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
353.
2564
อุบัติการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อความดันโลหิตสูงแบบซ่อนเร้นของผู้ป่วยโรคหัวหัวใจจากความดันโลหิตสูงในศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ
แพทยศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
354.
2564
ผลของยูบิควินอลต่อองค์ประกอบร่างกายและสมรรถภาพทางกายในผู้ออกกำลังกายเพศชาย
อ.ดร.สุเมธ คันชิง
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 27,539 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
355.
2564
การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้น ใบ ผล และเมล็ดของต้นมะเกี๋ยง
อ.ดร.อัญญาชุลี กนกพิชญไกร
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
356.
2564
การเปรียบเทียบผลระหว่างการรำปาต้วนจิ่น (Baduanjin) และการรำมวยไทยต่อตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับอาการปวดและสมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยภาวะข้อเข่าเสื่อม
อ.ธิติ พันธ์เจริญ
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 95,020 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
357.
2564
ผลของการดูแลเท้าด้วยตนเองโดยใช้ไม้นวดไทยต่อการรับความรู้สึก สมรรถนะการทรงตัว และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
อ.เพชรรัตน์ แก้วดวงดี
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
358.
2564
การศึกษาและสำรวจตำรับยาสมุนไพรจากคัมภีร์โบราณล้านนาในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.สมเด็จ กาติ๊บ
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
359.
2564
ค่าตัดแบ่งของการทดสอบการทำงานสองอย่างขณะเดินข้ามสิ่งกีดขวางในการทำนายความเสี่ยงในการล้มในผู้สูงอายุในชุมชน
อ.ดร.กิติยวดี ศรีสิม
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 87,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
360.
2564
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาของการกดจุด และการฝังเข็มกระตุ้นแบบระบายในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ และพังผืดที่บริเวณกล้ามเนื้อทราพีเซียสตอนบน
อ.ศิรประภา วีรพัฒนานนท์
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
361.
2564
ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศและสมรรถภาพปอดในอาสาสมัครสุขภาพดีในจังหวัดเชียงราย
อ.วัจนารัตน์ พันธ์วงค์
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
362.
2564
ประสิทธิผลของการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์ก่อแรงดันบวก และการออกกำลังกายรยางค์ส่วนบนต่อปริมาตรปอด และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ
อ.ดร.สุจิตรา กล้วยหอมทอง
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
363.
2564
ผลของการอบอุ่นร่างกายโดยการยืดเหยียดร่วมกับการนวดทุยหนาต่อสมรรถนะและการฟื้นตัวของนักกีฬาว่ายน้ำ
อ.พจ.รักษ์สุดา เกลี้ยงคง
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
364.
2564
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคเสพติดอาหารของประชากรไทยในจังหวัดเชียงราย
อ.พจ.ภวัต ธนวชิระสิน
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
365.
2564
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักกับชุมเห็ดเทศต่อการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง
อ.ปณดา รามไพบูลย์
การแพทย์บูรณาการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
366.
2564
การปนภาษาและการยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย
อ.รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 88,410 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
367.
2564
"A Study of leader's Political Language : A Corpus - Assisted Critical Metaphor Analysis of the English-Subtitled Weekly TV Program ""Returning Happiness to the People"""
อ.ชัชวาล ไชยสัจ
ศิลปศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 63,900 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
368.
2564
The Study of How the New Villains are Created on Thai Online News in English during the COVID-19 Crisis
อ.ดร.ปัญญ์ชลี ทองพาณิช
ศิลปศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 55,020 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
369.
2564
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนผู้พิการทางสายตา
อ.ดร.พิรุฬคณา พิเชียรเสถียร
ศิลปศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 96,500 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
370.
2564
The Longitudinal Exploration of The Effect of Attitudes Toward English-only and Bilingual Approach of Thai EFL Learners on English Language Proficiency
อ.หทัยชนก หวานสง
ศิลปศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 53,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
371.
2564
Development of Online Global Englishes-Based Listening Materials to Enhance Listening Comprehension for Thai Learners
อ.ดร.สิริกร บำรุงกิจ
ศิลปศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 61,160 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
372.
2564
"The Effects of After-School Activity on Parents' Self-Efficacy Level of Parental Involverment and EFL Preschoolers' Vocabulay Growth"
อ.ภูวดล ศรีมาลี
ศิลปศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 99,580 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
373.
2564
การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ด้วยระบบลีนสำหรับศูนย์บริการ Air express cargo กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อ.ดร.ฑิภาวิณี สุวรรณวงศ์ รอดบัณฑิต
การจัดการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 57,100 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
374.
2564
นวัตกรรมการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มของอุตสาหกรรมโรงแรมในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่
อ.ปิยนาฎ จันทร์กระจ่าง
การจัดการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 98,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
375.
2564
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)
อ.ธีรพันธ์ ทัศนิยม
การจัดการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 93,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
376.
2564
Exploring the logistics barriers in the development of multimodal transportation : The Case of Thai textiles export to Bhutan
Aj. Wangchuk Rabten
การจัดการ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 97,200 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
377.
2564
สถานะทางกฏหมายของเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาตามแผนที่ภาคผนวก 1 ในคดีปราสาทพระวิหาร
อ.เพรชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
นิติศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 85,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
378.
2564
การคุ้มครองสิทธิเด็กเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัยตามกรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย
ผศ.อารีรัตน์ โกสิทธิ์
นิติศาสตร์ ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 86,500 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
379.
2564
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบแสดงความเป็นไปได้ “V+得+C” และ “能+VC” ในภาษาจีน
อ.ดร.ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์
จีนวิทยา ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 97,800 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
380.
2564
การศึกษาเปรียบเทียบการละคำลักษณนามที่คู่กับคำนามในภาษาจีน และภาษาไทย
อ.ดร.อาทิตยา หล่าวเจริญ
จีนวิทยา ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 76,158 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
381.
2564
การศึกษาเปรียบเทียบการลำดับคำของส่วนขยายกริยาในภาษาจีนและภาษาไทยโดยใช้หลักการลำดับของเวลาและการประยุกต์ในการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย
อ.ดร.อภิรักษ์ นุสิทธิ์ชัยการ
จีนวิทยา ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 59,900 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
382.
2564
การศึกษาอำนาจละมุนของจีนผ่านสถาบันขงจื่อต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไทยในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
อ.ฉัตกฤษ รื่นจิตต์
จีนวิทยา ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 93,020 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
383.
2564
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถทางการเขียนภาษาจีนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ GPASS 5 Steps ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย
อ.นพเก้า แซ่เขา
จีนวิทยา ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
384.
2564
ศึกษาหลักการประกอบพิธีกรรมของชาติพันธุ์เมี่ยนในประเทศไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่เลี่ยม จังหวัดเชียงราย
อ.เอกชัย ทวีปวรชัย
จีนวิทยา ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 40,720 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
385.
2564
การศึกษาการนำมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาพัฒนาสินค้าท้องถิ่น เพื่อขจัดความยากจน กรณีศึกษาหมู่บ้านไก้เป่าชุน มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
อ.รัญญา กันทะกูล
จีนวิทยา ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
386.
2564
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาจีนของระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนบน
Aj. Peng Liu
จีนวิทยา ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 85,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
387.
2564
การศึกษาเปรียบเทียบสัตว์เก้าหางในวรรณกรรมพื้นบ้านจีนและไทย
อ.ร.อาภรณ์ ถิรกันต์
จีนวิทยา ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 58,800 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
388.
2564
การศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในมุมมองการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งทางการเมือง
อ.ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
นวัตกรรมสังคม ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 88,500 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
389.
2564
A Study of the Effectiveness of Japan's ODA to Industrial Human Resource Development (HRD) : An Evaluation of Vocational Education under JICA's Project in Greater Mekong Sub-Region
Aj. Reni Juwitasari
นวัตกรรมสังคม ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 78,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
390.
2564
การเสริมฤทธิ์การยับยั้งการอับเสบจากสารสกัดขมิ้นชัน ใบบัวบก กระชายดำ และทองพันชั่ง
นางสาวนราวดี รุจนพันธ์
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
391.
2564
ผลของการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดขมิ้นชัน บัวบก กระชายดำ และทองพันชั่ง ในการด้านเชื้อจุลินทรีย์
นางกุลวดี มาลี
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุน มฟล.(ประเภททุนนักวิจัยใหม่) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
392.
2564
ผลของตัวเชื่อมประสานต่อคุณสมบัติเชิงกลและความสามารถในการละลายน้ำของถุงซักผ้าละลายน้ำได้โดยกระบวนการอัดรีดแบบเป่าถุง
อ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
393.
2564
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากหญ้าเนเปียร์ด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคชัน
อ.ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
394.
2564
การสำรวจหาสายพันธุ์ข้าวไร่ที่สามารถต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
อ.ดร.สมฤดี นิลทอง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
395.
2564
การวิเคราะห์สารองค์ประกอบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ป้องกันความเสื่อมเซลล์ของน้ำมันหอมระเหยจากใบดาหลา
อ.ดร.สริตา สังข์ทอง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
396.
2564
การประเมินคุณภาพสับปะรดภูแลแบบไม่ทำลายด้วยสมบัติตอบสนองทางเสียง
อ.ดร.รัฐพล แสงระยับ
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
397.
2564
การพัฒนารูปแบบการฝึกทางจินตภาพทางการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาการทรงตัว ทักษะพุทธิปัญญา และความเครียดในผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.ศศิมา พกุลานนท์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 199,875 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
398.
2564
พัฒนาต้นแบบแสงเลเซอร์นำการก้าวเท้าเพื่อพัฒนากลศาสตร์การวิ่ง
อ.ดร.ธีรศักดิ์ บุญวัง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 183,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
399.
2564
การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์
ผศ.ดร.เกศมณี มูลปานันท์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 160,600 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
400.
2564
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในครอบครัวข้ามรุ่น
อ.ศลิษา โกดยี่
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
401.
2564
การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผศ.ดร.อัศวินี ตันกุริมาน
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
402.
2564
การศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้
อ.บุบผา วิริยรัตนกุล
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 130,500 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
403.
2564
ประสิทธิผลของการจัดท่าและการใช้หมอนหนุนต่อระดับความดันโลหิตของมารดาและอัตราการเต้นของหัวใจของทารก ในสตรีที่ได้รับการตรวจติดตามสภาวะทารกในครรภ์ ในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.จิราณี ปัญญาปิน
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 115,500 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
404.
2564
ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนระดับต่ำร่วมกับ N-Acetylcysteine ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจจากการขาดเลือด ในหนูอ้วนที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน
อ.ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 197,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
405.
2564
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะดื้ออินซูลิน กับความผิดปกติของการควบคุมหลั่งฮอร์โมนเพศ ในผู้ป่วยกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่ที่มีน้ำหนักตัวปกติและน้ำหนักตัวเกิน
อ.นพ.เกษตร ฉิมพลี
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 174,900 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
406.
2564
ผลของการฝังเข็มต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองในอาสาสมัครผู้หญิงที่มีสุขภาพดี โดยการใช้เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแบบพกพา
อ.ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ
การแพทย์บูรณาการ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
407.
2564
การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการประเมินกระบวนการคิดและความไวในการตอบสนอง สำหรับประเมินการทรงตัวขณะเดิน
อ.อัมพา พุ่มโพธิ์
การแพทย์บูรณาการ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 132,350 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
408.
2564
การศึกษาแผนแปะจากน้ำยางธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรจากตำรายาสหัศธารา เพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
อ.ดร.เภสัชกร ชาครีย์ วัฒนศิริ
การแพทย์บูรณาการ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
409.
2564
ผลกระทบของหมอกควันต่อสมรรถภาพปอด และหัวใจร่วมหลอดเลือดในผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
อ.อ้อมขวัญ ทิมินกุล
การแพทย์บูรณาการ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 122,500 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
410.
2564
การพัฒนาสเปรย์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกผลมะแขว่น และการประเมินผลในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ
อ.จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์
การแพทย์บูรณาการ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
411.
2564
ผลของการฝึกจิตภาพทางการเคลื่อนไหว การติดเทปพยุงกล้ามเนื้อและการฝึกการจิตภาพทางการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายควบคุมกล้ามเนื้อสะบักที่มีต่อการทำงานของกล้ามเนื้อในนักกีฬาประเภทใช้แขนเหนือศีรษะที่มีการเคลื่อนไหวของกระดูกสะบักที่ผิดปกติ : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
อ.หฤทัย เพ็ชรวิเศษ
การแพทย์บูรณาการ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
412.
2564
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักกับประสะไพลในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างจากประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ
อ.ดร.ภนิดา วามนตรี
การแพทย์บูรณาการ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 184,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
413.
2564
ทิศทางการศึกษาด้านวรรณกรรมในบริบทที่หลากหลาย
อ.ปณิดา มัณยานนท์
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 171,800 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
414.
2564
การพัฒนานวัตกรรมตามสมรรถนะ : กรณีศึกษา ธุรกิจที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
อ.ดร.ธฤตวัน เจริญพร
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 166,500 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
415.
2564
ศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์เพื่อขจัดปัญหาความยากจนในมณฑลกุ้ยโจวสู่บทเรียนสำหรับจังหวัดเชียงราย
อ.ศุภกร คนคล่อง
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 131,170 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
416.
2564
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาล่ามภาษาไทย-จีน
Aj. Fang Yuan
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 40,700 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
417.
2564
ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจำแนกระดับความบริบูรณ์ของสับปะรดพันธุ์ภูแล
อ.ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 183,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
418.
2564
การพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยของระบบและข้อมูลในสถานศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ณรงค์ ชัยวุฒิ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 199,700 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
419.
2564
การประยุกต์การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อทำนายราคาหลักทรัพย์ด้วยการค้นพบปัจจัยทางการเงินที่มีอิทธิพล
อ.เตือนจิต สุทธหลวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนพัฒนานักวิจัย) 114,600 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
420.
2564
การพัฒนาฟิล์มไฮโดรเจลที่มีโพรโพลิสสำหรับประยุกซ์ใช้ทางการแพทย์
ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนสอดคล้องยุทธศาสตร์) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
421.
2564
การพัฒนาวัสดุสำหรับบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อุตสาหกรรมด้วยการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
อ.ดร.ฐิติพร สุวรรณวงศ์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนสอดคล้องยุทธศาสตร์) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
422.
2564
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของชาเขียวที่เปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชาเขียวในจังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนสอดคล้องยุทธศาสตร์) 285,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
423.
2564
การหาเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายขนาน รวมทั้งเอสเชอริเชีคโคไล ที่ผลิตเอนไซม์บีต้าแลคทาเมสแบบขยายจากแม่น้ำในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.กมลนารี โชตินันทกุล
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนสอดคล้องยุทธศาสตร์) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
424.
2564
การเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่มีความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจ หรืออยู่ในภาวะจำยอม
ผศ.วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย(ประเภททุนสอดคล้องยุทธศาสตร์) 217,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
425.
2564
หน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
426.
2564
หน่วยวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผศ.พรทิพย์ สารีโส
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
427.
2564
หน่วยวิจัยระบบนิเวศเชิงบูรณาการเกษตรและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
428.
2564
กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และนวัตกรรม
อ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
429.
2564
กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินทางอาหาร
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
430.
2564
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ
ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
431.
2564
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
432.
2564
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเครื่องสำอางสีเขียว
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
433.
2564
กลุ่มวิจัยเครื่องสำอางสมุนไพร และเวชสำอาง
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
434.
2564
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์
รศ.นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
435.
2564
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและความงามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
436.
2564
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
437.
2564
ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
438.
2564
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
439.
2564
ศูนย์นวัตกรรมทางเคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
440.
2564
ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
441.
2564
ศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
442.
2564
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
443.
2564
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
444.
2564
ผลของกระบวนการแปรรูปต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปครีมเห็ดผงผสมเห็ดถังเช่าสีทอง
ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒนิ
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ทดแทนโครงการวิจัยงบบูรณาการ) 432,173 1 พ.ย.63-31 ต.ค.64
445.
2564
แนวทางการจัดการผลกระทบจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่แปรปรวนต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ทดแทนโครงการวิจัยงบบูรณาการ) 282,300 1 พ.ย.63-31 ต.ค.64
446.
2564
สมบัติเชิงกายภาพกลและเชิงความร้อนของจีโอพอลิเมอร์โฟมคอนกรีต
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 975,500 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
447.
2564
การผลิตแครกเกอร์เสริมพรีไบโอติกเพื่อชะลออาการสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงวัยจากข้าวกล้องสีและเส้นใยเห็ด
อ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 1,959,920 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
448.
2564
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภูมิศาสตร์ต่อปริมาณข้อมูลแบบแผนและ องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ในเมล็ดกาแฟอราบิกา ด้วยเทคโนโลยีเมแทบอโลมิกส์
อ.ดร.กาญจนา วัดละเอียด
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 4,390,818 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
449.
2564
การศึกษานิเวศวิทยาของแมลงศัตรูกาแฟและประสิทธิภาพการควบคุมด้วยชีววิธี
อ.ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 600,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
450.
2564
การพัฒนาแผนที่องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะเฉพาะทางกลิ่นรสของเมล็ดกาแฟอะราบิกาที่ปลูกในภาคเหนือตอนบนของไทย
ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ
อุตสาหกรรมเกษตร Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 2,391,785 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
451.
2564
การใช้เทคนิคทรานสคริปโตมเพื่อคัดเลือกยีนที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอะราบิกา
อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 2,484,130 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
452.
2564
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อ.ดร.พรพิมล ไชยสนิท
การจัดการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 2,357,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
453.
2564
ค่านิยมของการเป็นผู้นำผ่านการใช้ภาษา: การวิเคราะห์วัจนลีลาในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 203,400 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
454.
2564
ภูมิทัศน์ทางภาษาของมหาวิทยาลัยในเอเชีย: การศึกษาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในเอเชีย
อ.ดร.มณีรัตน์ ช่วยชูวงศ์
ศิลปศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 1,749,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
455.
2564
การนำเทคโนโลยี ERP เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโซ่คุณค่าสมุนไพรไทย
Aj. Anvar Variskhanov
การจัดการ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 2,900,700 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
456.
2564
การพัฒนาพื้นผิวเหล็กที่น้ำไม่เกาะเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นเหล็กที่ทนการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม
อ.ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 799,850 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
457.
2564
การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
อ.ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
วิทยาศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 851,400 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
458.
2564
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ภาวินี ชุ่มใจ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 1,360,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
459.
2564
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มชน อาข่า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์
พยาบาลศาสตร์ Basic Research Fund (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม) 396,497 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
460.
2564
โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reiventing University System) ปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Reinventing University (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 44,054,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
461.
2564
การผลิตวัสดุมูลค่านาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวที่เหลือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังแกลบระยะที่ 1
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ Strategic Fund (PMU-บพข.) 500,000 1 ก.ย.63-31 ก.ค.64
462.
2564
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มฟังก์ชันจากวัสดุเศษเหลือการแปรรูปสับปะรด
ผศ.ดร.ณัฐยา คนซื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร Strategic Fund (PMU-บพข.) 500,000 1 ก.ย.63-31 ก.ค.64
463.
2564
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากใบสับปะรดพันธุ์ ปัตตาเวีย นางแล และภูแลใน จ.เชียงราย เพื่อการแยกเส้นใยและการประยุกต์ใช้ในการผลิตถาดขึ้นรูปย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
อุตสาหกรรมเกษตร Strategic Fund (PMU-บพข.) 500,000 15 ก.ย.63-14 ก.ย.64
464.
2564
อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
การแพทย์บูรณาการ Strategic Fund (PMU-บพข.) 13,350,000 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.64
465.
2564
การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวและสมุนไพรไทยในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและป้องกันผมหงอก (ปีที่ 2)
อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Strategic Fund (PMU-สวก.) 1,051,050 18 ม.ค.64-17 ม.ค.65
466.
2564
ฤทธิ์ทางชีวภาพ ของไขอ่อนและไขแข็งจากรำข้าวในเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
ผศ.ดร.ภักวดี ไชยกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Strategic Fund (PMU-สวก.) 1,191,090 18 ม.ค.64-17 ม.ค.65
467.
2564
การประเมินและพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน ระบบสุขภาพและการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดโควิด-19 (COVID-19)
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Strategic Fund (PMU-สวรส.) 5,601,260 1 มี.ค.64-31 ส.ค.65
468.
2564
ผลกระทบและความเสี่ยงต่อโครงโควิด-19 ในกลุ่มประชากรชาวเขาในพื้นที่ตะเข็บชายแดนและความพร้อมต่อการองกันและควบคุมโรค กรณีเกิดการระบาดระรอกสอง
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Strategic Fund (PMU-วช.) 854,000 4 เม.ย.64-4 เม.ย.65
469.
2564
การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับอาหารล้านนาสู่สากลโดยใช้ขนุนอ่อนทดแทนเนื้อสัตว์
ผศ.ดร.ณัฐยา คนซื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร Strategic Fund (PMU-สวก.) 1,270,240 20 เม.ย. 64 - 19 เม.ย. 65
470.
2564
การพัฒนาสารออกฤทธิ์จากกาแฟในรูปแบบนาโนไลโปโซม เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Strategic Fund (PMU-บพข.) 3,003,970 31 มี.ค.64 - 31 มี.ค. 65
471.
2564
การลดปริมาณขยะพลาสติกในแม่น้าโขงจากภาคการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
อาจารย์ ดร.ปเนตมโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ Strategic Fund (PMU-วช.) 1,073,000 21 พ.ค.64 - 20 พ.ย.65
472.
2564
การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ดร. ชลิดา ธนินกุลภรณ์
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม Strategic Fund (PMU-บพท.) 5,000,000 16 พ.ค 64 - 15 พ.ย. 65
473.
2564
ย่านศิลปหัตถกรรม ย่านแม่คำสบเปิน : นวัตกรรมมหาวิทยาลัยสู่การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ Strategic Fund (PMU-บพท.) 1,496,000 15 พ.ค. 64- 14 ส.ค 65
474.
2564
การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกซ์จากข้าวไทยที่ผ่านการหมักด้วย Aspergillus sp. สำหรับฟื้นฟูภาวะสุขภาพของประชากรไทยวัยทำงาน การศึกษาแบบทดลอง
อาจารย์ ดร.นิเวศน์ กุลวงค์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Strategic Fund (PMU-บพข.) 1,831,820 1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65
475.
2564
การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกซ์จากน้ำตาลอ้อยธรรมชาติสำหรับฟื้นฟูจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของประชากรภาวะสุขภาพของประชากรไทยวัยทำงาน การศึกษาแบบทดลอง
อาจารย์ ดร.นิเวศน์ กุลวงค์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Strategic Fund (PMU-บพข.) 3,762,226 1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65
476.
2564
การวิจัยพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรกรดิจิทัล โดยการใช้ Essential Fundamental Digital Farming Tools and Collaborative Blended Learning Approach : กรณีภาคการผลิตทางการเกษตร
ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 8,112,120 16 ธ.ค.63-9 มิ.ย.65
477.
2564
การวิจัยและพัฒนาเกมแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการเรียนรู้ ภาษาและความจำสำหรับเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรม
อ.ดร.อัมพา พุ่มโพธิ์
การแพทย์บูรณาการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 280,886 16 ธ.ค.63-9 มิ.ย.65
478.
2564
อนุกรมวิธานและวงศ์วานวิวัฒนาการของเชื้อราขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่พบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Prof. Dr. Kevin D Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 1,200,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.65
479.
2564
การศึกษาอัตราการรอดชีวิต ปัจจัยที่สัมพันธ์และระบบให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล (out of hospital cardiac arrest) ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย
อาจารย์ ดร.พีรดนย์ ศรีจันทร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1,080,000 1 ต.ค.63 -30 ก.ย. 64
480.
2564
การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูสดแช่เย็นโดยการปลดปล่อยแบบควบคุมของน้ำมันหอมระเหยบางชนิดจากแคปซูลไซโคลเดกซ์ตริน
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
อุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 250,000 1 ม.ค.64-31 ธ.ค.64
481.
2564
โครงการวิจัย ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพประชาชนชาวเขาประเทศไทย (ระยะที่ 2)
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 20,000,000 4 เม.ย.64-4 เม.ย.65
482.
2564
ผลของยาออร่าโนฟินต่ออินเฟรมเมโซม NLRP3/IL-1β เหนี่ยวนำการตายแบบไฟร๊อปโตซีส ในหนูที่เกิดภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันอย่างถาวร และ ในเซลล์ค้ำจุนประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยภาวะพร่องออกซิเจน-กลูโคสและไลโปโพลี่แซ็คคาไรด์
อ.ดร.อัจฉรา จันทร์อยู่
แพทยศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 600,000 19 ก.ค.64-18 กค.65
483.
2564
ผลของยาเคมีบำบัดและตัวยับยั้งการฟิชชั่นของไมโตคอนเดรียต่อการทำงานของหัวใจ ในหนูเพศเมียที่ถูกเหนี่ยวนำภาวะชราโดยดีกาแลกโตส
อ.ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์
แพทยศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 600,000 19 ก.ค.64-18 กค.65
484.
2564
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารล้านนา “จากสวนไร่สู่ปลายส้อม” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 600,000 19 ก.ค.64-18 กค.65
485.
2564
การจัดเก็บภาษีเงินได้ภายใต้ข้อบทเรื่องกำไรจากธุรกิจภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนฯ ในบริบทกฎหมายไทย
อ.ดร.สรรค์ ตันติจัตตานนท์
นิติศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 600,000 19 ก.ค.64-18 กค.65
486.
2564
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต่อผิวหนังของน้ำมันหอมระเหยจากดอกดาหลา
อ.ดร.สริตา สังข์ทอง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 600,000 19 ก.ค.64-18 กค.65
487.
2564
การพัฒนามโนทัศน์เชิงทฤษฎีรูปแบบอารมณ์และการเสพติด: กลุ่มวัยรุ่นชนชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.พิลาสินี วงษ์นุช
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 600,000 19 ก.ค.64-18 กค.65
488.
2564
วิธีการจัดตารางงานแบฮิวริสติกสำหรับโปรแกรมกระแสงานในระบบการคำนวณบนคลาวด์-ฟ็อกบนฐานความเป็นจริงของการสื่อสารผ่านพอร์ตของเครื่องลูกข่าย
อ.ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 600,000 19 ก.ค.64-18 กค.65
489.
2564
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของ Air express cargo certer: กรณีศึกษาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อ.ดร. ฑิภาวิณี สุวรรณวงศ์ รอดบัณฑิต
การจัดการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 568,600 19 ก.ค.64-18 กค.65
490.
2564
Across SouthEast Asian Nations: From Automation and Control Training to the Overall Roll-out of Industry 4.0 (ASEAN FACTORI 4.0)
ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ Erasmus+ 3,203,146 15 ม.ค. 63 -14 ม.ค 65(ดำเนินการจริง ปีงบ 64)
491.
2564
"Evaluating Social and EnvironmentalImpacts of Intensive Rice Production and Pesticide Use on Water Quality in the Lower Mekong Region: Case Studies of An Giang Vietnam and ChiangRai Thailand"
อาจารย์ ดร.อภิสมอินทรลาวัณย์
การจัดการ StockholmEnvironmental Institute 494,597 1 ส.ค.63-30 ก.ค.65
492.
2564
การประมวลพื้นที่เผาไหม้ที่มีความเสถียรต่อคุณภาพข้อมูลด้วยการประยุกต์การเรียนรู้ เชิงลึกและการผสานผลการตัดสินใจกับข้อมูลกับข้อมูลจากระยะไกล
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ Newton Fund ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2,070,000 8 มิ.ย.64 - 7 มิ.ย.65
493.
2564
การสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคเหนือ
อาจารย์ ดร.ภัททิราวิภวภิญโญ
ศิลปศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 200,000 2 เม.ย.-31 ก.ค. 64
494.
2564
การผลิตเพคตินจากเปลือกกาแฟเพื่อลดปัญหาของเหลือทิ้งทางการเกษตร
อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ บริษัท นีโอ แฟคอรี่ จำกัด 943,250 1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65
495.
2564
การประเมินและวิเคราะห์องค์ประกอบสารสำคัญในผงโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทย
อาจรย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ บริษัท นีโอ แฟคอรี่ จำกัด 700,000 1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65
496.
2564
การศึกษาอนุกรมวิธานแบบโพลิฟาสิคและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อราที่พบในพืชสกุลกล้วย
อ.ดร. พุทธรักษ์ ชมนันติ
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง) 3,000,000 28 มิ.ย.64 - 27 มิ.ย.66
497.
2564
การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจวิเคราะห์ยาที่มีการใช้ในทางที่ผิดในตัวอย่างวัตถุพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
อ.ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
วิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่) 1,000,000 28 มิ.ย.64 - 27 มิ.ย.66
498.
2564
Waste to Wealth : Tackling the agricultural wastes in Thailand to make fully recyclable packaging
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ Newton Fund ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1,500,000 2 ส.ค.64 - 31 พ.ค.65
499.
2564
"The development of community-basedwater supply system for the hill tribe community Thailand"
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Nanyang Technological University 1,977,600 15 ก.ค. 64- 14 ม.ค.66
500.
2564
การพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน ปีที่ 2
ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,446,222 2 ส.ค.64 - 31 พ.ค.65
501.
2564
การวิจัยและพัฒนากัญชง-กัญชา
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์เจริญทรัพย์
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริษัท แฟคเตอร์โฟร์ จำกัด 3,952,056 1 ก.ค.64 - 30 มิ.ย.65
502.
2564
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา-กัญชง เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา อาหารและเครื่องสำอาง ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์เจริญทรัพย์
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริษัท แฟคเตอร์โฟร์ จำกัด 3,000,000 1 ก.ค.64 - 30 มิ.ย.65
503.
2564
"โครงการกิจกรรมจัดอบรม ""สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)"" รุ่นที่ 2 "
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ส่วนบริหารงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 500,000
504.
2564
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ""มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ"""
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ส่วนบริหารงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 115,300
505.
2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และประเด็นสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร”
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ส่วนบริหารงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 125,800
506.
2563
ไทย-จีนในความร่วมมือทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง
อ.ฑริดา ใบเกษม
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 89,350 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
507.
2563
แนวโน้มการลงทุนของจีนภายในกรอบของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-สหภาพเมียนมา : โอกาสสำหรับเชียงราย
อ.ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 97,250 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
508.
2563
ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น : ศึกษากรณี การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย
อ.ณัฐดนัย นาจันทร์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 90,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
509.
2563
การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนจีนในชุมชนจีนทางภาคเหนือของประเทศไทยภายใต้บริบทมหาอำนาจจีน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนหัวซิง และโรงเรียนสอนภาษาจีนเจี้ยวเหรียญเชียงใหม่ หมู่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อ.ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 55,490 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
510.
2563
ดอกเหมยในแจกันทอง : นวนิยายจีนโบราณอื้อฉาว จินผิงเหมย์ ภาคภาษาไทย ฉบับเนียนและสด กูรมะโรหิต
อ.ดร.ประเทืองพร วิรัชโภคี
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 90,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
511.
2563
ศึกษานโยบายคมนาคมของมณฑลเสฉวนการเชื่อมโยงกับประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI
อ.Jian Guo
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
512.
2563
การศึกษาปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติสีเขียวสำหรับกำจัดตอซัง และเปลือกข้าวโพด : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเชียงราย
อ.ภูตะวัน โฮ
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 52,967 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
513.
2563
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาน้ำพุร้อนป่าตึง และผาเสริฐ จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.พรพิมล ไชยสนิท
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
514.
2563
การศึกษาสำนวนภาษาสำหรับการแก้ปัญหาการร้องเรียนของแขกที่เข้าพักโรงแรมศตวรรษที่ 21
อ.นิภาภรณ์ ธรรมสอน
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 77,700 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
515.
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบีบมือ ภาวะพุทธิปัญญาบกพร่อง และสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อ.อนงค์นาถ มีอินถา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 32,142 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
516.
2563
ฤทธิ์ป้องกันของสารสกัดจากดอกสะเดาต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นในไตของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำความเครียด
อ.ดร.กีรติ วันชัย
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
517.
2563
วิธีการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเรื่องวิธีการฆ่าตัวตาย
อ.นพ.ภูมิ ชมภูศรี
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 17,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
518.
2563
ผลของสารสกัดจากข้าวก่ำ และสารประกอบร่วมสำคัญต่อการหลั่งของวาสคูลาร์เอนโดทีเลียโกรทแฟคเตอร์ชนิดซีในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ และกระบวนการสร้างหลอดเลือดในเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด
อ.ดร.อาทิตา ปัญญาเทพ
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
519.
2563
ผลของสารไอโซซากุระเนตินในการลดความเสียหายของสมองและหลอดเลือดสมองจากภาวะสมองขาดเลือดและได้รับเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ในหนูขาว
อ.ดร.อัจฉรา จันทร์อยู่
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
520.
2563
การศึกษาผลของสารอมอรินจากต้นแกแลต่อแรงตึงของหลอดเลือดแดงทอราสักเอออร์ตาในหนูแรท
อ.ดร.ไอดา มูฮำหมัดอารี
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
521.
2563
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก
อ.สุภาพันธ์ จันทร์ศิริ
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
522.
2563
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
อ.พัชรี จิตเอื้ออังกูร
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
523.
2563
ผลของการใช้นวัตกรรมเครื่องสั่นสะเทือนปอดต่อการระบายเสมหะในผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ
อ.ณฐมน สีธิแก้ว
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 90,140 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
524.
2563
การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารเรื่องการพลัดตกหกล้มเพื่อลดการกลัวการหกล้มและผลกระทบจากการกลัวหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน
อ.ดร.ปิยธิดา จุลปะปีย
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 99,670 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
525.
2563
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
อ.จินตนา เทพเสาร์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 83,404 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
526.
2563
"Transboundary River Management : A Case Study of Sai/Ruak River between Mae Sai Thailand and Tachilek Myanmar"
Dr.Yuki Miyake
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
527.
2563
ชุมชนชายแดนและปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว : ศึกษากรณีพื้นที่อำเภอเชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น เทิง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย กับแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นายสืบสกุล กิจนุกร
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
528.
2563
มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจแบ่งปันที่พักแรมระยะสั้นในประเทศไทย
อ.นุรัตน์ ปวนคำมา
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
529.
2563
ศึกษาเปรียบเทียบการนำอนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบ ด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ.2010 มาอนุวัติการระหว่างไทยกับสิงคโปร์ : กรณีความผิดฐานก่อวินาศกรรมด้วยข้อมูลเท็จ
อ.กมลนัยน์ ชลประทิน
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 176,950 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
530.
2563
ขอบเขตของการนำเข้า เผยแพร่ และส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
อ.วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 166,500 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
531.
2563
แนวทางการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการให้บริการข้ามพรมแดน
อ.ดร.สรรค์ ตันติจัตตานนท์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 185,950 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
532.
2563
องค์การอวกาศแห่งประเทศไทย : ประเด็นทางกฎหมายและความเป็นไปได้
ผศ.ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 151,400 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
533.
2563
A material-semiotic study of inhabitation narratives in Karen and Lahu villages of Chiang Rai province (Thailand)
อ.Ignasi Ribo
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
534.
2563
การศึกษาฤทธิ์ ต้านภาวะวิตกกังวล ต้านภาวะซึมเศร้า และส่งเสริมความจำ ของสารสกัดจากดอกสะเดาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียด
อ.ดร.ธนียา หาวิเศษ
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
535.
2563
การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบอี ที่แยกได้จากเนื้อและเครื่องในหมูที่วางขายในตลาด : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ภัทรานุช ชูศรี
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
536.
2563
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านการคิดเชิงบริหารเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในจังหวัดเชียงราย
ผศ.อุษาษ์ โถหินัง
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 199,750 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
537.
2563
ผลของกระบวนการผลิตต่อองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดกาแฟสารและเมล็ดกาแฟคั่วสายพันธุ์อะราบีกา
อ.ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
538.
2563
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเอนไซน์ไลเปสจากเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้สะไตรีนมาเลอิกแอนไฮไดรด์โคพอลิเมอร์ เป็นสารย่อยสลายเยื่อหุ้มเซลล์ชนิดใหม่
ผศ.ดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 197,120 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
539.
2563
การสร้างพื้นผิวไม่เกาะน้ำในวัสดุจัดฟัน 17-4PH สแตนเลสสตีลที่มีความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนและพื้นผิวที่ทำความสะอาดด้วยตัวเองด้วยวิธีการอโนไดซ์
อ.ดร.อรธิดา โกษาแสง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
540.
2563
การพัฒนาเม็ดอัลจิเนต-ไคโตซานที่มีสารสกัดเมล็ดลำไยฝังในไฮโดรเจลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผล
ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 194,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
541.
2563
การศึกษาแบคเทอริโอเฟจที่เข้าทำลาย Pseudomonas aeruginosa
อ.ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
542.
2563
การประเมินด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายของเชื้อราน้ำจืดในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
อ.ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบมหาวิทยาลัย 290,400 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
543.
2563
การพัฒนาเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
544.
2563
การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์คงรูปจากชานอ้อยที่ป้องกันการซึมผ่านของแก๊สและความชื้น
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
545.
2563
ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติของประเทศไทย : กรณีศึกษา แนวปฏิบัติในโครงการบริหารจัดการป่าไม้ร่วมกันของประเทศอินเดีย
อ.สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 250,250 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
546.
2563
ผลการใช้โปรแกรมฝึกสำหรับผู้ดูแลต่อทักษะการปฏิบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนและผลลัพธ์การดูแล
ผศ.ภาวดี วิมลพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 151,700 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
547.
2563
หน่วยวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผศ.พรทิพย์ สารีโส
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
548.
2563
หน่วยวิจัยการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ผศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
549.
2563
หน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
550.
2563
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมด้านสมอง
ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
551.
2563
กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินทางอาหาร
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
552.
2563
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
553.
2563
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
554.
2563
กลุ่มวิจัยเครื่องสำอางสมุนไพร และเวชสำอาง
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
555.
2563
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเครื่องสำอางสีเขียว
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
556.
2563
ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
557.
2563
ศูนย์นวัตกรรมทางเคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
558.
2563
ศูนย์วิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
559.
2563
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
560.
2563
หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และนวัตกรรม
อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 300,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
561.
2563
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
562.
2563
กลุ่มวิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย (ประเภท หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย) 500,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
563.
2563
การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตแมคคาเดเมีย
อ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
อุตสาหกรรมเกษตร Strategic Fund (PMU-วช.) 617,000 3 ก.ย.63-2 ก.พ.65
564.
2563
การพัฒนาสารสกัดมูลค่าสูงจากชาพันธุ์พื้นเมืองของไทย
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
อุตสาหกรรมเกษตร Strategic Fund (PMU-บพข.) 4,140,100 1 ก.ค.63-30 มิ.ย.64
565.
2563
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 2
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
อุตสาหกรรมเกษตร Strategic Fund (PMU-บพข.) 10,000,000 1 ส.ค.63- 31 ก.ค.64
566.
2563
การจัดการปัญหาอาชีวอนามัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ชายแดนไทย ลาว พม่า
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Strategic Fund (PMU-บพค.) 2,822,900 1 เม.ย.63- 31 มี.ค.64
567.
2563
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย และการสร้างมุงค่าเพิ่มผลิตภัณพ์จากผึ้ง
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
วิทยาศาสตร์ Strategic Fund (PMU-สวก.) 2,002,849 1 ก.ค.63-30 มิ.ย.64
568.
2563
การประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ จากวัตถุดิบเกษตรไทย
รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์
แพทยศาสตร์ Strategic Fund (PMU-วช.) 1,332,000 ส.ค. 2563 - ม.ค.2565
569.
2563
การควบคุมโรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium wilt) ในมะเขือเทศโดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟด์
อ.ดร.ศิรประภา มหานิล
วิทยาศาสตร์ Strategic Fund (PMU-สวก.) 689,700 9 ธ.ค.62-8 ธ.ค.63
570.
2563
การจัดการโซ่อุปทานสับปะรดภูแลผลสด เพื่อการส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ผศ.ดร. สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร Strategic Fund (PMU-สวก.) 1,226,860 9 ธ.ค.62-8 ธ.ค.63
571.
2563
การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน้ำพุร้อนโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ
การจัดการ Strategic Fund (PMU-วช.) 600,000 24 มี.ค.63-23 ม.ค.64
572.
2563
การพัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อยกระดับศักยภาพของชุมชนในจังหวัดเชียงรายในการรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์
อ.ดร.อาทิตยา ปาทาน
การจัดการ Strategic Fund (PMU-วช.) 1,818,784 29 ก.ย.63-28 ก.ย.64
573.
2563
ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธานวิวัฒนาการของ Colletotrichum ในภาคเหนือของประเทศไทย
Dr. Ruvishika S. Jayawardera
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา Strategic Fund (PMU-วช. ทุนส่งเสริมนักวิจัยใหม่) 600,000 ก.ย.63-ก.ย.65
574.
2563
Joint Assessment of Thailand and Myanmar on Flood and Drought for Transboundary Water Resources Management
อ.ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์
การจัดการ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 10,494,211 2 ม.ค.63 - 1ม.ค.64
575.
2563
การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุน กระบวนการสมัชชาคุณธรรมและการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม
อ.ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
ศิลปศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 100,000 21 ก.พ.63 -9 ก.ย. 63
576.
2563
การสร้างต้นแบบศูนย์เด็กเล็กปลอดฝุ่น PM 2.5
นายธวัชชัย ทรายขาว
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 91,600 1 เม.ย.63-30 มิ.ย.63
577.
2563
ผลของการใช้สื่อเสียงตามสายภาษาถิ่นต่อความตระหนักของประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5
ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์
พยาบาลศาสตร์ กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 150,760 1 เม.ย.63-31 ม.ค.64
578.
2563
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบการกรองฝุ่นด้วยพัดลมดูดอากาศและเครื่องสูบ
อ.นพ.อานนท์ จำลองกุล
แพทยศาสตร์ กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 60,000 1 พ.ค.63-31 ก.ค.63
579.
2563
โครงการประเมินสถานการณ์ไฟป่าและระดับฝุ่นควันด้วยอากาศยานไร้คนขับ
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 86,317 1 เม.ย.63-30 ก.ย.63
580.
2563
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ยักษ์ขาววัดฝุ่น ขยายผลสู่จังหวัดภาคเหนือตอนบน
อ.วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 78,800 1 เม.ย.63-30 ก.ย.63
581.
2563
โครงการพัฒนาชุดข้อมูลวัสดุสำหรับทำหน้ากากประดิษฐ์เอง
อ.สิตางค์ คงกระโทก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 74,250 1 เม.ย.63-31 ส.ค.63
582.
2563
การเปรียบเทียบความหลากหลายและการกระจายตัวทางชีวภูมิศาสตร์ของเชื้อราแอสโคมัยซีสในพื้นที่อนุรักษ์ในประเทศตุรกีและประเทศไทย
Prof. Dr. Kevin D Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1,000,000 ส.ค. 2563- ส.ค.2565
583.
2563
ศึกษาพัฒนาสินค้าภายในศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP (ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.พรวศิน ศิริสวัสดิ์
การจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 299,978 30 เม.ย.63 - 30 ก.ย. 63
584.
2563
Sustainable consumption and material flows of air conditioners in Thailand ปีที่ 3
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ National Institute for Environmental Studies (NIES) 257,640 30 ม.ค.63- 29 ม.ค.64
585.
2563
การพัฒนาระบบกลไกเพื่อการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยในพื้นที่บ้านหลู้ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 70,000 22 ก.ย.63- 21 ก.ค.64
586.
2563
การศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลการข่าวขนาดใหญ่เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุไม่สงบ
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 500,000 ก.ค.63-ม.ค.65
587.
2563
The China's Belt and Road Initiative Investments in Southeast Asia - A Case Study of Hight-Speed Rail Project in Thailand Projects
Prof.Dr.Lee Lai To
นวัตกรรมสังคม มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foudation) 2,309,488 1 ส.ค.63 - 31 ต.ค.64
588.
2563
การสร้างสื่อเสมือนเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท (Developing VR application to Support Medical Service in Northern Thai Rural Areas)
อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร
เทคโนโลยีสารสนเทศ "บริษัท Epic Games Inc " 300,000 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.64
589.
2563
ฤทธิ์ทางชีวภาพต่อการเจริญของเส้นผมของสารสกัดเหงือกปลาหมอดอกขาวในเซลล์เพาะเลี้ยง
ผศ.ดร.ภักวดี ไชยกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 400,000 21 ธ.ค.63-20 ธ.ค.64
590.
2563
พัฒนาทักษะชีวิตสำหรับครู เด็ก และเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงราย
นายสืบสกุล กิจนุกร
นวัตกรรมสังคม สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 1,257,410 1 ส.ค.63-30 เม.ย.64
591.
2563
ศักยภาพของเชื้อราในดินและซากพืชในการควบคุมเชื้อราในดินสาเหตุโรคพืชที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทย
ดร.จุฑามาศ มอนไข่
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
592.
2563
Identification of fungal pathogens on commercial and wild Mushroom in northern Thailand and their biological control
Dr.Ruvishika S.Jayawardena
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
593.
2563
การคัดเลือกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยการประเมินแบบหลายเงื่อนไขโดยการใช้ Machine Learning
อ.ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
594.
2563
การแสดงอัตลักษณ์ศาสนาอิสลาม : กรณีศึกษาการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมที่อาศัยในจังหวัดเชียงราย
อ.ธัญญธร สายปัญญา
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
595.
2563
"Achieving social change through organic farming and fair trade : the example of cafe Bruno in the Kingdom of Thailand"
อ.Fabio Calzolari
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
596.
2563
Comparing Gender-based Disaster Recovery Policy in Indonesia And Thailand: A Study Case of Post-Earthquake in Yogyakarta and Chiang Rai Province
อ.Maya Dania
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
597.
2563
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงของผ่านภาพถ่ายในช่วงทศวรรษ 2500-2540
น.ส.ทิฆัมพร สิงโตมาศ
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
598.
2562
การตรวจหาเนื้องอกในเต้านมจากภาพอัลตราซาวน์แบบอัตโนมัติด้วยวิธีการ Level Set Method และ Exploding Particles
อ.ขวัญตา คีรีมาศทอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 99,600 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
599.
2562
การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อสิวจากสารสกัดเมล็ดหมามุ่ย
อ.ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
600.
2562
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาวะพึ่งพิง
อ.ภัทริกา ปัญญา
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
601.
2562
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดอาหารของผู้ปกครองต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
อ.ศลิษา โกดยี่
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 89,360 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
602.
2562
ผลฉับพลันของการฝึกด้วยความพยายามสูงสุดสลับช่วงพักต่อการฟื้นฟูความผันแปรอัตราการเต้นของหัวใจในบุคคลที่มีระดับสมรรถภาพต่างกัน
อ.ดร.ปวีณ วิยาภรณ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
603.
2562
อัตลักษณ์และการฟื้นฟูสกุลช่างพระพุทธรูปไม้ในอำเภอเมืองน่าน
อ.ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 99,600 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
604.
2562
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายประยุกต์ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)
อ.ดร.นัทธีรา ภักดีไพโรจน์
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
605.
2562
Relation Global – Mindedness and English Language Proficiency of Fourth-year Undergraduate Students: A Case study of Two Countries in the Lower Mekong Sub-region
Dr.Lakshmi Kala Prakash
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 94,200 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
606.
2562
แนวทางการจัดการเชิงบูรณาการส่วนประสมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และญี่ปุ่น
อ.เอกกวีร์ วินิจเขตคำณวน
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
607.
2562
การทำนายความสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยการใช้ความมุ่งมั่น และพลังขับเคลื่อน และคุณลักษณะของนักศึกษาโดยการใช้ เทคนิคเหมืองข้อมูล
อ.ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 93,400 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
608.
2562
บทบาทของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในห้องเรียนภาษาต่างประเทศ
อ.พิทักษ์ ตระกูลสว่าง
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 43,350 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
609.
2562
แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในไร่ชาของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
อ.ภูพิงค์ มะโน
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 53,580 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
610.
2562
การศึกษาการส่งออกสินค้าการเกษตรสู่มณฑลยูนนานประเทศจีน ผ่านเส้นทางบก R3A กรณีศึกษา สับปะรดภูแล
อ.ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
611.
2562
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกิ่งมะขามป้อมในเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
อ.ดร.ภักวดี ไชยกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
612.
2562
แบบจำลอง TVAR สำหรับการติดตามดิสเพอร์ชันของอนุกรมเวลาอคูสติกของมหาสมุทรโดยใช้วิธีการกรองแบบเบเชียนอย่างเป็นลำดับ
อ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
613.
2562
พลศาสตร์ของตัวทำลายผสมในปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแสง
อ.ดร.พัชรนันท์ โชโต
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
614.
2562
การพัฒนาโปรตีนไฮโดรไลเซทจากผลพลอยได้จากข้าวเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีสมบัติเชิงหน้าที่และศักยภาพออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
ผศ.ปริญญา วงษา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 199,900 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
615.
2562
การจัดจำแนกไซยาแบคทีเรียบางชนิดด้วยวิธีทางอณูชีวิวิทยาและการประเมินศักยภาพในด้านการต้านโรคเบาหวาน
อ.ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
616.
2562
การประยุกต์ใช้วิธีการเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดตารางงานในเครื่องจักรแบบขนานที่มีหลายวัตถุประสงค์โดยงานสามารถแบ่งย่อยได้และมีเวลาตั้งค่าขึ้นกับลำดับงาน
อ.ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพาณิช
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
617.
2562
ผลของปริมาณใบชาสดตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพของชาเขียวและความคงตัวของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในระหว่างการย่อยอาหารในหลอดทดลองของน้ำชาเขียว
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
618.
2562
การเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุจากของเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการดูดซับโลหะหนักและสีย้อม
อ.ดร. ฐิติพร สุวรรณวงศ์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
619.
2562
การแยกและคัดเลือกแบคเทอริโอฟาจจากถั่วเน่าที่มีความจำเพาะต่อ Bacillus cereus
ผศ.ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
620.
2562
คุณสมบัติของกลุ่มสมการไดนามิกส์ของการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของก๊าซสองอุณภูมิด้วยการผ่อนคลายแบบสั่นสะเทือนของสมการไม่เอกพันธ์แบบ Landau-Teller
ผศ.ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 195,650 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
621.
2562
การศึกษาการลดสารก่อภูมิแพ้ในพิษผึ้ง
อ.ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 150,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
622.
2562
การทดสอบฤทธิ์การขยายหลอดเลือดของสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้าน (ฟักแม้ว พลูคาว และผักเชียงดา) ในหลอดเลือดเอออร์ตาส่วนอกของหนูแรท
อ.ดร.ศิวพร ประมาลย์
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
623.
2562
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดผักแพวในเซลล์แมคโครฟาจเพาะเลี้ยง
อ.ดร.นิตยา จันซิว
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
624.
2562
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับดักชนิดต่างๆในการดักจับแมลงริ้นฝอยทรายในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ภควดี สมหวัง
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 141,800 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
625.
2562
การหาและวิเคราะห์แบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไลชนิดผลิตเอนไซม์บีต้าแลคทาเมสแบบขยายที่แยกได้จากผักสดในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.กมลนารี โชตินันทกุล
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
626.
2562
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัย
อ.ดร.ภาวินี ชุ่มใจ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 184,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
627.
2562
การพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดปูนแดง
อ.ดร.ธิดารัตน์ ดวงยอด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
628.
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่และคุณภาพชีวิตของคนเลิกบุหรี่ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่
อ.ดร.รัชนี มิตกิตติ
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 151,800 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
629.
2562
การประเมินท่าทางและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน
อ.สิตางค์ คงกระโทก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 147,800 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
630.
2562
การวิจัยเชิงประจักษ์แบบติดตามผลระยะยาวเพื่อศึกษาโครงสร้างรูปแบบพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบคำภาษาจีนในคลังคำในใจของนักศึกษาไทยในภาคเหนือตอนบน
Aj.Lin CaiJun
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 192,500 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
631.
2562
การเปลี่ยนแปลงและสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่มคาราวานม้าต่างในประเทศไทย : กรณีศึกษา 3 รุ่น ในภาคเหนือตอนบนและภูมิลำเนาเดิม
อ.ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
632.
2562
การหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อการเพาะเลี้ยง และ การหาฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็นสกุล Ganoderma บางชนิด
อ.ดร.นริษฎา ทองกลาง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
633.
2562
สารสกัดสีธรรมชาติจากสมุนไพรเพื่อเป็นอาหารและคงตัวต่อสภาวะในการแปรรูปและการย่อยในแบบจำลองระบบทางเดินอาหาร
อ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 256,500 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
634.
2562
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีในชาอัสสัมที่รวบรวมในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมชาไทย
รศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
635.
2562
ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟด์ในการใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลในมะเขือเทศ โดยการทดสอบในระดับโรงเรือน
อ.ดร.ศิระประภา มหานิล
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
636.
2562
วงศ์วานวิวัฒนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อราในสกุล Musa spp.
อ.ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
637.
2562
ระบบการจัดการความรู้โดยประยุกต์ใช้การบูรณาการแบบจำลองหลากหลายกรณีศึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 282,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
638.
2562
ระดับสัมผัสสารฆ่าแมลงและการกระจายตัวในสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรของชนชาติพันธุ์
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 283,800 1 ต.ค.61-30 ก.ย.63
639.
2562
หน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mekong Sub-region Arts and Culture Research Unit (MAC-MFU)
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
640.
2562
หน่วยวิจัยกฎหมายและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน Research Group on Border Area Law and Development (ReBALD)
อ.ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
641.
2562
หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และนวัตกรรม Microbial Products and Innovation (MP&I)
อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
642.
2562
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมด้านสมอง Brain Science and Engineering Innovation Research Unit (BSEI)
ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
643.
2562
กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินทางอาหาร Gut microbiome research group (GutMicrobes)
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
644.
2562
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ Group of Innovative Food Packaging & Biomaterial (IFP)
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
645.
2562
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Research Group of Postharvest Technology (PHT-Group)
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
646.
2562
กลุ่มวิจัยเครื่องสำอางสมุนไพร และเวชสำอาง Phytocosmetics and Cosmeceuticals
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
647.
2562
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเครื่องสำอางสีเขียว Green Cosmetic Technology (GCT)
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
648.
2562
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Innovation for Quality of Life Development with Information Technology (IQ-DIT)
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
649.
2562
กลุ่มวิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ Circular Economy for Waste-free Thailand (CEWT)
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
650.
2562
ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Innovation Materials for Sustainability (iMatS)
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 500,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
651.
2562
ศูนย์นวัตกรรมทางเคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Center of Chemical Innovation for Sustainability (CIS)
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 500,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
652.
2562
ศูนย์วิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ Center of Excellence for the Hill-tribe Health Research (CEHR)
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 500,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
653.
2562
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ Business Economics and Logistics Research Excellence Center (BE-Logist)
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 500,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
654.
2562
การสร้างคุณค่าและมูลค่าร่วมเส้นทางการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนและสินค้าเกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 1,145,700 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
655.
2562
การพัฒนาคุณภาพและการออกแบบนวัตกรรมการให้บริการการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนอย่างสร้างสรรค์
อ.ดร.นัทธีรา ภักดีไพโรจน์
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 1,067,300 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
656.
2562
การจัดการตราสินค้าของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
อ.ดุลยลักษณ์ บุตรขุนทอง
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 1,110,000 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
657.
2562
โครงการพัฒนาการตลาดภาคบริการสำหรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยุคดิจิตัลของชุมชนวิถีชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย
อ.ศรุตนันท์ โสภณิก
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 1,383,500 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
658.
2562
การวัดความสามารถและความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย
อ.สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 1,394,000 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
659.
2562
โครงการการจัดการประสบการณ์นักท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4.0
อ.ผณินทร สิทธิพงศ์
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 1,399,700 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
660.
2562
กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาและกาแฟ
อ.ธันวา แก้วเกษ
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 1,399,400 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
661.
2562
สมบัติบางประการและการใช้ประโยชน์เชิงหน้าที่ของแป้งและสตาร์ชกล้วยหอมเขียวดิบพันธุ์คาเวนดิช
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 424,800 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
662.
2562
สมบัติของฟิล์มสตาร์ชจากกล้วยหอมเขียวดิบพันธุ์คาเวนดิชที่ผสมกับสารสกัดจากเปลือกกล้วยและการประยุกต์ใช้ในระบบจำลองของตัวอย่างอาหาร
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 424,800 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
663.
2562
การพัฒนาเส้นขนมจีนจากแป้งกล้วยทดแทนผสมสารสกัดจากพืช
อ.วรรธิดา หอมถาวรชู
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 419,900 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
664.
2562
การสกัดเพคตินและสารต้านอนุมูลอิสระจากผงเปลือกกล้วยหอมเขียวดิบพันธุ์คาเวนดิช
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 416,300 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
665.
2562
การเตรียมเยื่อเซลลูโลสจากก้านเครือกล้วยหอมเขียวเพื่อการผลิตถาดเยื่อขึ้นรูป
อ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 561,900 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
666.
2562
การใช้ประโยชน์เชิงหน้าที่สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือกล้วยหอมเขียวเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง
อ.ดร.วิษณุ มณีรัตน์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 755,200 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
667.
2562
การเตรียมสตาร์ชกล้วยหอมเขียวดิบพันธุ์คาเวนดิชสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 420,000 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
668.
2562
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ผึ้ง
ผศ.ดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 645,600 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
669.
2562
นวัตกรรมเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งของไทย
อ.ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 880,800 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
670.
2562
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการศัตรูผึ้ง
อ.ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 778,400 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
671.
2562
นวัตกรรมต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 989,300 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
672.
2562
การออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจวัดก๊าซพิษในที่อับอากาศโดยใช้เทคนิคอิเลคโตรเคมิคอล
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 388,500 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
673.
2562
การประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยเชิงพื้นที่สำหรับการวางแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนไทย ลาว พม่า
อ.ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 802,500 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
674.
2562
การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและการควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงานต่างด้าว พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อ.ณิชารัศม์ ปัญจโพธิวัฒน์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 832,300 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
675.
2562
การระบุเอกลักษณ์การจัดจำแนกสายพันธุ์กาแฟและการกำหนดมาตรฐานของกาแฟสารในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 1,676,300 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
676.
2562
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกาแฟอาราบิก้า
อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 716,200 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
677.
2562
การใช้ประโยชน์ การเพิ่มมูลค่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ
อ.ดร.กาญจนา วัดละเอียด
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 2,596,200 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
678.
2562
การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทาง : กรณีศึกษาต้นแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 390,600 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
679.
2562
การใช้เศษแก้วและกระจกในการผลิตนวัตกรรมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.
รศ. ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 797,700 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
680.
2562
การวิเคราะห์ประสิทธิผลของข้อบัญญัติท้องถิ่นและเครื่องมือทางนโยบายสำหรับการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
นิติศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 270,000 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
681.
2562
ระบบสนับสนุนการวางแผนและการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 1,991,800 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
682.
2562
การดัดแปลงโมเดล EASETECH สำหรับประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะในประเทศไทย.
อ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 234,500 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
683.
2562
การศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการจัดการขยะติดเชื้อของแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
อ.สิตางค์ คงกระโทก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 259,200 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
684.
2562
การตรวจหายีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวไร่ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล และการทดสอบความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
อ.ดร.สมฤดี นิลทอง
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 403,900 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
685.
2562
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวเพื่อการแพทย์
ผศ.ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 889,600 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
686.
2562
ผลิตภัณฑ์ข้าวฟังก์ชั่น
อ.ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 764,800 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
687.
2562
ผลของสารสกัดจากข้าวก่ำ และสารประกอบร่วมต่อการอักเสบจากการถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่
อ.ดร.อาทิตา ปัญญาเทพ
แพทยศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 249,900 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
688.
2562
กลยุทธ์การปรับตัวและต่อรองการพัฒนาของคนเชียงของ: ศึกษากรณีสะพาน มิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4
นายสืบสกุล กิจนุกร
นวัตกรรมสังคม งบประมาณแผ่นดิน 265,700 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
689.
2562
กระบวนการผลิตพื้นที่เพื่อการพัฒนาชุมชนชายแดนและปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดน กรณีศึกษาบ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
น.ส.ทิฆัมพร สิงโตมาศ
นวัตกรรมสังคม งบประมาณแผ่นดิน 859,700 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
690.
2562
เศรษฐกิจเชียงรายยุคใหม่ หลังกลายเป็นเมืองชายแดน ศึกษาผ่านความเปลี่ยนแปลงหอการค้าและกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่
อ.ปฐมพงศ์ มโนหาญ
นวัตกรรมสังคม งบประมาณแผ่นดิน 556,800 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
691.
2562
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองชายแดน : พระธาตุบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์และเพิงผา ในพื้นที่ เชียงราย เชียงรุ่ง เชียงตุง
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 1,652,100 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
692.
2562
คุณสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งกล้วยดิบร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
อ.ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 417,700 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
693.
2562
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 1,599,900 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
694.
2562
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยด้านคลื่นไฟฟ้าสมอง
ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 352,100 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
695.
2562
โครงการห้องปฏิบัติการคลังสายพันธุ์เห็ดรา
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 279,500 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
696.
2562
ห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร
อ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 2,955,800 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
697.
2562
การศึกษาทบทวนองค์ความรู้และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์
อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์
นิติศาสตร์ งบภายนอก 400,000 8 ต.ค.61 - 7 ต.ค.62
698.
2562
การยืดอายุการปักแจกันกล้วยไม้ตัดดอกสกุลฟาแลนนอปซิส
อ.ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 250,000 1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62
699.
2562
การใช้ประโยชน์จากน้ำมันถั่วดาวอินคาในเครื่องสำอางดูแลเส้นผม
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 977,460 3 ธ.ค.61- 2 ธ.ค.62
700.
2562
น้ำมันกากกาแฟเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 1,421,530 3 ธ.ค.61- 2 ธ.ค.62
701.
2562
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEsในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (กลุ่มที่ 29)
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 1,440,000 1 พ.ย.61 - 31 ส.ค.62
702.
2562
การควบคุมโรคใบจุดนะเขือเทศโดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟด์ที่แยกมาจากต้นโกงกาง(Rhizophora apicilata)
อ.ดร.ศิระประภา มหานิล
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 724,000
703.
2562
โครงการศักยภาพทางการค้าและแนวทางการขยายโอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในตลาดประเทศจีนและอินเดีย
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
การจัดการ งบภายนอก 1,228,680 20 ธ.ค.61-19 ธ.ค.62
704.
2562
การใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 632,500
705.
2562
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฮนด์ครีมที่มีส่วนผสมของมัลเบอร์รี่ กลุ่มที่ 32
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 480,000 1 ธ.ค.61-30 ก.ย.62
706.
2562
การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวและสมุนไพรไทยในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและป้องกันผมหงอก
อ.ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 982,230 4 ธ.ค.61-3 ธ.ค.62
707.
2562
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุฟันเทียมคอมโพสิตที่มีพอลิเมทิลเมทาคริเลทเป็นฐาน เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
อ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 1,324,260 1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62
708.
2562
ค่าทางคลินิกของกลุ่มการทดสอบในการเป็นเครื่องมือสนับสนุนการวินิจฉัยสําหรับภาวะความไม่มั่นคง ทางคลินิกของกระดูกสันหลังส่วนเอว
ผศ.ดร.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 599,450 1 มี.ค. 62- 28 ก.พ. 64
709.
2562
การพัฒนาเปปไทด์ต้านจุลชีพสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อสิวและการบรรจุเข้าสู่อนุภาคไนโอโซม
อ.ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 600,000 1 มี.ค. 62- 28 ก.พ. 64
710.
2562
การระงับข้อพิพาททางทะเลไทยเมียนมาภายใต้กลไกระงับข้อพิพาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 1982 : บทเรียนจากคดีทะเลจีนใต้
อ.ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
นิติศาสตร์ งบภายนอก 600,000 1 มี.ค. 62- 28 ก.พ. 64
711.
2562
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์แบบปรับเหมาะตามประสบการณ์ระหว่างการเรียนในบริบทสถานการณ์ชีวิตประจำวันเสมือน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจการเรียนวิทยาการคำณวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของประเทศไทย
อ.ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 600,000 1 มี.ค. 62- 28 ก.พ. 64
712.
2562
การกรองแบบเบเชียนอย่างเป็นลำดับร่วมกับการสุ่มตัวอย่างแบบปรับตัวได้และพาร์ติเคิลสมูทเธอร์ในแบบจำลองออโตรีเกรสซิฟชนิดเปลี่ยนแปลงตามเวลาสำหรับการประมาณดิสเพอร์ชันของมหาสมุทร
ผศ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 600,000 1 มี.ค. 62- 28 ก.พ. 64
713.
2562
การใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 632,500
714.
2562
การพัฒนาผงโรยข้าวปลาส้มฟังก์ชั่นผสมพรีไบโอติกและโพรไบโอติกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น
อ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 600,000
715.
2562
การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง
ผศ.ดร.ขนิษฐา พิศฉลาด
พยาบาลศาสตร์ งบภายนอก 482,000 22 มีนาคม 2562-21 มีนาคม 2563
716.
2562
1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา
ผศ.พรทิพย์ สารีโส
พยาบาลศาสตร์ งบภายนอก 620,000 22 มีนาคม 2562-21 มีนาคม 2563
717.
2562
บล๊อคเย็นสำหรับปูพื้นจากเศษแก้ว
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 502,000 1 กุมภาพันธ์ 2562-31 มกราคม 2564
718.
2562
การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบการบริการสุขภาพอัจฉริยะเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าบ้านในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในเทศบาลนครเชียงราย
อ.อรนิช สารีวงษ์
การจัดการ งบภายนอก 98,000 11 เมษายน 2562-7 กันยายน 2562
719.
2562
ระบบนิเวศน์การเรียนรู้ออนไลน์แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยกลไกวินิจฉัยกิจกรรมการเรียนรู้แบบอัตโนมัติจากพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
อ.ภัทรียา สิงห์พันธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 566,500 15 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2563
720.
2562
การพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 1,924,120 1 พฤษภาคม 2562-30 เมษายน 2563
721.
2562
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเห็ดสกุล Lentinus จากประเทศไทย
อ.ดร.นริษฎา ทองกลาง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบภายนอก 600,000 อยู่ระหว่างเสนอสัญญาลงนาม
722.
2562
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยฟิสซิเคิลคอมพิวติง กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนในชนบท
อ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 250,000 1 สิงหาคม 2562-30กรกฎาคม 2563
723.
2562
From Stars to Baht : Broadening the Economic Impact of Astronomical Data Handling Techniques in Thailand - Phase II
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 2,766,400 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2564
724.
2562
Sustainable consumption and material flows of air conditioners in Thailand
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 239,775
725.
2562
Effect of Sin Lek Rice to cognitive learning and fecal microbiota of Ban Huai Rai Samakee elementary school children in Chiaang Rai)
อ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 925,041 1 กรกฎาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563
726.
2562
การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายออนไลน์ในประเทศไทย
อ.ดร.อนุเทพ สุขศรีวงศ์
นิติศาสตร์ งบภายนอก 382,558 15 กรกฎาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2563
727.
2562
การศึกษาโครงสร้างสถาบันและองค์กรในการบริหารจัดการอาสาสมัครด้านภัยพิบัติระดับท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น : กรณีศึกษาจังหวัด Hirochima
อ.ดร.ธนิกุล จันทรา
นวัตกรรมสังคม งบภายนอก 588,040 10 มิถุนายน 2562 - 9 มิถุนายน 2563
728.
2562
การศึกษาความเป็นไปได้ : โครงการวิจัยและพัฒนาการตรวจจับวัตถุระเบิดจากภาพเอกซเรย์สำหรับติดตั้งบนหุ่นยนต์ตรวจการณ์วัตถุระเบิด
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 1,948,000 12 ธันวาคม 2561-11 ธันวาคม 2562
729.
2562
การศึกษาความโดดเด่นของสมุนไพรและศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
การแพทย์บูรณาการ งบภายนอก 479,380 15 มกราคม 2562-14 มกราคม 2563
730.
2562
การพัฒนารูปแบบ เส้นทาง และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของวิถีสมุนไพรในจังหวัดเชียงรายเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน (MCLT)
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ
การจัดการ งบภายนอก 1,172,160 15 มกราคม 2562-14 มกราคม 2563
731.
2562
คน ผึ้ง ป่า : การออกแบบใหม่จากฐานภูมิปัญญาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีมูลค่าสูง
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบภายนอก 561,000 1 สิงหาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563
732.
2562
ระบบและกลไกการจัดการโรคติดต่อข้ามแดนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 14,800,006 1 สิงหาคม 2562-31 พฤษภาคม 2564
733.
2562
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราขนาดใหญ่จากลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขงและพื้นที่โดยรอบ
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบภายนอก 5,000,000 30 สิงหาคม 2562 - 29 สิงหาคม 2565
734.
2562
การค้นพบของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ต่อต้านโรคเบาหวาน
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 5,000,000 30 สิงหาคม 2562 - 29 สิงหาคม 2565
735.
2562
การวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคทางกฎหมาย และระเบียบที่มีต่อระบบยางพาราไทย และการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
อ.สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
นิติศาสตร์ งบภายนอก 1,082,920 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563
736.
2561
แอพพลิเคชั่นตรวจจับชนิดของดอกกล้วยไม้รองเท้านารีอัจฉริยะ
อ.ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61
737.
2561
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน
อ.ปิยะพงศ์ มลิวัลย์
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 94,400 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61
738.
2561
การปรับเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนให้เป็นศูนย์สร้างคุณค่า กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
อ.ดร.เดชอนันต์ บังกิโล
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61
739.
2561
อิทธิพลของเชื้อเพลิงปรับสภาพในเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากลำต้น และใบข้าวโพด
ผศ.ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
740.
2561
การควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลในมะเขือเทศโดยใช้สารสกัด จากราเอนโดไฟด์
อ.ดร.ศิระประภา มหานิล
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
741.
2561
ผลของการย่อยในแบบจำลองระบบทางเดินอาหารต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเนื้อสับปะรด
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
742.
2561
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาของภาวะเมแทบอลิคซินโดรมโดยใช้ แบบแผนจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
อ.นิเวศน์ กุลวงค์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
743.
2561
ผลของการฝึกการทรงตัวระยะสั้นและการออกแรงผลักต่อการทรงตัว ขณะลุกยืนในผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.วิลาวัณย์ ไชยอุต
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 107,864 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
744.
2561
การเปรียบเทียบผลระหว่างการรักษาแบบกระตุ้นการรับรู้ของระบบ ประสาทและกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อตัวชี้วัดทางคลินิกและทางสรีรวิทยาในผู้ป่วยที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่จำเพาะ
ผศ.ดร.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
745.
2561
พัฒนาวัสดุปลูกด้วยถ่านชีวภาพ
ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 196,364 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
746.
2561
การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.สุภาพร ตรงสกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 146,800 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
747.
2561
การพัฒนาและประเมินรูปแบบระบบจุดรวมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
748.
2561
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ
ผศ.ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 139,920 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
749.
2561
การส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะก่อนบำบัดทดแทนไต: การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
อ.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 137,800 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
750.
2561
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกทางการพยาบาลในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ เร่งด่วนฉุกเฉินระยะก่อนถึงโรงพยาบาล
ผศ.วรางคณา อ่ำศรีเวียง
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 92,300 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
751.
2561
แนวทางในการพัฒนาทักษะเพื่อหารายได้ของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 195,500 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
752.
2561
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในรีสอร์ทในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.จิราภา ปราเดรา ดิเอส
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 186,500 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
753.
2561
แนวทางการจัดการวิกฤตการณ์สำหรับธุรกิจการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 185,400 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
754.
2561
ชาสมุนไพรจากต้นโหระพาที่ผ่านการบ่มราเอ็นโดไฟท์ของใบโหระพา
รศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
755.
2561
พฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก
อ.ปรางวลี อนุภาพวิเศษกุล
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 195,380 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.62
756.
2561
การตรวจหาบริเวณของเหลวที่ซึมเยิ้มข้นในภาพจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานที่มีความคมชัดต่ำแบบอัตโนมัติโดยวิธีผสมผสาน
ผศ.ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.62
757.
2561
ผลการถ่ายเชื้อต่อความคงที่ของพันธุกรรมและการผลิตสารคอร์ไดเซปินในถั่งเช่าสีทอง
อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.62
758.
2561
การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวมวลเพื่อประดิษฐ์กล่องอนุบาลนางพญาผึ้ง
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.62
759.
2561
การสกัดเพคตินชนิดเมทอกซิลต่ำจากผลกาแฟเพื่อนำไปใช้ต่อยอดทางอุตสาหกรรม
อ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.62
760.
2561
ความน่าเชื่อถือได้และความตรงของอุปกรณ์ MFU sSTS ในการทดสอบ five time sit to stand test ในผู้สูงอายุ
อ.กิจชนะ แก้วแก่น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 296,070 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
761.
2561
การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2561
อ.ดร.เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
762.
2561
รูปแบบการสนับสนุนการดูแลตนเองและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การดูแลตนเองและความเสี่ยงจาภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยความดันโลหิตสูง โดยระดับบริการปฐมภูมิในอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ภัทรพล มากมี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 286,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
763.
2561
แนวทางการจัดการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกรณีศึกษา Tribes ETC
Dr.Chai Ching Tan
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
764.
2561
แนวทางการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีกาแฟ กรณีศึกษา หมู่บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
765.
2561
การปรับเปลี่ยนโซ่คุณค่าและแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สาธารณสุขในเขตพื้นที่ชายแดน: มุมมองการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาธารณสุขชายแดน ระหว่างไทย-สหภาพเมียนมา
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
766.
2561
หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และนวัตกรรม
อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
767.
2561
ศูนย์นวัตกรรมทางเคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 500,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
768.
2561
หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ.ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
769.
2561
หน่วยวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
770.
2561
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมด้านสมอง
ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
771.
2561
หน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
772.
2561
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการในภาคเหนือตอนบน
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
773.
2561
การพัฒนาเครื่องดื่มพร้อมรับประทานให้พลังงานสูงจากน้ำผึ้ง
ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 442,800 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
774.
2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชาโดยการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตเพื่อพัฒนาการผลิตชาผงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 497,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
775.
2561
การศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยหอมเขียวในระหว่างการพัฒนาผลเพื่อลดความสูญเสียจากอาการสะท้านหนาวและเพิ่มคุณภาพผลเพื่อการส่งออก
ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 1,001,800 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
776.
2561
การพัฒนาต้นแบบ Engineered Stone Slab สู่เชิงพาณิชย์
ผศ.ดร.สุธี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 1,012,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
777.
2561
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์คงรูปจากเยื่อชานอ้อยโดยการเสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลส
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 1,199,600 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
778.
2561
การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สกัดได้จากถั่วดาวอินคาที่มีปริมาณสารอาหารหรือกรดไขมันโอเมก้า-3 ให้อยู่ในไข่ไก่หรือไข่โอเมก้า-3 เพื่อการบริโภคในการเสริมพัฒนาการ
ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 1,632,700 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
779.
2561
การผลิตนาโนเซลลูโลสจากน้ำมะพร้าวเสียและของเสียจากกระบวนการผลิตกะทิเพื่อใช้เตรียมวัสดุชีวภาพทางการแพทย์
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 1,000,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
780.
2561
โครงการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเครื่องตรวจจับแนวเปียกน้ำ เพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และบริหารการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ผศ.ดร.สันติชัย วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณแผ่นดิน 1,200,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
781.
2561
โครงการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 1,804,400 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
782.
2561
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดผลเชอรี่กาแฟ
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 839,500 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
783.
2561
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรชาวไทยภูเขา
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 1,500,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
784.
2561
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคระหว่างโรงพยาบาลในและต่างประเทศในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 1,500,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
785.
2561
ความหลากหลายทางอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของเชื้อราในพืชตระกูลปาล์ม
ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบประมาณแผ่นดิน 356,500 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
786.
2561
การศึกษาโรคของต้นโกงกางและการฟื้นฟูป่าโกงกาง
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบประมาณแผ่นดิน 419,700 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
787.
2561
ผลการป้องกันระบบประสาทและสมองของยาขับเหล็กชนิดใหม่ 1- (เอ็น-อะซิติล-6-อะมิโนเฮกซิล)-3-ไฮดรอกซี-2-เมธิลไพริดิน-4-โอน (ซีเอ็มวัน) และสารสกัดชาเขียวต่อภาวะเครียดออกซิเดชันในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง
อ.ดร.นิตยา จันซิว
แพทยศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 300,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
788.
2561
"(แผนงานวิจัย) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อเห็ดและราจากประเทศไทย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและการสร้างผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ "
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบประมาณแผ่นดิน 1,687,500 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
789.
2561
การศึกษาประสิทธิภาพและความเสถียรของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนพอลิไพโรลในปฏิกิริยาแอมโมเนียออกซิเดชัน
อ.ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 299,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
790.
2561
การประเมินการกระจายพันธุ์ และสถานภาพการอนุรักษ์ของกล้วยไม้ สกุล Sirindhornia
อ.ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 521,500 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
791.
2561
ประโยชน์ของวิธีการเก็บเมล็ด และ seed priming ที่เหมาะสมต่อคุณภาพ และการยืดอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่
อ.ดร.ศิระประภา มหานิล
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 330,900 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
792.
2561
ผลของการรักษาอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยการฝังเข็มและรมยา(โกฐจุฬาลัมพาจีน)
อ.นครทรัพย์ หล่าวเจริญ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
793.
2561
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และวงศ์วานวิวัฒนาการ ของราในพืชวงศ์ Musaceae
อ.ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 329,800 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
794.
2561
การพัฒนาศักยภาพครูระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อ.ดร.พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
ศิลปศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 217,400 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
795.
2561
ความหลากหลายของเชื้อราน้ำจืด การจัดลำดับอนุกรมวิธาน วงค์วานวิวัฒนาการ และการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืช
ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบประมาณแผ่นดิน 371,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
796.
2561
ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยา การจัดจำแนกสายพันธุ์และวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของเชื้อราในกลุ่ม Capnodiales
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบประมาณแผ่นดิน 310,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
797.
2561
การปรับปรุงสายพันธุ์ของแบคทีเรียอะซิติกสายพันธุ์ทนร้อนโดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการปรับตัวทางพันธุกรรมเพื่อการผลิตน้ำส้มสายชูและสารโพลีแซคคาไรด์
อ.ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 345,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
798.
2561
การกักเก็บน้ำมันหอมระเหยผสมในอนุภาคไมโคร/นาโน โดยใช้พอลิเมอร์ธรรมชาติ เพื่อประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง
อ.ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 450,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
799.
2561
การเตรียมกลูโคซิลปาล์มเมทด้วยการใช้เทคโนโลยีสีเขียว
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 690,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
800.
2561
การศึกษาฤทธิ์การต้านโรคเบาหวานของพืชผักพื้นบ้านในภาคเหนือของประเทศไทย
อ.ดร.กาญจนา วัดละเอียด
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 311,200 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
801.
2561
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้ยาเสพติด(ยาบ้า) ในกลุ่มเยาวชนชาวเขาระดับชุมชน บนพื้นฐานการพัฒนาสัมพันธภาพเชิงบวกของสถาบันครอบครัวและชุมชน
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 889,600 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
802.
2561
การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบฐานอะลูมีเนียมไฮบริดเสริมแรงด้วยเถ้าลอยถ่านหินและฝุ่นจากอุตสาหกรรมการผลิตหินอ่อน
อ.ดร.อรธิดา โกษาแสง
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 450,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
803.
2561
การค้นหา Biomarker ภายในสมองของผู้ติดสุราในขณะรับรู้ข้อมูล กรณีศึกษาจากคลื่นสมอง
ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 600,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
804.
2561
การศึกษาสมบัติของตัวชี้วัดความเป็นกรด-ด่างจากฟิล์มเจลาตินผสมแอนโทไซยานินและการประยุกต์ใช้
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 599,900 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
805.
2561
การตรวจหาและวิเคราะห์ประเภทของ Drusen ในภาพจอประสาทตาแบบอัตโนมัติด้วยวิธีผสมผสาน
ผศ.ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณแผ่นดิน 293,700 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
806.
2561
การควบคุมปฏิกิริยาการสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ของสไตรีนมาเลอิกแอนไฮไดรด์สำหรับการสกัดโปรตีนจากพืช
ผศ.ดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 394,100 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
807.
2561
โอกาสทางการค้าและการลงทุนในธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อโคแปรรูประดับพรีเมี่ยมเพื่อการส่งออกไปยังตลาดประเทศจีน
อ.ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 500,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
808.
2561
การวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดและระบบโลจิสติกส์การส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา (ที่นอนและหมอนยางพารา) ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น)
อ.ดร.ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 600,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
809.
2561
การพัฒนาปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยโดยการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพจาก ใบสับปะรด
ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 345,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
810.
2561
โครงการพัฒนา Chiang Rai Food Valley
ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 15,200,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
811.
2561
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อชุมชนชีววิถี
ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 262,826 1 ธ.ค. 60- 30 ก.ย. 61
812.
2561
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานสมุนไพรไทยเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในภาคเหนือตอนบน 2
อ.รอ.กำจัด เลห์มงคล
การจัดการ งบภายนอก 1,751,170 15 ธ.ค. 60- 14 ธ.ค. 61
813.
2561
การศึกษาและพัฒนาสมบัติทางไฟฟ้าของ TiO2 nanotube arrays เพื่อใช้เป็นอิเล็กโทรดของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
อ.ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธุ์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 250,000 1 ม.ค.61- 31 ธ.ค. 61
814.
2561
การเซกเมนต์และการจำแนกประเภทแผลเนื้อขาวในภาพถ่าย เอ็มอาร์ไอสมองแบบอัตโนมัติ
ผศ.ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 250,000 1 ม.ค.61- 31 ธ.ค. 61
815.
2561
China Watch
Prof. Dr. Lee Lai To
นวัตกรรมสังคม งบภายนอก 2,755,350 1 ก.พ. 61-11 ส.ค. 62
816.
2561
Reduction of Postharvest Loss (PHL) for Argricultural Produce and Products in ASEAN Region
อ.ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 2,804,462 1 ก.พ. 61- 31 พ.ค.61
817.
2561
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชพื้นบ้านในการควบคุมด้วงงวงข้าว (Rice Weevil : Sitophilus oryzae L.)
อ.ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 381,150 22 มี.ค.61- 21 มี.ค. 62
818.
2561
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพและชีวภูมิศาสตร์ของเชื้อราในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบภายนอก 2,000,000 3 ม.ค. 61- 2 ม.ค. 64
819.
2561
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟด์ที่แยกจากต้นโกงกางในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก
อ.ดร.ศิระประภา มหานิล
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 539,000 1 เม.ย.61-31 มี.ค.62
820.
2561
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟด์ที่แยกจากต้นโกงกางในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก
อ.ดร.ศิระประภา มหานิล
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 200,000 เป็นทุนที่สนับสนุนให้ไปดำเนินการวิจัย/นำเสอนผลงานวิจัยในต่างประเทศ
821.
2561
“From Stars to Baht : Broadening the Economic Impact of Astronomical Data Handling Techniques in Thailand”
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 3,069,681 1 ก.พ.61-31 ม.ค.61
822.
2561
"Anomaly Traffic Identification through Artificial Intelligence Cyber Security and Big Data Analytics Technologies"
รศ.นอ.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 2,158,175 1 มี.ค.61-28 ก.พ. 63
823.
2561
ศึกษาความหลากหลายและการจัดจำแนกเชื้อรา Hyphomycetes ในเขตร้อน
ดร.ศรัญภัทร บุญมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบภายนอก 600,000 2 พ.ค.61-1 พ.ค.63
824.
2561
"การพัฒนากระบวนการแปรรูปและสกัดสารอาหารหรือกดไขมันโอเมก้า3-6 จากถั่วดาวอินคาเพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคในการเสริมพัฒนาทางด้านสมองและสติปัญญาของเด็กไทย"
ผศ.ดร. ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบภายนอก 2,888,620 1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย.61
825.
2561
การประเมินความชุกพฤติกรรมเสี่ยงและการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในกลุ่มประชากรไทยภูเขาประเทศไทย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 3,239,796 1 มี.ค.61 - 31 ต.ค.65
826.
2561
โครงการการทำกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพ
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 20,000,000 อยู่ระหว่างการส่งสัญญาฯให้แหล่งทุนลงนาม (ส.ค.61)
827.
2561
การพัฒนานโยบายสาธารณะในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาระดับท้องถิ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 979,000 อยู่ระหว่างการส่งสัญญาฯให้แหล่งทุนลงนาม (ส.ค.61)
828.
2561
นวัตกรรมเทคโนโลยีการเก็บพิษผึ้งในเชิงพาณิชย์
อ.ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 564,000 1 ก.ค. 60 - 1 ก.ค. 61
829.
2561
South-South Cooperation : South Korea's New Southern Policy
อ.จรัสพงษ์ ศรีรัฐนันท์
นวัตกรรมสังคม งบภายนอก 120,000 1 ม.ค.61-30 มิ.ย.61
830.
2561
การปรับเปลี่ยนโซ่คุณค่าและทิศทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของ สปป.ลาว และสหภาพเมียนมา : ต่อการพัฒนาโซ่คุณค่าและระบบโลจิสติกส์มันสำปะหลังไทย
อ.ดร.ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์
การจัดการ งบภายนอก 1,192,000 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62
831.
2561
ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนเพาะปลูก
อ.ดร.ธีรวิศิฎฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 200,000 1 พ.ค. 61- 28ก.พ. 62
832.
2561
ระบบจัดการขยะอันตรายชุมชนอัจฉริยะ
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 3,000,000
833.
2561
อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญของการกระทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
นิติศาสตร์ งบภายนอก 1,000,000 9 ส.ค. 2561 - 8 ส.ค. 2562
834.
2561
การใช้ประโยชน์ของส่วนสกัดใบชะมวงสำหรับสารเสริมโภชนาการและการป้องกันโรค
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 2,468,450
835.
2561
"Domestication and bioactive evaluationof Thai Hymenopellis Oudemansiella Xerula and Volvariella species (bassidiomycetes)"
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบภายนอก 700,000
836.
2561
การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวและสมุนไพรไทยในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและป้องกันผมหงอก
อ.ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 982,230
837.
2561
การศึกษาทบทวนองค์ความรู้และสังเคระห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์
อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์
นิติศาสตร์ งบภายนอก 400,000 8 ต.ค. 2561-7 ต.ค. 2562
838.
2561
การใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากเชื้อราในอันดับ Pleosporales เพื่อผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
อ.ดร.วิษณุ มณีรัตน์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 600,000
839.
2561
สมบัติฟลูออเรสเซนซ์ของสารอนุพันธ์ Carbazole based chalcones
อ.ดร.ฐิติพร สุวรรณวงศ์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
840.
2561
การใช้สารทำลายผสมเพื่อศึกษาอิทธิพลของสมบัติไดอิเล็กทริกต่อปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่เหนี่ยวนำด้วยแสง
อ.ดร.พัชรนันท์ โชโต
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
841.
2561
การประยุกต์ใช้วิธีสืบค้นข้างเคียงขนาดใหญ่และวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งพัสดุของไปรษณีย์ไทย สาขาเชียงราย
อ.ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
842.
2561
การเตรียมไตรบล็อกโคพอลิเมอร์นีโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง
อ.ดร.ฐาปกรณ์ ตรีอุดม
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
843.
2561
ระบบประเมินความสามารถในการเรียนและให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยเทคนิคการอนุมานฐานกรณี กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.วรศักดิ์ เรืองศิริรักษ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 99,500 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
844.
2561
การศึกษาความสัมพันธ์การทำงานของสมองด้านการจัดการและความกลัวการล้มในผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 99,664 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
845.
2561
แบบแผนความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียที่แยกได้จากพื้นผิว และอุปกรณ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.กรกช จันทร์เสรีวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
846.
2561
ประสิทธิภาพของสเปรย์แอโรโซลกำจัดแมลงในครัวเรือนสำเร็จรูป ต่อการควบคุมยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus และผลกระทบต่อกลไกการต้านทาน ต่อสารเคมีในด้านตำแหน่งเป้าหมาย
อ.ดร.วุฒิชัย นาชัยเวียง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
847.
2561
ภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
ผศ.นภมณ พุ่มโสภา
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 99,955 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
848.
2561
ผลของเมลาโทนินต่อระบบสืบพันธุ์ที่ถูกทำลายด้วยเมโทเทรกเซทในหนูแรทเพศผู้ตัวเต็มวัย
อ.ดร.วรรณิศา สุโขรัมย์
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
849.
2561
การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของเอนเทอโรคอคคัสที่แยกได้จากแหนมหมู
อ.ดร.กมลนารี โชตินันทกุล
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
850.
2561
วัสดุเคลือบยาเม็ดจากไขธรรมชาติ
อ.เภสัชกร ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
851.
2561
การศึกษาอุดมการณ์เกี่ยวกับ “คนพม่า” ในความเรียงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
อ.ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 99,960 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
852.
2561
การสร้างเสริมท่วงทำนองในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บทละคร
อ.ปัญญา เล็กวิไล
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 64,650 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
853.
2561
อิตถีลักษณ์คติในเอกสารโบราณล้านนา
อ.พวงผกา ธรรมธิ
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 99,950 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
854.
2561
การศึกษาการใช้คำกลบเกลื่อนภาษาอังกฤษ (lexical hedges)ในบทความวิชาการของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา
อ.ปรัชญ์ อ่าวสาคร
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 43,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
855.
2561
"A dialogical study of human-elephant communicative interaction in Ban Ruammit (Chiang Rai Thailand)"
Dr.Ignasi Ribo
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
856.
2561
คติหิ้งพระไทใหญ่: จริยธรรมและจารีตของชาวไทใหญ่ในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ประสาน เล้าอรุณ
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 69,800 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
857.
2561
การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ตามหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
Aj.Chit Su Po Po
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 68,467 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
858.
2561
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
อ.สุดศิริ รุ่งเรือง
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
859.
2561
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟพรีเมี่ยมของไทย โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด Lean Canvas เพื่อยกระดับการแข่งขันในตลาดประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
อ.ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 99,920 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
860.
2561
มาตรฐานและแนวทางเพื่อได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้าเกษตรในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 78,750 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
861.
2561
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเรียนรู้การเขียนอักษรจีนจากคลังเรียงความของนักศึกษาไทยตามระดับชั้นในภาคเหนือตอนบน
Aj.Caijun Lin
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 93,300 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
862.
2561
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้นามวลีภาษาจีนของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือของไทย
อ.วันกวี สิงห์ธนะ
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 39,721 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
863.
2561
ศึกษาความต้องการด้านแอปพลิเคชั่นด้านการท่องเที่ยวสองภาษา(ไทย-จีน)ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงราย
อ.ศุภกร คนคล่อง
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 39,030 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
864.
2561
การพัฒนาเวปไซต์คอมพิวเตอร์สำหรับเพิ่มพูนทักษะการฟัง การอ่าน และไวยากรณ์ภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
อ.พงศธร คำน้อย
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
865.
2561
การวิเคราะห์ข้อจำกัดและปัญหาการแปลบทความเชิงท่องเที่ยวภาษาไทย เป็นภาษาจีนด้วยเครื่องมือ แปลภาษาออนไลน์ Google Translate และ Baidu Translate
อ.ดร.กัลยา ขาวบ้านแพ้ว
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 40,200 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
866.
2561
อิทธิพลของวิธีการสกัดต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนสจากสารสกัดโทงเทงฝรั่งเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางเครื่องสำอาง
อ.ดร.มยุรมาศ วิไล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
867.
2561
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอางจากลูกหว้าด้วยเทคนิคโครงร่างพื้นผิวตอบสนอง
อ.ดร.สริตา สังข์ทอง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61
868.
2561
ผลของพอลิ(บิวทิลีน อะดิเปท-โค-เทเรฟทาเรท) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเกิดผลึก และสัณฐานวิทยาของพอลิ(3–ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต)
อ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61
869.
2561
การเตรียมน้ำเชื่อมที่มีน้ำตาลซูโคสต่ำจากสับปะรดนางแลด้วยวิธีการใช้เอนไซม์
อ.ดร.สาโรจน์ นิตย์แสวง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61
870.
2561
ระบบแนะนำสถานที่ถ่ายภาพสำหรับนักถ่ายภาพ
อ.นนทวรรษ ธงสิบสอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61
871.
2561
การพัฒนาตัวเอกลักษณ์ของนักศึกษาไอทีด้วยระบบอีพอร์ตโฟรลิโอในการเรียนการสอนแบบพีโอพีบีแอล
อ.ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 37,000 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61
872.
2560
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนิคเพื่อบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเปลือกกาแฟ
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 750,000 5 เดือน ตั้งแต่ 21ก.ค. 60 -ธ.ค. 60)
873.
2560
การพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าว
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 750,000 5 เดือน ตั้งแต่ 21ก.ค. 60 -ธ.ค. 60)
874.
2560
การยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ (ข้าวเหนียวดำ)
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 750,000 5 เดือน ตั้งแต่ 21ก.ค. 60 -ธ.ค. 60)
875.
2560
การพัฒนาเซรั่มเพิ่มความชุ่มชื้นผิวและเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนประกอบของสารพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดหูหนูขาว
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 750,000 5 เดือน ตั้งแต่ 21ก.ค. 60 -ธ.ค. 60)
876.
2560
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ต่อพฤติกรรมการลดใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อ.บุบผา วิริยรัตนกุล
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 1 เม.ย. 61
877.
2560
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบอีในตับหมูสดที่จำหน่ายในตลาดสดของจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ภัทรานุช ชูศรี
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 1 เม.ย. 61
878.
2560
การติดเชื้อปรสิตฉวยโอกาสในลำไส้และไวรัสตับอักเสบอีในผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 1 เม.ย. 61
879.
2560
"การวิเคราะห์การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรุปประโยค ""Le"" ของนักศึกษาไทยในภาคเหนือตอนบน"
Aj.Lin Caijun
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 1 เม.ย. 61
880.
2560
การใช้ภาษาและอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของนักเรียนชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนานระดับมัธยมศึกษาที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 1 เม.ย. 61
881.
2560
"การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ""หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง"" จากผู้นำสูงสุดมายังการดำเนินการของผู้นำในแต่ละมณฑลของจีน กรณีศึกษาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์มณฑลยูนนาน"
Aj.Jian Guo
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 99,950 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
882.
2560
ทัศนคติของครูสอนภาษาจีนต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสอน กรณีศึกษาครูระดับมัธยมและประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย
Aj.Fang Yuan
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 65,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
883.
2560
การประเมินสมบัติทางเคมีกายภาพและไฟฟ้าแบบไม่ทำลายของผลไม้ตัดแต่งพร้อมรับประทานระหว่างการเก็บรักษาด้วยความเย็น
อ.ดร.รัฐพล แสงระยับ
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
884.
2560
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส องค์ประกอบทางเคมี และการยอมรับของผู้บริโภค่ ต่อสับปะรดที่ปลูกในจังหวัดเชียงรายด้วยวิธีการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน
ผศ.ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 99,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
885.
2560
การหาความสัมพันธ์ของ Gene Signature ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด และยาที่เกี่ยวข้อง
อ.ดร.เตือนจิต สุทธหลวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 86,500 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
886.
2560
ระบบการจัดการความรู้ของกรณีศึกษากลุ่มวิจัยด้านสุขภาพ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการระยะที่ 2)
อ.ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
887.
2560
ระบบนำเสนอพันธุ์พืชแบบสามมิติ (กรณีศึกษา)สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.รัชชานนท์ นอบนพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 99,500 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
888.
2560
ขอบเขตของการกระทำชำเรากับการกระทำอนาจาร
อ.วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
889.
2560
กฎหมายขายฝากที่ดิน
ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 89,400 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
890.
2560
ปัจจัยและผลกระทบทางกฏหมายต่อการลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV
อ.กมลนัยน์ ชลประทิน
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
891.
2560
ผลของกฏหมายของใบตราส่งต่อเนื่องต่อผู้ประกอบการขนส่งในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูบแบบ
อ.นวลจันทร์ แจ้งจิตร
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
892.
2560
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ: ศึกษาในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
893.
2560
การประเมินภาวะทางโภชนาการในนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ชุตินันท์ สุขสอาด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 45,900 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
894.
2560
การประเมินคุณภาพบริการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.ภาวินี ชุ่มใจ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 92,250 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
895.
2560
การศึกษาปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการผสมผสานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป มฟล.จ.เชียงราย
อ.ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 59,500 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
896.
2560
การศึกษาคุณภาพงานแปลของนักศึกษาที่เรียนด้วยแนวการสอนวิชาการแปลโดยใช้คลังข้อมูลภาษา
อ.กชมน ทองสร้อย
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 64,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
897.
2560
ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย
อ.ดร.มณีรัตน์ ช่วยชูวงศ์
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 72,250 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
898.
2560
การพัฒนาบทเรียนการอ่านแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเร็วของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
อ.ดร.พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 94,960 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
899.
2560
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนความเรียงของนักศึกษาในวิชาการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ 1 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
อ.เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 68,148 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
900.
2560
การเพิ่มสภาพนำโปรตอนของวัสดุอิเลกโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงโดยกระบวนการเจือร่วม
อ.ดร.อรธิดา โกษาแสง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
901.
2560
Morphological and genetic diversity of free-living and parasitic SAR protists
Dr.Gentekaki Eleli
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
902.
2560
การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือรูปแบบทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณพิตศึกษา หลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มฟล.
อ.ภก.ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 96,960 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
903.
2560
การศึกษาสารเมือกที่สกัดจากใบกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นผิวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
อ.วรัฏฐยา ศรีพัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
904.
2560
แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดเชียงรายเพื่อตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
อ.ดร.จิราภา ปราเดรา ดิเอส
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
905.
2560
The Integration of Training Center towards the Employability in Hospitality Industry
Aj.Karl Basil Dicen
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
906.
2560
การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัดต่อความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.สุริย์ฉาย คิดหาทอง
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 99,900 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
907.
2560
ความสมมาตรและกฎการอนุรักษ์ของการขยายสมการ Green-Naghdi
รศ.ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 192,250 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
908.
2560
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดราเอ็นโดไฟท์ดอกลำดวน
ผศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
909.
2560
การพัฒนาสมบัติทางไฟฟ้าและการประดิษฐ์เซรามิกเพอรอฟสไกด์เชิงซ้อนไร้สารตะกั่วด้วยวิธีการเหนี่ยวนำผลึกต่างชนิด
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 199,948 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
910.
2560
การยืดอายุการเก็บรักษาดอกอัญชัญสด
อ.ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
911.
2560
คุณลักษณะและคุณสมบัติการต้านจุลชีพของฟิล์มจากแป้งข้าวและอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ผศ.วรรธิดา หอมถาวรชู
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
912.
2560
การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเสริมฟักข้าวเพื่อสุขภาพด้วยกระบวนการแทรกซึมในสภาวะสูญญากาศ
ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
913.
2560
การลดอาการไส้สีน้ำตาลและการรักษาคุณภาพผลสับปะรดพันธุ์ภูแลด้วยกรดซาลิไซลิกก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
914.
2560
ระบบฐานข้อมูลจีโนมของโรคมะเร็งเพื่อการค้นหาสูตรยาและการบำบัดรักษา
อ.ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 182,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
915.
2560
การเตรียมอนุภาคกักเก็บสารสกัดทับทิมที่มีกรดแอลาจิกเข้มข้นสูงด้วยพอลิเมอร์ธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
อ.ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
916.
2560
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของยาตำรับเบญจโลกวิเชียรต่อเซลล์มะเร็งที่ไวและดื้อต่อยา
อ.ดร.วิภพ สุทธนะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
917.
2560
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเกษตร กับระดับของโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 81,200 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
918.
2560
การพัฒนาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
ผศ.ภาวดี วิมลพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 168,370 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
919.
2560
คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารวุ้นในปล้องไม้ไผ่
ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 125,830 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
920.
2560
การใช้โปรแกรมกิจกรรมการฝึกสมาธิในการเพิ่มสมาธิในเด็กที่บกพร่องด้านสมาธิ
ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 197,755 31 พ.ค. 60 - 30 พ.ค. 61
921.
2560
ระบบโซตัส: วัฒนธรรมภายใต้กฏหมาย
ผศ.วรพชร จันทร์จันตี
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 180,680 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
922.
2560
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล: ศึกษากรณีจังหวัดเชียงราย
ผศ.วีระพงษ์ บึงไกร
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 197,900 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
923.
2560
รูปแบบธุรกิจประชารัฐเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีกาแฟในจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา หมู่บ้านดอยช้าง
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
924.
2560
รูปแบบกิจการเพื่อสังคมสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษา หมู่บ้านห้วยน้ำกืน
Dr.Chai Ching Tan
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
925.
2560
"Regional Comparative Study of Factors Determining Financial Capability Competitiveness and Performance of SMEs in Thailand"
Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62
926.
2560
ชาติพันธุ์สัมพันธ์ในพุทธทัศนศิลป์เชียงตุง
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61
927.
2560
การพัฒนาสารเคลือบผิวต้านจุลินทรีย์จากเจลว่านหางจระเข้ และการประยุกต์ใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาแครอทสดตัดแต่ง
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 190,000 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61
928.
2560
พัฒนาการเรื่องเล่าของเด็กไทย
รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61
929.
2560
สภาวการณ์ตึงเครียดของการพัฒนาเมืองชายแดนเชียงของไปสู่ความทันสมัยภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมพื้นถิ่น
ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61
930.
2560
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น “คุณแม่” สำหรับการปฏิบัติตัวหลังคลอดในมารดาหลังคลอด
อ.ผ่องศรี จิตมโนวรรณ
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 112,800 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61
931.
2560
ผลของโปรแกรมสติบำบัดที่มีต่ออาการโรคสมาธิสั้นและทักษะการบริหารจัดการตนเองของเด็กสมาธิสั้น
อ.ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61
932.
2560
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการรักษาวัณโรคในกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 300,000 28 มี.ค. 60 - 27 มี.ค. 61
933.
2560
ความชุกและการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานอพยพในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 300,000 28 มี.ค. 60 - 27 มี.ค. 61
934.
2560
การปรับเปลี่ยนโซ่คุณค่าและแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สาธารณะสุขในเขตพื้นที่ชายแดน : มุมมองการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาธารณะสุขชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว(ลาวเหนือ)
อ.ดร.สุเทพ นิ่มสาย
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 300,000 28 มี.ค. 60 - 27 มี.ค. 61
935.
2560
แนวทางการพัฒนาธุรกิจเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพของพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย: มุมมองด้านผู้บริโภค
ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 300,000 28 มี.ค. 60 - 27 มี.ค. 61
936.
2560
หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และนวัตกรรม
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.61
937.
2560
ศูนย์นวัตกรรมทางเคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.61
938.
2560
หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.61
939.
2560
หน่วยวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.61
940.
2560
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมด้านสมอง
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.61
941.
2560
ศูนย์วิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์Center of Excellence for the Hill-tribe Health Research (CEHR)
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 500,000 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.61
942.
2560
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการในภาคเหนือตอนบน
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 500,000 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.61
943.
2560
วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทของราในพืชสกุล Pandanaceae
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 558,900 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
944.
2560
วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes
อ.ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 440,220 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
945.
2560
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลของคอร์ทิโคสเตอรอยด์และประยุกต์ใช้ในระบบของไหลจุลภาคและการตรวจสอบด้วยตัวดูดซับโมเลกุลลอกแบบ สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสเตอรอยด์ที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
อ.ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 834,670 ยังไม่่ปิดโครงการเดิม จึงไม่สามารถทำสัญญาได้
946.
2560
ความหลากหลายทางอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของเชื้อราในพืชตระกูลปาล์ม
ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบประมาณแผ่นดิน 356,500 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
947.
2560
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกผลลิ้นจี่
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 799,250 15 ส.ค. 2560 - 14 ส.ค. 2561
948.
2560
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการต่อต้านความชราหลายกลไกจากวัสดุเศษเหลือของเงาะ (Nephelium lappaceumL.)
อ.ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 1,044,200 ยังไม่่ปิดโครงการเดิม จึงไม่สามารถทำสัญญาได้
949.
2560
ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของสารสกัดกล้วยไม้หวายม่วงแดงเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 884,300 15 ส.ค. 2560 - 14 ส.ค. 2561
950.
2560
การศึกษาเพื่อหารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการมือกับแผ่นดินไหวของผู้สูงอายุในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ศิริญาพร สิทธิสาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 690,000 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
951.
2560
การตรวจหายีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอและการทดสอบความต้านทานต่อเชื้อราโรคไหม้ในข้าวไร่และข้าวพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทย
อ.ดร.สมฤดี นิลทอง
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 444,935 27 มี.ค. 2560 - 26 มี.ค. 2561
952.
2560
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราที่แยกจากต้นชาน้ำมันสกุล (Camellia oleifera Abel.) ที่ปลูกในประเทศไทย
ผศ.ดร.อัจฉราวดี แผนสนิท
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 506,230
953.
2560
ชุดโครงการวิจัยแผนงานวิจัย - การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และการเข้าถึงบริการสุขภาพในกลุ่มชาวเขา ภาคเหนือของประเทศไทย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 575,000 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
954.
2560
โครงการย่อย 1การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และการพัฒนารูปแบบการป้องกันเอดส์ในเยาวชนในกลุ่มชนชาติพันธุ์ ภาคเหนือของประเทศไทย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 1,045,350 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
955.
2560
โครงการย่อย 2 คุณภาพชีวิตและระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มชนชาติพันธุ์ ภาคเหนือ ประเทศไทย
อ.ดร.พิลาสินี วงษ์นุช
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 915,400 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
956.
2560
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาดชนิดบ่งชี้การเสื่อมเสียของสับปะรดพันธุ์ภูแลตัดแต่งพร้อมบริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 960,480 1 พ.ย. 2559 - 30 ต.ค. 2560
957.
2560
การพัฒนาไฮโดรเจลเซลลูโลสที่ได้จากใบสับปะรดสำหรับประยุกต์ใช้ทางการเกษตร
ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 345,000 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
958.
2560
ผลของการให้แคลเซียมก่อนการเก็บเกี่ยวต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของสับปะรดพันธุ์ภูแล
ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 515,200 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
959.
2560
ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยวและระยะความบริบูรณ์ต่อคุณภาพ อายุการเก็บรักษา และการเกิดไส้สีน้ำตาลในสับปะรดพันธุ์ภูแล
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 408,940 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
960.
2560
การศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันของเมทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมซึ่งยึดเกาะบนพอลิอะทิลีนที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง
อ.ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 345,000 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
961.
2560
การศึกษาโรคของต้นโกงกางและการฟื้นฟูป่าโกงกาง
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบประมาณแผ่นดิน 396,750 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
962.
2560
การประยุกต์ใช้แนวคิดของเสียเหลือศูนย์เพื่อการจัดการขยะที่เหมาะสมในชุมชนขนาดเล็ก
อ.ดร.นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 1,148,793 1 พ.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2561
963.
2560
องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกและผลิตในพื้นที่ระดับความสูงและกระบวนการผลิตต่างกัน
รศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 345,000 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
964.
2560
การเตรียมกลูโคซิลปาล์มเมทด้วยการใช้เทคโนโลยีสีเขียว
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 684,250 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
965.
2560
การศึกษาฤทธิ์การต้านโรคเบาหวานของพืชผักพื้นบ้านในภาคเหนือของประเทศไทย
อ.ดร.กาญจนา วัดละเอียด
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 626,750 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
966.
2560
การพัฒนากระบวนการผลิตสารให้ความหวาน steviol glycosides ผงในระดับโรงงานต้นแบบ
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 616,860 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
967.
2560
การวิเคราะห์ปริมาณสารเปอร์คลอเรตในผักและผลไม้ในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ธนียา หาวิเศษ
แพทยศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 298,425 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
968.
2560
การคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟท์จากใบทำมังสำหรับควบคุมเชื้อโรคใบไหม้ข้าว
รศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 190,000 1 มิ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561
969.
2560
การประยุกต์ใช้สะไตรีนมาเลอิกแอนไฮไดรด์โคพอลิเมอร์ สำหรับการสกัดสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช
ผศ.ดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 190,500 31 ก.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
970.
2560
การแปรรูปน้ำสับปะรดนางแลเพื่อสุขภาพโดยการใช้ความดันสูง
ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 190,500 1 ส.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
971.
2560
การพัฒนาแบบจำลองธุรกิจรูปแบบใหม่และกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ชาเขียวไทยในตลาดประเทศอาเซียน (อินโดนีเซีย-เวียดนาม): วิเคราะห์การตอบสนองของผู้บริโภคและรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ในตลาดที่มีศักยภาพ
อ.สหรัตถ์ อารีราษฎร์
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 190,500 1 ส.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
972.
2560
แนวทางการเพิ่มคุณค่าและโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟของไทย: เพื่อยกระดับการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟพรีเมียมในประเทศญี่ปุ่น
อ.ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 190,500 1 ส.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
973.
2560
การศึกษาวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศย่อย และนโยบายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดิน กรณีศึกษาของเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์
การจัดการ งบภายนอก 900,000 1 ปี 2 เดือน (1 ธ.ค. 59- 10 ม.ค.61)
974.
2560
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและบริบทใหม่ของประเทศจีนต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
การจัดการ งบภายนอก 1,075,800 1 ปี(1 มี.ค.60-28 ก.พ.61)
975.
2560
การพัฒนาความร่วมมือและยกระดับการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย : ศึกษาประสบการณ์ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
อ.สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
นิติศาสตร์ งบภายนอก 989,232 1 ปี(1 มี.ค.60-28 ก.พ.61)
976.
2560
"ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน N-acetylcysteine (NAC) และผลของการใช้เอสโตรเจนระดับต่ำร่วมกับ NAC ต่อหัวใจในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บจากการขาดเลือดและมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ในหนูเพศเมียที่อ้วนและดื้อต่ออินซูลินร่วมกับขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน"
อ.ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์
แพทยศาสตร์ งบภายนอก 600,000 2 ปี (3 เม.ย. 60-2 เม.ย. 62)
977.
2560
การอธิบายคุณลักษณะทางสโตแคสติกของอนุกรมเวลาอคูสติกของมหาสมุทร โดยใช้วิธีการกรองแบบเบเซียนอย่างเป็นลำดับ
ผศ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 562,000 2 ปี (3 เม.ย. 60-2 เม.ย. 62)
978.
2560
การพัฒนาไฮโดรเจลกึ่งของแข็งที่มีอนุภาคนาโนพอลิเมอร์ห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยสำหรับรักษาบาดแผล
ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 600,000 2 ปี (3 เม.ย. 60-2 เม.ย. 62)
979.
2560
ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2025
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 3,000,000 1 ปี 4 เดือน (1 พ.ย.59- 28 ก.พ.61)
980.
2560
โครงการศึกษาวิจัยสร้างฐานข้อมูลและระบบการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 500,000 7 เดือน ตั้งแต่1 ก.พ.60-30 ก.ย.60
981.
2560
โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชา-กาแฟ ในจังหวัดเชียงราย
อ.อาทิตยา ปาทาน
การจัดการ งบภายนอก 2,499,800 1ปี (1 มิ.ย.60-31 พ.ค. 61)
982.
2560
โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดข้อมูลการเกษตรระยะที่ 1
ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 200,000 8 เดือน(พ.ค.60-ธ.ค.60)
983.
2560
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 7,276,200 730 วัน(20 มี.ค.60-20มี.ค.62)
984.
2560
อนุกรมวิธานและวงศ์วานวิวัฒนาการของเชื้อราบนใบโกงกาง
อ.ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 600,000 2 ปี ตั้งแต่ 3 เม.ย. 60-2 เม.ย.62
985.
2560
การพัฒนาระบบจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 1,167,445 1 ปี ตั้งแต่1 พ.ค.60-30 เม.ย.61
986.
2560
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
การจัดการ งบภายนอก 894,630 1 ปี ตั้งแต่1 มิ.ย.60- 31 ก.ค. 61
987.
2560
ศักยภาพทางการค้าและแนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ยางแปรรูปอบแห้งของไทย: กรณีศึกษาตลาดประเทศจีนและอินเดีย
อ.ดร.สุเทพ นิ่มสาย
การจัดการ งบภายนอก 1,197,320 1 ปี ตั้งแต่1 มิ.ย.60- 31 ก.ค. 61
988.
2560
การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างระบบการผลิตเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 1,957,000 1 ปี ตั้งแต่ 11 ก.ย.60- 10 ก.ย.61
989.
2560
การพัฒนาระบบระบายอากาศและฉนวนกันความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ในรังผึ้งประเทศไทย
อ.ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 200,000 ระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่ 16 พ.ค.60 - 15 พ.ค.61
990.
2560
การพัฒนาวิธีการสกัดสารสำคัญจากถั่งเช่าเพื่อใช้ในการผลิตแชมพูลดการหลุดร่วงของเส้นผม
อ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 250,000 ระยะเวลา 10 เดือน นับแต่ลงนามในสัญญา
991.
2560
แผนงานวิจัย การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชา-กาแฟ ในจังหวัดเชียงราย
อ.อาทิตยา ปาทาน
การจัดการ งบภายนอก 463,500 1 ปี ตั้งแต่1 มิ.ย.60-31 พ.ค.60
992.
2560
โครงการย่อยที่ 1การจัดการอุปทานการท่องเที่ยวโดยชุมชนชนวิถีชา-กาแฟเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงราย
อ.อาทิตยา ปาทาน
การจัดการ งบภายนอก 1,125,000 1 ปี ตั้งแต่1 มิ.ย.60-31 พ.ค.60
993.
2560
โครงการย่อยที่ 2แผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนชนวิถีชา-กาแฟในจังหวัดเชียงราย
อ.สุดศิริ รุ่งเรือง
การจัดการ งบภายนอก 911,300 1 ปี ตั้งแต่1 มิ.ย.60-31 พ.ค.60
994.
2560
การใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับสารโรโดไมโทนในการต้านไบโอฟิล์มของเชื้อ Staphylococcus spp.ซึ่งเป็นสาเหตุของการดื้อยาปฏิชีวนะ
อ.จงกล สายสิงห์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 120,000 1 ปี 3 ก.ค.60-2 ก.ค.61
995.
2560
การศึกษาศักยภาพทางการค้าและแนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานการค้าชายแดนมันสำปะหลังไทย : กรณีศึกษาตลาดจีนและเวียดนาม
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุริยภาส
การจัดการ งบภายนอก 1,298,000 1 ปี 1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 61
996.
2560
การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดภูแลอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 1,287,160 1 ปี ตั้งแต่1 มิ.ย.60-31 พ.ค.60
997.
2560
การพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ชัชชยา ยอดสุวรรณ
การจัดการ งบภายนอก 2,497,000 1 ปี ตั้งแต่1 มิ.ย. 60- 31 พ.ค. 61
998.
2560
การพัฒนาสารสกัดแคลลัสสมุนไพรรูปแบบนาโนไลโปโซมเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เคร่องสำอางและเวชสำอาง
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 1,624,000 1 ปี ตั้งแต่ 15 ส.ค.60 -14 ส.ค. 61
999.
2560
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและบริบทใหม่ของประเทศจีนต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
การจัดการ งบภายนอก 1,075,800 1 ปี ตั้งแต่ 1 มี.ค.60-28 ก.พ. 61
1000.
2560
ชาติพันธุ์สัมพันธ์ในพื้นที่ของพุทธศาสนาของกลุ่มปลัง(ไตดอย-ลั๊วะ)
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบภายนอก 499,995 1 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ย.60-31 ส.ค. 61
1001.
2560
การศึกษาเชื้อราที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภายภาคหน้า : ข้อมูลพื้นฐานของเชื้อราทั่วไปและเชื้อราจำเพาะที่อาศัยร่วมกับมด และพืชในสกุล Rhododendron และ Dracaena
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบภายนอก 2,800,000 3 ปี ตั้งแต่ 25 ส.ค.60-24 ส.ค.63
1002.
2560
ความหลากหลายและปริมาณของจุลินทรีย์กลุ่มยูคารีโอตในลำไส้ของประชากรในเขตภาคเหนือของไทย
Dr.Eleni Gentekaki
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 1,500,000 1 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ค.60-29 พ.ค.61
1003.
2560
บทบาทและมาตรการของรัฐในการจัดหาที่ดินสำหรับจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ศึกษากรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
นายสืบสกุล กิจนุกร
นวัตกรรมสังคม งบภายนอก 473,000 1ปี ตั้งแต่ 11 เม.ย.60- 10 เม.ย. 61
1004.
2560
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองด้านสติปัญญาของผู้สูบบุหรี่
ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบภายนอก 2,761,409 19 เดือนตั้งแต่ มิ.ย.60-ธ.ค.61
1005.
2560
การเพาะเลี้ยงและปลูกถ่ายเซลล์รากผม
อ.นพ.ถนอมกิต เพราะสุนทร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบภายนอก 2,976,435 1 ปี ตั้งแต่1 ธ.ค.59-30 พ.ย.60
1006.
2560
การเพิ่มความคงตัวของสารกันแดดกรดซินนามิกในเครื่องสำอางโดยเตรียมในรูปสตาร์ชข้าวดัดแปร
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 616,000 1 ปี ตังแต่ 15 พ.ย.59-14 พ.ย.60
1007.
2560
ลักษณะและผลกระทบของภัยเหล้ามือสองต่อสมาชิกครอบครัวในชนเผ่าลาหู่
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 465,500 8 เดือน ตั้งแต่1 ส.ค.60-31 มี.ค.61
1008.
2560
การเชื่อมโยงโซ่อุปทานไข่ไก่เพื่อการส่งออกของไทยกับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมไข่ไก่ เมียร์มาร์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจไข่ไก่ไทย
อ.ณรัฐ หัสชู
การจัดการ งบภายนอก 1,075,690 1 ปีตั้งแต่ 10 ต.ค.60-9 ต.ค.61
1009.
2560
ActiFoodCoat: Active Edible Coatings/Films for Perishable Foods Preservation
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 100,000 1 ปี ตั้งแต่ ม.ค. 60- ธ.ค.61
1010.
2560
การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มสุราในกลุ่มเยาวชนชาวเขาเผ่าลาหู่และอาข่า (ระยะที่ 1)
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 297,550 5 เดือน ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59-31 พ.ค.60
1011.
2560
การสกัดน้ำมันจากเมล็ดเสาวรสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส
ผศ.ดร.สุทธวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 1,360,900 "1 ปี ตั้งแต่ 1มิ.ย.60-31 พ.ค.61แบ่งงบเป็น-สกว.1032900- บ.บุญรอดฯ 200000 (อื่นๆ 128000 บาท)"
1012.
2560
การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรตำหรับที่ใช้ร่วมกับการนวดพื้นบ้านเพื่อการรักษาอาการและแนวทางการนวดพื้นบ้านในท่าพื้นฐานตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน (ภาคเหนือ)
อ.ดารณี อ่อนชมจันทร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 250,000 9 เดือน
1013.
2560
การประมวลผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร ประจำปี 2560
รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน
ศิลปศาสตร์ งบภายนอก 80,000 6 เดือนตั้งแต่ มี.ค.60-ต.ค.60
1014.
2560
โอกาสหรือความท้าทายของการพัฒนาเมืองชายแดนเชียงของไปสู่ความทันสมัยภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ จันทรวรินทร์
นวัตกรรมสังคม งบภายนอก 457,160 1 ปี ตั้งแต่ 22 มี.ค.60-21 มี.ค.61
1015.
2560
การเมินโครงการ เทศกาลชิมชา ดอยแม่สลอง
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 30,000 28 ธ.ค. 59-2 ม.ค.60
1016.
2560
การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 100,000
1017.
2560
มังคลาภรณ์นฤมิต : การออกแบบและผลิตสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าจากฐานภูมิปัญญา
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบภายนอก 800,000 6 เดือน ตั้งแต่16 ส.ค.60-15 ก.พ. 60
1018.
2560
การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกระเบื้องโบราณเชิงอนุรักษ์
ผศ.ดร.สุธี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 920,500 6 เดือน ตั้งแต่16 ส.ค.60-15 ก.พ. 60
1019.
2560
ระบบจัดการขยะอันตรายชุมชนอัจฉริยะ
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 3,000,000 5 เดือน ตั้งแต่พ.ย.60-มี.ค. 61
1020.
2560
ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดรวงข้าวหอมมะลิ
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 750,000 5 เดือน ตั้งแต่4 ส.ค. 60-4 ม.ค.61
1021.
2560
เอสเซนส์น้ำตบบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเห็ดฟาง
อ.ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 750,000 5 เดือน ตั้งแต่4 ส.ค. 60-4 ม.ค.61
1022.
2560
การพัฒนาเซรั่มต้นแบบที่มีส่วนผสมของสารสกัดดอกกล้วยไม้
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 250,000 5 เดือน ตั้งแต่4 ส.ค. 60-4 ม.ค.61
1023.
2560
การพัฒนาเอสเซ้นส์ต้นแบบผสมสารสกัดผักปลัง
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 250,000 5 เดือน ตั้งแต่4 ส.ค. 60-4 ม.ค.61
1024.
2560
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชงร้อนจากเปลือกมังคุดผสมเบอร์รี่
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 250,000 5 เดือน ตั้งแต่ 21ก.ค. 60 -ธ.ค. 60)
1025.
2560
ผลิตภัณฑ์เห็ดแผ่นอบกรอบ
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 250,000 5 เดือน ตั้งแต่ 21ก.ค. 60 -ธ.ค. 60)
1026.
2560
นวัตกรรมกล่องอนุบาลผึ้งนางพญาจากวัสดุเชิงประกอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 250,000 5 เดือน ตั้งแต่ 21ก.ค. 60 -ธ.ค. 60)
1027.
2560
การพัฒนากระบวนการสกัดและควบคุมคุณภาพสารออกฤทธิ์จากเห็ดเยื่อไผ่เพื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
อ.ดร.วิษณุ มณีรัตน์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 250,000 5 เดือน ตั้งแต่ 21ก.ค. 60 -ธ.ค. 60)
1028.
2560
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อายไลน์เนอร์ จากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนข้าวเหนียวดำ
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 740,000 5 เดือน ตั้งแต่ 21ก.ค. 60 -ธ.ค. 60)
1029.
2559
การจัดเก็บอนุภาคระดับนาโนของนิกเกิลในคาร์บอนที่มีรูพรุนด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี
อ.ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1030.
2559
การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนของโรคมะเร็งตับชนิด Hepatocellular Carcinoma โดยใช้วิธีการทางเหมืองข้อมูลและสถิติ
อ.ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 80,100 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1031.
2559
การพัฒนากระบวนการทำผงแห้งจากสารสกัดข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่งอก
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 100,000 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1032.
2559
เมแทบอไลต์โฟรไฟล์และศักยภาพการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในจังหวัดเชียงราย
ผศ.ปริญญา วงษา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 100,000 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1033.
2559
การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดกระเจียวเหลือง
อ.เศฐินี จันทร์ภิรมย์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 100,000 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1034.
2559
แนวทางเพื่อการจัดการด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหารของสถานศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 90,500 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1035.
2559
การศึกษาการดื้อยาของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส และ เอนเทอโรคอคคัส ฟีเซียมที่แยกจากแหนมหมูในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.กมลนารี โชตินันทกุล
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 15 มี.ค. 2559-14 มี.ค. 2560
1036.
2559
แผ่นแปะสำหรับรักษาสิว
อ.เภสัชกร ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 15 มี.ค. 2559-14 มี.ค. 2560
1037.
2559
การคุ้มครองเงินฝากและหุ้นของสมาชิกสหกรณ์การเงินในประเทศไทย
อ.นุรัตน์ ปวนคำมา
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 80,962 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1038.
2559
รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่-เวลา ของจุดเกิดไฟ/จุดความร้อนผิดปกติที่ตรวจวัดโดยดาวเทียมระบบ MODIS ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศข้างเคียงในอณุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างปี 2546-2558
อ.ดร.ชิษณุพงษ์ ชาติอาสา
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 97,860 1 เม.ย. 2559-31 มี.ค. 2560
1039.
2559
การประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารงานระบบส่งน้ำของฝายเชียงราย โดยวิธีประเมินการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
อ.ดร.กันยพัชร์ ไตรทรัพย์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 75,000 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1040.
2559
การประยุกต์เทคนิคสกรัมสำหรับการบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
อ.ทิว หงษ์ทอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1041.
2559
การสกัดความต้องการของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุ
อ.ปรัสรา จักรแก้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1042.
2559
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอีเลิร์นนิ่งกรณีศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ชยพล คำยอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1043.
2559
การสืบค้นและการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนบนเว็บเบสโดยใช้วิธีเวบไมนิ่ง กรณีศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
อ.วัชราวรรณ อินทยศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1044.
2559
ระบบบริหารจัดการการทำงานเป็นทีม : กรณีศึกษาการเรียนการสอนการเรียนรู้ด้วยการแก้ไขปัญหา
อ.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 98,250 4 ม.ค. 2559-3 ม.ค. 2560
1045.
2559
การเรียนภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนและความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
อ.ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 74,700 1 ส.ค. 2559-31 ก.ค. 2560
1046.
2559
พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผักแพว
อ.ดร.นิตยา จันซิว
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2560
1047.
2559
การประเมินการใช้ใบสับปะรดสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร
อ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2560
1048.
2559
หลักเกณฑ์พื้นฐานในการบัญญัติทางกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและการใช้ประโยชน์ด้านอวกาศอย่างสันติสำหรับประเทศไทย
ผศ.ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ส.ค. 2559-31 ก.ค. 2560
1049.
2559
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการสุขภาพที่มีบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก
ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ส.ค. 2559-31 ก.ค. 2561
1050.
2559
การผสานเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่และการประมวลผลวีดิทัศน์ เพื่อการตรวจจับและป้องกันการล้มของผู้สูงอายุ
อ.ดร.สุรพงษ์ อุตมา
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 165,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1051.
2559
การปรับสภาวะอุณหภูมิของการเก็บรักษาร่วมกับสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อการต้านทานอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรดพันธุ์ภูแลในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
อ.ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 174,400 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1052.
2559
การพัฒนาฟิล์มเจลาตินเสริมสารสกัดจากสะเดาและการประยุกต์ใช้กับเนื้อบด
ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1053.
2559
การเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาสกัดน้ำมันด้วยวิธีการใช้เอนไซม์
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1054.
2559
ประสิทธิผลของการนำใช้แนวปฏิบัติในการจัดการความปวดแผลอุบัติเหตุ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่จัน
อ.ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 133,555 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1055.
2559
การสกัดน้ำมันดาวอินคาเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
อ.นฤนันท์ วุฒิสินธุ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 189,800 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1056.
2559
การเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดชาเมี่ยงโดยการหมักแบบแห้งด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
อ.ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1057.
2559
การแยกไทโรซิเนสจากเห็ดบริโภคได้ด้วยระบบน้ำสองวัฏภาคเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมผมดำ
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1058.
2559
ข้อกำหนดทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกปีบ
อ.ดร.ปราวรี ภูนีรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1059.
2559
ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากใบสับปะรดเป็นตัวกลางในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสียสีย้อม
อ.ดร.นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1060.
2559
รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อประสิทธิภาพปอดของผู้สูงอายุในชุมชนที่เกิดมลพิษทางอากาศ
อ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 200,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1061.
2559
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อ.ผุสดี ละออ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 130,500 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2561
1062.
2559
การพัฒนาการเย็บแผลสวยด้วย Tilt Intradermal Suture
ศ.เกียรติคุณ พล.ท.นพ.นพดล วรอุไร
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ก.ค. 2559-30 มิ.ย. 2560
1063.
2559
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(Unit of Postharvest Technology (UP-T)
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
1064.
2559
หน่วยวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารมนุษย์เพื่อสุขภาพ(Human gut microbiome for health research unit)
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
1065.
2559
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเครื่องสำอางสีเขียว(Green Cosmetic technology)
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
1066.
2559
กลุ่มวิจัยเครื่องสำอางสมุนไพร และเวชสำอาง(Phytocosmetics and Cosmeceuticals)
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
1067.
2559
กลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม(Materials for Energy and Environment Research Group (MEE)
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 300,000 1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
1068.
2559
ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์(Center of Excellence for the Hill-tribe Health Research (CEHR)
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 500,000 1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
1069.
2559
ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านโลจิสติกส์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจBusiness Economics and Logistics Research Excellene Center (Be-Logist)
อ.ดร.สุเทพ นิ่มสาย
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 500,000 1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
1070.
2559
วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทของราในพืชสกุล Pandanaceae ระยะที่ 2
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 326,000 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
1071.
2559
วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes ระยะที่ 2
อ.ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 419,000 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
1072.
2559
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราที่แยกจากต้นชาน้ำมันสกุล (Camellia oleifera Abel.) ที่ปลูกในประเทศไทย
ผศ.ดร.อัจฉราวดี แผนสนิท
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 461,000 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
1073.
2559
การตรวจหายีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอและการทดสอบความต้านทานต่อเชื้อราโรคไหม้ในข้าวไร่และข้าวพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทย
อ.ดร.สมฤดี นิลทอง
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 798,400 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
1074.
2559
องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยที่ผลิตจากราเอ็นโดไฟท์ของต้นกฤษณา
รศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 531,000 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
1075.
2559
ความหลากหลายทางอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของเชื้อราในพืชตระกูลปาล์ม
ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบประมาณแผ่นดิน 356,000 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
1076.
2559
การศึกษาสมบัติของกากงาขี้ม้อนสกัดน้ำมันและการประยุกต์ใช้
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 604,600 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1077.
2559
สารผสมไฮบริดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสีจากธรรมชาติและแร่ดิน
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 750,000 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1078.
2559
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการต่อต้านความชราหลายกลไกจากวัสดุเศษเหลือของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)
อ.ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 890,000 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1079.
2559
ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของสารสกัดกล้วยไม้หวายม่วงแดงเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 670,400 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1080.
2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกผลลิ้นจี่
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 700,200 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1081.
2559
ชุดโครงการวิจัย ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคมือเท้าปากและการพัฒนาแนวปฏิบัติการควบคุมโรคมือเท้าปากที่มีประสิทธิภาพในภาคเหนือ ประเทศไทย ประกอบด้วยโครงการย่อยดังนี้
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 500,000 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1082.
2559
ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคมือ เท้า ปาก ภาคเหนือ ประเทศไทย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 1,538,200 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1083.
2559
การพัฒนาแนวปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็ก ที่มีประสิทธิภาพ
อ.ดร.ศิริญาพร สิทธิสาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 1,350,000 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1084.
2559
โอกาสทางการตลาดและกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคชาและผลิตภัณฑ์ชาไทย: แนวโน้ม การค้า พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN)
อ.ดร.ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 898,700 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1085.
2559
โซ่คุณค่าและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมกาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟบนพื้นที่สูงของไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน
อ.กรวิทย์ ฟักคง
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 729,100 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1086.
2559
การวิเคราะห์โซ่คุณค่าและการจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ชาของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางตลาดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN)
อ.สมรรถชัย แย้มสอาด
การจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 909,700 24 ธ.ค. 58 - 23 ธ.ค. 59
1087.
2559
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลของคอร์ทิโคสเตอรอยด์และประยุกต์ใช้ในระบบของไหลจุลภาคและการตรวจสอบด้วยตัวดูดซับโมเลกุลลอกแบบ สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสเตอรอยด์ที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ระยะที่ 2
อ.ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 803,000 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
1088.
2559
ตำรับอาหารพื้นเมืองในการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 3
ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์
พยาบาลศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 452,800 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค. 61(เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง จึงต้องให้ส่งโครงการของปีเดิมก่อน ถึงจะเริ่มสัญญาฉบับใหม่)
1089.
2559
การศึกษาผลของสมบัติทางกระแสวิทยาต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์และจีโอพอลิเมอร์ไบโอคอมพอสิต
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 390,000 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1090.
2559
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Dalbergia ที่เก็บจากดอยตุง จังหวัดเชียงราย
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 540,000 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1091.
2559
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงโดยใช้เมทิลจัสโมเนท
ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 350,000 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1092.
2559
ผลของระยะการเก็บเกี่ยวและสภาวะการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยน แปลงสารระเหยให้กลิ่นในสับปะรดพันธุ์ภูแลและนางแล
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 300,000 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1093.
2559
การพัฒนาระบบให้ความชื้นด้วยหมอกอิเล็กโทรไลต์ชนิดแห้งเพื่อควบคุมคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรดพันธุ์ภูแลที่อุณหภูมิต่ำ
ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 300,000 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1094.
2559
การศึกษาโครงสร้างและสมบัติการเป็นขั้วไฟฟ้าของ Tio2 nanotube arrays เมื่อเคลือบผิวด้วยอนุภาคนาโนของโลหะแพลทินัมและนิกเกิล
อ.ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 207,000 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1095.
2559
การเพาะเห็ดสกุล Ganoderma สายพันธุ์ไทย
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 350,000 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1096.
2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่งที่ประกอบด้วยน้ำมันเมล็ดยางพารา
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 300,000 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1097.
2559
การเพิ่มมูลค่าของน้ำมันเมล็ดชาในผลิตภัณฑ์สปา
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 300,000 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1098.
2559
สารผสมไฮบริดจ์ของแป้งธรรมชาติและไคโตซานสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในเครื่องสำอาง
อ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 350,000 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1099.
2559
การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง
อ.ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 895,620 25 พ.ย.58- 24 พ.ย.59
1100.
2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอความชราที่มีสารสกัดจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงจมูกข้าว
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 666,490 30 ต.ค.58-29 ต.ค.59
1101.
2559
แบบจำลองการกระจายพันธุ์ของชมพูภูคา พืชถิ่นเดียวในประเทศไทย
อ.ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 250,000 2 พ.ย.58-1 พ.ย.59
1102.
2559
การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส การรับรู้ของผู้บริโภค และการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเมล็ดทานตะวันงอก
อ.ดร.จิรัฏฐ์ ศิริเมืองมูล
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 250,000 1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59
1103.
2559
เสวียน เทคโนโลยีชุมชนเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์
นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 100,000 1 ก.พ.59-30 พ.ย.59
1104.
2559
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบการวิ่งของรถไฟฟ้า
อ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 124,000 1 มี.ค.59-14 เม.ย.59
1105.
2559
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ประจำปี 2559
รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน
ศิลปศาสตร์ งบภายนอก 200,000
1106.
2559
โครงการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพชุมชนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 100,000 มี.ค.59-ม.ค.60
1107.
2559
การสูญเสียและการฟื้นฟูป่าไม้ในจังหวัดน่าน
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 373,000 มิ.ย.59-พ.ย.59
1108.
2559
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนานโยบายการป้องกันและควบคุมการเผาป่าระดับท้องถิ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 600,000 20 มิ.ย. 59-19 ก.พ. 60
1109.
2559
การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ
การจัดการ งบภายนอก 600,000 24 มิ.ย.59-23 ก.พ. 60
1110.
2559
การวิเคราะห์ศักยภาพทางการค้าและแนวทางการเพิ่มโอกาสของอุตสาหกรรมการส่งออกอาหารแปรรูปจากผักและผลไม้ของไทยในตลาดประเทศอินเดีย
อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
การจัดการ งบภายนอก 1,175,582 1 พ.ค.59-30 เม.ย.60
1111.
2559
การพัฒนาเครื่องนึ่งและเครื่องอบแห้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดอกเก๊กฮวยอบแห้ง
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 636,350 1 พ.ค.59-30 เม.ย.60
1112.
2559
การประเมินผลงานการรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะในจังหวัดเชียงราย (พื้นที่โซนตะวันออก)
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 66,000 25 ธ.ค.58 - 30 ก.ย.59
1113.
2559
การประเมินผลงานการรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะในจังหวัดเชียงราย (พื้นที่โซนเหนือ)
นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 66,000 25 ธ.ค.58 - 30 ก.ย.59
1114.
2559
การประเมินผลงานการรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะในจังหวัดเชียงราย (พื้นที่โซนกลาง)
ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 66,000 25 ธ.ค.58 - 30 ก.ย.59
1115.
2559
พื้นที่ทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ปลังจากการศึกษาเปรียบเทียบตำราการทำนายด้วยกระดูกไก่ จากสามหมู่บ้านในพื้นที่เชียงรายและรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมา
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ศิลปศาสตร์ งบภายนอก 810,700 20 เม.ย.59-19 เม.ย. 60
1116.
2559
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์เมี่ยง
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 2,450,100 3 ก.พ. 59- 2 ก.พ.60
1117.
2559
ความหลากหลายทางชีวภาพ วงศ์วานวิวัฒนาการ และบทบาทของราเอนโดไฟต์บน Rhizophora apiculata และ Nypa fruticans
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 750,000 16 มิ.ย.59 -15 มิ.ย.62
1118.
2559
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชและเชื้อราที่คัดเลือก
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 1,250,000 15 มิ.ย.59 - 14 มิ.ย.62
1119.
2559
โครงการเพื่อศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ของหมอนวดพื้นบ้าน และจัดทำแผนการเรียนรู้และมาตรฐานการนวดพื้นบ้านตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในภาคเหนือ
อ.ดารณี อ่อนชมจันทร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 500,000 7 มิ.ย. 59 - 3 มี.ค.60
1120.
2559
ActiFoodCoat: Active Edible Coationgs/ Films for Perishable Foods Preservation
ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 100,000 มค.59-ธ.ค.60
1121.
2559
การพัฒนาระบบวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้และนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคม (Social entrepreneurship and social innovation) สำหรับพื้นที่ชายแดน
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งบภายนอก 1,300,000 1 พ.ย.58- 31 ต.ค.59
1122.
2559
Inclusion Project Innovation Fund/Small Grants Program Working Agreement
อ.ดร.อภิสม อินทรลาวัลณ์
การจัดการ งบภายนอก 508,300 15 ก.ย.59-15 ธ.ค. 59
1123.
2559
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ Reforming/Fischer-Tropsch สำหรับกระบวนการลี่ยนก๊าซเป็นของเหลวจากก๊าซธรรมชาติ
ผศ.ดร.พรรนิภา ดอกไม้งาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 600,000 2 พ.ค.59-1 พ.ค.61
1124.
2559
Analysis and Corpus Establishment of Wrongly Written Chinese Characters of Thai Secondary School and University Students
อ.จุฬารัตน์ คำน้อย
จีนวิทยา งบภายนอก 75,325 1 ก.ย.59 - 31 ส.ค. 60
1125.
2559
On the Feasibility and Timing of Chinese Pronunciation Course to Thai University Students
Aj. Liu Yu
จีนวิทยา งบภายนอก 50,000 15 ส.ค.59 - 14 ส.ค.60
1126.
2559
“Application of “Effect Oriented Teaching Method” in Chinese-teaching in the Confucius Institute
AJ. Liu Zhiyi
สถาบันขงจื่อ งบภายนอก 100,000 1 ก.ย.59 - 31 ส.ค. 60
1127.
2559
การเปรียบเทียบระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 100,000 1 ก.ย.59 - 31 ส.ค. 60
1128.
2559
โครงการผลิตหัวเชื้อเห็ดถั่งเช่า
อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 250,000 1 ก.ย.59 - 31 ส.ค. 60
1129.
2558
การออกแบบไวยากรณ์ภาพในสื่อดิจิตอลที่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
อ.ดร.บรรพจณ์ โนแบ้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1130.
2558
การวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวด้วยวิธีการกรองแบบเบเชียนอย่างเป็นลำดับ
ผศ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1131.
2558
ระบบให้คำปรึกษาอัตโนมัติด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอนุมานฐานกรณี (กรณีศึกษา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 99,500
1132.
2558
กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้ประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำระหว่างประเทศ: ศึกษาการสร้างเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง
อ.อริศรา เหล็กคำ
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1133.
2558
ปัญหาทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา: กรณีศึกษาการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 และฟุตบอลโลก 2014
อ.สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1134.
2558
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาในรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด
อ.ปิยธิดา บัวประเสริฐยิ่ง
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 75,000
1135.
2558
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรับรู้ความรู้จากสภาพแวดล้อมตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
อ.ดร.อลันด์ คงไทย
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 63,600
1136.
2558
ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 200,000
1137.
2558
การพัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงภาพกับอักษรคันจิแก่ผู้เรียนชาวไทย
อ.กิติกาญจน์ รัตนพิทักษ์
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 55,000
1138.
2558
ผลของโปรแกรมกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาโดยใช้ซาเทียร์ โมเดล (Satir's Model) ต่ออาการซึมเศร้าในผู้หญิงไทยโรคซึมเศร้า
ผศ.อรนลิน สิงขรณ์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1139.
2558
คุณลักษณะของภาษาป้อนเข้าในเรื่องเล่าสำหรับเด็กไทย
รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 83,700
1140.
2558
ผลของการรักษาอาการปวดประจำเดือนด้วยการกดจุดบนใบหูและการรมยา
อ.ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1141.
2558
ปัจจัยในการกำหนดอัตราโทษสำหรับความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา
อ.วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1142.
2558
การเตรียมไมโครอิมัลชันจากน้ำมันเมล็ดชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 200,000
1143.
2558
การวิเคราะห์แนวโน้มคุณภาพด้านการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
อ.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 95,500
1144.
2558
การสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน
อ.จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 40,200
1145.
2558
สถานการณ์วัณโรคดื้อยา การจัดการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาผู้ป่วยที่ดื้อยาหลายขนาน จังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ 2553-2557
อ.ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1146.
2558
การจัดการน้ำและวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
อ.ญาณสินี สุมา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1147.
2558
การประเมินศักยภาพพนักงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย: การศึกษาเชิงสำรวจ
อ.ธฤตวัน เจริญพร
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 99,000
1148.
2558
การวิเคราะห์ไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งปอดโดย Machine Learning Algorithms
อ.ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 96,500
1149.
2558
การพัฒนาสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไร้สารตะกั่วแบเรียมแคลเซียมเซอร์โคเนตไททาเนตโดยวิธีการเหนี่ยวนำด้วยผลึก
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1150.
2558
การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อราที่สร้างสารพิษชนิดออคราทอกซินเอในกาแฟ ด้วยวิธี real - time quantitative PCR
อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1151.
2558
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากขันทอง พยาบาท
อ.ดร.วิษณุ มณีรัตน์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1152.
2558
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะน้ำนมไหลน้อยในมารดาที่ให้นมบุตร
อ.จิราณี ปัญญาปิน
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 50,000
1153.
2558
การศึกษาอัตราชุก ปัจจัยการล้มในผู้สูงอายุชุมชนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.สุภาพร ตรงสกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1154.
2558
การศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุชุมชน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อ.เบญจมาภรณ์ สุทธนะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1155.
2558
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารให้ความเย็นในรูปแบบต่างๆ
อ.รฐกร เอมโกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1156.
2558
ประสิทธิผลของการฝึกปฏิกิริยาตอบสนองต่อความสามารถด้านการทรงตัวในผู้สูงอายุ
อ.พลอยไพลิน นามกร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1157.
2558
ผลของวิธีการกระตุ้นเร่งเร้าผ่านการรับรู้ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อต่อตัวแปรที่สัมพันธ์กับอาการปวด และการทำงานของกล้ามเนื้อลำตัวในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่จำเพาะ
ผศ.ดร.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1158.
2558
การวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ: จังหวัดเชียงราย
อ.อณุตรา หงส์ทอง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1159.
2558
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศของอาเซียนในการแข่งขันของธุรกิจสายการบินไทย
อ.กมลนัยน์ ชลประทิน
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1160.
2558
ผลของการสะสมของแป้งทนย่อย (ชนิดที่ ๓) ที่มีต่อเนื้อเยื่อไขมันของหนูที่เป็นโรคอ้วน
อ.กีรติ์การ สมส่วน
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1161.
2558
การสร้างภาพกระดูกเสมือนจริงแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์มือถือ
อ.ณรงค์ ชัยวุฒิ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1162.
2558
ระบบจัดการเครื่องลูกข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเทคนิคการจัดการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
อ.นนทวรรษ ธงสิบสอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 98,750
1163.
2558
The Impact of Implementing Collaborative Writing on Learning Outcome of EFL Learners
อ.ปรารถนา คอฟฟิ่น
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 48,100
1164.
2558
การทำนายระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านโรคไตระยะที่ 3 ถึง 5 ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
อ.พัชราภรณ์ พรรณวงค์
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 96,500
1165.
2558
ผลของแป้งทนย่อยชนิดที่ 3 ต่อน้ำหนักตัว ปริมาณไขมัน ระดับน้ำตาล และระดับไขมันในเลือดในหนูอ้วน
อ.ดร.ศิวพร ประมาลย์
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1166.
2558
ระบบการจัดการความรู้ของกรณีศึกษากลุ่มวิจัยด้านสุขภาพ ของสำนักวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ระยะดำเนินการที่ 1
อ.สุนทรินทร์ นุภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1167.
2558
ผลของการสะสมของแป้งทนย่อย (ชนิดที่ ๓) ที่มีต่อกล้ามเนื้อเรียบในชั้นมิวโคซ่าของลำไส้ใหญ่ในหนูที่เป็นโรคอ้วน
อ.อรุโณทัย วันต๊ะ
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1168.
2558
การศึกษาสมบัติการยับยั้นเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารในกลุ่มแซนโทนที่ได้จากพืชในวงศ์คลูซิเอซีอี
อ.ดร.อัจฉราวดี แผนสนิท
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1169.
2558
การศึกษาวิธีการสอนคำบุพบทภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทย
อ.เชาว์ประภา ลักขณาศรีวงศ์
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 52,000
1170.
2558
ประสิทธิภาพการเพิ่มความชุ่มชื้นผิวของสารสกัดผักปลัง
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 200,000
1171.
2558
ปัจจัยทำนายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ผศ.นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 91,780
1172.
2558
ความชุกและปัจจัยส่วนบุคคลและจิตสังคม ที่สัมพันธ์กับอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ที่สัมพันธ์กับงานในพนักงานสำนักงานมหาวิทยาลัย
อ.บุคอรี ปุตสะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1173.
2558
ผลของการบูรณาการวงวรรณกรรมและการแลกเปลี่ยนในการถามระหว่างกลุ่มเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการอภิปรายและการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน
อ.ปณิดา มัณยานนท์
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 70,000
1174.
2558
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
อ.เพียรศิลป์ ปินชัย
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 92,000
1175.
2558
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการกับภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในผู้สูงอายุ
ผศ.ภาวดี วิมลพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 91,450
1176.
2558
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพของชุมชนและการป้องกันโรคความดันโลหิตในกลุ่มวัยทำงาน
ผศ.วรางคณา อ่ำศรีเวียง
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 116,000
1177.
2558
การเปรียบเทียบผลการฝึกจินตภาพควบคู่กับการฝึกทักษะเสิร์ฟแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ต่อความแม่นยำของการเสิร์ฟ และความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจในนักกีฬาเซปักตะกร้อ
อ.หฤทัย เพ็ชรวิเศษ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1178.
2558
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบรำวงย้อนยุคต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
อ.วราภรณ์ แย้มมีศรี
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 93,400
1179.
2558
เปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจของคนปกติที่อาศัยอยู่ในที่สูงกับคนปกติที่อาศัยอยู่พื้นราบภาคเหนือของประเทศไทย
อ.อ้อมขวัญ ทิมินกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 40,600
1180.
2558
การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้สูงอายุที่รำวงย้อนยุคและการออกกำลังกายแบบยืดเหยียด ในจังหวัดเชียงราย
อ.วิลาวัลย์ ไชยอุต
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 87,200
1181.
2558
ผลของเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ ในผู้ที่มีสุขภาพดี
อ.เปมิกา งดกลาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 95,850
1182.
2558
ผลของการออกกำลังกายด้วยรำลาวต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ การขยายตัวของทรวงอก และสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุ
อ.จิราภรณ์ ชิตตระกูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 97,950
1183.
2558
ผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการลงน้ำหนักต่อความสามารถด้านการทรงตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในสถานการณ์ทำงานสองอย่างพร้อมกัน
อ.กิจชนะ แก้วแก่น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 99,450
1184.
2558
การระบุตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของห้าจุดสัญญาณหัวไหล่สำหรับหัตถเวชกรรมแผนไทยในมนุษย์
อ.พรนเรศ ทวีโคตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1185.
2558
ผลของการฝึก muscle strength training (EMST) ต่อความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด และความดันสูงสุดของการหายใจออกที่บริเวณปาก ในกลุ่มผู้ที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมทางกาย
อ.คฑาวุธ ผิวจินดา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1186.
2558
การคัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุล EST - SSRs สำหรับการวิเคราะห์พันธุกรรมของกาแฟลูกผสมอราบิก้า
อ.ดร.สมฤดี นิลทอง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1187.
2558
การหาและวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนซี-ไฟโคไซยานินจากไซยาโนแบคทีเรียที่อาศัยในแหล่งน้ำพุร้อน
อ.ดร.พลายพล เดชวิศิษฏ์สกุล
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1188.
2558
การประยุกต์ใช้ไบโอเซนเซอร์ทางแสงสำหรับการตรวจวัดออคราทอกซินเอโดยใช้เพพไทด์โพรบและฉลากลูกบอลเคลือบอนุภาคทอง
อ.ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 100,000
1189.
2558
แนวทางการตลาดดิจิตอลแบบบูรณาการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น กรณีศึกษาหมู่บ้านปางขอน (ชาติพันธุ์อาข่า) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
อ.ดร.อาทิตยา ทาปาน
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 64,350
1190.
2558
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ผศ.สมพร สันติประสิทธิ์กุล
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 93,860
1191.
2558
ปัญหาการพิสูจน์และการรับฟังพยานหลักฐานประเภทวีดีทัศน์จากกล้องวงจรปิดในคดีอาญา
อ.ติณเมธ วงศ์ใหญ่
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 97,100
1192.
2558
การค้นหาสารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากลำต้นมะนาวผี
อ.ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 100,000
1193.
2558
ปัญหาทางกฏหมายในการกำหนดสถานะบุคคลภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวามคม พ.ศ. 2553 : กรณีศึกษาสถานะและสิทธิของบุคคล พื้นที่หมู่บ้านแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
อ.อวิกา ผลไม้
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1194.
2558
ผลกระทบของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 ต่อผู้ให้บริการการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
อ.ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 89,000
1195.
2558
ผลการใช้ iCane ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
อ.อรณิช วิมลรัตน์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1196.
2558
การศึกษาประสิทธิผลของครีมแอสตาแซนทินเมื่อเปรียบเทียบกับครีมวิตามินอีที่มีต่อผิวหน้า
พญ.วันวิสา เจริญวัฒน์
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1197.
2558
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่าง ในเกษตรกรชาวนา
ผศ.นภมณ ยารวง
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 99,961
1198.
2558
การประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นในการใช้บึงธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสียจากมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.นิตยา ผาสุขพันธ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1199.
2558
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสกัดเพคตินจากผลฝรั่งไทยพันธุ์ขี้นก
อ.ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 100,000
1200.
2558
มาตรการทางกฎหมายท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล: ศึกษาพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผศ.ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1201.
2558
ตำรับอาหารพื้นเมืองในการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2
ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์
พยาบาลศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 458,020
1202.
2558
พยาธิสภาพของกระดูกและความไม่สมดุลย์ของเมตาบอลิสมของวิตามินดีและวิตามินเคในประชากรที่มีการสัมผัสแคดเมียม ปีที่ 2
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 1,961,630
1203.
2558
การพัฒนาสารกันแดดจากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ ปีที่ 2
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 396,180
1204.
2558
ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้าสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ปีที่ 2
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 641,200
1205.
2558
การประยุกต์ใช้สารยับยั้งฮอร์โมนและฮอร์โมนพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตและจำแนกยีนที่ควบคุมการสร้างดอกเพศเมียในสบู่ดำ ปีที่ 2
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 916,960
1206.
2558
ผลของฤดูกาลและพื้นที่ปลูกต่อสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดชาสายพันธุ์คาเมลเลียโอเลอิเฟอรา ปีที่ 2
ผศ.ดร.สิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 300,512
1207.
2558
ความปลอดภัยและประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ำลูกยอ ปีที่ 2
ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 747,598
1208.
2558
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลของคอร์ทิโคสเตอรอยด์และประยุกต์ใช้ในระบบของไหลจุลภาคและการตรวจสอบด้วยตัวดูดซับโมเลกุลลอกแบบ สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสเตอรอยด์ที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
อ.ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 613,000
1209.
2558
การใช้โพลีฟีนอลจากพืชเพื่อเป็นสารเชื่อมโยงธรรมชาติสำหรับการเตรียมคอมโพสิตชีวภาพเซลลูโลส-ไคโตซาน  
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 630,000
1210.
2558
วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes
อ.ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 339,000
1211.
2558
การพัฒนาเซนเซอร์อย่างง่ายโดยใช้กระดาษและการเทียบสีเพื่อใช้วัดปรอท ตะกั่ว แคดเมียมและสารหนู
อ.ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 529,000
1212.
2558
วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทของราในพืชสกุล Pandanaceae
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 376,000
1213.
2558
การประยุกต์ใช้แผ่นเส้นใยอิเล็คโตรสปันนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ สำหรับการวิเคราะห์สีผสมอาหารด้วยเทคนิคโครมาโต กราฟีแบบชั้นบาง  
ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 396,000
1214.
2558
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ที่มีความเสี่ยงระยะก่อนเบาหวานในชุมชน จังหวัดเชียงราย
ผศ.ขนิษฐา พิศฉลาด
พยาบาลศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 269,047
1215.
2558
การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์กันน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล จากของเหลือใช้ทางการเกษตร  
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 1,204,750
1216.
2558
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Clausena: C. wallichii (ใบและผล)และ C. harmandiana (ใบ)
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 460,600
1217.
2558
การเตรียม การตรวจสอบเอกลักษณ์ และความเสถียรของสารประกอบน้ำมันไพลกับเบต้าไซโคลเดกตริน
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 556,000
1218.
2558
วิเคราะห์ อำนาจการสอบสวน และประสิทธิภาพการทำงานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต: เปรียบเทียบไทยกับสิงคโปร์
อ.สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
นิติศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 736,920
1219.
2558
ผลการเติมตัวต่อสายโซ่ชนิดอีพอกซีที่มีผลต่อพฤติกรรมการเกิดผลึก มวลโมเลกุล และสัณฐานวิทยาของ โพลิ (3 – ไฮดรอกซีบิวทิเรต - โค - 3 - ไฮดรอกซีวาเลอเรต)
อ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 325,583
1220.
2558
การพัฒนาชุดตำรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าที่มีสารสกัดชาเป็นส่วนประกอบ
อ.ดร.ภักวดี ไชยกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 488,000
1221.
2558
การศึกษาผลของสมบัติทางกระแสวิทยาต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์และจีโอพอลิเมอร์ไบโอคอมพอสิต
รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 350,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1222.
2558
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และจำแนกเชื้อราสนิมกาแฟ (Hemileia vastatrix) ในประเทศไทย
อ.ดร.ศิระประภา มหานิล
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 319,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1223.
2558
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกต่อการกระจายพันธุ์เชิงพื้นที่ของค้อเชียงดาว พืชถิ่นเดียวในประเทศไทย
อ.ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 300,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1224.
2558
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ชีวภาพจากพืช: ติ้วดำ กรวยแกระ ประยงค์ขน และมะดะ
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 561,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1225.
2558
การใช้รังสี UV-C ควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวในสับปะรดพันธุ์นางแลและพันธุ์ภูแล และผลของรังสี UV-C ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 350,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1226.
2558
สมบัติเชิงหน้าที่และความสามารถในการถูกย่อยในระบบจำลองของโปรตีนไอโซเสทจากกากถั่วดาวสกัดน้ำมัน
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 300,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสกอ.
1227.
2558
การศึกษากระบวนการแปรรูปอินทนิลน้ำผงและความสามารถในการต้านเบาหวาน
ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 300,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1228.
2558
ผลของความร้อนจากรังสีอินฟาเรดร่วมกับการฉายรังสียูวีต่อการควบคุมโรค คุณภาพทางกายภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งในระหว่างการเก็บรักษา
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 300,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1229.
2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชำระล้างผิวที่มีส่วนผสมของไขมันจากเมล็ดเงาะ
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 300,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1230.
2558
การศึกษาฤทธิ์ชะลอความชราของสารสกัดเอื้องสายสามสีและการพัฒนาตำรับเครื่องสำอางชะลอความชรา
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 300,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1231.
2558
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการต่อต้านความชราจากมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz)
อ.ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 300,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1232.
2558
การเตรียม conjugated linoleic acid จากน้ำมันเมล็ดยางพารา
อ.ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 300,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1233.
2558
สารประกอบคอมโพสิตไคโตซาน-เคลย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการดูดซับสีธรรมชาติให้เป็นสีผงสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 400,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1234.
2558
พลวัตทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐสังคมชายแดน: การค้าการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
การจัดการ งบภายนอก 600,000 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
1235.
2558
ยุทธศาสตร์การจัดการ การท่องเที่ยวข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในเส้นทาง R3A และ R3B เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ
การจัดการ งบภายนอก 2,380,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม
1236.
2558
ผลการบริโภคสับปะรดต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในพลาสมาในอาสาสมัครสุขภาพดี
ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร งบภายนอก 981,410 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายเกษตร
1237.
2558
Are we really what we eat? Gut Microbiota and colorectal cancer
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 3,596,175 บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
1238.
2558
โครงการพัฒนารูปแบบ การส่งเสริมการใช้ชุดกล่องยาแผนไทยประจำบ้านในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
อ.ดารณี อ่อนชมจันทร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 330,000 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1239.
2558
โซ่อุปทานและโครงสร้างตลาดธุรกิจปาล์มน้ำมันในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย: กรณีศึกษาโอกาสทางการตลาดในประเทศอาเซียน-จีน ในเส้นทางเศรษฐกิจ R3A
ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
การจัดการ งบภายนอก 1,191,936 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน
1240.
2558
การวิเคราะห์กลไกตลาดและแนวทางการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของการส่งออกผลไม้สดของไทยในตลาดประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อ.ดร.สุเทพ นิ่มสาย
การจัดการ งบภายนอก 1,415,150 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน
1241.
2558
ความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติของเชื้อราในลำดับ Tubeufiales ในประเทศไทย
ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบภายนอก 300,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1242.
2558
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Zingiber: Zingiber kerrii และ Zingiber smilesianum
อ.ดร.วิษณุ มณีรัตน์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 300,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1243.
2558
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ๕ แอลฟ่ารีดัคเทส ต่อต้านออกซิเดชั่น และฝาดสมานของพืชในภาคเหนือกับการประยุกต์ใช้ในเวชสำอางสำหรับผิวมันและรูขุมขนกว้าง
อ.ดร.นภัตสร กุมาร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 300,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1244.
2558
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานเชียงราย ประจำปี 2558
รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน
ศิลปศาสตร์ งบภายนอก 200,000 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
1245.
2558
Oxfam Inclusion Project Innovation Fund/ Small Grants Program
อ.ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 394,049 องค์กร Oxfam Australia (OAU)
1246.
2558
วัสดุเซรามิกส์เสริมแรงจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย
ผศ.ดร.สุธี วัฒนศิริเวช
วิทยาศาสตร์ งบภายนอก 700,000 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1247.
2558
ไอโซนาร์2: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
ผศ.ดร.สุรพล วรภัทราทร
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 1,042,000 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1248.
2558
การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงรายประเทศไทย
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 2,145,000 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1249.
2558
การเตรียม Monolaurin จากน้ำมันมะพร้าว
อ.ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบภายนอก 613,000 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน
1250.
2558
โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ
ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 525,128 Talent Mobility
1251.
2558
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสกัดและกระจายความรู้ของพนักงานสำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ผศ.ดร.สันติชัย วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบภายนอก 459,374 Talent Mobility
1252.
2558
โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยด้วยตนเอง โดยใช้ตะขอนวดตัววิไลกับไอบูโพรเฟนในผู้ป่วยปวดหลังจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด
อ.ภนิดา วามนตรี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบภายนอก 300,000 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1253.
2558
Aid Effectiveness to whom? : A Case Study of Japanese Infrastructure Development Project in Post-Conflict State of Myanmar
Dr.Yuki Miyake
นวัตกรรมสังคม งบภายนอก 80,000 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1254.
2558
The International Nongovernmental Development Organization and Aid Coordination for Youth in Myanmar
อ.จิรดา ณ สุวรรณ
นวัตกรรมสังคม งบภายนอก 80,000 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1255.
2558
Public - Private Partnership under the South - South Cooperation: The Case of Solar Energy Development
อ.วรวรรณ วรรณลักษณ์
นวัตกรรมสังคม งบภายนอก 80,000 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1256.
2558
การพัฒนาระบบวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้และนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคม (Social entrepreneurship and social innovation) สำหรับพื้นที่ชายแดน
รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
นวัตกรรมสังคม งบภายนอก 1,300,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1257.
2557
การพัฒนาความสามารถในการเขียนและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยการเรียนการสอนโดยใช้หัวเรื่อง
อ.ตรัยธนา เชาวนปรีชา
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 60,000
1258.
2557
การจัดจำแนกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
อ.ดร.สมฤดี นิลทอง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1259.
2557
การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในกระบวนการหมักถั่วเหลืองด้วย Bacillus subtilis TN51 และ Rhizopus oligosporus
ผศ.ดร.เอกชัยชูเกียรติโรจน์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1260.
2557
การเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของน้ำอิเล็คโตรไลท์ด้วยเทคนิคไมโครนาโนบับเบิลในผักตัดแต่งพร้อมบริโภค
ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 188,000
1261.
2557
แนวทางการยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญในผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งด้วยรังสี UV-C
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 197,000
1262.
2557
"ผลของ Benzyladenine (BA) boric acid และภาชนะบรรจุแบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่ออายุการวางจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลิลา"
อ.ดร.นิรมล สันติภาพวัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 100,000
1263.
2557
การค้นหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยีการจัดกลุ่มเน็ตเวิร์ค
อ.ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1264.
2557
การพัฒนาระบบต้นแบบในการเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษ ผ่านสถานการณ์การเรียนรู้จริงโดยใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อ สำหรับชุมชน กรณีศึกษา ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.สันติชัย วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 95,000
1265.
2557
การพัฒนาและศึกษาความคงตัวของอิมัลชันที่ไม่มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว
ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 87,600
1266.
2557
ศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นการเจริญของผมจากสารสกัดผักบุ้ง (Ipomoea aquatica)
อ.ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบมหาวิทยาลัย 100,000
1267.
2557
การศึกษาการผลิตดอกเห็ด สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดที่ใช้แล้วของเห็ดจีนัส Agaricus สายพันธุ์ใหม่ 4 ชนิด
อ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1268.
2557
เจลเนระพูสีไทยสำหรับรักษาสิว
ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 151,200
1269.
2557
ผลของสารสกัดจากชาเขียวต่อการยับยั้งการเหม็นหืนในข้าวแต๋น
ผศ.วรรธิดา หอมถาวรชู
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 100,000
1270.
2557
ต้นแบบการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มแสงสว่างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.สิตางค์ คงกระโทก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1271.
2557
การวัดผลกระทบของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 128,920
1272.
2557
การประเมินสถานการณ์การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อจัดทำแนวทางอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.อ่อน ลายเงิน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1273.
2557
การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยด้วยการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1274.
2557
สถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.วิภพ สุทธนะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 97,500
1275.
2557
คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติทางเคมีของกากถั่วดาวอินคาสกัดน้ำมัน
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 158,500
1276.
2557
การใช้ประโยชน์จากเปลือกและแกนสับปะรดพันธุ์นางแล เพื่อการผลิตคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลส
อ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 159,000
1277.
2557
องค์ประกอบทางเคมีของเพกา ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1278.
2557
การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิคในระบบ BiFeO3-Sr(Fe1/2Nb1/2)O3
ผศ.ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1279.
2557
การจำแนกเพศนกปรอดในสกุล Pycnonotus โดยเทคนิค DNA sexing
อ.ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1280.
2557
การพัฒนาวัสดุพอลิคาโปรแลคโตนที่มีสารสกัดว่านชักมดลูกตัวเมียสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม
รศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1281.
2557
การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสายพันธุ์มันฝรั่งในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.ศิระประภา มหานิล
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 469,000
1282.
2557
รูปแบบการเกิดขยะของตำบลป่าตึง เพื่อการจัดการขยะชุมชนแบบผสมผสาน
ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 100,000
1283.
2557
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดพื้นบ้านโต่งฝน (Pleurorus giganteus) และขอนนวล (Lentinus conatus) ให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจชนิดใหม่ในจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง
วิทยาศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 145,000
1284.
2557
การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว (ระยะที่ ๒)
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
อุตสาหกรรมเกษตร งบมหาวิทยาลัย 100,000
1285.
2557
การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ ระยะที่ 4
รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 300,000
1286.
2557
วงศ์วานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวโมเลกุลของราในสกุล Lentinus ในประเทศไทย ระยะที่ 3
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 226,900
1287.
2557
วงศ์วานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวโมเลกุลของราในสกุล Pestalotiopsis ในประเทศไทย ระยะที่ 3
Prof. Dr. Kevin D. Hyde
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 261,900
1288.
2557
การใช้ประโยชน์จากสารสกัดเห็ดนางฟ้าในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ระยะที่ 3
อ.ดร.ภัชราพร วงศ์วิฑูรยาพร
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 266,100
1289.
2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรวงข้าว ระยะที่ 2
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 316,600
1290.
2557
ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน ระยะที่ 2
ผศ.ดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 453,440
1291.
2557
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลของฟลาโวนอยด์และการประยุกต์ใช้ในการสกัดและวิเคราะห์ฟลาโวนอยด์จากใบชาร่วมกับเทคนิคแล็บออนอะชิพ ระยะที่ 2
อ.ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 420,100
1292.
2557
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการ ระยะที่ 2
ผศ.พรทิพย์ สารีโส
พยาบาลศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 500,000
1293.
2557
ตำรับอาหารพื้นเมืองในการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาด สารอาหารในผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน
ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์
พยาบาลศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 460,800
1294.
2557
ประสิทธิผลของสื่อภาพนิ่งต่อความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำเชียงราย
รศ.สุปราณี อัทธเสรี
พยาบาลศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 195,000
1295.
2557
ฤทธิ์ของสารสกัดเนระพูสีไทยในการรักษาโรคกลาก
ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
แพทยศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 210,100
1296.
2557
พยาธิสภาพของกระดูกและความไม่สมดุลย์ของเมตาบอลิสมของวิตามินดีและวิตามินเคในประชากรที่มีการสัมผัสแคดเมียม
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 1,585,400
1297.
2557
การศึกษาฤทธิ์การต้านโรคเบาหวานในหลอดทดลองของน้ำมันเมล็ดชาสายพันธุ์คาเมลเลียโอเลอิเฟอรา
อ.ดร.กาญจนา วัดละเอียด
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 437,300
1298.
2557
ผลของฤดูกาลและพื้นที่ปลูกต่อสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดชาสายพันธุ์คาเมลเลียโอเลอิเฟอรา
ผศ.ดร.สิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 364,440
1299.
2557
การใช้พอลิไพโรลให้ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมยึดเกาะแทนคาร์บอนในปฏิกิริยาเมทานอลออกซิเดชันสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์เมมเบรน
อ.ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 280,100
1300.
2557
การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากของเหลือใช้ทางการเกษตร
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 700,000
1301.
2557
แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการผลิตสาหร่ายน้ำมันในระบบท่อชนิดแสงแบบต่อเนื่อง
อ.ดร.ธีรเดช หมูคำ
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 566,900
1302.
2557
การประยุกต์ใช้สารยับยั้งฮอร์โมนและฮอร์โมนพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตและจำแนกยีนที่ควบคุมการสร้างดอกเพศเมียในสบู่ดำ
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 642,100
1303.
2557
การพัฒนาสารกันแดดจากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 389,400
1304.
2557
ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้าสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 484,000
1305.
2557
ความปลอดภัยและประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ำลูกยอ
ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 560,800
1306.
2557
ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบสารออกฤทธิ์ของสารสกัดกล้วยไม้เขาแกะ (Rhynchostylis coelestis Rchb. F.) และการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
อ.ดร.ภัชราพร วงศ์วิฑูรยาพร
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 341,700
1307.
2557
การศึกษาความเป็นไปได้การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตร สโคปีตรวจสอบปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสด
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
อุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณแผ่นดิน 286,700
1308.
2557
ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานร่วมกับรำวงย้อนยุคต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
อ.กนกทิพย์ สว่างใจธรรม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน