ระบบแนะนำผู้ร่วมวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์
Co-Researcher Suggestion System for Support Cross-disciplinary Researching
สืบค้นจากทุนวิจัยภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โปรดใส่ Keyword/ชื่อนักวิจัย/ชื่อหน่วยงาน เพื่อสืบค้น =>ลำดับที่
ปีงบ ประมาณ
ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย
หน่วยงานที่สังกัด
แหล่งทุน
งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ
1.
2563
ศักยภาพของเชื้อราในดินและซากพืชในการควบคุมเชื้อราในดินสาเหตุโรคพืชที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทย
ดร.จุฑามาศ มอนไข่
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
2.
2563
Identification of fungal pathogens on commercial and wild Mushroom in northern Thailand and their biological control
Dr.Ruvishika S.Jayawardena
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
3.
2563
การคัดเลือกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยการประเมินแบบหลายเงื่อนไขโดยการใช้ Machine Learning
อ.ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
4.
2563
การแสดงอัตลักษณ์ศาสนาอิสลาม : กรณีศึกษาการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมที่อาศัยในจังหวัดเชียงราย
อ.ธัญญธร สายปัญญา
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
5.
2563
Achieving social change through organic farming, and fair trade : the example of cafe Bruno in the Kingdom of Thailand
อ.Fabio Calzolari
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
6.
2563
Comparing Gender-based Disaster Recovery Policy in Indonesia And Thailand: A Study Case of Post-Earthquake in Yogyakarta and Chiang Rai Province
อ.Maya Dania
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
7.
2563
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงของผ่านภาพถ่ายในช่วงทศวรรษ 2500-2540
น.ส.ทิฆัมพร สิงโตมาศ
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
8.
2563
ไทย-จีนในความร่วมมือทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง
อ.ฑริดา ใบเกษม
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 89,350 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
9.
2563
แนวโน้มการลงทุนของจีนภายในกรอบของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-สหภาพเมียนมา : โอกาสสำหรับเชียงราย
อ.ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี
นวัตกรรมสังคม งบมหาวิทยาลัย 97,250 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
10.
2563
ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น : ศึกษากรณี การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย
อ.ณัฐดนัย นาจันทร์
นิติศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 90,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
11.
2563
การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนจีนในชุมชนจีนทางภาคเหนือของประเทศไทยภายใต้บริบทมหาอำนาจจีน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนหัวซิง และโรงเรียนสอนภาษาจีนเจี้ยวเหรียญเชียงใหม่ หมู่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อ.ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 55,490 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
12.
2563
ดอกเหมยในแจกันทอง : นวนิยายจีนโบราณอื้อฉาว จินผิงเหมย์ ภาคภาษาไทย ฉบับเนียนและสด กูรมะโรหิต
อ.ดร.ประเทืองพร วิรัชโภคี
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 90,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
13.
2563
ศึกษานโยบายคมนาคมของมณฑลเสฉวนการเชื่อมโยงกับประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI
อ.Jian Guo
จีนวิทยา งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
14.
2563
การศึกษาปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติสีเขียวสำหรับกำจัดตอซัง และเปลือกข้าวโพด : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเชียงราย
อ.ภูตะวัน โฮ
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 52,967 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
15.
2563
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาน้ำพุร้อนป่าตึง และผาเสริฐ จังหวัดเชียงราย
อ.ดร.พรพิมล ไชยสนิท
การจัดการ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
16.
2563
การศึกษาสำนวนภาษาสำหรับการแก้ปัญหาการร้องเรียนของแขกที่เข้าพักโรงแรมศตวรรษที่ 21
อ.นิภาภรณ์ ธรรมสอน
ศิลปศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 77,700 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
17.
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบีบมือ ภาวะพุทธิปัญญาบกพร่อง และสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อ.อนงค์นาถ มีอินถา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ งบมหาวิทยาลัย 32,142 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
18.
2563
ฤทธิ์ป้องกันของสารสกัดจากดอกสะเดาต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นในไตของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำความเครียด
อ.ดร.กีรติ วันชัย
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
19.
2563
วิธีการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเรื่องวิธีการฆ่าตัวตาย
อ.นพ.ภูมิ ชมภูศรี
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 17,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
20.
2563
ผลของสารสกัดจากข้าวก่ำ และสารประกอบร่วมสำคัญต่อการหลั่งของวาสคูลาร์เอนโดทีเลียโกรทแฟคเตอร์ชนิดซีในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ และกระบวนการสร้างหลอดเลือดในเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด
อ.ดร.อาทิตา ปัญญาเทพ
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
21.
2563
ผลของสารไอโซซากุระเนตินในการลดความเสียหายของสมองและหลอดเลือดสมองจากภาวะสมองขาดเลือดและได้รับเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ในหนูขาว
อ.ดร.อัจฉรา จันทร์อยู่
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
22.
2563
การศึกษาผลของสารอมอรินจากต้นแกแลต่อแรงตึงของหลอดเลือดแดงทอราสักเอออร์ตาในหนูแรท
อ.ดร.ไอดา มูฮำหมัดอารี
แพทยศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
23.
2563
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก
อ.สุภาพันธ์ จันทร์ศิริ
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
24.
2563
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
อ.พัชรี จิตเอื้ออังกูร
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 100,000 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
25.
2563
ผลของการใช้นวัตกรรมเครื่องสั่นสะเทือนปอดต่อการระบายเสมหะในผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ
อ.ณฐมน สีธิแก้ว
พยาบาลศาสตร์ งบมหาวิทยาลัย 90,140 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
พัฒนาโดย: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | Mae Fah Luang University