ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังฝุ่นออนไลน์
M-Care: Online Dust Monitoring System
โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน
Fostering Environmental Leadership in Youth Volunteers
(FLY Volunteers)
จุดติดตั้งระบบวัดฝุ่น M-Care
พัฒนาโดย: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง